Opla­tí sa na Slo­ven­sku Airb­nb aj mimo Bra­ti­sla­vy?

Alexandra Dulaková / 2. apríla 2016 / Business

Vrám­ci Bra­ti­sla­vy, kto­rá je záro­veň naším naj­nav­šte­vo­va­nej­ším mes­tom, sa už ten­to druh uby­to­va­nia pomer­ne roz­ší­ril. Čo však ostat­né mies­ta, kto­ré čas­to trpia nedos­tat­kom pozor­nos­ti, no stá­le majú čo ponúk­nuť? Opla­tí sa v nich zakla­dať podob­ný mini-biz­nis a veno­vať svoj život­ný pries­tor prí­pad­ným turis­tom?

Vrám­ci Bra­ti­sla­vy mám zná­mu, kto­rá v cen­tre mes­ta, blíz­ko Dómu svä­té­ho Mar­ti­na, vlast­ní gar­zón­ku. Pred neja­kým časom sa ju roz­hod­la ponúk­nuť ces­to­va­te­ľom, kto­rých zlá­ka naše hlav­né mes­to a teda budú na krat­ší čas potre­bo­vať útul­né a stra­te­gic­ky situ­ova­né uby­to­va­nie. Sama dlho­roč­ne pôso­bí na rea­lit­nom trhu, čiže má pres­né pred­sta­vy o tom, koľ­ko by jej gar­zón­ka moh­la mesač­ne zaro­biť kla­sic­kým pre­náj­mom a koľ­ko by jej, naopak, mohol pri­niesť úspeš­ný biz­nis na Airb­nb. Roz­hod­la sa zaris­ko­vať a ponúk­la nehnu­teľ­nosť na pre­ná­jom cez Airb­nb

Ten­to spô­sob krát­ko­do­bé­ho pre­náj­mu si nako­niec cel­ko­vo pochva­ľu­je. Nie­ke­dy, počas sezó­ny a úspeš­ných obdo­bí, musí byt síce upra­to­vať aj nie­koľ­ko­krát do týžd­ňa, vymie­ňať po hos­ťoch oblieč­ky, stre­tá­vať sa s nimi, obo­zna­mo­vať ich s oko­lím a radiť, kde sa naj­lep­šie naje­dia, napi­jú, či kul­túr­ne vyži­jú.

A ino­ke­dy jej naopak prí­de len veľ­mi málo ponúk a gar­zón­ka býva dlh­šie prázd­na. Cel­ko­vo si však na seba zaro­bí a čím viac pozi­tív­nych ohla­sov má, tým lep­šie sú jej výhliad­ky. Pro­fil uby­to­va­nia je na strán­ke zahr­nu­tý samou chvá­lou a samot­ná hos­ti­teľ­ka má sto­per­cent­né hod­no­te­nie — čo je sku­toč­ne obdi­vu­hod­né.

Aj pek­ný výhľad z okna môže zásad­ne zavá­žiť

Screen Shot 2016-03-31 at 23.53.15

foto: airb­nb

Pre­čo aj napriek nad­pi­su člán­ku na úvod roz­prá­vam o Bra­ti­sla­ve? Pre­to­že, aj keď sú pod­mien­ky v našich men­ších mes­tách roz­diel­ne, prin­cíp Airb­nb hos­ti­teľ­stva ostá­va taký istý. Aku­rát je bytík v Krem­ni­ci opro­ti tomu v úpl­nom cen­tre bra­ti­slav­ské­ho Sta­ré­ho mes­ta znač­ne zne­vý­hod­ne­ný. Nie tým, že by Krem­ni­ca, ale­bo kto­ré­koľ­vek iné z našich miest, nebo­la zau­jí­ma­vá, ale naopak pre­to, lebo o nej vie pomer­ne málo ľudí. Poten­ciál­ny hos­ti­teľ ten­to fakt sám nezme­ní, pre­to sa musí od začiat­ku pri­pra­viť na nároč­nej­šie začiat­ky.

Z pohľa­du turis­tic­ké­ho ruchu sa síce Slo­ven­sko neus­tá­le učí a posú­va dopre­du, no stá­le sa nevie bez­chyb­ne pre­dať. Dra­hé rekla­my a úchvat­né foto­gra­fic­ké zábe­ry našej prí­ro­dy poka­zí neocho­ta nie­kto­rých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí chcú na turis­toch zásad­ne len poriad­ne zaro­biť, pokoj­ne aj na úkor ich dob­ra. Mes­tá a prí­ro­du máme síce pek­né, ich infra­štruk­tú­ra a služ­by sú na tom však už tro­chu hor­šie. Mož­no je to pozos­ta­tok minu­lé­ho reži­mu, kto­rý je ľah­ko bada­teľ­ný aj v iných kra­ji­nách býva­lé­ho Východ­né­ho blo­ku.

Neochot­ní čaš­ní­ci, otrá­ve­ní hote­li­é­ri, prí­stup na štýl „čím ma zase ideš otra­vo­vať?!“, a podob­ne. Za tých nece­lých 27 rokoch po 1989 sa síce veci zme­ni­li a nepres­tá­va­jú sa zlep­šo­vať, no turis­tov ešte stá­le nevie­me poriad­ne pri­lá­kať, oce­niť a moti­vo­vať k tomu, aby sa sem chce­li vrá­tiť.

Spiš­ský hrad

1451065519_3!!-!!spissky hrad

foto: traveltoslovakia.com

Ten­to fakt pria­mo ovplyv­ňu­je aj aké­koľ­vek vyhliad­ky na úspeš­ný Airb­nb biz­nis mimo Bra­ti­sla­vy. Do nej totiž zvyk­nú turis­ti zaví­tať aj rela­tív­ne „náhod­ne“ – zatiaľ čo dovo­len­ku­jú naprí­klad vo Vied­ni, ale­bo Buda­peš­ti. Bra­ti­sla­va je blíz­ko a prejsť sa dá za sku­toč­ne krát­ky čas – tak pre­čo ju na jeden deň nenav­ští­viť? Inde je to už o čosi kom­pli­ko­va­nej­šie. Prvou pod­mien­kou je pri­ro­dze­ne neja­kých náv­štev­ní­kov vôbec mať.

Čo sa týka zná­mych miest, aký­mi sú naprí­klad Koši­ce, kto­ré sa pred pár rok­mi sta­li aj Európ­skym hlav­ným mes­tom kul­tú­ry, ale­bo naše zná­me Tat­ry, o turis­tov nikdy nebu­de cel­kom núdza. Záro­veň sú Koši­ce od Bra­ti­sla­vy dosta­toč­ne ďale­ko na to, aby sa neda­li vidieť len ako krát­ky jed­no­dňo­vý výlet mimo mes­ta, čo naprí­klad pla­tí o Nit­re, Trna­ve, ale­bo pri tro­che sna­hy aj o Níz­kych Tat­rách. Na Výcho­de je teda v prí­pa­de náv­šte­vy potreb­né zhá­ňať aj uby­to­va­nie.

V spo­mí­na­ných Koši­ciach, kto­ré sú nepo­chyb­ne cen­trom Výcho­du, by Airb­nb pokoj­ne moh­lo úspeš­ne fun­go­vať a dôka­zom toho je aj vyše 40 objek­tov, kto­ré mi strán­ka v náhod­ne vybra­ný ter­mín uka­zu­je ako voľ­né. Je teda z čoho vybe­rať.

Koši­ce

7557d185-0fbe-4960-968e-6fa041e3bdc9

foto: airb­nb

Keď kon­tro­lu­jem iné mes­tá, väč­šie aj men­šie, tiež to nie je zlé, no pozo­ru­jem dva zásad­né tren­dy. Po prvé, uby­to­va­nie je čoraz nekon­venč­nej­šie a v ponu­ke sú aj tra­dič­né sta­ré rodin­né domy s dedin­skou atmo­sfé­rou a pun­com his­tó­rie. Pre turis­tu skve­lá vec. Sú to záro­veň veľ­mi domá­co pôso­bia­ce mies­ta, kto­ré by sa na bež­ných turis­tic­kých strán­kach typu booking.com mož­no tak dob­re neuchy­ti­li.

A po dru­hé, a toto skôr pla­tí pre zaria­de­nia podob­né hos­te­lom a malým hote­lom, sú to mies­ta, kto­ré pop­ri Airb­nb fun­gu­jú aj ako samos­tat­né hote­ly a pen­zi­ó­ny, teda majú aj svo­ju vlast­nú inter­ne­to­vú strán­ku, pop­rí­pa­de sú napo­je­né na inú turis­tic­kú agen­tú­ru. Ich maji­te­lia mies­ta ofi­ciál­ne zare­gis­tro­va­li ako hote­ly, z čoho samoz­rej­me vyplý­va­jú aj mno­hé iné povin­nos­ti a papie­ro­vač­ky. Vyžiť čis­to z Airb­nb pre nich teda zrej­me nie je úpl­ne jed­no­du­ché.

Vlko­lí­nec

Vlkolinec-Slovakia-UNESCO-homes-3

foto: traveladdicts.com

Z toho vyplý­va via­ce­ro dôle­ži­tých ponau­če­ní. Ak sa chce člo­vek v tom­to sme­re stať úspeš­ným a obľú­be­ným, musí ponúk­nuť nie­čo netra­dič­né, čím sa od zvyš­ku (aj keď rela­tív­ne malé­ho, ale pred­sa) odlí­ši a čím turis­tov zauj­me. Záro­veň musí počí­tať s tým, že s prí­pad­ný­mi hos­ťa­mi bude mať cel­kom dosť prá­ce. Bude im musieť vysvet­liť, ako sa do malé­ho mes­ta dostať (čo si čas­to vyža­du­je via­ce­ro pre­stu­pov na nie cel­kom medzi­ná­rod­ne pris­pô­so­be­ných sta­ni­ciach), ale­bo ich rov­no z neja­kej sta­ni­ce vyz­dvi­hnúť a po oko­lí voziť.

Keď­že dané mies­to sa nebu­de nachá­dzať na kaž­dom zahra­nič­nom bedek­ri, bude náv­štev­ní­kom musieť vysvet­liť, čo sa v danom oko­lí opla­tí vidieť, ako sa tam dostať, aké lístky/vstupné si zohnať, kde sa najesť, kde nakú­piť, a podob­ne. Stá­le pla­tí, že čím men­šie mes­to, tým men­šia prav­de­po­dob­nosť, že budú miest­ni hovo­riť po anglic­ky. Turis­ti teda môžu byť čas­to cel­kom odká­za­ní na rady a odpo­rú­ča­nia domá­ce­ho, čo ho sta­via do zod­po­ved­nej pozí­cie.

Už od začiat­ku si teda musí byť vedo­mý, čo jeho oko­lie ponú­ka a či v ňom vôbec doká­že ces­tov­ný ruch pre­žiť. Ide­ál­ne je spra­viť si pre­hľad o exis­tu­jú­cich hote­loch a pen­zi­ó­noch, ich obsa­de­nos­ti a zis­koch a pod­ľa toho postu­po­vať. Naj­dô­le­ži­tej­šia otáz­ka by mala znieť násle­dov­ne: Je na mojom trhu mies­to pre ďal­šie uby­to­va­nie? 

Apro­po, anglič­ti­na. Tá je úpl­nou nevy­hnut­nos­ťou. Či už ide o samo­tú ponu­ku prí­byt­ku na Airbnb.com, ale­bo neskor­šiu komu­ni­ká­ciu s nádej­ný­mi kli­ent­mi, bez nej sa nikam nepoh­ne­me. Na čis­to slo­ven­ských turis­toch sa na Airb­nb veľ­mi veľa zaro­biť nedá, pre­to­že my ešte stá­le volí­me skôr kon­venč­nej­šie spô­so­by uby­to­va­nia. Kaž­dý jazyk navy­še je obrov­ské plus. Nič nena­vo­dí prí­jem­nú atmo­sfé­ru lep­šie ako vzá­jom­né poro­zu­me­nie v domá­cej reči.

Ban­ská Štiav­ni­ca

Banska-Stiavnica-Slovakia-skyline-2

foto: traveladdicts.com

Tým, že sú naše men­šie mies­ta menej zná­me, je pop­ri pro­fi­le na Airb­nb potreb­né pre úspech vymys­lieť via­ce­ro pro­mo akti­vít. Jed­no­du­ché a efek­tív­ne je do prá­ce zapo­jiť sta­ré dob­ré sociál­ne sie­te a svoj­mu uby­to­va­niu uro­biť šikov­nú kam­paň. Dá sa to naprí­klad pro­stred­níc­tvom sha­re-ova­nia Airb­nb inze­rá­tu a pop­ro­se­nia zná­mych, aby ho zdie­ľa­li tak­tiež. Tak sa môže dostať k čo naj­viac poten­ciál­nym záu­jem­com. Záro­veň k sebe môže hos­ti­teľ pre začia­tok nie­ko­ho zo zahra­ni­čia cie­le­ne pozvať.

Ten­to člo­vek môže uby­to­va­nie (a Slo­ven­sko) v prí­pa­de úspe­chu šíriť ďalej svo­jim zná­mym a naviac na strán­ke uby­to­va­nia pri­bud­ne pozi­tív­ny ohlas. Tie sú pre kaž­dé­ho hos­ti­te­ľa alfou ome­gou úspe­chu a pre ich zís­ka­nie by pre­to mal uro­biť mož­né aj nemož­né. Ráta­jú sa aj také malič­kos­ti ako čerstvé kve­ty na sto­le, milé deko­rá­cie, občerstve­nie na pri­ví­ta­nie, prí­pi­tok, wifi, či milé nápi­sy a fot­ky na násten­kách. Hoci­čo, čo navo­dí prí­jem­nú a pria­teľ­skú atmo­sfé­ru a dodá náv­štev­ní­kom pocit, že sú víta­ní a že si ich hos­ti­teľ váži a cení.

Jed­no­znač­nú odpo­veď teda nemá­me, no vie­me via­ce­ro vecí: veľa ľudí to robí a darí sa im. Tebe to môže vyjsť, no naopak ani nemu­sí a môžeš naprí­klad zis­tiť aj to, že ten­to kvá­zi hote­lier­sky biz­nis nie je ničím pre teba. Ak sa do Airb­nb púš­ťaš, je to isto a pocho­pi­teľ­ne aj s tým, že chceš zaro­biť. Pre­to musíš svo­je uby­to­va­nie brať ako biz­nis, kto­rý žije a dýcha a kto­ré­mu sa tre­ba aktív­ne veno­vať. Urob zo svoj­ho prí­byt­ku mies­to, kto­ré má zau­jí­ma­vé­ho ducha, milé deko­rá­cie a detai­ly, je záro­veň prak­tic­ké, kde turis­tov víta usmie­va­vý a milý hos­ti­teľ schop­ný sa pris­pô­so­biť a doká­zať, že Slo­ven­sko naozaj má čo ponúk­nuť.

Či už ide o malú pod­ta­trans­kú dedin­ku, Ban­skú Štiav­ni­cu, lazy na Juž­nom Slo­ven­sku, Pop­rad, ale­bo nit­rian­ske pred­mes­tie, celé je to o tom, ako svo­je uby­to­va­nie a oko­lie budeš vedieť pre­dať. Ak to uro­bíš dob­re, nie­len­že zaro­bíš, ale aj zvý­šiš šan­ce ďal­ším pod­ni­ka­te­ľom a hos­ti­te­ľom, kto­rí chcú zo Slo­ven­ska uro­biť atrak­tív­nu des­ti­ná­ciu plnú zážit­kov a krás. A do toh­to zozna­mu by roz­hod­ne nema­la pat­riť len Bra­ti­sla­va, pre­to­že naša kra­ji­na toho vie ponúk­nuť ešte ove­ľa viac!

3499m51

foto: airb­nb

bonus? Úspeš­ní hos­ti­te­lia, vrá­ta­ne mojej zná­mej, dostá­va­jú za odme­nu veľ­mi zau­jí­ma­vé ces­tov­né ponu­ky výle­tov a poby­tov na exo­tic­kých mies­tach. Tam majú uby­to­va­nie zadar­mo a zapla­tiť si musia len leten­ku. Takým­to spô­so­bom sa nedáv­no dosta­la na Kanár­ske ostro­vy, kto­ré stih­la za týž­deň celé pre­ces­to­vať. Tak­že, ak sa darí, odme­nou nemu­sia byť len zaro­be­né penia­ze, ale aj skve­lé zážit­ky za veľ­mi dob­rú cenu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Airb­nb

Pridať komentár (0)