Oplatí sa na Slo­ven­sku Airbnb aj mimo Bra­ti­slavy?

Alexandra Dulaková / 2. apríla 2016 / Business

Vrámci Bra­ti­slavy, ktorá je záro­veň naším naj­nav­šte­vo­va­nej­ším mes­tom, sa už tento druh uby­to­va­nia pomerne roz­ší­ril. Čo však ostatné miesta, ktoré často trpia nedos­tat­kom pozor­nosti, no stále majú čo ponúk­nuť? Oplatí sa v nich zakla­dať podobný mini-biz­nis a veno­vať svoj životný pries­tor prí­pad­ným turis­tom?

Vrámci Bra­ti­slavy mám známu, ktorá v cen­tre mesta, blízko Dómu svä­tého Mar­tina, vlastní gar­zónku. Pred neja­kým časom sa ju roz­hodla ponúk­nuť ces­to­va­te­ľom, kto­rých zláka naše hlavné mesto a teda budú na kratší čas potre­bo­vať útulné a stra­te­gicky situ­ované uby­to­va­nie. Sama dlho­ročne pôsobí na rea­lit­nom trhu, čiže má presné pred­stavy o tom, koľko by jej gar­zónka mohla mesačne zaro­biť kla­sic­kým pre­náj­mom a koľko by jej, naopak, mohol pri­niesť úspešný biz­nis na Airbnb. Roz­hodla sa zaris­ko­vať a ponúkla nehnu­teľ­nosť na pre­ná­jom cez Airbnb

Tento spô­sob krát­ko­do­bého pre­nájmu si nako­niec cel­kovo pochva­ľuje. Nie­kedy, počas sezóny a úspeš­ných období, musí byt síce upra­to­vať aj nie­koľ­ko­krát do týždňa, vymie­ňať po hos­ťoch obliečky, stre­tá­vať sa s nimi, obo­zna­mo­vať ich s oko­lím a radiť, kde sa naj­lep­šie naje­dia, napijú, či kul­túrne vyžijú.

A ino­kedy jej naopak príde len veľmi málo ponúk a gar­zónka býva dlh­šie prázdna. Cel­kovo si však na seba zarobí a čím viac pozi­tív­nych ohla­sov má, tým lep­šie sú jej výhliadky. Pro­fil uby­to­va­nia je na stránke zahr­nutý samou chvá­lou a samotná hos­ti­teľka má sto­per­centné hod­no­te­nie — čo je sku­točne obdi­vu­hodné.

Aj pekný výhľad z okna môže zásadne zavá­žiť

Screen Shot 2016-03-31 at 23.53.15

foto: airbnb

Prečo aj napriek nad­pisu článku na úvod roz­prá­vam o Bra­ti­slave? Pre­tože, aj keď sú pod­mienky v našich men­ších mes­tách roz­dielne, prin­cíp Airbnb hos­ti­teľ­stva ostáva taký istý. Aku­rát je bytík v Krem­nici oproti tomu v úpl­nom cen­tre bra­ti­slav­ského Sta­rého mesta značne zne­vý­hod­nený. Nie tým, že by Krem­nica, alebo kto­ré­koľ­vek iné z našich miest, nebola zau­jí­mavá, ale naopak preto, lebo o nej vie pomerne málo ľudí. Poten­ciálny hos­ti­teľ tento fakt sám nezmení, preto sa musí od začiatku pri­pra­viť na nároč­nej­šie začiatky.

Z pohľadu turis­tic­kého ruchu sa síce Slo­ven­sko neus­tále učí a posúva dopredu, no stále sa nevie bez­chybne pre­dať. Drahé reklamy a úchvatné foto­gra­fické zábery našej prí­rody pokazí neochota nie­kto­rých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí chcú na turis­toch zásadne len poriadne zaro­biť, pokojne aj na úkor ich dobra. Mestá a prí­rodu máme síce pekné, ich infra­štruk­túra a služby sú na tom však už tro­chu hor­šie. Možno je to pozos­ta­tok minu­lého režimu, ktorý je ľahko bada­teľný aj v iných kra­ji­nách býva­lého Východ­ného bloku.

Neochotní čaš­níci, otrá­vení hote­li­éri, prí­stup na štýl „čím ma zase ideš otra­vo­vať?!“, a podobne. Za tých nece­lých 27 rokoch po 1989 sa síce veci zme­nili a nepres­tá­vajú sa zlep­šo­vať, no turis­tov ešte stále nevieme poriadne pri­lá­kať, oce­niť a moti­vo­vať k tomu, aby sa sem chceli vrá­tiť.

Spiš­ský hrad

1451065519_3!!-!!spissky hrad

foto: traveltoslovakia.com

Tento fakt priamo ovplyv­ňuje aj aké­koľ­vek vyhliadky na úspešný Airbnb biz­nis mimo Bra­ti­slavy. Do nej totiž zvyknú turisti zaví­tať aj rela­tívne „náhodne“ – zatiaľ čo dovo­len­kujú naprí­klad vo Viedni, alebo Buda­pešti. Bra­ti­slava je blízko a prejsť sa dá za sku­točne krátky čas – tak prečo ju na jeden deň nenav­ští­viť? Inde je to už o čosi kom­pli­ko­va­nej­šie. Prvou pod­mien­kou je pri­ro­dzene neja­kých náv­štev­ní­kov vôbec mať.

Čo sa týka zná­mych miest, akými sú naprí­klad Košice, ktoré sa pred pár rokmi stali aj Európ­skym hlav­ným mes­tom kul­túry, alebo naše známe Tatry, o turis­tov nikdy nebude cel­kom núdza. Záro­veň sú Košice od Bra­ti­slavy dosta­točne ďaleko na to, aby sa nedali vidieť len ako krátky jed­no­dňový výlet mimo mesta, čo naprí­klad platí o Nitre, Trnave, alebo pri tro­che snahy aj o Níz­kych Tat­rách. Na Východe je teda v prí­pade náv­števy potrebné zhá­ňať aj uby­to­va­nie.

V spo­mí­na­ných Koši­ciach, ktoré sú nepo­chybne cen­trom Východu, by Airbnb pokojne mohlo úspešne fun­go­vať a dôka­zom toho je aj vyše 40 objek­tov, ktoré mi stránka v náhodne vybraný ter­mín uka­zuje ako voľné. Je teda z čoho vybe­rať.

Košice

7557d185-0fbe-4960-968e-6fa041e3bdc9

foto: airbnb

Keď kon­tro­lu­jem iné mestá, väč­šie aj men­šie, tiež to nie je zlé, no pozo­ru­jem dva zásadné trendy. Po prvé, uby­to­va­nie je čoraz nekon­venč­nej­šie a v ponuke sú aj tra­dičné staré rodinné domy s dedin­skou atmo­sfé­rou a pun­com his­tó­rie. Pre turistu skvelá vec. Sú to záro­veň veľmi domáco pôso­biace miesta, ktoré by sa na bež­ných turis­tic­kých strán­kach typu booking.com možno tak dobre neuchy­tili.

A po druhé, a toto skôr platí pre zaria­de­nia podobné hos­te­lom a malým hote­lom, sú to miesta, ktoré popri Airbnb fun­gujú aj ako samos­tatné hotely a pen­zi­óny, teda majú aj svoju vlastnú inter­ne­tovú stránku, pop­rí­pade sú napo­jené na inú turis­tickú agen­túru. Ich maji­te­lia miesta ofi­ciálne zare­gis­tro­vali ako hotely, z čoho samoz­rejme vyplý­vajú aj mnohé iné povin­nosti a papie­ro­vačky. Vyžiť čisto z Airbnb pre nich teda zrejme nie je úplne jed­no­du­ché.

Vlko­lí­nec

Vlkolinec-Slovakia-UNESCO-homes-3

foto: traveladdicts.com

Z toho vyplýva via­cero dôle­ži­tých ponau­čení. Ak sa chce člo­vek v tomto smere stať úspeš­ným a obľú­be­ným, musí ponúk­nuť niečo netra­dičné, čím sa od zvyšku (aj keď rela­tívne malého, ale predsa) odlíši a čím turis­tov zaujme. Záro­veň musí počí­tať s tým, že s prí­pad­nými hos­ťami bude mať cel­kom dosť práce. Bude im musieť vysvet­liť, ako sa do malého mesta dostať (čo si často vyža­duje via­cero pre­stu­pov na nie cel­kom medzi­ná­rodne pris­pô­so­be­ných sta­ni­ciach), alebo ich rovno z neja­kej sta­nice vyz­dvi­hnúť a po okolí voziť.

Keďže dané miesto sa nebude nachá­dzať na kaž­dom zahra­nič­nom bedekri, bude náv­štev­ní­kom musieť vysvet­liť, čo sa v danom okolí oplatí vidieť, ako sa tam dostať, aké lístky/vstupné si zohnať, kde sa najesť, kde nakú­piť, a podobne. Stále platí, že čím men­šie mesto, tým men­šia prav­de­po­dob­nosť, že budú miestni hovo­riť po anglicky. Turisti teda môžu byť často cel­kom odká­zaní na rady a odpo­rú­ča­nia domá­ceho, čo ho sta­via do zod­po­ved­nej pozí­cie.

Už od začiatku si teda musí byť vedomý, čo jeho oko­lie ponúka a či v ňom vôbec dokáže ces­tovný ruch pre­žiť. Ide­álne je spra­viť si pre­hľad o exis­tu­jú­cich hote­loch a pen­zi­ó­noch, ich obsa­de­nosti a zis­koch a podľa toho postu­po­vať. Naj­dô­le­ži­tej­šia otázka by mala znieť násle­dovne: Je na mojom trhu miesto pre ďal­šie uby­to­va­nie? 

Apropo, anglič­tina. Tá je úpl­nou nevy­hnut­nos­ťou. Či už ide o samotú ponuku prí­bytku na Airbnb.com, alebo neskor­šiu komu­ni­ká­ciu s nádej­nými kli­entmi, bez nej sa nikam nepoh­neme. Na čisto slo­ven­ských turis­toch sa na Airbnb veľmi veľa zaro­biť nedá, pre­tože my ešte stále volíme skôr kon­venč­nej­šie spô­soby uby­to­va­nia. Každý jazyk navyše je obrov­ské plus. Nič nena­vodí prí­jemnú atmo­sféru lep­šie ako vzá­jomné poro­zu­me­nie v domá­cej reči.

Ban­ská Štiav­nica

Banska-Stiavnica-Slovakia-skyline-2

foto: traveladdicts.com

Tým, že sú naše men­šie miesta menej známe, je popri pro­file na Airbnb potrebné pre úspech vymys­lieť via­cero promo akti­vít. Jed­no­du­ché a efek­tívne je do práce zapo­jiť staré dobré sociálne siete a svojmu uby­to­va­niu uro­biť šikovnú kam­paň. Dá sa to naprí­klad pro­stred­níc­tvom share-ova­nia Airbnb inze­rátu a pop­ro­se­nia zná­mych, aby ho zdie­ľali tak­tiež. Tak sa môže dostať k čo naj­viac poten­ciál­nym záu­jem­com. Záro­veň k sebe môže hos­ti­teľ pre začia­tok nie­koho zo zahra­ni­čia cie­lene pozvať.

Tento člo­vek môže uby­to­va­nie (a Slo­ven­sko) v prí­pade úspe­chu šíriť ďalej svo­jim zná­mym a naviac na stránke uby­to­va­nia pri­budne pozi­tívny ohlas. Tie sú pre kaž­dého hos­ti­teľa alfou ome­gou úspe­chu a pre ich zís­ka­nie by preto mal uro­biť možné aj nemožné. Rátajú sa aj také malič­kosti ako čerstvé kvety na stole, milé deko­rá­cie, občerstve­nie na pri­ví­ta­nie, prí­pi­tok, wifi, či milé nápisy a fotky na násten­kách. Hocičo, čo navodí prí­jemnú a pria­teľ­skú atmo­sféru a dodá náv­štev­ní­kom pocit, že sú vítaní a že si ich hos­ti­teľ váži a cení.

Jed­no­značnú odpo­veď teda nemáme, no vieme via­cero vecí: veľa ľudí to robí a darí sa im. Tebe to môže vyjsť, no naopak ani nemusí a môžeš naprí­klad zis­tiť aj to, že tento kvázi hote­lier­sky biz­nis nie je ničím pre teba. Ak sa do Airbnb púš­ťaš, je to isto a pocho­pi­teľne aj s tým, že chceš zaro­biť. Preto musíš svoje uby­to­va­nie brať ako biz­nis, ktorý žije a dýcha a kto­rému sa treba aktívne veno­vať. Urob zo svojho prí­bytku miesto, ktoré má zau­jí­ma­vého ducha, milé deko­rá­cie a detaily, je záro­veň prak­tické, kde turis­tov víta usmie­vavý a milý hos­ti­teľ schopný sa pris­pô­so­biť a doká­zať, že Slo­ven­sko naozaj má čo ponúk­nuť.

Či už ide o malú pod­ta­transkú dedinku, Ban­skú Štiav­nicu, lazy na Juž­nom Slo­ven­sku, Pop­rad, alebo nit­rian­ske pred­mes­tie, celé je to o tom, ako svoje uby­to­va­nie a oko­lie budeš vedieť pre­dať. Ak to uro­bíš dobre, nie­lenže zaro­bíš, ale aj zvý­šiš šance ďal­ším pod­ni­ka­te­ľom a hos­ti­te­ľom, ktorí chcú zo Slo­ven­ska uro­biť atrak­tívnu des­ti­ná­ciu plnú zážit­kov a krás. A do tohto zoznamu by roz­hodne nemala pat­riť len Bra­ti­slava, pre­tože naša kra­jina toho vie ponúk­nuť ešte oveľa viac!

3499m51

foto: airbnb

bonus? Úspešní hos­ti­te­lia, vrá­tane mojej zná­mej, dostá­vajú za odmenu veľmi zau­jí­mavé ces­tovné ponuky výle­tov a poby­tov na exo­tic­kých mies­tach. Tam majú uby­to­va­nie zadarmo a zapla­tiť si musia len letenku. Takýmto spô­so­bom sa nedávno dostala na Kanár­ske ostrovy, ktoré stihla za týž­deň celé pre­ces­to­vať. Takže, ak sa darí, odme­nou nemu­sia byť len zaro­bené peniaze, ale aj skvelé zážitky za veľmi dobrú cenu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Airbnb

Pridať komentár (0)