Osem tipov od naj­lep­ších: Toto je cesta pro­fe­si­onál­neho hráča

Martin Bohunický / 2. marca 2016 / Business

Gaming ušiel od doby Duck Hunt a Pac-Mana poriadne dlhú cestu. Gameri už nie sú nerdi a deti, ale ambi­ci­ózni mladí ľudia, ktorí musia pre úspech čosi obe­to­vať.

Tur­naje v eSports nabe­rajú na šia­le­nej popu­la­rite a po svete je čoraz viac ľudí, kto­rých hra­nie živí. Hra­nie už nie je zábava, je to seri­ózny biz­nis.

dota_2_ti.0

foto: polygon.com

Chceš sa stať jed­ným z nich? Chce do tvrdú prácu a veľa obety. Aspoň podľa Ryana “Big Apple Pie” Gres­tyho.

Zabe­rie to poriadnu časť tvojho života, no v situ­áciách jeden na jed­ného sa práve pre­javí všetka tá príp­rava, ktorú tomu venu­ješ,” pove­dal a dodáva. “Mnohí z nás sa nikdy poriadne nevys­pia.”

Tu je 8 tipov, ako sa stať pro­fe­si­onál­nym hrá­čom.

Vyber si správnu hru. Vyskú­šaj si toho viac a zisti, čo ti ide. Na ser­ve­roch náj­deš dosť dob­rých hrá­čov, s kto­rými sa môžeš porov­ná­vať. Keď si svoju hru náj­deš, začni budo­vať repu­tá­ciu svo­jimi výkonmi.

Nestrá­caj moti­vá­ciu. Nie­len peniaze a víťazs­tvá sú moti­vá­ciou pre hrá­čov. Mnohí to robia pre rodinu a pre vášeň. Ako napr. Mar­cus Davis, hráč Call of Duty. “Chcem doká­zať otcovi, že všetky tie peniaze na počí­tač a hry neboli vyho­dené. A tiež chcem robiť, čo ma baví.”

Tré­nuj. Štu­duj tak­tiku, sle­duj naj­lep­ších a nauč sa pre­hrá­vať. Naj­lep­ších hrá­čov robí práve tré­ning. TOP hráči tré­nujú 8 – 12 hodín denne.

tumblr_inline_nz223yEREv1rsfiph_1280

foto: lifeismadness.co

Vybav sa. Na hra­nie s naj­lep­šími potre­bu­ješ naj­lep­šiu výbavu. Buď si istý, že tvoj počí­tač bez prob­lé­mov zvládne hru na TOP detai­loch za kaž­dých okol­ností a vybav sa tým naj­lep­ším a najs­po­ľah­li­vej­ším inter­ne­tom.

Pri­daj sa ku komu­nite. Hra­nie nie je o talente, ale o tímo­vej práci. Spoz­naj ľudí v komu­nite, nauč sa pra­vidlá a buď pria­teľ­ský.

Nájdi si tím. Keď si vybu­du­ješ repu­tá­ciu, pote­bu­ješ tím. Ak si dosť dobrý, prav­de­po­dobne si ťa nájdu sami. Ak nie, skús to sám. Začať môžeš predsa len so slab­ším tímom, aspoň budeš mať prí­le­ži­tosť skú­siť si prvé reálne zápasy.

fnatics

foto: thenerdstash.com

Jazdi na tur­naje. Ak ste dosť dobrí, choďte na všetky tur­naje, kto­rých sa môžete zúčast­niť. Víťazs­tvá na tur­na­joch ti zabez­pe­čia nie­len rešpekt, ale aj prvé peniaze. A hra­nie sa zrazu stáva prá­cou.

Nájdi si spon­zora. Mnohí gameri žijú z peňazí a vyba­ve­nia spon­zo­rov. Ak chceš žiť ako pro­fík, nájdi si neja­kého. V tej chvíli končí hra­nie ako hobby a začína reálna kari­éra. Kari­éra v práci, ktorá si vyža­duje viac, ako len 8 hodín denne.

foto: living­myth­ma­ga­zine

zdroj: iq.intel.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imgur.com

Pridať komentár (0)