Osem tipov od naj­lep­ších: Toto je ces­ta pro­fe­si­onál­ne­ho hrá­ča

Martin Bohunický / 2. marca 2016 / Business

Gaming ušiel od doby Duck Hunt a Pac-Mana poriad­ne dlhú ces­tu. Game­ri už nie sú ner­di a deti, ale ambi­ci­óz­ni mla­dí ľudia, kto­rí musia pre úspech čosi obe­to­vať.

Tur­na­je v eSports nabe­ra­jú na šia­le­nej popu­la­ri­te a po sve­te je čoraz viac ľudí, kto­rých hra­nie živí. Hra­nie už nie je zába­va, je to seri­óz­ny biz­nis.

dota_2_ti.0

foto: polygon.com

Chceš sa stať jed­ným z nich? Chce do tvr­dú prá­cu a veľa obe­ty. Aspoň pod­ľa Ryana “Big App­le Pie” Gres­ty­ho.

Zabe­rie to poriad­nu časť tvoj­ho živo­ta, no v situ­áciách jeden na jed­né­ho sa prá­ve pre­ja­ví všet­ka tá príp­ra­va, kto­rú tomu venu­ješ,” pove­dal a dodá­va. “Mno­hí z nás sa nikdy poriad­ne nevys­pia.”

Tu je 8 tipov, ako sa stať pro­fe­si­onál­nym hrá­čom.

Vyber si správ­nu hru. Vyskú­šaj si toho viac a zis­ti, čo ti ide. Na ser­ve­roch náj­deš dosť dob­rých hrá­čov, s kto­rý­mi sa môžeš porov­ná­vať. Keď si svo­ju hru náj­deš, začni budo­vať repu­tá­ciu svo­ji­mi výkon­mi.

Nestrá­caj moti­vá­ciu. Nie­len penia­ze a víťazs­tvá sú moti­vá­ci­ou pre hrá­čov. Mno­hí to robia pre rodi­nu a pre vášeň. Ako napr. Mar­cus Davis, hráč Call of Duty. “Chcem doká­zať otco­vi, že všet­ky tie penia­ze na počí­tač a hry nebo­li vyho­de­né. A tiež chcem robiť, čo ma baví.”

Tré­nuj. Štu­duj tak­ti­ku, sle­duj naj­lep­ších a nauč sa pre­hrá­vať. Naj­lep­ších hrá­čov robí prá­ve tré­ning. TOP hrá­či tré­nu­jú 8 – 12 hodín den­ne.

tumblr_inline_nz223yEREv1rsfiph_1280

foto: lifeismadness.co

Vybav sa. Na hra­nie s naj­lep­ší­mi potre­bu­ješ naj­lep­šiu výba­vu. Buď si istý, že tvoj počí­tač bez prob­lé­mov zvlád­ne hru na TOP detai­loch za kaž­dých okol­nos­tí a vybav sa tým naj­lep­ším a najs­po­ľah­li­vej­ším inter­ne­tom.

Pri­daj sa ku komu­ni­te. Hra­nie nie je o talen­te, ale o tímo­vej prá­ci. Spoz­naj ľudí v komu­ni­te, nauč sa pra­vid­lá a buď pria­teľ­ský.

Náj­di si tím. Keď si vybu­du­ješ repu­tá­ciu, pote­bu­ješ tím. Ak si dosť dob­rý, prav­de­po­dob­ne si ťa náj­du sami. Ak nie, skús to sám. Začať môžeš pred­sa len so slab­ším tímom, aspoň budeš mať prí­le­ži­tosť skú­siť si prvé reál­ne zápa­sy.

fnatics

foto: thenerdstash.com

Jaz­di na tur­na­je. Ak ste dosť dob­rí, choď­te na všet­ky tur­na­je, kto­rých sa môže­te zúčast­niť. Víťazs­tvá na tur­na­joch ti zabez­pe­čia nie­len rešpekt, ale aj prvé penia­ze. A hra­nie sa zra­zu stá­va prá­cou.

Náj­di si spon­zo­ra. Mno­hí game­ri žijú z peňa­zí a vyba­ve­nia spon­zo­rov. Ak chceš žiť ako pro­fík, náj­di si neja­ké­ho. V tej chví­li kon­čí hra­nie ako hob­by a začí­na reál­na kari­é­ra. Kari­é­ra v prá­ci, kto­rá si vyža­du­je viac, ako len 8 hodín den­ne.

foto: living­myth­ma­ga­zi­ne

zdroj: iq.intel.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imgur.com

Pridať komentár (0)