Otec Linu­xu u počí­ta­ča nese­dí, ale STO­JÍ!

Kika Besedičová / 22. júla 2014 / Lifehacking

Väč­ši­na z vás asi pri počí­ta­či sedí. Nie­kto­rí zas rad­šej pra­cu­jú posto­jač­ky. Tvor­ca Linu­xu ale pri prá­ci na počí­ta­či cho­dí. Kúpil si vyso­ký stôl, bežec­ký pás a na ňom nasta­vil rých­losť 1,6 km/h. V rých­lej­šom tem­pe už vraj nedo­ká­že pres­ne pohy­bo­vať myšou, tak­že mu vyho­vu­je onen “zom­bie štýl”. 

Linus Tor­valds vpus­til kame­ru do svo­jej pra­cov­ne, aby mohol nato­čiť ďal­šie video pre kanál The Linux Foun­da­ti­on. V ňom tiež uká­zal, že na bež­nom sto­le má nepo­ria­dok rov­na­ko ako všet­ci ostat­ní, mož­no ešte väč­ší. Nepou­ží­va­né sta­ré dis­ky a kom­po­nen­ty, kto­ré nevy­ho­dí, pre­to­že je moc leni­vý. Zau­jal ale 3D tla­čiar­ňou Maker­Bot Repli­ca­tor 2X, s kto­rou sa teraz hrá, a potá­pačs­kou výba­vou, pre­to­že voda je neho koníč­kom.

Na videu okrem iné­ho pre­zra­dil, že pred­tým mu vyho­vo­va­la prá­ca v noci, ale kvô­li deťom sa musel pre­pnúť do den­né­ho reži­mu. A čo je jeho naj­dô­le­ži­tej­ší pra­cov­ný nástroj? Webo­vý pre­hlia­dač a ter­mi­nál. V prvom vyba­vu­je e-mai­ly, v dru­hom spra­vu­je kódy. A na krbe má zbier­ku tuč­nia­kov, kto­ré mu posie­la­jú fanú­ši­ko­via :).

Zdroj: ZDnet

Pridať komentár (0)