Otec Linuxu u počí­tača nesedí, ale STOJÍ!

Kika Besedičová / 22. júla 2014 / Tools a produktivita

Väč­šina z vás asi pri počí­tači sedí. Nie­ktorí zas rad­šej pra­cujú posto­jačky. Tvorca Linuxu ale pri práci na počí­tači chodí. Kúpil si vysoký stôl, bežecký pás a na ňom nasta­vil rých­losť 1,6 km/h. V rých­lej­šom tempe už vraj nedo­káže presne pohy­bo­vať myšou, takže mu vyho­vuje onen “zom­bie štýl”. 

Linus Tor­valds vpus­til kameru do svo­jej pra­covne, aby mohol nato­čiť ďal­šie video pre kanál The Linux Foun­da­tion. V ňom tiež uká­zal, že na bež­nom stole má nepo­ria­dok rov­nako ako všetci ostatní, možno ešte väčší. Nepou­ží­vané staré disky a kom­po­nenty, ktoré nevy­hodí, pre­tože je moc lenivý. Zau­jal ale 3D tla­čiar­ňou Maker­Bot Repli­ca­tor 2X, s kto­rou sa teraz hrá, a potá­pačs­kou výba­vou, pre­tože voda je neho koníč­kom.

Na videu okrem iného pre­zra­dil, že pred­tým mu vyho­vo­vala práca v noci, ale kvôli deťom sa musel pre­pnúť do den­ného režimu. A čo je jeho naj­dô­le­ži­tejší pra­covný nástroj? Webový pre­hlia­dač a ter­mi­nál. V prvom vyba­vuje e-maily, v dru­hom spra­vuje kódy. A na krbe má zbierku tuč­nia­kov, ktoré mu posie­lajú fanú­ši­ko­via :).

Zdroj: ZDnet

Pridať komentár (0)