Pana­ma: nové mies­to pre star­tu­po­vý život!

Dávid Hudák / 4. septembra 2014 / Tools a produktivita

Hoci mno­hí stá­le pova­žu­jú Pana­mu za roz­vo­jo­vú kra­ji­nu, pod­ľa úda­jov OSN má ten­to stre­do­ame­ric­ký štát namie­re­né pod­stat­ne vyš­šie. Rých­lo sa roz­ví­ja­jú­ci ces­tov­ný ruch, ras­tú­ci vývoz poľ­no­hos­po­dár­sky­ch pro­duk­tov, obchod­né doho­dy v rám­ci rôz­ny­ch regi­onál­ny­ch zoskú­pe­ní, stov­ky roz­siah­ly­ch deve­lo­per­ský­ch pro­jek­tov, či nadš­tan­dard­né ban­ko­vé a finanč­né služ­by dnes posú­va­jú Pana­mu na úro­veň roz­vi­nu­tý­ch kra­jín.

 

Podkladom pre súčasný ekonomický rast krajiny, ktorý sa prejavil aj v Indexe ľudského rozvoja (OSN), je vysoká úroveň finančnej, obchodnej a právnej bezpečnosti, čo výrazne podnecuje prílev priamych zahraničných investícií v regióne a celkovo vytvára pozitívne podnikateľské prostredie. Panama je okrem iného členom Svetovej obchodnej organizácie a čo ešte upevňuje jej postavenie, sú zmluvy o voľnom obchode podpísané s niekoľkými krajinami, najmä USA. Rating jej regulačných opatrení je taktiež medzinárodne vnímaný ako veľmi dobrý, čo sa v rankingu Svetovej banky odzrkadľuje 55. miestom na svete. V súčte daných faktorov a ukazovateľov úspechu tu máme za posledné roky stabilný 7 až 9 percentný hospodársky rast, o ktorom Slovensko môže momentálne len snívať.

 

 

Vytvorené benefity sa rýchlo prejavili aj vo sfére startupov. Mnohé iniciatívy zamerané na podporu podnikania, akou je napríklad AEP akcelerátor situovaný v technologickom parku hlavného mesta Panama City, s podporou viac ako 13-ročných skúseností v odbore, sú nesmiernym prínosom pre dynamicky sa rozvíjajúcu startupovú scénu v krajine. Akcelerátor poskytuje potrebné zdroje pre začínajúcich podnikateľov, vrátane prístupu potrebného kapitálu, voľných pracovných priestorov, neoceniteľných skúseností a rád, ako aj pomoci sa lokálne či medzinárodne zviditeľniť. AEP je navyše úzko prepojený so sieťou angel investorov, organizujú sa v ňom rôzne eventy a súťaže. Podnikatelia tiež môžu získať podporu z ďalších verejných a súkromných iniciatív zameraných na malé a stredné podniky.

 

Podľa štúdie Global Entrepreneurship Monitor, ktorá sleduje dynamiku podnikania vo svete, je ukazovateľ podnikateľskej aktivity v rannom štádiu v prípade Panamy takmer na dvojnásobnej hodnote oproti Spojeným štátom. Pre porovnanie, aktivita našich novovzniknutých spoločností dosiahla v roku 2013 9,5 %.

 

 

Za týmito číslami stojí práve stabilné a podnikaniu naklonené prostredie vrátane daňového oslobodenia, ktoré láka nielen americké startupy. A prečo sa o Paname hovorí ako o daňovom raji? Lebo pri založení spoločnosti tu vaše príjmy zo zahraničia nepodliehajú žiadnemu zdaneniu, štátu odvádzate len minimálny ročný paušálny poplatok v sume 150 USD.

 Vedeli ste, že názov krajiny je indiánskeho pôvodu a v preklade znamená „motýľ“? Pre Panamu príznačné, nakoľko sa z nie príliš lákavej „larvy“ stáva vyhľadávané miesto pre firemný život s potenciálom dlhého letu...

 

Pridať komentár (0)