Panama: nové miesto pre star­tu­pový život!

Dávid Hudák / 4. september 2014 / Tools a produktivita

Hoci mnohí stále pova­žujú Panamu za roz­vo­jovú kra­jinu, podľa úda­jov OSN má tento stre­do­ame­rický štát namie­rené pod­statne vyš­šie. Rýchlo sa roz­ví­ja­júci ces­tovný ruch, ras­túci vývoz poľ­no­hos­po­dár­skych pro­duk­tov, obchodné dohody v rámci rôz­nych regi­onál­nych zoskú­pení, stovky roz­siah­lych deve­lo­per­ských pro­jek­tov, či nadš­tan­dardné ban­kové a finančné služby dnes posú­vajú Panamu na úro­veň roz­vi­nu­tých kra­jín.

Pod­kla­dom pre súčasný eko­no­mický rast kra­jiny, ktorý sa pre­ja­vil aj v Indexe ľud­ského roz­voja (OSN), je vysoká úro­veň finanč­nej, obchod­nej a práv­nej bez­peč­nosti, čo výrazne pod­ne­cuje prí­lev pria­mych zahra­nič­ných inves­tí­cií v regi­óne a cel­kovo vytvára pozi­tívne pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Panama je okrem iného čle­nom Sve­to­vej obchod­nej orga­ni­zá­cie a čo ešte upev­ňuje jej posta­ve­nie, sú zmluvy o voľ­nom obchode pod­pí­sané s nie­koľ­kými kra­ji­nami, najmä USA. Rating jej regu­lač­ných opat­rení je tak­tiež medzi­ná­rodne vní­maný ako veľmi dobrý, čo sa v ran­kingu Sve­to­vej banky odzr­kad­ľuje 55. mies­tom na svete. V súčte daných fak­to­rov a uka­zo­va­te­ľov úspe­chu tu máme za posledné roky sta­bilný 7 až 9 per­centný hos­po­dár­sky rast, o kto­rom Slo­ven­sko môže momen­tálne len sní­vať.

Vytvo­rené bene­fity sa rýchlo pre­ja­vili aj vo sfére star­tu­pov. Mnohé ini­cia­tívy zame­rané na pod­poru pod­ni­ka­nia, akou je naprí­klad AEP akce­le­rá­tor situ­ovaný v tech­no­lo­gic­kom parku hlav­ného mesta Panama City, s pod­po­rou viac ako 13-roč­ných skú­se­ností v odbore, sú nesmier­nym prí­no­som pre dyna­micky sa roz­ví­ja­júcu star­tu­povú scénu v kra­jine. Akce­le­rá­tor posky­tuje potrebné zdroje pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, vrá­tane prí­stupu potreb­ného kapi­tálu, voľ­ných pra­cov­ných pries­to­rov, neoce­ni­teľ­ných skú­se­ností a rád, ako aj pomoci sa lokálne či medzi­ná­rodne zvi­di­teľ­niť. AEP je navyše úzko pre­po­jený so sie­ťou angel inves­to­rov, orga­ni­zujú sa v ňom rôzne eventy a súťaže. Pod­ni­ka­te­lia tiež môžu zís­kať pod­poru z ďal­ších verej­ných a súkrom­ných ini­cia­tív zame­ra­ných na malé a stredné pod­niky.

Podľa štú­die Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Moni­tor, ktorá sle­duje dyna­miku pod­ni­ka­nia vo svete, je uka­zo­va­teľ pod­ni­ka­teľ­skej akti­vity v ran­nom štá­diu v prí­pade Panamy tak­mer na dvoj­ná­sob­nej hod­note oproti Spo­je­ným štá­tom. Pre porov­na­nie, akti­vita našich novo­vznik­nu­tých spo­loč­ností dosiahla v roku 2013 9,5 %.

Za týmito čís­lami stojí práve sta­bilné a pod­ni­ka­niu naklo­nené pro­stre­die vrá­tane daňo­vého oslo­bo­de­nia, ktoré láka nie­len ame­rické star­tupy. A prečo sa o Paname hovorí ako o daňo­vom raji? Lebo pri zalo­žení spo­loč­nosti tu vaše príjmy zo zahra­ni­čia nepod­lie­hajú žiad­nemu zda­ne­niu, štátu odvá­dzate len mini­málny ročný pau­šálny popla­tok v sume 150 USD.

Vedeli ste, že názov kra­jiny je indián­skeho pôvodu a v pre­klade zna­mená „motýľ“? Pre Panamu príz­načné, nakoľko sa z nie prí­liš láka­vej „larvy“ stáva vyhľa­dá­vané miesto pre firemný život s poten­ciá­lom dlhého letu…

Pridať komentár (0)