Pare­tovo 80/20

Webdesigning: Michal Králik / 18. september 2014 / Tools a produktivita

Každý star­tu­pista by mal poznať prin­cíp 80/20. Ak ho ešte nepoz­náte, ta sa teraz dozvie. Možno ste už nie­ktorí počuli o pánovi menom Wilf­redo Pareto. Bol to típek ktorý robil výskum a zis­til, že 80% pôdy vlastní 20% talia­nov. Celé to tvr­de­nie pod­lo­žil tým, že veci na svete nie sú roz­de­lené rov­no­merne. Iba v doko­na­lom svete by bolo možné toho aby všetci mali rov­nako. Jeho tvr­de­nia potom roz­ši­ro­val do rôz­nych oblastí života, či už jazy­kov alebo biz­nisu.

Môžeme si na prí­klade pove­dať, že podľa tohoto pra­vidla máte 20% kli­en­tov, ktorí vám pro­du­kujú 80% zis­kov a naopak 20% kli­en­tov ktorí vám spô­so­bujú 80% prob­lé­mov. Presné zne­nie pare­tovho prin­cípu je dobre roz­ve­dené v anglic­kej Wiki­pé­dii.

Keď že tento prin­cíp je taký vše­stranný, tak ho ľudia začali pou­ží­vať na všetko. To samoz­rejme vždy nie je možné. Nie­ktorí už zachá­dzali aj do iných čísiel a to naprí­klad 90/10 alebo 60/40. Pod­statné je, že sa môžeme sústre­diť nato, aby sme sa rie­šili tých 20% pro­jek­tov, záka­ziek a podobne a môžete mať skoro podobné výsledky za oveľa kratší čas. Tento čas môžeme využiť inak pro­duk­tívne alebo aj prí­jemne s rodi­nou a pria­teľmi.

Medzi známe prí­klady využi­tia pare­tovho prin­cípu aj do dizajnu, ktorý je pod­stat­nou súčas­ťou kaž­dého pro­duktu je:

 • 80% zis­kov pri­chá­dza z 20% pro­duk­tov.
 • 80% ino­vá­cií pri­chá­dza o 20% ľudí.
 • 80% prog­resu príde z 20% námahy.
 • 80% rád je obsia­hnu­tých v 20% knihy.
 • 80% chýb spô­so­buje 20% prob­lé­mov.

Prí­klad pare­to­vej krivky roz­lo­že­nia.

Paretova krivka

Ako pra­co­vať efek­tívne s vyna­lo­že­ním men­šieho úsi­lia.

Prečo by nie­kto využí­val pare­tov prin­cíp? Pre­tože sa sna­žíte sústre­diť na naj­zá­klad­nej­šie prvky web stránky, ktoré pri­tiahnu pozor­nosť a pri­márne ele­menty typu “vola­nia po akcii”. Namiesto toho aby ste mali na stránke všetko, čo sa dá, vybe­riete len pod­statné prvky. V tom dôsledku vytvo­ríte jed­no­du­chú, rýchlo sa načí­ta­júcu stránku, pre­tože tam nebudú žiadne zby­toč­nosti.

Mohli by sme pove­dať, že tento prin­cíp je akýmsi vysvet­le­ním mini­ma­lizmu vo web dizajne, user expe­rience dizajnu alebo aj flat dizajnu. Pán Pareto to poznal už veľmi dávno ale do web dizajnu sa tieto nápady dostá­vajú až v posled­nom období.

Ak by sme si zobrali prí­klad zo sociál­nych sietí. Máte na strán­kach všetky odkazy na google+, lin­ke­dIN, face­book, twit­ter, behance, dribble a neviem čo ešte? A čo keby ste sa sústre­dili iba na ten jeden alebo dva, ktoré vám naozaj pri­ná­šajú kli­en­tov, nových náv­štev­ní­kov a pod. Náv­štev­níci nebudú zmä­tený zo zby­točne vyso­kého počtu tla­čí­tok a nemu­sia sa roz­ho­do­vať kam klik­núť. Rov­nako ako Steve Krug vo svo­jej knihe “Don’t make me think” hovo­ril o tom, že nene­chá­vajte náv­štev­ní­kov aby museli roz­mýš­ľať.

Pare­tov prin­cíp je využi­teľní v posled­nej dobe aj keď pra­cu­jete na mobil­ných web strán­kach. Nemu­síte zobra­zo­vať všetko, vyberte 20% naj­pod­stat­nej­ších vecí a tie zobrazte. Ale pozor! Neho­vo­rím aby ste mobil­ných uží­va­te­ľov ochu­dob­ňo­vali o prvky web strá­nok. Týchto 20% musí byť esen­ciál­nych ale bez naru­še­nia UX. Na mobil­ných zaria­de­niach náv­štev­níci nemu­sia napr. vidieť 20 pro­duk­tov na jed­nej stránke, ale stačí pove­dzme 4 naj­pod­stat­nej­šie.

5 rád v zmysle pare­tovho prin­cípu pri tvorbe port­fó­lia.

  1. Každý web má jednu maxi­málne dve pri­márne úlohy. Buď je to pre­dať pro­dukt, službu, chcete sa pre­zen­to­vať, hľa­dáte prácu alebo možno niečo iné. Ale určite to nebude všetko naraz. Určite si ju.
  2. Spíšte si všetky položky vašeho port­fó­lia a pozrite sa na úlohu akú má spĺňať. Vyberte si 20% pro­jek­tov, ktoré naj­viac vysti­hujú túto úlohu. Ak chcete pre­dať službu napr. web dizajn, tak vyberte zopár uni­kát­nych web strá­nok, ktoré ste robili a tým sa pre­zen­tujte. Jed­no­du­ché, rýchlo sa načí­ta­va­júce, zro­zu­mi­teľné.
  3. Znížte počet strá­nok na mini­mum. Máte zvlášť stránky na gra­fický dizajn, logo, web dizajn ale nikto vám tam nechodí. Obsa­huje vaše menu aj FAQ alebo iné stránky kam uží­va­te­lia necho­dia tak často? Tak ich dajte preč, alebo inam.
  4. Rov­nako je to s far­bami. Vyberte si čo naj­me­nej farieb. Ide­álne jednu hlavnú a dve pomocné. Nie viac.
  5. Ostatné vyne­chajte. Nikoho nezau­jíma 30 rov­na­kých web strá­nok alebo web stránky, ktoré už nie sú online alebo majú nov­šiu ver­ziu. Buďte vybe­ravý a priamy. Nie­kedy sa to ľah­šie povie ako urobí, ale je to nevy­hnutné!
  6. Pokúste sa takto prejsť celé port­fó­lio. Má vaše bio 1000 slov? Hádam si nemys­líte, že to nie­kto bude čítať. Zostruč­nite ho, upriamte pozor­nosť na pod­statné. Nemu­síte ani pou­ží­vať celé vety.
  7. Keď už máte toto hotové, prej­dite si to ešte raz a možno nara­zíte na veci, ktoré tam naozaj nemu­sia byť.

  Aké sú ale výhody?

  Výhody pre náv­štev­ní­kov:

    • Menej ruši­vých prv­kov, ktoré vašich kli­en­tov odrá­dzajú od sple­nia hlav­nej úlohy alebo akcie.
    • Rých­lej­šie načí­ta­nie stranky.
    • Pro­jekty, ktoré ostali sú vyso­kej kva­lity a môžete sa na ne sústre­diť a vyšper­ko­vať ich.

    Výhody pre vás:

      • Vyš­šia miera kon­ver­zie: viac čita­te­ľov, viac zákaz­ní­kov, viac laj­kov.
      • Vyš­šie per­cetnto vašeho času pôjde na pri­márne ciele.
      • Menej práve a viac času nato ju robiť.
      • Ľahší časový manaž­ment, menej vecí s kto­rými sa musíte trá­piť.

      A toto všetko stojí za vyskú­ša­nie.

      Hlavne mys­lite nato, že vo web dizajne neexis­tuje strie­borná guľka, ktorá vyrieši všetky prob­lémy a bude pla­tiť done­ko­nečna.

      Čo si mys­líte o pare­to­vom prin­cípe? Fun­guje rov­nako vo web dizajne a star­tu­poch ako aj v iných oblas­tiach?

      Zdroj: webdesigning.sk

      Pridať komentár (0)