Patrícia sa ako prvá Slovenka zúčastní medzinárodnej environmentálnej expedície na Arktídu

Alexandra Valkova / 12. marca 2019 / Rozhovory

  • 23. me­dzi­ná­rodná po­lárna vý­prava ve­dená sve­to­zná­mym ochran­com prí­rody, Ro­ber­tom Swa­nom
  • Na túto expe­dí­ciu bola z 5-ti­síc uchá­dza­čov prvý krát v his­tó­rii vy­braná aj Slo­venka
  • Ich uby­to­va­ním a zá­ro­veň do­prav­ným pros­tried­kom bude loď Na­ti­onal Geog­rap­hic
zdroj: CLIMATEFORCE/Archív Patrícia Bátovská
  • 23. me­dzi­ná­rodná po­lárna vý­prava ve­dená sve­to­zná­mym ochran­com prí­rody, Ro­ber­tom Swa­nom
  • Na túto expe­dí­ciu bola z 5-ti­síc uchá­dza­čov prvý krát v his­tó­rii vy­braná aj Slo­venka
  • Ich uby­to­va­ním a zá­ro­veň do­prav­ným pros­tried­kom bude loď Na­ti­onal Geog­rap­hic

Pat­rí­cia Bá­tov­ská sa ako prvá osoba zo Slo­ven­ska sa zú­častní 12-dňo­vej pre­stíž­nej expe­dí­cie na Ar­ktídu v júni 2019. Ide o 23. me­dzi­ná­rodnú po­lárnu vý­pravu ve­denú sve­to­zná­mym bá­da­te­ľom a bo­jov­ní­kom za ochranu prí­rody, Ro­ber­tom Swa­nom. Cie­ľom expe­dí­cie je roz­vi­núť lí­der­ské schop­nosti a zís­kať ve­do­mosti o naj­lep­ších me­tó­dach v ob­lasti udr­ža­teľ­ného roz­voja.

zdroj: CLI­MA­TE­FORCE

Svoje eko­lo­gické sprá­va­nie chcela po­su­núť ešte ďa­lej 

Pat­rí­cia je 19 ročná štu­dentka Tou­louse Bu­si­ness School vo Fran­cúz­sku a ab­sol­ventka bi­lin­gvál­neho fran­cúz­sko-slo­ven­ského gym­ná­zia v Ban­skej Bys­trici. A chce zme­niť svet. Už od­ma­lička ju zau­jí­mala prí­roda a čím ďa­lej, tým viac ju zne­po­ko­jo­vali en­vi­ron­men­tálne prob­lémy. Sna­žila sa sprá­vať eko­lo­gicky, no na­priek tomu mala do­jem, že by mala uro­biť niečo viac. Na stred­nej škole ini­ci­ovala a spo­lu­or­ga­ni­zo­vala pro­jekt, ktorý uľah­čo­val se­pa­rá­ciu od­pa­dov a pod­po­ro­val štu­den­tov k eko­lo­gic­kej­šiemu sprá­va­niu.

Keď prišla na vy­sokú školu, stala sa člen­kou aso­ciá­cie udr­ža­teľ­ného roz­voja školy, aby mohla v po­dob­ných ak­ti­vi­tách po­kra­čo­vať. Práve vďaka uni­ver­zite sa do­zve­dela aj o tomto zau­jí­ma­vom pro­jekte a zis­tila, že Na­dá­cia 2041 or­ga­ni­zuje expe­dí­ciu na Ar­ktídu v roku 2019. Vy­pl­nila teda ob­siahlu pri­hlášku, ktora po­zos­tá­vala zo šty­roch esejí o Pat­rí­ci­i­nej mo­ti­vá­cii a o plá­noch do bu­dúc­nosti v ob­lasti en­vi­ron­men­ta­lis­tiky. Po­tom po­stú­pila do dru­hého kola a po spl­není ďal­ších kro­kov na­sle­do­val po­ho­vor. O pár dní na to jej pri­šiel e-mail, že bola pri­jatá.

Z päť ti­síc uchá­dza­čov je je­diná Slo­venka

Na túto expe­dí­ciu bola vy­braná ako prvá Slo­venka vô­bec a je jed­nou z 80 účast­ní­kov, ktorí boli vy­bratí z pri­bližne 5000 uchá­dza­čov z ce­lého sveta. Táto ex­pre­dí­cia na­učí uchá­dza­čov mnoho o ži­vot­nom pro­stredí, ako ho chrá­niť a tak­tiež si roz­vinú vod­cov­ské schop­nosti po­trebné na ší­re­nie na­do­bud­nu­tých zna­lostí a in­špi­rá­ciu os­tat­ných k eko­lo­gic­kej­šiemu sprá­va­niu.

zdroj: unsp­lash

Pod tak­tov­kou Ro­berta Swana a jeho na­dá­cie 2041

Líd­rom expe­dí­cie je Sir Ro­bert Swan, prvý člo­vek na svete, ktorý pešo do­sia­hol Južný aj Se­verný pól. To, čo R. Swan za­žil a vi­del po­čas svo­jich expe­dí­cií, ho viedlo k za­lo­že­niu Na­dá­cie 2041, ktorá má za úlohu chrá­niť po­lárne re­gi­óny a po­skyt­núť rie­še­nia na kli­ma­tické zmeny, ší­riť po­ve­do­mie a vzde­lá­vať os­tat­ných. Hlav­ným cie­ľom tejto expe­dí­cie je vzde­lá­vať a mo­ti­vo­vať novú ge­ne­rá­ciu líd­rov, aby pre­vzali zod­po­ved­nosť a pris­peli k lep­šej udr­ža­teľ­nej­šej bu­dúc­nosti.

zdroj: unsp­lash

Pat­rí­cia bude spolu s ďal­šími sú­čas­ťou prog­ramu: „Le­a­ders­hip on the edge“, ktorý po­zos­táva z je­di­neč­ného mixu lí­der­ského tré­ningu a ná­uky o kli­ma­tic­kých zme­nách.

Pre zlep­še­nie vod­cov­ských zruč­ností budú or­ga­ni­zo­vané rôzne works­hopy na ob­ja­ve­nie schop­ností účast­ní­kov a ich ná­sledný roz­voj. Naj­lep­šou čas­ťou prog­ramu je spo­lu­práca me­dzi účast­níkmi, ktorá umož­ňuje roz­voj tí­mo­vého du­cha a me­dzi­kul­túr­nych zruč­ností. Cie­ľom je, aby sa tieto myš­lienky stali zá­kla­dom pre nové rie­še­nia otázky kli­ma­tic­kých zmien v rôz­nych čas­tiach sveta.

zdroj: unsp­lash

Ochrana ce­lej pla­néty 

Ro­bert Swan, reč­ník na za­sad­nu­tiach OSN, ich bude učiť, ako sfor­mu­lo­vať myš­lienky do jas­nej správy a ad­re­so­vať ju veľ­kému pub­liku. Na­vyše, každý účast­ník bude mať osobný kou­čing a na konci do­stane prí­le­ži­tosť pred­niesť svoj prí­beh pred os­tat­nými a do­stať naň priamu spätnú väzbu od Cli­mate Force tímu.

Experti v gla­ci­oló­gii, geo­gra­fii a bio­ló­gii budú s účast­níkmi expe­dí­cie zdie­ľať svoje zna­losti po­čas in­for­ma­tív­nych pred­ná­šok. Na­učia sa, ako krehký eko­sys­tém Ar­ktídy fun­guje a čo je po­trebné spra­viť nie­len pre jeho ochranu, ale aj ochranu ce­lej pla­néty. Lídri expe­dí­cie sa s účast­níkmi po­de­lia o svoje skú­se­nosti a dob­ro­druž­stvá, a tak­tiež sa do­zve­dia o his­tó­rii skú­ma­nia po­lár­nych re­gi­ó­nov.

zdroj: unsp­lash

Z Nór­ska až za po­lárny kruh na lodi Na­ti­onal Geog­rap­hic 

Expe­dí­cia sa usku­toční v júni 2019 a bude tr­vať 12 dní. Účast­níci od­chá­dzajú z Nór­ska, kde bude ofi­ciálny za­čia­tok a sme­rujú na se­ver, za po­lárny kruh, k os­trovu Sval­bard. Túto, hlavnú časť expe­dí­cie strá­via na lodi Na­ti­onal Geog­rap­hic, ktorá bude ich uby­to­va­ním aj do­prav­ným pros­tried­kom. Dni budú trá­viť hlavne vonku v ar­ktic­kej zime, uče­ním sa v te­réne a ob­ja­vo­va­ním tejto di­vo­kej prí­rody.

Or­ga­ni­zá­tormi sú Na­dá­cia 2041 a The Ex­plo­rer ́s Pas­sage. Ako čle­no­via Sus­tai­nable Tra­vel In­ter­na­ti­onal a Le­ave No Trace ve­nujú špe­ciálnu po­zor­nosť na čo naj­menší zá­sah do lo­kál­neho eko­sys­tému. Tak­tiež sa za­me­ria­vajú na za­ne­cha­nie čo naj­men­šej uhlí­ko­vej stopy. Toto bude pre­po­čí­tané na kaž­dého pa­sa­žiera a každý pa­sa­žier bude mať mož­nosť po­die­ľať na jej od­strá­není.

zdroj: unsp­lash

Touto expe­dí­ciou nič ne­končí

Do­po­siaľ sa usku­toč­nilo 22 ta­kýchto expe­dí­cií v prie­behu 14 ro­kov a za­tiaľ sa ich ne­zú­čast­nila žiadna osoba zo Slo­ven­ska. Sme hrdí na to, že sa Pat­rí­cia stala pr­vou Slo­ven­kou na tejto expe­dí­cii a že môže týmto spô­so­bom re­pre­zen­to­vať svoju kra­jinu a tak­tiež pri­niesť to, čo sa tam na­učí, do­mov.

Po svo­jom ná­vrate plá­nuje ší­riť na­do­bud­nuté zna­losti pro­stred­níc­tvom ak­ti­vít v ško­lách a or­ga­ni­zá­ciách, a takto in­špi­ro­vať ľudí k eko­lo­gic­kej­šiemu sprá­va­niu. Ok­rem toho vy­tvorí plán na re­duk­ciu CO2 pre do­mác­nosti, či ces­to­va­teľ­skú elek­tro­nickú knihu, ktorá bude spá­jať zá­žitky z Ar­ktídy so vzde­lá­va­cou čas­ťou o kli­ma­tic­kých zme­nách. Je to úžasná prí­le­ži­tosť, ktorá jej po­môže niečo re­álne zme­niť.

zdroj: unsp­lash

Táto expe­dí­cia je však fi­nančne ná­ročná a Pat­rí­ciu bude stáť do­kopy 16 320 € . Suma za­hŕňa uby­to­va­nie po­čas ce­lých 12 dní expe­dí­cie, z toho 8 dní na lodi Na­ti­onal Geog­rap­hic, väč­šinu stravy, spia­točný let na a z os­trova Sval­bard, works­hopy a pre­zen­tá­cie ve­dené expertmi v da­nej ob­lasti, kurzy od pro­fe­si­onál­nych fo­to­gra­fov a tvorba pro­fe­si­onál­nych pre­zen­tač­ných sní­mok a výjaz­dové ak­ti­vity.

Na fi­nan­co­va­nie tejto expe­dí­cie oslo­vila Pat­rí­cia spon­zo­rov a tak­tiež zís­kala fi­nan­cie zo škol­skej na­dá­cie. Naj­väč­šiu čias­tku, viac ako 11 ti­síc eur, jej fi­nan­cujú spon­zori, no to stále ne­stačí na úplne fi­nančné po­kry­tie tejto expe­dí­cie. Preto Pat­rí­cia roz­behla cro­wd­fun­ding, kde chce vy­zbie­rať do­kopy 3 ti­síc eur. Ak chceš, mô­žeš Pat­rí­ciu pri jej za­chra­ňo­vaní pla­néty pod­po­riť aj ty.

Pridať komentár (0)