Pavol Soviš z VEC­TA­RY: 3D mode­lo­va­nie chce­me sprí­stup­niť masám

Ľudovít Nastišin / 27. júna 2016 / Business

Zau­jí­ma­vý roz­ho­vor s Pav­lom Sovi­šom, kto­rý nám pri­blí­žil nádej­ný slo­ven­ský pro­jekt Vec­ta­ry.

O VEC­TA­RY sme už na Star­ti­tup písa­li, no je to sku­toč­ne kva­lit­ný pro­jekt zo slo­ven­skej diel­ne, kto­rý si zaslú­ži pozrieť sa naň viac z blíz­ka a prá­ve pre­to sme sa poroz­prá­va­li s Pav­lom Sovi­šom — CTO spo­loč­nos­ti.

Ahoj Pavol, skús nám vlast­ný­mi slo­va­mi zhr­núť, čo je Vec­ta­ry?

VEC­TA­RY je plat­for­ma, kde si môže kto­koľ­vek aj bez pred­chá­dza­jú­cich skú­se­nos­tí vytvo­riť 3D model pria­mo vo svo­jom inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či. To, čo nadi­zaj­nu­je, je okam­ži­te pou­ži­teľ­né do 3D tla­če, vo vývo­ji hier, a podob­ne. Výni­moč­né je prá­ve to, že okrem plno­hod­not­né­ho mode­lo­va­cie­ho nástro­ja má kaž­dý k dis­po­zí­cii aj galé­riu mode­lov od ostat­ných uží­va­te­ľov, kto­ré si môže rov­no stiah­nuť ale­bo modi­fi­ko­vať pod­ľa seba. Na čo sa ešte zame­ria­va­me je para­met­ric­ký dizajn, vďa­ka kto­ré­mu si kaž­dý môže vymo­de­lo­vať naprí­klad kole­so len tým, že posú­va pár sli­de­rov. Takým­to spô­so­bom sprí­stup­ňu­je­me 3D mode­lo­va­nie masám. Všet­ko fun­gu­je onli­ne, bez inšta­lá­cie a zadar­mo.

V našich očiach je to sku­toč­ne kva­lit­ný nástroj, kto­rý využi­jú mno­hí kre­a­tív­ci. Ako vás to vôbec napad­lo, pus­tiť sa do nie­čo­ho také­ho kom­plex­né­ho? Nie­kto robí jed­no­du­chú app­ku, vy 3D mode­lo­va­cí soft­vér, kto­rý si vyža­du­je pomer­ne kom­plex­né výpoč­ty.

Pôvod­ne sme vymys­le­li spô­sob, ako fyzic­ky vyrá­bať veľ­ké mode­ly na domá­cich 3D tla­čiar­ňach o veľ­kos­ti mik­ro­vln­ky. Po pár mesia­coch sme ale zis­ti­li, že s takým šikov­ným tímom doká­že­me omno­ho viac. Napriek tomu to nebo­lo žiad­ne spon­tán­ne roz­hod­nu­tie. Za tým, čo je VEC­TA­RY teraz, sto­jí pre­pra­co­va­ný biz­nis plán, stov­ky hodín argu­men­tá­cií a hľa­da­nia tých naj­lep­ších rie­še­ní.

vec2

Neobá­val si sa kon­ku­ren­cie veľ­kých soft­vé­rov sve­to­vých firiem? 3D mode­lo­va­nie pred­sa len nie je tá naj­jed­no­duch­šia oblasť.

Ale áno, tá oba­va je tu vždy. Obzvlášť, keď člo­vek zo všet­kých strán počú­va: “Prí­de nie­kto s rádo­vo vyš­šou inves­tí­ci­ou a pre­val­cu­je vás.” My sme sa však zavre­li na dva roky do kanc­lu a tvrdo sme maka­li v tichos­ti a vede­li sme, že našou naj­väč­šou výho­dou je, že nie sme ska­me­ne­lý gigant. Až do decem­bra minu­lé­ho roka o nás nikto neve­del. Ako­náh­le sme spus­ti­li našu pre-rele­a­se strán­ku, mali sme pocit, že vybu­chol inter­net. Za pár hodín sme naz­bie­ra­li tisí­ce záu­jem­cov o beta tes­ting a do dneš­né­ho dňa ich počet neus­tá­le ras­tie. Veľ­ké soft­vé­ro­vé fir­my nás spo­čiat­ku neb­ra­li váž­ne, ale teraz nás pozor­ne sle­du­jú a s nie­kto­rý­mi aj roku­je­me. Sved­čí o tom aj fakt, že nás pozva­li na pre­stíž­nu kon­fe­ren­ciu Deve­lo­p3D­Li­ve vo War­wic­ku, kde nás už čaka­li ich zástup­co­via. Cel­ko­vo sa kon­ku­ren­ciu nesna­ží­me brať ako nie­čo zlé, ale ako prí­le­ži­tosť posu­núť náš biz­nis. A mys­lím, že je to vzá­jom­né.

Kto všet­ko sto­jí za Vec­ta­ry?

S nápa­dom pri­šiel Michal Koor (CEO), skú­se­ný prie­my­sel­ný dizaj­nér a pod­ni­ka­teľ. Málo­kto vie, že máme na Slo­ven­sku člo­ve­ka, kto­ré­ho dizaj­ny sa pre­dá­va­jú v mili­ó­noch po celom sve­te. Michal zalo­žil aj FORM­LAB, aktu­ál­ne jed­no z naj­väč­ších pro­to­ty­po­vých štú­dií v stred­nej a východ­nej Euró­pe. Dali sme sa doko­py, lebo len nápad a vízia nesta­čí, tre­ba aj rea­li­zá­ciu. Tam som bol zase skú­se­nej­ší ja. Avšak bez skve­lých ľudí by sa nám o takom­to pro­duk­te ani nesní­va­lo. Z pôvod­né­ho tímu by som vyz­dvi­hol Mila­na Gla­di­ša a Roma­na Danie­li­sa. Cha­la­ni k nám doš­li ako úpl­ní juni­ori, kto­rí sa za krát­ky čas vypra­co­va­li na pro­duk­to­vú a prog­ra­má­tor­skú špič­ku.

Ako dlho ste na Vec­ta­ry pra­co­va­li, kým bola hoto­vá prvá funkč­ná ver­zia?

Prvý inter­ný mode­lo­va­cí hac­kat­hon pri­šiel asi po 8 mesia­coch vývo­ja, no porov­ná­vať to s dneš­nou ver­zi­ou nie je mož­né. Cel­ko­vo sa na pro­duk­te maka­lo cez 20 mesia­cov, ale ten­to pro­ces nebu­de nikdy hoto­vý. Mož­nos­ti, kam VEC­TA­RY posú­vať, sú obrov­ské.

Pre­zraď nie­čo o VEC­TA­RY z pohľa­du prog­ra­má­to­ra. Na akom prog­ra­mo­va­com jazy­ku fun­gu­je­te? A čo by mal vedieť taký záu­jem­ca o prá­cu vo VEC­TA­RY?

Ak je otáz­kou, aký je náš tech­no­lo­gic­ký stack, tak fun­gu­je­me výhrad­ne na JavaSc­rip­te. Či už ide o webo­vú plat­for­mu zalo­že­nú na mik­ro­ser­vi­soch, ale­bo o 3D edi­tor, kto­ré­ho engi­ne sme si nakó­di­li od piky v čis­tom JavaSc­rip­te. Toto nie je také bež­né, aj tie naj­po­pu­lár­nej­šie mode­lo­va­cie sof­ty dnes fun­gu­jú na desiat­ky rokov sta­rých engi­noch — s tým súvi­sí aj to, pre­čo sa tak ťaž­ko ino­vu­jú.

Jedi­ná požia­dav­ka na nových par­ťá­kov je, aby boli zve­da­ví. Všet­ko ostat­né vie­me naučiť a radi na to aj poskyt­ne­me pries­tor. Dokon­ca uva­žu­je­me aj nad ško­lou 3D prog­ra­mo­va­nia, najprv ale musí­me zis­tiť, aký by bol o to v komu­ni­te záu­jem. Tak­tiež sto­jí za zmien­ku, že hľa­dá­me aj ľudí, čo sa zau­jí­ma­jú o fun­kci­onál­ne prog­ra­mo­va­nie, čo je rela­tív­ne neštan­dard­né.

Nedá sa neopý­tať sa, ako to bolo s finan­cia­mi. Je to chú­los­ti­vá otáz­ka, ale na to, aby ste to dali doko­py urči­te bolo tre­ba neja­ký kapi­tál, však?

Samoz­rej­me, to bola jed­na z pod­mie­nok našej spo­lu­prá­ce. Na to, aby sme sa moh­li sústre­diť iba na pro­dukt, sme zobra­li exter­ných inves­to­rov, nakoľ­ko vyro­biť tak veľ­ký a kom­plex­ný soft­vér vo vlast­nej réžii nie je ľah­ké. Finan­ciám na roz­beh vďa­čí­me Neulo­gy Ven­tu­res a ďal­ším šty­rom súkrom­ným inves­to­rom.

VECTARY-Quad-Modeling

Mal si aj nepraj­ní­kov a tých, čo ťa odho­vá­ra­li?

Odho­vá­ra­nie až taký prob­lém nebol. Skôr sme sa stre­tá­va­li so skep­tik­mi. No pri dob­rom tíme, výdr­ži a mož­no aj tro­che tvrdo­hla­vos­ti sa dá dospieť k pozo­ru­hod­né­mu výsled­ku.

V čom má VEC­TA­RY výho­du opro­ti ostat­ným robust­ným soft­vé­rom a pre koho je vlast­ne urče­ný?

Žiad­na inšta­lá­cia, cena 0 eur, je opro­ti dra­hým etab­lo­va­ným 3D soft­vé­rom doslo­va na neza­pla­te­nie :) Mož­no naj­dô­le­ži­tej­šie ale je, že sme mini­ma­li­zo­va­li počet fun­kcií a pou­ží­va­nie VEC­TA­RY by mali zvlá­dať aj menej skú­se­ní dizaj­né­ri — kuti­lo­via, make­ri, šper­ká­ri zo Sas­he, hocik­to, kto má chuť vytvo­riť si nie­čo vlast­né — nech je to kera­mic­ká váza, skle­ník v tva­re slo­na, či posta­vič­ka do hry. Prá­ve pre túto cie­ľo­vú sku­pi­nu taký­to nástroj chý­bal. Nemu­sí­te byť ani maji­te­ľom 3D tla­čiar­ne. Vo sve­te už exis­tu­je nespo­čet­né množ­stvo slu­žieb, kde si svoj model môže­te dať vytla­čiť.

Na dru­hej stra­ne pro­fe­si­oná­li oce­nia VEC­TA­RY naj­mä ako nástroj na vytvá­ra­nie kon­cep­tov. Nevý­ho­da súčas­ných CAD nástro­jov, kto­ré dizaj­né­ri väč­ši­nou pou­ží­va­jú je, že je to skôr inži­nier­sky nástroj. Musí­te mať naozaj pre­mys­le­né, čo a ako ide­te dizaj­no­vať. A z pro­ce­su tvor­by sa ako­by strá­ca­la kre­a­ti­vi­ta — len tak sa hrať s for­mou bez kon­krét­ne­ho plá­nu.

VECTARY-ToyGun-ViewSwitching1

Ako sa mu teda teraz darí? U nás aj vo sve­te.

Odoz­vy sú zatiaľ skve­lé a to sme ofi­ciál­ne ešte nespus­ti­li. Aktu­ál­ne sme zahá­ji­li postup­né vypúš­ťa­nie pre prvých desať tisíc nad­šen­cov na čaka­cej lis­ti­ne. Počas nasle­du­jú­cich mesia­cov bude VEC­TA­RY v uzav­re­tom beta móde, kedy bude­me vychy­tá­vať spät­nú väz­bu a tvrdo pra­co­vať na pro­duk­te.

Urči­te máte neja­ké zau­jí­ma­vé plá­ny do budúc­na, vieš nám nie­čo pre­zra­diť?

Plá­ny do budúc­nos­ti máme obrov­ské — od otvo­re­ných API, vďa­ka kto­rým si bude môcť kto­koľ­vek vytvo­riť novú fun­kci­ona­li­tu, až po pre­po­je­nie s exis­tu­jú­ci­mi služ­ba­mi na 3D tlač. Je to nikdy nekon­čia­ci pro­ces, ale o to zau­jí­ma­vej­ší. Na rast fir­my máme dosta­tok finan­cií. Ten­to rok chce­me zdvoj­ná­so­biť tím na cca 30 — 40 ľudí. Čosko­ro tiež otvo­rí­me novú poboč­ku v New Yor­ku. Mož­nosť odsko­čiť si pra­co­vať na pár týž­dňov za veľ­kú mlá­ku — to bude super prí­le­ži­tosť aj pre našich ľudí.

Chcel by si ešte nie­čo dodať?

Chcel by som vyzvať šikov­ných ľudí, aby nás nevá­ha­li kon­tak­to­vať ohľa­dom spo­lu­prá­ce. Hľa­dá­me ich množ­stvo naj­mä v oblas­ti 3D mode­lo­va­nia, dizaj­né­rov, javasc­rip­to­vých deve­lo­pe­rov, ale aj ľudí na mar­ke­ting a cus­to­mer ser­vi­ce. Netre­ba sa báť, ak nie­čo neo­vlá­da­te, hľa­dá­me ľudí s nad­še­ním a radi vás všet­ko naučí­me. Viac info náj­de­te na našom webe vectary.com, ale­bo nám môže­te rov­no napí­sať na [email protected] :)

Pridať komentár (0)