Pavol Soviš z VEC­TARY: 3D mode­lo­va­nie chceme sprí­stup­niť masám

Ľudovít Nastišin / 27. júna 2016 / Business

Zau­jí­mavý roz­ho­vor s Pav­lom Sovi­šom, ktorý nám pri­blí­žil nádejný slo­ven­ský pro­jekt Vec­tary.

O VEC­TARY sme už na Star­ti­tup písali, no je to sku­točne kva­litný pro­jekt zo slo­ven­skej dielne, ktorý si zaslúži pozrieť sa naň viac z blízka a práve preto sme sa poroz­prá­vali s Pav­lom Sovi­šom — CTO spo­loč­nosti.

Ahoj Pavol, skús nám vlast­nými slo­vami zhr­núť, čo je Vec­tary?

VEC­TARY je plat­forma, kde si môže kto­koľ­vek aj bez pred­chá­dza­jú­cich skú­se­ností vytvo­riť 3D model priamo vo svo­jom inter­ne­to­vom pre­hlia­dači. To, čo nadi­zaj­nuje, je okam­žite pou­ži­teľné do 3D tlače, vo vývoji hier, a podobne. Výni­močné je práve to, že okrem plno­hod­not­ného mode­lo­va­cieho nástroja má každý k dis­po­zí­cii aj galé­riu mode­lov od ostat­ných uží­va­te­ľov, ktoré si môže rovno stiah­nuť alebo modi­fi­ko­vať podľa seba. Na čo sa ešte zame­ria­vame je para­met­rický dizajn, vďaka kto­rému si každý môže vymo­de­lo­vať naprí­klad koleso len tým, že posúva pár sli­de­rov. Takýmto spô­so­bom sprí­stup­ňu­jeme 3D mode­lo­va­nie masám. Všetko fun­guje online, bez inšta­lá­cie a zadarmo.

V našich očiach je to sku­točne kva­litný nástroj, ktorý využijú mnohí kre­a­tívci. Ako vás to vôbec napadlo, pus­tiť sa do nie­čoho takého kom­plex­ného? Nie­kto robí jed­no­du­chú appku, vy 3D mode­lo­vací soft­vér, ktorý si vyža­duje pomerne kom­plexné výpočty.

Pôvodne sme vymys­leli spô­sob, ako fyzicky vyrá­bať veľké modely na domá­cich 3D tla­čiar­ňach o veľ­kosti mik­ro­vlnky. Po pár mesia­coch sme ale zis­tili, že s takým šikov­ným tímom doká­žeme omnoho viac. Napriek tomu to nebolo žiadne spon­tánne roz­hod­nu­tie. Za tým, čo je VEC­TARY teraz, stojí pre­pra­co­vaný biz­nis plán, stovky hodín argu­men­tá­cií a hľa­da­nia tých naj­lep­ších rie­šení.

vec2

Neobá­val si sa kon­ku­ren­cie veľ­kých soft­vé­rov sve­to­vých firiem? 3D mode­lo­va­nie predsa len nie je tá naj­jed­no­duch­šia oblasť.

Ale áno, tá obava je tu vždy. Obzvlášť, keď člo­vek zo všet­kých strán počúva: “Príde nie­kto s rádovo vyš­šou inves­tí­ciou a pre­val­cuje vás.” My sme sa však zavreli na dva roky do kanclu a tvrdo sme makali v tichosti a vedeli sme, že našou naj­väč­šou výho­dou je, že nie sme ska­me­nelý gigant. Až do decem­bra minu­lého roka o nás nikto neve­del. Ako­náhle sme spus­tili našu pre-rele­ase stránku, mali sme pocit, že vybu­chol inter­net. Za pár hodín sme naz­bie­rali tisíce záu­jem­cov o beta tes­ting a do dneš­ného dňa ich počet neus­tále ras­tie. Veľké soft­vé­rové firmy nás spo­čiatku neb­rali vážne, ale teraz nás pozorne sle­dujú a s nie­kto­rými aj roku­jeme. Svedčí o tom aj fakt, že nás pozvali na pre­stížnu kon­fe­ren­ciu Deve­lo­p3D­Live vo War­wicku, kde nás už čakali ich zástup­co­via. Cel­kovo sa kon­ku­ren­ciu nesna­žíme brať ako niečo zlé, ale ako prí­le­ži­tosť posu­núť náš biz­nis. A mys­lím, že je to vzá­jomné.

Kto všetko stojí za Vec­tary?

S nápa­dom pri­šiel Michal Koor (CEO), skú­sený prie­my­selný dizaj­nér a pod­ni­ka­teľ. Málo­kto vie, že máme na Slo­ven­sku člo­veka, kto­rého dizajny sa pre­dá­vajú v mili­ó­noch po celom svete. Michal zalo­žil aj FORM­LAB, aktu­álne jedno z naj­väč­ších pro­to­ty­po­vých štú­dií v stred­nej a východ­nej Európe. Dali sme sa dokopy, lebo len nápad a vízia nestačí, treba aj rea­li­zá­ciu. Tam som bol zase skú­se­nejší ja. Avšak bez skve­lých ľudí by sa nám o takomto pro­dukte ani nesní­valo. Z pôvod­ného tímu by som vyz­dvi­hol Milana Gla­diša a Romana Danie­lisa. Cha­lani k nám došli ako úplní juni­ori, ktorí sa za krátky čas vypra­co­vali na pro­duk­tovú a prog­ra­má­tor­skú špičku.

Ako dlho ste na Vec­tary pra­co­vali, kým bola hotová prvá funkčná ver­zia?

Prvý interný mode­lo­vací hac­kat­hon pri­šiel asi po 8 mesia­coch vývoja, no porov­ná­vať to s dneš­nou ver­ziou nie je možné. Cel­kovo sa na pro­dukte makalo cez 20 mesia­cov, ale tento pro­ces nebude nikdy hotový. Mož­nosti, kam VEC­TARY posú­vať, sú obrov­ské.

Pre­zraď niečo o VEC­TARY z pohľadu prog­ra­má­tora. Na akom prog­ra­mo­va­com jazyku fun­gu­jete? A čo by mal vedieť taký záu­jemca o prácu vo VEC­TARY?

Ak je otáz­kou, aký je náš tech­no­lo­gický stack, tak fun­gu­jeme výhradne na JavaSc­ripte. Či už ide o webovú plat­formu zalo­ženú na mik­ro­ser­vi­soch, alebo o 3D edi­tor, kto­rého engine sme si nakó­dili od piky v čis­tom JavaSc­ripte. Toto nie je také bežné, aj tie naj­po­pu­lár­nej­šie mode­lo­va­cie softy dnes fun­gujú na desiatky rokov sta­rých engi­noch — s tým súvisí aj to, prečo sa tak ťažko ino­vujú.

Jediná požia­davka na nových par­ťá­kov je, aby boli zve­daví. Všetko ostatné vieme naučiť a radi na to aj poskyt­neme pries­tor. Dokonca uva­žu­jeme aj nad ško­lou 3D prog­ra­mo­va­nia, najprv ale musíme zis­tiť, aký by bol o to v komu­nite záu­jem. Tak­tiež stojí za zmienku, že hľa­dáme aj ľudí, čo sa zau­jí­majú o fun­kci­onálne prog­ra­mo­va­nie, čo je rela­tívne neštan­dardné.

Nedá sa neopý­tať sa, ako to bolo s finan­ciami. Je to chú­los­tivá otázka, ale na to, aby ste to dali dokopy určite bolo treba nejaký kapi­tál, však?

Samoz­rejme, to bola jedna z pod­mie­nok našej spo­lu­práce. Na to, aby sme sa mohli sústre­diť iba na pro­dukt, sme zobrali exter­ných inves­to­rov, nakoľko vyro­biť tak veľký a kom­plexný soft­vér vo vlast­nej réžii nie je ľahké. Finan­ciám na roz­beh vďa­číme Neulogy Ven­tu­res a ďal­ším šty­rom súkrom­ným inves­to­rom.

VECTARY-Quad-Modeling

Mal si aj nepraj­ní­kov a tých, čo ťa odho­vá­rali?

Odho­vá­ra­nie až taký prob­lém nebol. Skôr sme sa stre­tá­vali so skep­tikmi. No pri dob­rom tíme, výdrži a možno aj tro­che tvrdo­hla­vosti sa dá dospieť k pozo­ru­hod­nému výsledku.

V čom má VEC­TARY výhodu oproti ostat­ným robust­ným soft­vé­rom a pre koho je vlastne určený?

Žiadna inšta­lá­cia, cena 0 eur, je oproti dra­hým etab­lo­va­ným 3D soft­vé­rom doslova na neza­pla­te­nie :) Možno naj­dô­le­ži­tej­šie ale je, že sme mini­ma­li­zo­vali počet fun­kcií a pou­ží­va­nie VEC­TARY by mali zvlá­dať aj menej skú­sení dizaj­néri — kuti­lo­via, makeri, šper­kári zo Sashe, hocikto, kto má chuť vytvo­riť si niečo vlastné — nech je to kera­mická váza, skle­ník v tvare slona, či posta­vička do hry. Práve pre túto cie­ľovú sku­pinu takýto nástroj chý­bal. Nemu­síte byť ani maji­te­ľom 3D tla­čiarne. Vo svete už exis­tuje nespo­četné množ­stvo slu­žieb, kde si svoj model môžete dať vytla­čiť.

Na dru­hej strane pro­fe­si­onáli oce­nia VEC­TARY najmä ako nástroj na vytvá­ra­nie kon­cep­tov. Nevý­hoda súčas­ných CAD nástro­jov, ktoré dizaj­néri väč­ši­nou pou­ží­vajú je, že je to skôr inži­nier­sky nástroj. Musíte mať naozaj pre­mys­lené, čo a ako idete dizaj­no­vať. A z pro­cesu tvorby sa akoby strá­cala kre­a­ti­vita — len tak sa hrať s for­mou bez kon­krét­neho plánu.

VECTARY-ToyGun-ViewSwitching1

Ako sa mu teda teraz darí? U nás aj vo svete.

Odozvy sú zatiaľ skvelé a to sme ofi­ciálne ešte nespus­tili. Aktu­álne sme zahá­jili postupné vypúš­ťa­nie pre prvých desať tisíc nad­šen­cov na čaka­cej lis­tine. Počas nasle­du­jú­cich mesia­cov bude VEC­TARY v uzav­re­tom beta móde, kedy budeme vychy­tá­vať spätnú väzbu a tvrdo pra­co­vať na pro­dukte.

Určite máte nejaké zau­jí­mavé plány do budúcna, vieš nám niečo pre­zra­diť?

Plány do budúc­nosti máme obrov­ské — od otvo­re­ných API, vďaka kto­rým si bude môcť kto­koľ­vek vytvo­riť novú fun­kci­ona­litu, až po pre­po­je­nie s exis­tu­jú­cimi služ­bami na 3D tlač. Je to nikdy nekon­čiaci pro­ces, ale o to zau­jí­ma­vejší. Na rast firmy máme dosta­tok finan­cií. Tento rok chceme zdvoj­ná­so­biť tím na cca 30 — 40 ľudí. Čoskoro tiež otvo­ríme novú pobočku v New Yorku. Mož­nosť odsko­čiť si pra­co­vať na pár týž­dňov za veľkú mláku — to bude super prí­le­ži­tosť aj pre našich ľudí.

Chcel by si ešte niečo dodať?

Chcel by som vyzvať šikov­ných ľudí, aby nás nevá­hali kon­tak­to­vať ohľa­dom spo­lu­práce. Hľa­dáme ich množ­stvo najmä v oblasti 3D mode­lo­va­nia, dizaj­né­rov, javasc­rip­to­vých deve­lo­pe­rov, ale aj ľudí na mar­ke­ting a cus­to­mer ser­vice. Netreba sa báť, ak niečo neo­vlá­date, hľa­dáme ľudí s nad­še­ním a radi vás všetko naučíme. Viac info náj­dete na našom webe vectary.com, alebo nám môžete rovno napí­sať na jobs@vectary.com :)

Pridať komentár (0)