Peter Kovo Kováč — Z baka­lár­skeho pro­jektu je dnes jeden z naj­väč­ších lifes­ty­le­ových sho­pov

Pavla Ujmiaková / 14. apríla 2016 / Business

Keď robíš niečo, čo je ti srdcu blízke, väč­ši­nou to skončí dobre, alebo ešte lep­šie — výborne. Prí­beh eshopu, ktorý zalo­žili cha­lani z Ružom­berku je toho jas­ným prí­kla­dom.

Aby sme tro­chu zahriali našich čita­te­ľov, mohol by si sa nám tro­chu pred­sta­viť? Kto si, čo robíš, ako sa stali tenisky tvo­jou prá­cou a váš­ňou záro­veň?

Ahojte, volám sa Peter Kováč, ale ľudia ma skôr poznajú pod menom Kov­kou alebo Kovo. Som z Ružom­berka, vyštu­do­val som Uni­ver­zitu v Žiline a posled­ných pár rokov pôso­bím v Prahe ako nákupca a pro­duk­tový mana­žér v obchode so sne­a­kers — Footshop.sk. Tenisky sa mi páčili v pod­state celý život a už ako mladý cha­lan som mal doma viac ako 10 párov. Keď som začal pra­co­vať vo Foots­hope, môj záu­jem o túto tému sa začal pre­hl­bo­vať a skon­čilo to tak, že som súčas­ťou tímu, ktorý vybu­do­val jeden z naj­lep­ších obcho­dov s tenis­kami v Čechách a na Slo­ven­sku.

Ako vzni­kol Foots­hop a aká bola vaša cesta od online obchodu až po kamennú pre­dajňu?

Foots­hop vzni­kol ako baka­lár­sky pro­jekt môjho kama­ráta a kolegu Peťa Haj­dučka, ktorý rád skej­to­val a chý­bal mu poriadny skate shop, ktorý by mal sor­ti­ment podľa jeho oča­ká­vaní. Po pár mesia­coch fun­go­va­nia sme zis­tili, že to nie je asi úplne správna cesta a skú­sili sme sa začať orien­to­vať viac na “lifes­ty­le­ovú” obuv, ktorá dnes tvorí cca 90% nášho sor­ti­mentu. Online biz­nis rás­tol a dis­tri­bú­tori od nás vyža­do­vali lep­šiu off­line pre­zen­tá­ciu, aby sme sa mohli dostať k lep­šiemu sor­ti­mentu a top mode­lom teni­siek, ktoré sa u nás dali zohnať len veľmi obtiažne.

Aj na Slo­ven­sku a v Čechách máte kon­ku­ren­ciu. Čím vyčnie­vate z radu vy a prečo práve u vás vzni­kajú par­tner­stvá so zau­jí­ma­vými znač­kami a rôzne laun­che nových mode­lov teni­siek? Čo robíte lepšie/inak?

To, či vyčnie­vame alebo nevyč­nie­vame z radu, je asi rela­tívne tvr­de­nie. Čo je u nás iné je určite sor­ti­ment a jeho úrovne, ktoré sa nám poda­rilo prá­cou celého tímu dosiah­nuť. Je to kon­krétne naprí­klad his­to­rický zlom, kedy sme zís­kali prvý krát ofi­ciálne spo­lu­prácu adi­dasKany­eho Westa v podobe teni­siek adi­das Yeezy Boost. Tak­tiež sa nám poda­rilo pre­bo­jo­vať medzi čle­nov sve­tovo pre­stíž­nych obcho­dov v sku­pine adi­das Con­sor­tium, ktorá zdru­žuje cca 50 – 60 naj­lep­ších obcho­dov, ktoré majú naj­viac limi­to­vané a exklu­zívne pro­dukty, kto­rých cena po pre­daji tak­mer vždy nie­koľ­ko­ná­sobne stúpa v zmysle zbe­ra­teľ­skej hod­noty.

Tak­tiež robíme eventy vo veľ­kej miere, kde spo­me­niem napr. naše prvé naro­de­niny, na kto­rých sme spra­vili pred obcho­dom taký malý open air fes­ti­val, na ktorý prišlo niečo okolo tisícky ľudí. Otázku čo robíme lep­šie alebo inak sme si polo­žili nedávno pri roz­ho­do­vaní o prí­stupe k spo­me­nu­tému top sor­ti­mentu a ako sme sa nako­niec dozve­deli zo strany dodá­va­teľa, bolo to súhr­nom všet­kých akti­vít v pop­redí aj v pozadí, ktoré robíme a budujú náš biz­nis aj brand. 

10365627_10153298956133665_4522816356275916473_o

foto: kix & kovkou.com

Máte obrov­skú fan­base v online svete, či už na face­bo­oku alebo na you­tube. Vedel by si nám pre­zra­diť na čo hlavne sa zame­ria­vate a aký prí­stup k online divá­kovi má u vás úspech? 

Mys­lím si, že v tomto smere je to cel­kom jed­no­du­ché a jasné. Naj­viac appe­a­ling v dneš­nej dobe je akási auten­tic­kosť a pri­ro­dze­nosť v obsahu, ktorý komu­ni­ku­jeme. Pris­pieva k tomu samoz­rejme aj pre­po­je­nie online a off­line sveta, kde pokra­čuje budo­va­nie vzťa­hov face to face.

Do pove­do­mia sa dostá­vajú aj vaše legen­dárne párty a eventy rôzd­neho druhu. Mys­líš si, že aj toto je dôle­žité pre budo­va­nie pove­do­mia? Čo vám tieto eventy pri­ná­šajú?

Tak ako som už v pred­chá­dza­jú­cej odpo­vedi naz­na­čil, je to dôle­žité, aby si ľudia k tým obráz­kom vedeli pri­ra­diť aj reálne tváre a osob­nosti. Čo sa týka even­tov, vyzerá to tak, že sa komu­nite naše akti­vity páčia a keď sa ľuďom sna­žíte niečo dávať, ľudia vám zas niečo dávajú nazad. Prí­nos zo strany even­tov je samoz­rejme širo­ko­s­pek­trálny, či už sú to skvelé nové zná­mosti a pria­teľ­stvá, alebo roz­ší­re­nie pove­do­mia o značke, alebo aj samos­tatný nárast objemu biz­nisu, ktorý síce mera­teľný priamo nie je, no logicky to s tým súvisí.

Prečo si mys­líš, že sa v posled­ných rokoch z teni­siek stal taký sve­tový feno­mén?

Ten sve­tový feno­mén už nejaký ten rok až desať pre­tr­váva a v našich kon­či­nách sa na to začal klásť dôraz až v posled­ných pár rokoch. Dôvody sú asi jed­no­du­ché a teda, že sú tenisky pohodlné, ľahko zla­di­teľné ak siahne člo­vek po jed­no­duch­šej variante a naopak, ak siahne po niečo šia­le­nej­šom, vie tým vyjad­riť svoj postoj alebo zvý­raz­niť svoju osob­nosť. Tak­tiež vplyv sve­to­vých médií z rôz­nych oblastí tomu pomáha a vyz­dvi­huje tento kult stále viac a viac.

Z oko­lia máme aj feed­back, že sa chys­táte otvo­riť kamennú pre­dajňu v Bra­ti­slave. Ak môžeš, pre­zraď v akom je to štá­diu a čím sa chys­táte dobí­jať Bra­ti­slavu.

Už to nie je žiad­nym tajom­stvom a je to tak ako hovo­ríš. V dohľad­nej dobe plá­nu­jeme otvo­riť druhý obchod v Bra­ti­slave, kto­rého hlav­nou úlo­hou bude udr­žať posols­tvo a robiť to tak skvele, ako to robíme tu v Prahe. 

Kon­com apríla budeš mať pred­nášku v Con­necte o svo­jej práci a Foots­hope, jeho kre­a­ti­vite, s kto­rou pri­stu­puje ku svojmu odvet­viu. Môžeš nám opí­sať, na čo sa môžeme tešiť?

V pre­zen­tá­cii vám skú­sim v kocke uká­zať, ako to v tomto odvetví biz­nisu môže vyze­rať a čo všetko je potrebné uro­biť, aby ste vytvo­rili živý a zau­jí­mavý obchod, ktorý nie je len ďal­šou úče­lo­vou pre­daj­ňou s kon­krét­nym dru­hom tovaru.

Kova z Foots­hopu budeš môcť stret­núť v pries­to­roch Con­nectu v uto­rok 26.4.2016 na podu­jatí Mentor’s Night: Cre­a­tive Indus­try. Príď na večer plný kre­a­ti­vity a inšpi­rá­cie od ľudí, ktorí ku svo­jej práci pri­stu­pujú tro­chu neštan­dar­tne.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: kix & kovkou.com

Pridať komentár (0)