Peter Kovo Kováč — Z baka­lár­ske­ho pro­jek­tu je dnes jeden z naj­väč­ších lifes­ty­le­ových sho­pov

Pavla Ujmiaková / 14. apríla 2016 / Business

Keď robíš nie­čo, čo je ti srd­cu blíz­ke, väč­ši­nou to skon­čí dob­re, ale­bo ešte lep­šie — výbor­ne. Prí­beh esho­pu, kto­rý zalo­ži­li cha­la­ni z Ružom­ber­ku je toho jas­ným prí­kla­dom.

Aby sme tro­chu zahria­li našich čita­te­ľov, mohol by si sa nám tro­chu pred­sta­viť? Kto si, čo robíš, ako sa sta­li tenis­ky tvo­jou prá­cou a váš­ňou záro­veň?

Ahoj­te, volám sa Peter Kováč, ale ľudia ma skôr pozna­jú pod menom Kov­kou ale­bo Kovo. Som z Ružom­ber­ka, vyštu­do­val som Uni­ver­zi­tu v Žili­ne a posled­ných pár rokov pôso­bím v Pra­he ako nákup­ca a pro­duk­to­vý mana­žér v obcho­de so sne­a­kers — Footshop.sk. Tenis­ky sa mi páči­li v pod­sta­te celý život a už ako mla­dý cha­lan som mal doma viac ako 10 párov. Keď som začal pra­co­vať vo Foots­ho­pe, môj záu­jem o túto tému sa začal pre­hl­bo­vať a skon­či­lo to tak, že som súčas­ťou tímu, kto­rý vybu­do­val jeden z naj­lep­ších obcho­dov s tenis­ka­mi v Čechách a na Slo­ven­sku.

Ako vzni­kol Foots­hop a aká bola vaša ces­ta od onli­ne obcho­du až po kamen­nú pre­daj­ňu?

Foots­hop vzni­kol ako baka­lár­sky pro­jekt môj­ho kama­rá­ta a kole­gu Peťa Haj­duč­ka, kto­rý rád skej­to­val a chý­bal mu poriad­ny ska­te shop, kto­rý by mal sor­ti­ment pod­ľa jeho oča­ká­va­ní. Po pár mesia­coch fun­go­va­nia sme zis­ti­li, že to nie je asi úpl­ne správ­na ces­ta a skú­si­li sme sa začať orien­to­vať viac na “lifes­ty­le­ovú” obuv, kto­rá dnes tvo­rí cca 90% náš­ho sor­ti­men­tu. Onli­ne biz­nis rás­tol a dis­tri­bú­to­ri od nás vyža­do­va­li lep­šiu off­li­ne pre­zen­tá­ciu, aby sme sa moh­li dostať k lep­šie­mu sor­ti­men­tu a top mode­lom teni­siek, kto­ré sa u nás dali zohnať len veľ­mi obtiaž­ne.

Aj na Slo­ven­sku a v Čechách máte kon­ku­ren­ciu. Čím vyčnie­va­te z radu vy a pre­čo prá­ve u vás vzni­ka­jú par­tner­stvá so zau­jí­ma­vý­mi znač­ka­mi a rôz­ne laun­che nových mode­lov teni­siek? Čo robí­te lepšie/inak?

To, či vyčnie­va­me ale­bo nevyč­nie­va­me z radu, je asi rela­tív­ne tvr­de­nie. Čo je u nás iné je urči­te sor­ti­ment a jeho úrov­ne, kto­ré sa nám poda­ri­lo prá­cou celé­ho tímu dosiah­nuť. Je to kon­krét­ne naprí­klad his­to­ric­ký zlom, kedy sme zís­ka­li prvý krát ofi­ciál­ne spo­lu­prá­cu adi­dasKany­eho Wes­ta v podo­be teni­siek adi­das Yee­zy Boost. Tak­tiež sa nám poda­ri­lo pre­bo­jo­vať medzi čle­nov sve­to­vo pre­stíž­nych obcho­dov v sku­pi­ne adi­das Con­sor­tium, kto­rá zdru­žu­je cca 50 – 60 naj­lep­ších obcho­dov, kto­ré majú naj­viac limi­to­va­né a exklu­zív­ne pro­duk­ty, kto­rých cena po pre­da­ji tak­mer vždy nie­koľ­ko­ná­sob­ne stú­pa v zmys­le zbe­ra­teľ­skej hod­no­ty.

Tak­tiež robí­me even­ty vo veľ­kej mie­re, kde spo­me­niem napr. naše prvé naro­de­ni­ny, na kto­rých sme spra­vi­li pred obcho­dom taký malý open air fes­ti­val, na kto­rý priš­lo nie­čo oko­lo tisíc­ky ľudí. Otáz­ku čo robí­me lep­šie ale­bo inak sme si polo­ži­li nedáv­no pri roz­ho­do­va­ní o prí­stu­pe k spo­me­nu­té­mu top sor­ti­men­tu a ako sme sa nako­niec dozve­de­li zo stra­ny dodá­va­te­ľa, bolo to súhr­nom všet­kých akti­vít v pop­re­dí aj v poza­dí, kto­ré robí­me a budu­jú náš biz­nis aj brand. 

10365627_10153298956133665_4522816356275916473_o

foto: kix & kovkou.com

Máte obrov­skú fan­ba­se v onli­ne sve­te, či už na face­bo­oku ale­bo na you­tu­be. Vedel by si nám pre­zra­diť na čo hlav­ne sa zame­ria­va­te a aký prí­stup k onli­ne divá­ko­vi má u vás úspech? 

Mys­lím si, že v tom­to sme­re je to cel­kom jed­no­du­ché a jas­né. Naj­viac appe­a­ling v dneš­nej dobe je aká­si auten­tic­kosť a pri­ro­dze­nosť v obsa­hu, kto­rý komu­ni­ku­je­me. Pris­pie­va k tomu samoz­rej­me aj pre­po­je­nie onli­ne a off­li­ne sve­ta, kde pokra­ču­je budo­va­nie vzťa­hov face to face.

Do pove­do­mia sa dostá­va­jú aj vaše legen­dár­ne pár­ty a even­ty rôzd­ne­ho dru­hu. Mys­líš si, že aj toto je dôle­ži­té pre budo­va­nie pove­do­mia? Čo vám tie­to even­ty pri­ná­ša­jú?

Tak ako som už v pred­chá­dza­jú­cej odpo­ve­di naz­na­čil, je to dôle­ži­té, aby si ľudia k tým obráz­kom vede­li pri­ra­diť aj reál­ne tvá­re a osob­nos­ti. Čo sa týka even­tov, vyze­rá to tak, že sa komu­ni­te naše akti­vi­ty páčia a keď sa ľuďom sna­ží­te nie­čo dávať, ľudia vám zas nie­čo dáva­jú nazad. Prí­nos zo stra­ny even­tov je samoz­rej­me širo­ko­s­pek­trál­ny, či už sú to skve­lé nové zná­mos­ti a pria­teľ­stvá, ale­bo roz­ší­re­nie pove­do­mia o znač­ke, ale­bo aj samos­tat­ný nárast obje­mu biz­ni­su, kto­rý síce mera­teľ­ný pria­mo nie je, no logic­ky to s tým súvi­sí.

Pre­čo si mys­líš, že sa v posled­ných rokoch z teni­siek stal taký sve­to­vý feno­mén?

Ten sve­to­vý feno­mén už neja­ký ten rok až desať pre­tr­vá­va a v našich kon­či­nách sa na to začal klásť dôraz až v posled­ných pár rokoch. Dôvo­dy sú asi jed­no­du­ché a teda, že sú tenis­ky pohodl­né, ľah­ko zla­di­teľ­né ak siah­ne člo­vek po jed­no­duch­šej varian­te a naopak, ak siah­ne po nie­čo šia­le­nej­šom, vie tým vyjad­riť svoj postoj ale­bo zvý­raz­niť svo­ju osob­nosť. Tak­tiež vplyv sve­to­vých médií z rôz­nych oblas­tí tomu pomá­ha a vyz­dvi­hu­je ten­to kult stá­le viac a viac.

Z oko­lia máme aj feed­back, že sa chys­tá­te otvo­riť kamen­nú pre­daj­ňu v Bra­ti­sla­ve. Ak môžeš, pre­zraď v akom je to štá­diu a čím sa chys­tá­te dobí­jať Bra­ti­sla­vu.

Už to nie je žiad­nym tajom­stvom a je to tak ako hovo­ríš. V dohľad­nej dobe plá­nu­je­me otvo­riť dru­hý obchod v Bra­ti­sla­ve, kto­ré­ho hlav­nou úlo­hou bude udr­žať posols­tvo a robiť to tak skve­le, ako to robí­me tu v Pra­he.

Kon­com aprí­la budeš mať pred­náš­ku v Con­nec­te o svo­jej prá­ci a Foots­ho­pe, jeho kre­a­ti­vi­te, s kto­rou pri­stu­pu­je ku svoj­mu odvet­viu. Môžeš nám opí­sať, na čo sa môže­me tešiť?

V pre­zen­tá­cii vám skú­sim v koc­ke uká­zať, ako to v tom­to odvet­ví biz­ni­su môže vyze­rať a čo všet­ko je potreb­né uro­biť, aby ste vytvo­ri­li živý a zau­jí­ma­vý obchod, kto­rý nie je len ďal­šou úče­lo­vou pre­daj­ňou s kon­krét­nym dru­hom tova­ru.

Kova z Foots­ho­pu budeš môcť stret­núť v pries­to­roch Con­nec­tu v uto­rok 26.4.2016 na podu­ja­tí Mentor’s Night: Cre­a­ti­ve Indus­try. Príď na večer plný kre­a­ti­vi­ty a inšpi­rá­cie od ľudí, kto­rí ku svo­jej prá­ci pri­stu­pu­jú tro­chu neštan­dar­tne.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: kix & kovkou.com

Pridať komentár (0)