Petr Hude­ček: Posaďte sa kde­koľ­vek!

Katka Šiborová / 4. októbra 2014 / Tech a inovácie

Zdá sa, že našim západ­ným suse­dom to ozaj páli. A ich nápady sú vskutku prak­tické. O tom, ako v sused­nom Česku „ušili“ prvý sedací batoh na svete sme sa poroz­prá­vali s Pet­rem Hudeč­kem, jed­ným zo štvo­r­ice tvor­cov pro­jektu BAGO­BAGO.

Ruk­sak či sto­lička? Čo to vlastne ten BAGO­BAGO je? 

BAGO­BAGO je tzv. sedací batoh. Na prvý pohľad ho nero­zoz­náte od kla­sic­kého batohu. Po bliž­šom pre­skú­maní zis­títe, že má v sebe ele­gan­tne zabu­do­vanú roz­kla­da­ciu sto­ličku. A to navyše tak šikovne, že pri sedení sto­lička stále nie je vidieť, neroz­mač­káte si veci v batohu a ani si ich nijako neza­špi­níte. Navyše máte pri sedení prí­stup ku všet­kým veciam v batohu.

Koho to napadlo?

Môjho otca.

Ako na ten nápad pri­šiel?

Dosť nešťastne si zlo­mil nohu a rok strá­vil na lôžku. Keď sa potom sna­žil boľavú nohu roz­cho­diť, potre­bo­val sa často posa­diť, aby si oddý­chol. Vtedy si uve­do­mil, ako svet trpí nedos­tat­kom miesta na sede­nie. A tak ho napadlo, že by bolo super si nosiť nejakú sto­ličku so sebou. Pocho­pi­teľne dis­krétne a tak, aby si na úkor sede­nia nezni­čil, ani neza­špi­nil ostatné veci. No a tak ho napadlo sto­ličku ele­gan­tne zabu­do­vať do batohu.

Ako vlastne vzni­kol názov BAGO­BAGO? 

Sys­te­ma­ticky. Chceli sme názov, ktorý bude rela­tívne jed­no­du­chý, zapa­mä­ta­teľný a ľahko čita­teľný vo svete. Slovo bag evo­kuje z anglič­tiny batoh a keby ste zapát­rali, zis­títe, že vo sva­hil­čine zna­mená bago bago sto­lička.

Kto všetko stojí v pozadí BAGO­BAGO, tím alebo the one man show?

Sme štvor­členný tím. Otec a traja syno­via.

Aké sú úlohy jed­not­li­vých čle­nov tímu?

Každý robí to, v čom je silný. Otec má dlho­ročné skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním, výro­bou a vývo­jom a preto sa stará o všetky tech­nické zále­ži­tosti. Naj­starší brat stojí za inter­ne­tovú pro­pa­gá­ciou sve­to­vých pro­jek­tov ako je rozečti.se alebo ide­a­swatch. V BAGO­BAGO tímu má teda na sta­rosti inter­ne­tovú pro­pa­gá­ciu. Pro­stredný brat Ondrej je fil­már. V Česku bol nomi­no­vaný na naj­lepší štu­dent­ský film roka 2011 a pre­sa­dzuje sa aj v zahra­ničí. V tíme sa stará o pro­pa­gačné videá, fotky a gra­fiku. Ja komu­ni­ku­jem s médiami, so zákaz­níkmi, kon­tro­lu­jem zvy­šok tímu a spo­ločne s otcom komu­ni­ku­jeme s dis­tri­bú­tormi.

Ako dlho trvalo než prvý kus batoha zís­kal svojho maji­teľa?

Vyro­bili sme cel­kom 13 ver­zií, ako sme boli s bato­hom a jeho vychy­táv­kami spo­kojní. To trvalo pri­bližne asi rok. A opla­tilo sa. Teraz sú s batohmi spo­kojní aj zákaz­níci a to nás veľmi teší.

Ako vzni­kal design a prečo batoh vyzerá tak ako vyzerá?

Dizajn loga navrho­val brat. Dizajn celého batohu sa dal dohro­mady spo­ločne so zná­mym, ktorý sa živí navrho­va­ním bato­hov, a šikov­nými kraj­čír­kami z firmy, ktorá nám batohy šije a ktoré majú dlho­ročné skú­se­nosti so šitím, a to nie­len bato­hov.

Kde sa batoh vyrába? 

Batoh vyrá­bame výhradne v Česku. Máme na to dva dôvody. Po prvé chceme udr­žať kva­litu výroby batohu, ktorú by sme vo vzdia­le­nej­ších kra­ji­nách ťažko ustrá­žili a po druhé sme s výro­bou stále veľmi pružní. Keď vymys­líme ďal­šie úpravy a vychy­távky batohu, môžeme ich veľmi rýchlo apli­ko­vať vo výrobe.

Kto všetko by z Vášho batohu mohol mať radosť? 

Naku­pujú ho pre svoje voľno-časové akti­vity ako turisti, ces­to­va­te­lia, účast­níci fes­ti­va­lov, tak aj elek­tri­kári, zeme­me­rači, poľov­níci a foto­grafi pre svoje pra­covné čin­nosti. Mimo­cho­dom pra­cu­jeme

na špe­ciál­nej edí­cii batohu pre foto­gra­fov, pre­tože je o batoh z ich strany veľký záu­jem. O ruk­sak ale majú záu­jem aj sno­wbo­ar­disti a iní špor­tovci. Je jed­no­du­cho pre všet­kých, ktorí v​ňom vidia úžit­kovú hod­notu.

Je to vôbec pohodlné? 

Je potrebné pove­dať, že sedací batoh BAGO­BAGO nie je vyro­bený ako náh­rada za kreslo alebo sto­ličku. Posa­díte sa na neho v situ­ácii, kedy by to inak nebolo možné. Sede­nie bude teda natoľko pohodlné, ako nepo­hodlná by bola Vaša bolesť nôh. Naprí­klad z dlhého stá­tia alebo výletu.

V akých pod­mien­kach už sti­hol byť Váš batoh otes­to­vaný?

Batoh bol otes­to­vaný v mra­zi­vých pod­mien­kach na Islande, bol pomoc­ní­kom robot­ní­kom v horú­cej Afrike, bah­ni­tej Bri­tá­nii, foto­grafi na neho stú­pajú, aby mali v dave lep­šie fotky. S batohmi už sme všetci vyko­nali psie kusy a musím zaklo­pať “ťuk, ťuk”, že všetko zatiaľ zvláda s pre­hľa­dom sta­rého mazáka.

Je BAGO­BAGO „žrút“ všet­kého Vášho času alebo sa venu­jete ešte nie­čomu inému?

Sna­žíme sa zaria­diť všetky ope­ra­tívne veci tak, aby sme mali čas na stra­te­gické roz­ho­do­va­nie. Ako­náhle doš­tu­du­jem, čo bude budúce leto, budem sa už firme veno­vať naplno.

Ambí­cie sa zame­ria­vajú na trh český, slo­ven­ský alebo aj inakší?

Chceme využiť paten­to­vej ochrany, ktorú na seda­cie batohy máme a dobiť s BAGO­BAGO sve­tové trhy.

Aké sú plány do budúc­nosti? Nové vylep­še­nia či nové pro­dukty?

Plá­nu­jeme už spo­mí­nanú špe­ciálnu ver­ziu batohu pre foto­gra­fov. Ďalej tiež seda­ciu tašku a kufor. Plá­nu­jeme tiež roz­ší­riť exis­tu­júce seda­cie batohy o farebné pre­ve­de­nia. Nedávno sme spus­tili pre­daj bed­ro­vého pásu, ktorý sa dá k batohu pri­ro­biť. 

Čo ľudia o batohu BAGO­BAGO možno neve­dia?

Seda­cie batoh si môžete vziať so sebou do lie­tadla ako prí­ručnú bato­žinu. Sto­lička sa z batohu dá vybrať a batoh tak celý vyprať. Nos­nosť sto­ličky je 130 kg a kapa­cita úlož­ného pries­toru je 22 l. Batoh má krytku na nožičky sto­ličky, aby neboli vidieť a aby ste si od noži­čiek neza­špi­nili chr­bát.

Nejaká pikoška zo záku­li­sia BAGO­BAGO?

Keď bol sedací batoh podaný jed­nej slečne na vyskú­ša­nie, namiesto toho, aby využila sto­ličku v batohu zabu­do­vanú, jed­no­du­cho polo­žila batoh na zem ako kus han­dry, sadla si na neho a spý­tala sa, čo je na tom seda­com batohu tak špe­ciálne.

Než BAGO­BAGO uzrel svetlo sveta nutne tre­balo pre­ko­nať mnoho pre­ká­žok. Čo Vás neprí­jemne prek­va­pilo, s čím ste sa museli vyspo­ria­dať?

Aby som pravdu pove­dal, tak ma žiadne neprí­jemné prek­va­pe­nie nena­padá. Kom­pli­ká­cie určite boli, ale to sú vždy a vo všet­kom, takže nás to nijako neprek­va­pilo. Navyše žijeme filo­zo­fiou, že každá kríza je prí­le­ži­tosť a výzva. Treba ich pri­jať s otvo­re­nou náru­čou a v dobro ju obrá­tiť.

A čo naopak prek­va­pilo prí­jemne?

Obrov­ský záu­jem rôz­no­ro­dých sku­pín a veľmi vrelé a nad­šené reak­cie maji­te­ľov nášho seda­cieho batohu. Sme radi, že im BAGO­BAGO robí radosť a berú ho ako niečo viac, než len batoh.

Čo by si pora­dil ostat­ným mla­dým (i menej mla­dým) ľuďom, ktorí majú nápad, pred tým než sa pus­tia do svojho pro­jektu?

Ja si hlavne mys­lím, že nie som ten správny člo­vek na roz­dá­va­nie rád. Člo­vek sa do konca života má čo učiť. A naj­viac to potre­buje ten, kto si myslí, že nie. Rady by mali byť pre­dov­šet­kým indi­vi­du­álne, ale ak by som mal vybrať nejakú vše­obec­nej­šiu, tak by to bola táto: „Určite sa toho nebojte. Ale ak sa do toho pus­títe, poučte sa z chýb ostat­ných. Tam za Vás totiž zapla­til školné nie­kto iný.“ 

Ďaku­jem Pet­rovi za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)