Pet­ra Slaf­kov­ská: Apli­ká­ci­ou chce­me byť pre kli­en­tov hlav­ne uži­toč­ní

Nikola Brehová / 20. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: VÚB

Pet­ra je cha­riz­ma­tic­ká žena z odde­le­nia E-biz­nis vo VÚB ban­ke. Poroz­prá­va­la nám o tom, ako vidia dia­nie v oblas­ti digi­tál­nych slu­žieb a čo majú nové. 

Ahoj …, najprv ti chcem roz­hod­ne pog­ra­tu­lo­vať za úspeš­né uve­de­nie novej apli­ká­cie, kto­rá si za krát­ku dobu zís­ka­la množ­stvo priaz­niv­cov. Aké cie­le ste si dali pred zača­tím vývo­ja a čo ste pres­ne chce­li dosiah­nuť vo finál­nom pro­duk­te?

Cie­ľom bolo vytvo­riť kom­plex­nej­ší pohľad na exis­tu­jú­ce fun­kcie tak, aby bola mobil­ná apli­ká­cia — VÚB Mobil ban­king — pre bež­né­ho uží­va­te­ľa jed­no­duch­šia na ovlá­da­nie a záro­veň sme chce­li do nej pri­dať exklu­zív­ne fun­kcie a vylep­še­nia, kto­ré nenáj­de v inom ban­ko­vom kaná­li. S novou apli­ká­ci­ou sme sa usi­lo­va­li o sprí­stup­ne­nie mobil­né­ho ban­kov­níc­tva pre všet­kých, teda aby si našlo svo­jich priaz­niv­cov vo všet­kých veko­vých kate­gó­riách. Kaž­dý si v apli­ká­cii má nájsť to, čo potre­bu­je. Má byť pomoc­ní­kom a sprie­vod­com pri sprá­ve svo­jich peňa­zí v kaž­do­den­ných situ­áciách.

V posled­ných mesia­coch je vidieť citeľ­ný vzo­stup záuj­mu o mobil­né ban­kov­níc­tvo na Slo­ven­sku. Čomu pri­pi­su­ješ ten­to pozi­tív­ny trend?

V súčas­nos­ti môže­me sle­do­vať pre­chod z pou­ží­va­nia počí­ta­čov na mobil­né tele­fó­ny. Už nie je zau­jí­ma­vé prí­sť domov a zapnúť počí­tač, aby sme vyrie­ši­li nahro­ma­de­né úlo­hy. Rie­ši­me ich za behu. Ten­to trend pri­ro­dze­ne zasia­hol aj ban­ko­vý sek­tor, kde si ľudia zača­li zvy­kať, že všet­ky úko­ny spo­je­né so sprá­vou ich peňa­zí si vyba­via jed­no­du­cho a hlav­ne kedy­koľ­vek cez mobil. Ďal­ším fak­to­rom je urči­te aj stú­pa­jú­ca úro­veň mobil­né­ho ban­kov­níc­tva na Slo­ven­sku. V pod­sta­te všet­ci hrá­či na ban­ko­vom trhu ponú­ka­jú svo­jim kli­en­tom okrem inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva už aj alter­na­tí­vu v podo­be ban­ko­vých mobil­ných apli­ká­cii.

foto: VÚB

Pou­ží­va­jú zväč­ša vašu apli­ká­ciu maji­te­lia Andro­idov ale­bo je v pre­va­he ope­rač­ný sys­tém iOS?

Väč­ši­na našich pou­ží­va­te­ľov sú maji­te­lia Andro­idov, je ich viac ako 60%.

Kon­ku­ren­cia medzi apli­ká­cia­mi slo­ven­ských bánk je vskut­ku sil­ná, no kto­rá vlast­nosť zásad­ne odli­šu­je tú vašu od ostat­ných?

našou apli­ká­ci­ou chce­me byť pre kli­en­tov hlav­ne uži­toč­ní. Dôle­ži­tá je pre nás vše­stran­nosť a kom­plex­nosť a pri­tom zacho­va­nie jed­no­du­chos­ti a pre­hľad­nos­ti. Nepod­sú­va­me kli­en­tom jeden „správ­ny postup“, ale kaž­dý si vie nájsť vlast­ný spô­sob ako pra­co­vať s apli­ká­ci­ou. Uží­va­teľ vie cez apli­ká­ciu naozaj efek­tív­ne spra­vo­vať svo­je finan­cie. Na jeden klik si skon­tro­lu­je svoj zosta­tok na účte, hneď po pri­hlá­se­ní vidí svo­je posled­né trans­ak­cie a rov­na­ko jed­no­du­cho si vie pre­viesť penia­ze medzi svo­ji­mi vlast­ný­mi účta­mi.

Ako pres­ne pre­bie­hal vývoj novej apli­ká­cie od začiat­ku až po finál­ny pro­dukt?

U nás v ban­ke sme už dlh­šie zva­žo­va­li myš­lien­ku úpra­vy apli­ká­cie. Jej vývoj pre­bie­hal v našej réžii, ale v prí­pa­de dizaj­nu sme úzko spo­lu­pra­co­va­li s kole­ga­mi z inno­va­ti­on labu našej mater­skej ban­ky Inte­sa San Paolo pria­mo v Turí­ne. Na kon­cep­te dizaj­nu sa podie­ľal tím špe­cia­lis­tov z celej Euró­py a okrem nápa­dov z labu sme samoz­rej­me bra­li do úva­hy aj pod­ne­ty a nápa­dy od kli­en­tov.

Do tes­to­va­nia prvot­ných ver­zií apli­ká­cie boli zapo­je­ní kole­go­via z iných odde­le­ní ban­ky, od kto­rých sme zbie­ra­li feed­back. Apli­ká­cia je stá­le živá. Naďa­lej rea­gu­je­me na pri­po­mien­ky od kli­en­tov a postup­ne zapra­co­vá­va­me aj naše ďal­šie nápa­dy. Najb­liž­šie sme­ro­va­nie apli­ká­cie bude zame­ra­né viac na per­so­na­li­zá­ciu, aby bola apli­ká­cia naozaj šitá kaž­dé­mu na mie­ru.

foto: VÚB

Aké je to podie­ľať sa na vývo­ji apli­ká­cie pra­cu­jú­cej s peniaz­mi, kto­rá jed­no­du­cho musí mať špič­ko­vé zabez­pe­če­nie a musí fun­go­vať na 110 %, keď­že sa jed­ná o naj­cit­li­vej­ší maje­tok ľudí?

Je to zod­po­ved­ná úlo­ha, ale záro­veň aj veľ­mi tvo­ri­vá a zau­jí­ma­vá. Na jed­nej stra­ne musí apli­ká­cia spĺňať nároč­né bez­peč­nost­né požia­dav­ky, na stra­ne dru­hej musí fun­go­vať spo­ľah­li­vo a uží­va­te­ľa nema­jú tie­to bez­peč­nost­né náro­ky obme­dzo­vať v jej pou­ží­va­ní. Je to výzva, s kto­rou sme sa v spo­lu­prá­ci s odbor­ník­mi infor­mač­nej bez­peč­nos­ti muse­li popa­so­vať. S výsled­kom sme spo­koj­ní, nakoľ­ko pri­hla­so­va­nie cez Touch ID a potvr­dzo­va­nie pla­tieb cez mobil­ný PIN sú pre pou­ží­va­te­ľov jed­no­du­ché a pri­tom na 110 % zabez­pe­če­né.

Ak by ťa nový kli­ent bez väč­ších zna­los­tí tech­no­ló­gií oslo­vil, aby si mu pora­dil naj­lep­ší spô­sob onli­ne ban­kov­níc­tva, pora­dil by si mu rok­mi ove­re­ný inter­net ban­king ale­bo rad­šej ino­va­tív­ne mobil­né ban­kov­níc­tvo?

Jed­no­znač­ne by som upred­nost­ni­la pou­ží­va­nie mobil­né­ho ban­kov­níc­tva, ale samoz­rej­me to závi­sí od toho, či kli­ent vlast­ní smartp­ho­ne. Je jed­no­du­ché, pre­hľad­né a vždy po ruke. Pomo­cou pár kli­kov vieš uro­biť pres­ne to, čo potre­bu­ješ. Navy­še máš skve­lý pre­hľad o svo­jich finan­ciách pria­mo „vo vrec­ku“. Inter­net ban­king odpo­rú­čam v prí­pa­de nároč­nej­ších akti­vít, kde je naozaj potreb­né vidieť ich na veľ­kej obra­zov­ke, ako napr. hro­mad­né plat­by, pre­hľad zmlúv ale­bo sprá­va firem­ných účtov. Pre bež­né­ho kli­en­ta je urči­te mobil ban­king lep­šia voľ­ba. Naprí­klad už len pre kon­tro­lu zostat­ku na svo­jom účte sa nebu­deš pri­hla­so­vať na desk­top, ale na jeden klik si ho skon­tro­lu­ješ v apli­ká­cii.

Čo by si však odká­zal pou­ží­va­te­ľom, kto­rí si ešte stá­le mys­lia, že vyba­vo­va­nie finan­cií cez smart­fón je nebez­peč­né?

Mobil­ný tele­fón je nie­čo, čo bež­ne nedá­vaš z ruky a navy­še ho má väč­ši­na ešte aj zahe­slo­va­ný. Nabú­rať sa do apli­ká­cie je ove­ľa zlo­ži­tej­šie ako do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. Naša ban­ko­vá apli­ká­cia spĺňa aj tie naj­ná­roč­nej­šie bez­peč­nost­né požia­dav­ky. Celá komu­ni­ká­cia medzi apli­ká­ci­ou a ban­kou je kryp­to­va­ná a šif­ro­va­ná. V prí­pa­de čo i len naj­men­šie­ho podoz­re­nia o jej nabú­ra­ní sa sama deak­ti­vu­je, a tým sa stá­va pre útoč­ní­ka bez­cen­nou.

foto: VúB

Kam by moh­lo mobil­né ban­kov­níc­tvo zamie­riť v najb­liž­ších rokoch? V čom má ale naopak ešte pred sebou dlh­šiu ces­tu, aby sa z neho stal naozaj per­fekt­ný ele­ment finanč­nej sfé­ry?

Aktu­ál­na situ­ácia je taká, že ľudia okrem ban­ko­vých apli­ká­cií využí­va­jú aj apli­ká­cie neban­ko­vých spo­loč­nos­tí. Cie­ľom mobil­né­ho ban­kov­níc­tva budúc­nos­ti je skon­cen­tro­vať všet­ky fun­kcie pre kom­plex­nú sprá­vu finanč­ných potrieb na jed­no mies­to. Ban­ko­vú apli­ká­ciu nebu­dú kli­en­ti pou­ží­vať len na svo­je povin­né plat­by, ale bude pre nich nástro­jom, kto­rý im pokry­je všet­ky potre­by a pomô­že pri plne­ní ich finanč­ných cie­ľov. V ďal­šom sme­re pôj­de o ino­va­tív­ne spô­so­by bez­kon­takt­ných pla­tieb a využi­tie mobil­né­ho ban­kov­níc­tva pre onli­ne náku­py. V tom­to sme­re majú ban­ko­vé apli­ká­cie ešte pred sebou dlhú ces­tu.

Urči­te sa vám už sta­la neja­ká vtip­ná prí­ho­da, či zo zákaz­níc­kej info­lin­ky ale­bo pria­mo osob­ne so zákaz­ní­kom, pre­zra­díš nám ju?

Kuri­óz­ne situ­ácie s kli­ent­mi sa občas stá­va­jú pri vymie­ňa­ní emai­lov, kedy až po neja­kom čase zis­tí­me, že kaž­dý hovo­rí o nie­čom inom. Kli­ent napr. pou­ži­je pome­no­va­nie, kto­ré si u nás vykla­dá­me inak. To menej vtip­né na tom je, že vývo­já­ri trá­via čas hľa­da­ním prob­lé­mov tam, kde vôbec nie sú.

Nako­niec bude moja finál­na otáz­ka sme­ro­vať k vylep­še­niam do budúc­nos­ti. Môžeš nám pre­zra­diť neja­ké nové fun­kcie, kto­ré v apli­ká­cii pri­bud­nú?

Na ten­to rok sa chce­me okrem nových fun­kcií zame­rať aj na per­so­na­li­zá­ciu apli­ká­cie, aby si ju kaž­dý vedel viac pris­pô­so­biť pod­ľa svo­jich pred­stáv. Jed­nou z plá­no­va­ných vychy­tá­vok je aj jedi­neč­ná fun­kcia, vďa­ka kto­rej si kli­en­ti budú môcť hra­vou a zábav­nou for­mou spo­riť penia­ze. Spo­me­niem ešte naprí­klad, že maji­te­lia zaria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id sa môžu ten­to rok tešiť na mož­nosť pri­hla­so­va­nia odtlač­kom prs­ta.


Pridať komentár (0)