Petržalka hľadá svoju novú identitu. Starý erb má nahradiť moderné logo

Mária Ambrozová / 11. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Naj­väč­šie slo­ven­ské síd­lisko sa roz­hodlo uro­biť ví­taný krok k mo­der­ni­zá­cii
  • Za­tiaľ čo do­po­siaľ mest­skú časť Petr­žalka re­pre­zen­to­val len erb, už one­dlho by to malo byť nové logo
  • Gra­fickí di­zaj­néri môžu svoje ná­vrhy pred­kla­dať už dnes
zdroj: Flickr/bratislava.redcross.sk
  • Naj­väč­šie slo­ven­ské síd­lisko sa roz­hodlo uro­biť ví­taný krok k mo­der­ni­zá­cii
  • Za­tiaľ čo do­po­siaľ mest­skú časť Petr­žalka re­pre­zen­to­val len erb, už one­dlho by to malo byť nové logo
  • Gra­fickí di­zaj­néri môžu svoje ná­vrhy pred­kla­dať už dnes

Ban­sko­bys­trický kraj pred­ne­dáv­nom zís­kal nový vi­zuál vďaka kto­rému sa chce pri­blí­žiť do­má­cim aj náv­štev­ní­kom. Je plný fa­rieb a ukrýva v sebe po­sols­tvo späté s re­gi­ó­nom (viac si mô­žeš pre­čí­tať TU). Ani naše naj­väč­šie síd­lisko však ne­za­háľa a plá­nuje sa po­su­núť na novú úro­veň aj vďaka svo­jej no­vej vi­zu­ál­nej iden­tite. Mest­ská časť vy­hlá­sila gra­fickú sú­ťaž na vy­tvo­re­nie no­vého loga so sľú­be­nou od­me­nou vo výške 5000 eur. Na pri­hlá­se­nie sa je presne me­siac. Od 8. ja­nu­ára do 8. marca 2019.

„Petr­žalka mala do­te­raz iba erb, ktorý už ne­zod­po­vedá sú­čas­ným po­tre­bám mo­der­nej ko­mu­ni­ká­cie. Preto sme sa roz­hodli, že tak ako mnoho iných miest si aj Petr­žalka ako naj­väč­šia mest­ská časť a de facto tre­tie naj­väč­šie mesto na Slo­ven­sku za­slúži funkčné logo, ktoré bude vy­jad­ro­vať jej iden­titu,“ po­ve­dal ve­dúci od­de­le­nia ko­mu­ni­ká­cie s ve­rej­nos­ťou Ra­do­van Cho­leva.

Petržalka

Do ano­nym­nej sú­ťaže sa môže pri­hlá­siť každý ostrie­ľaný gra­fik s mi­ni­málne päť­roč­nou pra­xou, z kto­rej zre­a­li­zo­vané boli mi­ni­málne 3 gra­fické ná­vrhy loga, vrá­tane di­zajn ma­nu­álu. Každý au­tor môže pri­hlá­siť ma­xi­málne 3 svoje ná­vrhy.

V ko­mi­sii, ktorá bude stáť za vý­be­rom ví­ťaz­ného loga je Má­ria Riš­ková, his­to­rička ume­nia a kul­túry, ria­di­teľka Slo­ven­ského cen­tra di­zajnu, Sta­ni­slav Stan­koci, gra­fický di­zaj­nér a pe­da­góg, VŠVU, Mar­tin Ba­ja­ník, di­zaj­nér, Pekne & Dobre, Bar­bora Šaj­ga­lí­ková, di­zaj­nérka a ve­dúca od­de­le­nia vi­zu­ál­nej ko­mu­ni­ká­cie SND a aj Ra­do­van Cho­leva, ve­dúci Od­de­le­nia ko­mu­ni­ká­cie s ve­rej­nos­ťou, mest­ská časť Bra­ti­slava – Petr­žalka.

Mest­ská časť Petr­žalka dnes s vý­nim­kou erbu nemá vi­zu­álnu iden­titu v mo­der­nom zmysle. Za­dá­va­teľ oča­káva zau­jí­mavý ná­pad, ktorý bude mest­ská časť cha­rak­te­ri­zo­vať a funkčne pre­zen­to­vať ako v tra­dič­ných, tak aj mo­der­ných ap­li­ká­ciách. Za­dá­va­teľ dáva di­zaj­né­rovi pri rie­šení za­da­nia tzv. voľnú ruku,“ píše sa vo vý­zve. Roz­ho­do­vať bude najmä kre­a­tívne spra­co­va­nie, uni­kát­nosť a ori­gi­na­lita loga, ale aj funkč­nosť a tech­nické vy­uži­tie pre všetky ap­li­ká­cie.

Pridať komentár (0)