Pimp my bike: Naj­lep­šie high-tech vychy­távky

Daniela Vojik / 9. júla 2014 / Tech a inovácie

Pre­padli ste cyk­lis­tic­kej vášni? Pozreli sme sa na naj­lep­šie gad­gety, ktoré vynesú váš bicy­kel do inej dimen­zie.

Dochá­dza­nie na bicykli sa aj napriek sla­bej pod­pore novo­do­bých zeme­pá­nov na Slo­ven­sku a hlavne v jeho met­ro­pole teší stále väč­šej obľube. Pekné poča­sie si priam pýta vyskú­šať aj alter­na­tív­nej­šie spô­soby dopravy, najmä ak to zna­mená šancu vyhnúť sa pre­pl­ne­nému auto­busu. A čo je lep­šie než dochá­dza­nie na bicykli, ktoré pomáha pla­néte, udr­žuje líniu v strehu a odbre­mení peňa­ženku? To posledné platí najmä v prí­pade, že nemu­síte kaž­dých pár mesia­cov kupo­vať nový kus, alebo súčias­tky.

Nasle­dovné výdo­bytky z vás síce Petra Sagana neuro­bia, ale mini­málne sťa­žia život tým, ktorý si váš bicy­kel chcú poži­čať na dobu neur­čitú. A pri­naj­hor­šom — v prí­pade odcu­dze­nia — zvy­šujú šance na jeho vypát­ra­nie. 

Neuk­rad­nu­teľné svetlo

For­ti­fied­Bike je ame­rický start-up, ktorý sa špe­cia­li­zuje na výrobu a pre­daj „neuk­rad­nu­teľ­ných“ sve­tiel. Samotný nápad pre For­ti­fied­Bike bol pod­nie­tený neprí­jem­nou uda­los­ťou. Ako uvá­dzajú na svo­jej web stránke, jed­ného dňa ukradli kama­rá­tovi zakla­da­te­ľov svetlo na bicykli. Pri ceste domov ho potom neskôr zra­zilo auto. Kama­rát to našťas­tie roz­cho­dil a inšpi­ro­val dvoch bike­rov z MIT k zalo­že­niu For­ti­fied­Bike.

Hlav­nou výho­dou sve­tiel je ich trvác­nosť a bez­peč­nostné opat­re­nia, ktoré zne­mož­ňujú krá­dež. For­ti­fied­Bike si stojí za týmto tvr­de­ním natoľko, že ponúka doži­votnú záruku. Čo v praxi zna­mená, že vám stačí kúpiť jeden kus a máte vysta­rané na veky vekov. Všetky modely majú zabu­do­vanú baterku, ktorú stačí jed­no­du­cho dobiť cez USB. Ich cena začína na 59 dolá­roch pre základný model.

Zámok s alar­mom

Lock8 je jediný európ­sky zástupca, kto­rého si dnes pred­sta­víme. Zakla­da­te­lia tohto start-upu so sil­ným nemec­kým zastú­pe­ním okú­sili bolesť zo straty v dôsledku krá­deže a preto sa roz­hodli pris­pieť k rie­še­niu tohto prob­lému zám­kom inte­li­gent­ným a pre zlo­de­jov pro­tiv­ným zám­kom.

Kľú­čo­vým kom­po­nen­tom je v prí­pade Lock8 box s elek­tro­ni­kou, ktorý treba pri­pev­niť ku kolesu a ktorý uza­myká kábel okolo kolesa. Ako­náhle nie­kto podráždi cit­livé sen­zory integ­ro­vané v Lock8, spustí sa hlučný alarm a záro­veň upo­zorní pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie maji­teľa. 

GPS v ria­did­lách

Ak sa vám pred­chá­dza­júce rie­še­nie zdá málo sofis­ti­ko­vané, Helios a jeho GPS trac­ker v ria­did­lách by váš mohlo nad­c­hnúť o niečo viac.

Ria­didlá majú zabu­do­vané výkonné LED osvet­le­nie, ktoré vie rozo­znať, či ste v dosta­toč­nej blíz­kosti a podľa toho sa auto­ma­ticky rozs­vie­tiť, alebo naopak vypnúť. Ďalej je to GPS sle­do­va­nie a dokonca aj sme­rovky!

Helios bar možno namon­to­vať na väč­šinu bicyk­lov a baté­riu jed­no­du­cho dobiť cez USB kábel. Všetko sa dá opti­ma­li­zo­vať cez iOS apli­ká­ciu a tím z ame­ric­kej Kali­for­nie už pra­cuje na vydaní apky pre Android. GPS sle­do­va­nie, pre ktoré treba vlo­žiť do špe­ciálne vytvo­re­ného slotu v ria­did­lách SIM kartu, je ofi­ciálne pod­po­ro­vané zatiaľ iba v USA. To je azda aj jedi­nou mínus­kou týchto pre­pra­co­va­ných ria­di­diel, kto­rých cena začína na $279.

zdroj: http://fortifiedbike.comhttp://lock8.me/ a http://www.ridehelios.com/

Pridať komentár (0)