Pin­natta: Inte­rak­ti­vita nadov­šetko

Richard Bednár / 25. marec 2014 / Business

Pin­natta je novou gene­rá­ciou mobil­ného cha­to­va­nia. Umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom posie­lať vtipné, osobné a inte­rak­tívne pozdravy. 

Pin­natta má k dis­po­zí­cií desiatky voľne stia­hnu­teľ­ných správ na rôzne prí­le­ži­tosti. Tie sú všetky v ready-made for­máte. Platí sa za pré­mi­ové pohľad­nice. Apli­ká­cia umož­ňuje pozvať vašich pria­te­ľov na film alebo odo­slať budík. Do pohľad­níc môžete pri­dať vlastný text, hlas alebo foto­gra­fiu. Každá správa sa nazýva Pin­natta a jej hlav­ným cie­ľom je vyjad­riť pocity cez smart­fón. Pro­stred­níc­tvom appky Pin­natta môžete zdra­viť, bla­ho­že­lať, vyznať lásku, poslať upo­mienku, pozvať na obed alebo ozná­miť, že sa vám naro­dilo bábätko.

Hlav­nou pri­da­nou hod­no­tou je prí­jemná gra­fika a mnoho kre­a­tív­nych nápa­dov. Je určená pre ľudí, ktorí sa radi vyjad­rujú emočne a jedi­nečne. Do pohľad­níc môžete fúkať, triasť nimi, vypl­niť hádanku alebo im zaspie­vať. Ak teda chcete per­so­na­li­zo­vať úplne všetko, Pin­natta je určená práve vám. Jedi­nou nevý­ho­dou zatiaľ je, že ju má málo vašich pria­te­ľov. To však nevadí, môžete posie­lať pohľad­nice priamo Pin­natta tímu.

Pin­natta je voľne stia­hnu­teľná pre Android a iOS. Ľudia sú však už pevne navia­zaní na líd­rov v odvetví ako What­sApp alebo Viber. Je tak otázne, či začnú pou­ží­vať ďal­šiu. Tro­chu sa teda bojím, že pokiaľ si ju neza­kú­pia kľú­čoví hráči, stros­kotá v mori podob­ných apli­ká­cií.

zdroj: pinnatta.com

Pridať komentár (0)