Pin­te­rest, Tum­blr narástli. Face­book padol

Ivo Kokinda / 10. februára 2015 / Business

Pin­te­rest a Tum­blr explo­do­vali na konci roka 2014, zatiaľ čo Face­book, ako vodca trhu sociál­nych sietí zďa­leka zaos­táva. Face­book stra­til nie­koľko aktív­nych uží­va­te­ľov v roku 2014.

Aspoň tak to odha­lil Glo­bal Web Index za posledný štvrť­rok roku 2014. Glo­bal Web Index je naj­väč­šou sve­to­vou agen­tú­rou zaobe­ra­jú­cou sa trhom s digi­tál­nymi spot­re­bi­teľmi a online mar­ke­tin­gom.

Výsledky výskumu uka­zujú nie­len nárast Pin­te­restu a Tum­blru , ale aj Ins­tra­gramu v cie­ľo­vej sku­pine ľudí 16 – 24 rokov. 

Pin­te­rest sa zvý­šili o 97%, podľa správy GWI, a Tum­blr o 95%. Face­book na dru­hej strane, zvý­šila svoju pou­ží­va­teľ­skú základňu iba o 1 % v posled­nom štvrť­roku 2014 a v počte aktív­nych pou­ží­va­te­ľov kle­sol o 9 %

Ďal­šie zau­jí­mavé fakty, na ktoré pou­ka­zuje výskum:
Ins­ta­gram (+ 47%) a Lin­ke­dIn (+ 38%). Tieto čísla len odrá­žajú trend vývoja k viac rôz­no­ro­dým for­mám vytvá­ra­nia sietí, ako aj pokra­ču­júci vzo­stup men­ších sociál­nych plat­fo­riem.

Face­book ako jediná veľká soc. sieť zažila pokles aktív­nych pou­ží­va­te­ľov v roku 2014(-9%). Tento pokles bol kon­zis­tentný naprieč všet­kými regi­ónmi a veko­vými sku­pi­nami. Naj­viac to bolo v sku­pi­nách 16 – 24 rokov (-11%), 25 – 34 rokov (-12%) a v regi­óne Ázia a Ticho­mo­rie (-12%).

Aj napriek poklesu v aktív­nom využí­vaní je stále Face­book zďa­leka naj­po­pu­lár­nej­šou sociál­nou sie­ťou mimo Čínu. S podie­lom na trhu 81% medzi členmi a 42% medzi aktív­nymi uží­va­teľmi.

82% uží­va­te­ľov inter­netu v roku 2014 vo veku 16 – 64 rokov nav­ští­vilo You­tube a hneď za ním je Face­book so 73% uží­va­te­ľov. Podľa GWI toto platí pre 29 z 32 skú­ma­ných kra­jín.

zdroj: relevanza.com

Pridať komentár (0)