Pione­ers Bra­ti­slava — mix naj­lep­ších slo­ven­ských nápa­dov a poriad­nej párty

Martin Bohunický / 5. apríla 2016 / Startupy

Mega­lo­man­ský star­tu­pový fes­ti­val Pione­ers, ktorý sa koná kaž­do­ročne vo Viedni, pri­ne­sie tento rok opäť veľkú šou. 

V rámci akejsi príp­ravy naň si však môžeš atmo­sféru podu­ja­tia vyskú­šať aj v Bra­ti­slave. Tento rok nie je výnim­kou a dokonca možno Pione­ers Bra­ti­slava ozna­čiť za aké­hosi pred­sko­kana celého fes­ti­valu. Aj vďaka tomu majú tento rok až 2 voľné vstu­penky pre víťaza toh­to­roč­nej súťaže.

Vyspo­ve­dali sme diev­čatá z AVE Agency, ktoré bra­ti­slav­ský Pione­ers orga­ni­zujú a veru zdá sa, že sa je na čo tešiť! :)

Ahojte baby, kona­nie Pione­ers Bra­ti­slava sa neúp­rosne blíži, ako to cítite tento rok?

Betka: Výborne, tešíme sa. Je šesť hodín ráno a my vstá­vame, aby sme pred­behli všet­kých náv­štev­ní­kov Bra­ti­slav­ského hradu a nato­čili toh­to­ročný promo spot.

Petra: Ja ako každý rok, poci­ťu­jem mierne obavy. Zamýš­ľam sa nad tým, čo všetko treba ešte zaria­diť, vyba­viť, vyte­le­fo­no­vať. Pre­došlé tri roč­níky zazna­me­nali úspech, boli úplne natries­kané, tak by som s tým stre­som už asi aj mohla pre­stať.

Vierka: Ja sa veľmi teším, Pione­ers Bra­ti­slava je srd­cov­kou AVE Agency.

Screen Shot 2016-04-05 at 15.09.24

foto: Ivo Bur­cel

Dopo­siaľ sa Pione­ers konal pra­vi­delne každý pol­rok, teraz sa peri­odi­cita zme­nila na ročnú. Prečo?

Petra: Prá­veže vo via­ce­rých kra­ji­nách bolo zvy­kom, že lokálny Pione­ers sa koná iba raz ročne. Vie­deň bola milo prek­va­pená, že u nás má taký úspech, že „uživí“ podu­ja­tie dva­krát za rok. Dlho sme preto váhali, či peri­odi­citu meniť alebo nie. Napo­kon zví­ťa­zil argu­ment, že Pione­ers Bra­ti­slava sa s Vied­ňou výraz­nej­šie pre­pojí, ak bude akýmsi pred­sko­ka­nom Pione­ers Fes­ti­valu. Výhodu z toho zís­kal aj výherca toh­to­roč­nej Pit­ching Com­pe­ti­tion, ktorý si odne­sie dve voľné vstu­penky na fes­ti­val. Dote­raz víťaz zís­ka­val iba jednu.

Môže byť tento roč­ník sil­nejší, ako všetky dopo­siaľ? Čím bude toto podu­ja­tie oproti pred­chá­dza­jú­cim jedi­nečné?

Vierka: Určite áno. Našou sna­hou je, aby bol každý jeden roč­ník lepší ako ten pre­došlý. Práve preto sme pre naše súťa­žiace start-upy pri­pra­vili jednu špe­cia­litu, ktorá sa po minulé roč­níky neap­li­ko­vala. Všimli sme si, že naše start-upy sú mno­ho­krát veľmi dobré, ale prob­lém bol odpre­zen­to­vať ich v limi­to­va­nom čase na poža­do­va­nej pre­zen­tač­nej úrovni. Práve z tohto dôvodu sme tento rok pri­vzali do spo­lu­práce aj kouča, ktorý naše start-upy pri­praví na ich výstup a pomôže im zba­viť sa stresu s verej­nej pre­zen­tá­cie a naučí ich pove­dať len to, čo je účelné.

Petra: Tento rok bude podu­ja­tie jedi­nečné aj v tom, že na ňom vystúpi jeden silný spí­ker. Počas Pit­ching Com­pe­ti­tion sa pred­sta­via úplne nové slo­ven­ské star­tupy a v rámci networ­kingu si budú môcť účast­níci odskú­šať všetky vychy­távky novo­ot­vo­re­ného Labu.

Betka: Okrem už spo­mí­na­ných nových tvárí, budeme mať aj nového mode­rá­tora, pres­nej­šie mode­rá­torku. Zavíta k nám priamo z Viedne a pod­porí tak náš čisto žen­ský tím. Veľmi sa na ňu tešíme, bude to zábavné.

V kulo­á­roch sa šepká, že by sa na pódiu mohol obja­viť exklu­zívny hosť — Július Benčko z Megaup­load. Čo mi k tomu poviete?:)

Betka: Aj ja som to počula ☺. Július Benčko má naozaj čo pove­dať.

Vierka: Toto šep­ka­nie ti rada potvr­dím osobne 19.4. o 19tej v Con­necte.

Screen Shot 2016-04-05 at 15.07.44

foto: Ivo Bur­cel

Na aké iné mená sa môžu náv­štev­níci tešiť?

Petra: Do poroty by mali zasad­núť Phi­lipp Stangl a Mar­kus Lang z Pione­ers Ven­tu­res, Jana Bie­li­ková, zakla­da­teľka a CFO Con­nect Cowor­kingu, a medzi porot­cov sa po svo­jom výstupe pridá aj hlavný spí­ker. Okrem toho sa medzi účast­níkmi určite objaví aj zopár zau­jí­ma­vých inves­to­rov, kto­rých mená zatiaľ neprez­ra­díme.

Vierka: No a budeme tam my, skvelý DJ a výborné street-food jedlo. To by pre spo­koj­nosť účast­ní­kov malo sta­čiť.

Pione­ers Bra­ti­slava je spolu s ďal­šími mes­tami akýmsi “pred­sko­ka­nom” hlav­ného eventu vo Viedni. Ako pre­bieha spo­lu­práca s orga­ni­zá­tormi fes­ti­valu? Máte pri príp­rave podu­jatí dosta­točnú slo­bodu?

Petra: Zakla­da­te­lia Pione­ers Fes­ti­valu sa k Pione­ers Bra­ti­slava vyjad­ro­vali pozi­tívne. Minulý rok dokonca na stret­nutí všet­kých amba­sá­do­rov vo Viedni púš­ťali naše promo video ako ukážku toho, citu­jem, „ako sa to má robiť“ ☺. Naša spo­lu­práca je zalo­žená na syner­gii, Vie­deň nám dáva glo­bálnu víziu, sup­port, pod­klady, kon­takty a my pri­ná­šame to naj­lep­šie zo slo­ven­skej star­tup scény, neok­lieš­tené mys­le­nie a kre­a­tív­neho ducha do orga­ni­zo­va­nia eventu.

Betka: Ok, ale dva týždne pred even­tom dostá­vame z Viedne tak 20 mai­lov denne, ale inak to môžme nazý­vať aj syner­gia.

Vierka: Cel­kom milo na nás rea­gujú aj orga­ni­zá­tori z oko­li­tých kra­jín, ktorí nám fan­dia a pod­po­rujú nás. Majú pre nás aj špe­ciálny názov — those three girls.

Screen Shot 2016-04-05 at 15.07.04

foto: Ivo Bur­cel

Minulý rok sa slo­ven­ské star­tupy vo Viedni nestra­tili, no na obrov­ský úspech stále čakáme. Mys­líte, že sú na Slo­ven­sku star­tupy s poten­ciá­lom raz na tomto fes­ti­vale zví­ťa­ziť? Alebo si ešte musíme počkať?

Petra: Mys­lím si, že tu také star­tupy sú a na fes­ti­vale sa už aj obja­vili. Minulý rok som na fes­ti­vale strá­vila asi hodinu sede­ním v Eco­cap­suli a mala mož­nosť vypo­čuť si neje­den inšpi­ra­tívny roz­ho­vor jej zakla­da­te­ľov s poten­ciál­nym inves­to­rom.

Vierka: Rov­nako mali na fes­ti­vale svoje stánky star­tupy ako Order­lord, Evnt.ee či Wake­sapp, ktoré vystú­pili aj počas Pione­ers Bra­ti­slava. Michal Maxián v pohybe pred­sta­vo­val Bat­Su­ite a networ­ko­val azda s kaž­dým inves­to­rom, kto­rého stre­tol. Rok pred­tým orga­ni­zá­tori priamo oslo­vili Vision Box, ktorý obja­vili ešte na úplne prvom Pione­ers Bra­ti­slava.

Betka: Slo­ven­ské star­tupy sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou Pione­ers Fes­ti­valu. Jediné, v čom pozo­ru­jem výhodu tých zahra­nič­ných, je, že dis­po­nujú lep­šími pre­zen­tač­nými zruč­nos­ťami, vedia sa lep­šie pre­sa­diť, pre­dať. Ale nápady majú často lep­šie práve naši pro­ta­go­nisti.

Máte neja­kého osob­ného favo­rita — nejaký slo­ven­ský star­tup, kto­rému naozaj veríte?

Petra: Ja osobne verím skôr ľuďom ako star­tu­pom. A takýto ľudia pre mňa sú Vaco, Michal Maxián, Peter Komor­ník, Dušan Koutný a mnohí ďalší, s kto­rými som sa počas orga­ni­zo­va­nia Pione­ers Bra­ti­slava stretla a ktorí ma dodnes prek­va­pujú svo­jím nad­še­ním, pro­fe­si­ona­li­tou, nasa­de­ním a skve­lými nápadmi.

Betka: Chva­la­bohu nie som v porote, takže takúto otázku si ani nekla­diem. Vždy držíme palce všet­kým, ktorí sa do Pit­ching Com­pe­ti­tion pri­hlá­sia a idú si za svo­jim snom.

Screen Shot 2016-04-05 at 15.07.18

foto: Ivo Bur­cel

Nie­ktorí tvr­dia, že kon­fe­ren­cie, súťaže a iné eventy star­tu­pom skôr ško­dia ako pro­spie­vajú. Pred­po­kla­dám, že s názo­rom týchto “hej­te­rov” nesú­hla­síte. Aký máte teda k tomuto postoj?

Petra: Úprimne si mys­lím, že je to vec postoja a mení sa to od prí­padu k prí­padu. Nie­koho to fakt môže odra­diť, zatiaľ čo iného to posu­nie míľo­vými krokmi.

Betka: Nevieme, prečo to tvr­dia, kaž­do­pádne naše start-up eventy zatiaľ ešte nik „nevy­hej­to­val“. Ani sa nám nikto poško­dený neoz­val. Uvi­díme tento rok :)

Čo by ste odká­zali tým, ktorí by sa možno aj zúčast­nili Pit­ching Com­pe­ti­tion, no strach zo “stráp­ne­nia” im nedo­volí uro­biť ten prvý krok?

Petra: Asi iba toľko, že všetci raz začí­nali. Aj tí, ktorí sedia v porote. Aj tí, ktorí sedia v pub­liku. Rov­nalo aj my ako orga­ni­zá­torky. Nie sme tu preto, aby sme ich súdili, ale aby sme im pomohli posu­núť sa vpred a spl­niť si svoj sen.

Vierka: Nech to proste spra­via a pokojne nech sa aj stráp­nia, tento event sa nesie v duchu pohody a praj­nosti, niet sa čoho báť. Je to skvelá plat­forma na odskú­ša­nie svo­jich mož­ností.

Betka: Je treba ísť nebo­jácne dopredu v duchu toho, ako znie heslo v našej súčas­nej kam­pani: Let’s move with bright ideas.

Pione­ers Bra­ti­slava bude zase nabitý, preto ak máš chuť si zasú­ťa­žiť, alebo aspoň pod­po­riť a spoz­nať nádejné slo­ven­ské star­tupy, lís­tky si môžeš zakú­piť na tomto odkaze!

Pridať komentár (0)