Pione­ers Fes­ti­val 2015 už o dva týždne!

Martin Faith / 13. máj 2015 / Tools a produktivita

Kon­com mája otvorí vie­den­ský Hof­burg svoje brány a pri­víta účast­ní­kov už štvr­tého roč­níku veľ­ko­le­pého Pione­ers fes­ti­valu. A tí sa majú na čo tešiť! Bude im k dis­po­zí­cií deli­kátny výber odbor­ní­kov na tie naj­ho­rú­cej­šie témy zo sveta ino­vá­cií a star­tu­pov.

Jedná sa o tak exklu­zívny event, že sa orga­ni­zá­tori obme­dzili kapa­citu na 2500 účast­ní­kov. V tomto článku pred­sta­víme vybrané témy a pre­zen­té­rov, ktorí sa tento rok na fes­ti­vale pred­sta­via. Kom­pletný časový har­mo­no­gram podu­ja­tia náj­deš tu.

Prog­ram začína v uto­rok 26. mája, počas kto­rého sa usku­toční Men­tors Day v A1 HQ. Násle­du­júci deň v je pries­to­roch WKO na pláne Inves­tors Day. Vybrané star­tupy sa tu stretnú s význam­nými inves­tormi, z kto­rých nie­ktorí vystú­pia ako spe­akri počas hlav­ného prog­ramu. Ten sa usku­toční 28.-29. mája a bude pre­bie­hať na dvoch stage-och: Arena Stage zame­raný na inšpi­ra­tívne tech­no­ló­gie budúc­nosti a scien­cep­re­ne­urs­hip a Aca­demy stage, kde budú pre­zen­to­vané suc­cess sto­ries star­tu­pov a know how pre budo­va­nie biz­nisu.

Na Arena stage sa pred­sta­via:

The Hyper­loop
Dirk Alb­horn,
(Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies)
Dirk
, ame­rický inži­nier naro­dený v Nemecku, ktorý sa ujal revo­luč­ného pro­jektu Elona Muska Hyper­loop. Pra­cuje teda na dis­rup­tív­nej zmene spô­sobu, akým sa ľudia pre­pra­vujú. Okrem toho je aj spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO cro­wd­sour­cin­go­vej plat­formy Jum­pS­tart­Fund.

Wea­rable tech pre kaž­do­denný fit­ness
Dha­nanja Jay­alath
(Athos)
Od prvot­nej vášne pre tvorbu smart pro­te­tík sa Athos vyvi­nul na pro­du­centa revo­luč­nej wea­rable EMG tech­no­ló­gie. Poznatky zo sveta pro­te­tiky spo­jené s šicími a inži­nier­skymi zruč­nos­ťami umož­nili Dha­nan­jovi integ­ro­vať objemné EMG zaria­de­nie do cenovo dostup­ného, odľah­če­ného tré­nin­go­vého obleku.

Open Source umelá kon­ča­tina
Eas­ton LaCha­pelle
(Unli­mi­ted Tomor­row)
Geniálny chla­pec z Mid-Westu, ktorý v 17tich rokoch zalo­žil vlastnú spo­loč­nosť, ktorá vyvíja novú exo­kos­tru, ktorá má pomôcť parap­le­gi­kom opať cho­diť. Akoby to nesta­čilo, Eas­ton so svo­jím tímom tiež pra­cuje na robo­tic­kých rukách na báze open source, ktoré majú široké využi­tie. Účast­níci fes­ti­valu sa môžu tešiť na nové pro­jekty, ktoré exklu­zívne pred­staví priamo na pódiu.

Spoz­ná­va­nie ves­míru
Anous­heh Ansari
(Pro­dea Sys­tems)
Táto žijúca legenda bola v roku 2006 štvr­tým pri­vát­nym náv­štev­ní­kom ves­mír­nej sta­nice ISS, pri­čom bola prvou ženou. Anous­heh je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou spo­loč­nosti Pro­dea Sys­tems, ktorá sa sústredí na IoT tech­no­ló­gie. Momen­tálne vystu­puje ako významná zás­tan­kyňa ves­mír­nej explo­rá­cie, pre ktorú sa snaží nad­c­hnúť širokú verej­nosť.

Ino­vá­cia v zdra­vot­níc­tve, Body data
Tim Chang
(May­feld Fund), Carina Namih (Helix­nano), Andrei Pop (Human API)
Po úvod­nej Timo­vej pre­zen­tá­cií zdra­vot­níc­keho sek­tora, súčas­ných ino­vá­cií a výhľa­dov do budúc­nosti obo­známi Carina pub­li­kum s pro­cesmi v tele a s mož­nos­tami zís­ka­vať o nich infor­má­cie v reál­nom čase. Andrei sa bude veno­vať pro­jektu zosta­ve­nia API pre integ­rá­ciu zberu všet­kých dostup­ných dát o ľud­skom tele.

Agro­tech­no­ló­gie novej gene­rá­cie
Jason Aram­buru
(EDYN), Rob Lec­lerc (Agfun­der), Adam Anders (Anterra Capi­tal)
Jason je pod­ni­ka­teľ, vedec a zakla­da­teľ smart záh­rad­níc­keho sys­tému EDYN, ktorý moni­to­ruje zmeny v envi­ron­men­tál­nych pod­mien­kach. Adam Rob budú hovo­riť o tom, kam sa uberá vývoj na agro­tech scéne a čo nás čaká v najb­liž­ších rokoch.

Obja­vo­va­nie nových sve­tov
Bobak Fedo­ro­wski
(NASA JPL)
Bobak je čle­nom inži­nier­skeho tímu v rámci Europa Clip­per study v NASA Jet Pro­pul­sion Labo­ra­tory. V minu­losti pra­co­val na pro­jek­toch v Mars Science Labo­ra­tory Curi­osity a bol aj súčas­ťou misie Cas­sini. Je známy aj vďaka jeho typic­kému mohawk účesu, kto­rým poba­vil aj ame­ric­kého pre­zi­denta Baracka Obamu. Jeho vystú­pe­nie je zara­dené do posled­ného bloku na Arena stage a určite bude jed­ným z high­ligh­tov fes­ti­valu.

Aca­demy stage pri­ne­sie:

Vývoj har­dware orien­to­va­ných star­tu­pov
Ben­ja­min Joffe
(HAX), Dávid Laka­tos (Form­labs)
Ben je gene­rál­nym par­tne­rom v pop­red­nom har­dware orien­to­va­nom ake­le­rá­tore HAX, ktorý leží v čín­skom Shen­zene. S dlho­roč­nými skú­se­nos­ťami z Číny, Japon­ska, Korei a USA je Ben uzná­va­ným odbor­ní­kom na ino­vačné eko­sys­témy. Jeho časť bude teda zame­raná na vývoj glo­bál­nych har­dwa­ro­vých star­tu­pov. Dávid bol pri zrode soft­wa­ro­vého star­tupu Sold, ktorý neskôr odkú­pil Drop­box. Neskôr bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom buda­pešťs­kého Fab Labu a je veľmi aktívny v MIT Media Labe. Na Pione­ers 2015 bude porov­ná­vať tvorbu HW a SW star­tu­pov.

Mar­ke­ting a Sales v tom naj­lep­šiom
Steli Efti
(Close.io), Neil Capel (Sailhru)
Steli sa tento rok vráti na fes­ti­val aby pre­vie­dol účast­ní­kov svo­jím prí­stu­pom k pre­daju. Je CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Close.io, plat­formy ktorá úspešne pomohla tisíc­kam kli­en­tov efek­tív­nej­šie predť svoj pro­dukt. Počas svojho vystú­pe­nia ukáže pub­liku ako vyho­diť polo­vicu svojho tímu pri piesni Bye, Bye, Bye od N´Sync. Neil je CEO a foun­der mar­ke­tin­go­vého sys­tému Sailthru, ktorý umož­ňuje mar­ke­té­rom lep­šie per­so­na­li­zo­vať ich komu­ni­ká­ciu s kli­en­tami. Dnes je porad­com pre mnohé star­tupy, ako naprí­klad Refinery29.com alebo Zootoo.com a je ven­ture par­tne­rom v Bowery Capi­tal – fond zame­raný na pod­poru star­tu­pov v počia­toč­nej fáze ich vývoja.

Per­fektné stre­tu­nie s inves­to­rom, VC tipy a triky
Nicole Gla­ros
(Techs­tars), Jon Brad­ford (Techs­tars), Fred Des­tin (Accel Par­tners)
Vychy­távky na stret­nu­tia s inves­to­rom priamo od jed­ných z naj­dô­le­ži­tej­ších ven­ture inves­to­rov v Európe. Nicole, Jon Fred sa pode­lia o svoje hlboké skú­se­nosti s pod­ni­ka­teľmi v pub­liku.

Ven­ture Design pre star­tupy alebo ako vybu­do­vať úspešný star­tup
Ethan Imbo­den
(frog design), Tim Chang (May­feld Fund)
Ethan je šéf ven­ture designu vo frog design. Pra­cuje na roz­ší­rení firem­nej ponuky stra­te­gic­kých a desig­no­vých slu­žieb pre star­tupy. Tim sa v tejto sek­cií bude veno­vať sto­ry­tel­lingu pre star­tupy a bude pub­liku odo­vzdá­vať cenné rady o tom, ako pre­zen­to­vať biz­nis oko­liu.

Ako zažia­riť na Angel­Liste
Gil Pen­china
Gil
je inves­tor, s kto­rým sa chcete poroz­prá­vať. Je zapo­jený do mno­hých pro­jek­tov ako nad­šený angel inves­tor. Je naj­väč­ším inves­to­rom na Angel­Liste, kde vedie 10 inves­tič­ných syn­di­ká­tov a stojí za ním viac ako 2000 anje­lov. Je spo­lu­za­kla­da­te­ľom Fastly a zasadá v boarde vo Vouch Finan­cial. Jeho CV obsa­huje ďal­šie zvučné názvy, ako Wikia alebo eBay. Gil je angel inves­to­rom s 12 roč­nými skú­se­nos­tami a za tento čas mal prsty vo viac ako 70 spo­loč­nos­tiach, medzi kto­rými boli Lin­ke­din, Pay­Pal alebo Couch­sur­fing.

ROAS­TED!
Mar­vin Liao
(500 Star­tups), Scott Sage(DFJ Esprit), Eric Bovee, (Spe­e­dIn­vest)
Nie je čo vysvet­ľo­vať – star­tupy, porota, podme roas­to­vať! ROAS­TED! nie je tra­dičná pit­ching súťaž pred poro­tou, ale naozaj­stný stret argu­men­tov a pre­zen­tač­ných schop­ností.

Pokiaľ sa ti nepo­da­rilo zohnať lís­tky, nezú­faj. Minulý rok bežalo nie­koľko živých stre­a­mov a cel­kovo pri­tiahla mediálna akti­vita na stránku pioneers.io viac ako 1,2 miliardy uni­que kli­kov. Svet sa bude poze­rať, pri­daj sa aj ty!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Pione­ers Fes­ti­val

Pridať komentár (0)