Pipe — solár­na tru­bi­ca, kto­rá doká­že odso­liť až 4,5 lit­rov mil­liar­dy mor­skej vody

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 9. septembra 2016 / Zaujímavosti

Pipe” je fina­lis­tom súťa­že Land Art Gene­ra­tor Ini­tia­ti­ve, kto­rá kom­bi­nu­je výro­bu ener­gie s verej­ným ume­ním.

Ide o plá­va­jú­ce elek­tro­mag­ne­tic­ké odso­ľo­va­cie zaria­de­nie, pohá­ňa­né slneč­nou ener­gi­ou pri pobre­ží San­ta Moni­ca v Kali­for­nii.

Vzhľa­dom na enorm­né sucho v Kali­for­nii sa hla­di­na pit­nej vody radi­kál­ne zní­ži­la, pre­to kra­ji­na čelí váž­ne­mu prob­lé­mu. Solár­nu tru­bi­cu navrh­la kanad­ská spo­loč­nosť Abdo­la­ziz Kha­li­li and Asso­cia­tes.

Pipe doká­že za rok vyro­biť 10 000 MWh elek­tric­kej ener­gie a odso­liť viac ako 4,5 miliar­dy lit­rov mor­skej vody.

Zaria­de­nie sa dá napo­jiť na cen­trál­ny roz­vod vody, kde prú­di čis­tá pit­ná voda, súčas­ne však aj na záso­bo­va­nie ter­mál­nych kúpe­ľov, odkiaľ sa vra­cia späť do mora pro­stred­níc­tvom sys­té­mu inte­li­gent­né­ho uvoľ­ne­nia.

The-Pipe-Land-Art-Generator-Initiative-lead-1020x610img: inhabitat.com

The-Pipe-Land-Art-Generator-Initiative-4-1020x610img: inhabitat.com

The-Pipe-Land-Art-Generator-Initiative-1-1020x610img: inhabitat.com

technical

img: inhabitat.com

vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)