Pipe — solárna tru­bica, ktorá dokáže odso­liť až 4,5 lit­rov mil­liardy mor­skej vody

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 9. septembra 2016 / Zaujímavosti

Pipe” je fina­lis­tom súťaže Land Art Gene­ra­tor Ini­tia­tive, ktorá kom­bi­nuje výrobu ener­gie s verej­ným ume­ním.

Ide o plá­va­júce elek­tro­mag­ne­tické odso­ľo­va­cie zaria­de­nie, pohá­ňané slneč­nou ener­giou pri pobreží Santa Monica v Kali­for­nii.

Vzhľa­dom na enormné sucho v Kali­for­nii sa hla­dina pit­nej vody radi­kálne zní­žila, preto kra­jina čelí váž­nemu prob­lému. Solárnu tru­bicu navrhla kanad­ská spo­loč­nosť Abdo­la­ziz Kha­lili and Asso­cia­tes.

Pipe dokáže za rok vyro­biť 10 000 MWh elek­tric­kej ener­gie a odso­liť viac ako 4,5 miliardy lit­rov mor­skej vody.

Zaria­de­nie sa dá napo­jiť na cen­trálny roz­vod vody, kde prúdi čistá pitná voda, súčasne však aj na záso­bo­va­nie ter­mál­nych kúpe­ľov, odkiaľ sa vra­cia späť do mora pro­stred­níc­tvom sys­tému inte­li­gent­ného uvoľ­ne­nia.

The-Pipe-Land-Art-Generator-Initiative-lead-1020x610img: inhabitat.com

The-Pipe-Land-Art-Generator-Initiative-4-1020x610img: inhabitat.com

The-Pipe-Land-Art-Generator-Initiative-1-1020x610img: inhabitat.com

technical

img: inhabitat.com

vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)