Pivo pre štvor­no­hých milá­či­kov

Michaela Líšková / 30. novembra 2016 / Zaujímavosti

Odte­raz máš “drin­king bud­dyho” už aj doma.

Možno to znie neuve­ri­teľne a povieš si, že ľudia už sku­točne nemajú čo vymýš­ľať, keď prídu s nie­čím takýmto. Ale zdá sa, že psie sucháre majú veľkú kon­ku­ren­ciu, a teraz ťa tvoji štvor­nohí maz­ná­či­ko­via budú pro­siť doslova o fľašu piva.

3506c29600000578-3629968-image-m-18_1465327422707

foto: dailymail.co.uk

Čo by si pove­dal na pred­stavu, že prí­deš una­vený z práce domov, otvo­ríš si pivo, otvo­ríš pivo svojmu psovi, sad­nete si na gauč a spolu si vychut­náte tú chla­denú odmenu. Ty za ťažko odpra­co­vaný deň, za to, že na teba trpez­livo čakal. Už to neznie až tak zle, však?

radaranimal-com

foto: radaranimal.com/north news & pic­tu­res ltd

Bot­tom Snif­fer je značka piva špe­ciálne vyvi­nutá pre psy. A nič sa neboj, pre­tože spo­loč­nosť, ktorá toto psie pivo vyrába, nie je žiadny zele­náč a dobre vie,čo robí. Woof & Brew je brit­ská spo­loč­nosť, ktorá má na konte už nie­koľko podob­ných kús­kov. Stojí za výrob­kami ako sú pré­mi­ové her­bálne čaje, toniky a sušienky. Her­bálne čaje spo­loč­nosť pre­dáva už od roku 2013 a náj­deš ich už v 7 dostup­ných varian­tách. Spo­loč­nosť sľu­buje via­ceré plusy uží­va­nia, napr. lepší dych či žia­ri­vej­šia srsť. Každé vre­cúško tohto čaju vystačí na 1 liter, ktorý môžeš neskôr chla­diť a skla­do­vať až po dobu jed­ného týždňa.

vinepair-com

foto: vinepair.com

Bot­tom Snif­fer má v Anglicku už tiež veľký úspech. Pre­dáva sa v tak­mer 200 pet cen­trách po celej Bri­tá­nií, a nájsť ho môžeš aj vo viac ako 100 dog-friendly baroch. Pivo si teda nemu­síte spo­ločne vychut­ná­vať iba doma, ale aj v bare ako praví drin­king bud­dies.

Bot­tom Snif­fer je neal­ko­ho­lický, neper­livý nápoj, ktorý neob­sa­huje ani chmeľ, takže tvojmu hafa­novi neuš­kodí. Obsa­huje prí­rodné ingre­dien­cie ako ľan, púpavu, lopúch a žih­ľavu a Woof & Brew tvrdí, že jeho uží­va­nie je psom pros­pešné.

ryslip-com

foto: ryslip.com

Celá myš­lienka tohoto psieho nápoja sa točí okolo jeho samot­ného názvu Bot­tom Snif­fer. Ako dobre vieš, naší štvor­nohí kama­ráti si navzá­jom ovo­nia­vajú zadné par­tie. Spo­lu­za­kla­da­teľ Steve Ben­nett hovorí: “Psí čuch je nie­koľko tisíc­ná­sobne vyvi­nu­tejší než ten ľud­ský a oču­chá­va­nie psích zadkov je viac, než len bežný pozdrav”. Pes je schopný takto vycí­tiť nie­len emo­ci­onálny sta­tus iného psa, ale tiež jeho pohla­vie a dokonca diétu, na kto­rej pes práve “fičí”. Či už samotné, alebo ako poleva, Bot­tom Snif­fer pri­núti ostatné psy cvr­kať od závisti.

dog-sniffing-butt-gif1

stories.barkpost.com

zdroj: dailymail.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: austin.com

Pridať komentár (0)