Plastové cesty sú nutnosťou, Slovensko ich môže dodávať do celej Európy

Lenka Sidorová / 4. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Vlast­nosti ciest s prí­me­sou plastu sú vo via­ce­rých as­pek­toch lep­šie ako kla­sické
  • Za­hra­ni­čie prácu zvo­len­skej firmy po­zorne sle­duje
  • Koľko plas­to­vého od­padu „vstrebú cesty“?
  • Vlast­nosti ciest s prí­me­sou plastu sú vo via­ce­rých as­pek­toch lep­šie ako kla­sické
  • Za­hra­ni­čie prácu zvo­len­skej firmy po­zorne sle­duje
  • Koľko plas­to­vého od­padu „vstrebú cesty“?

Zvo­len­ská firma Via­korp dala Slo­ven­sku prí­le­ži­tosť byť ino­va­tív­nou a vzo­ro­vou kra­ji­nou v ob­lasti do­prav­ného sta­veb­níc­tva.

Via­korp vy­rába z re­cyk­lo­va­ných PET fliaš, vre­cú­šok a kra­bíc špe­ciálny as­falt. Po „plas­to­vej ceste“ sa mô­žeš po­vo­ziť v ok­rese Lu­če­nec, kde sa na­chá­dza prvá ta­káto vo­zo­vka. Cesty s plas­to­vou prí­me­sou sú lac­nej­šie, eko­lo­gic­kej­šie, kva­lit­nej­šie a podľa slov ko­na­teľa Via­korpu Jána Bo­ho­viča i nut­ným rie­še­ním.

„Vlast­nosti as­fal­to­vých ko­mu­ni­ká­cii s prí­me­sou plastu sú pod­statne lep­šie. Je to spô­so­bené tým, že plast, ktorý zís­ka­vame z od­padu, je kva­lit­nejší ropný pro­dukt ako štan­dardný as­falt (bi­tu­men), ktorý sa po­u­žíva na vý­robu as­fal­to­vých zmesí. Po­vrch lep­šie odo­láva de­for­má­ciám a pri­tom jazdné vlast­nosti sú rov­naké ako pri bež­nom po­vr­chu,“ vy­svet­lil Bo­ho­vič pre Star­ti­tUP.

Ži­vot­nosť ta­ké­hoto po­vr­chu sa pre­dl­žuje o cca 3-4 roky, čo je raz toľko. Pro­duk­tom z plas­to­vého od­padu sa na­hrá­dza cca 10-20 % štan­dard­ného as­faltu. Pri plas­to­vých ces­tách sa dá ušet­riť značné množ­stvo pros­tried­kov i na údržbe.

Firmu si všimli aj v za­hra­ničí

„Zá­u­jem je veľký. Pri Lu­čenci je po­lo­žená prvá tes­to­va­cia vzorka v Európe, ktorú bu­deme sle­do­vať a tes­to­vať vy­zerá to veľmi dobre touto ces­tou sa chceme veľmi pekne po­ďa­ko­vať ve­de­niu BBSK a RSC BB. Na Slo­ven­sku sú to hlavne sta­ros­to­via kto­rých mys­le­nie sa orien­tuje ino­va­tívne a pri­hlia­dajú na prob­lém so ži­vot­ným pro­stre­dím a plas­to­vým od­pa­dom,“ uvie­dol Bo­ho­vič.

Via­korp do­konca kon­tak­to­vali aj spo­loč­nosti a zá­stup­co­via vlád  zo za­hra­ni­čia ako Bul­har­sko, Ru­mun­sko, Česko, Poľ­sko, Ma­ďar­sko a Fín­sko, kde zá­stup­co­via firmy ab­sol­vo­vali stret­nu­tia. Všetci ča­kajú na to, ako sa pro­jekt roz­behne na Slo­ven­sku a podľa vzoru u nás to ap­li­kujú vo svo­jich kra­ji­nách.

„S pre­zen­to­va­ním máme veľké ná­klady, nie sme za­hra­ničný kor­po­rát s veľ­kými zdrojmi, takže všetko po­krý­vame z nášho pod­ni­ka­nia v sta­veb­níc­tve ale vieme, že je to pre dobrú vec tak nás to že­nie vpred. Chceme sa uchá­dzať aj o pod­poru vlády SR a fon­dov EU len je to zdĺhavé a by­rok­ra­ticky veľmi ná­ročné,“ po­ve­dal Bo­ho­vič.

Urobí si Slo­ven­sko ko­nečne veľké meno vo svete?

„Mo­men­tálne, keď je pro­jekt v za­čiat­koch, tak o fi­nanč­nej úspore ešte ne­mô­žeme ho­vo­riť pre­tože pro­dukt z od­padu vo­zíme z An­glicka, ale pra­cu­jeme na pro­jekte a chceme, aby sa zo Slo­ven­ska stal ce­lo­európ­sky do­dá­va­teľ pro­duktu. To môže zme­niť po­hľad sveta na našu krajnu od zá­kladu,“ po­kra­čuje ko­na­teľ Via­korpu.

Zvo­len­ská firma v sú­čas­nosti in­ten­zívne ro­kuje s mes­tom Kru­pina, kde by mala byť umiest­nená prvá vý­robná tech­no­ló­gia.

Cesty z plastu sú ne­vy­hnut­nou bu­dúc­nos­ťou

Zau­jí­malo nás, či sú plas­tové cesty len al­ter­na­tí­vou/do­pl­n­kom alebo sa dá v tejto ob­lasti mys­lieť vo veľ­kom. „Je to nut­nosť, kto­rej sa spo­loč­nosť ne­môže vy­hnúť. Je spo­lo­čen­skou po­vin­nos­ťou rie­šiť gi­gan­tický prob­lém s plas­to­vým od­pa­dom a pod­po­ro­vať po­dobné pro­jekty, ktoré oce­nia hlavne ďal­šie ge­ne­rá­cie,“ od­ve­til Bo­ho­vič.

Via­korp v tejto ob­lasti priamu kon­ku­ren­ciu prak­ticky nemá. In­špi­rá­cia prišla s túž­bou pri­niesť niečo nové vo vý­stavbe a re­kon­štruk­cií ciest. Po­tom ob­ja­vili par­tne­rov zo Škót­ska a roz­behli spo­lu­prácu.

Koľko plas­to­vého od­padu „vstrebú cesty“?

Podľa šta­tis­tík len na Slo­ven­sku – ak by sa prí­mes dala do kaž­dej vy­ro­be­nej tony as­faltu, tak za rok do­ká­žeme zlik­vi­do­vať cca 25 000 ton plas­to­vého od­padu, ktorý by skon­čil na sk­lád­kach alebo spa­ľov­niach, kde škodí ži­vot­nému pro­stre­diu.

V ces­tách sa dá plas­to­vého od­padu svo­jim spô­so­bom zba­viť navždy.  „Tento spô­sob re­cyk­lá­cie je vý­ni­močný v tom, že zlep­šuje vlast­nosti ciest, ich ži­vot­nosť a je možné ho opä­tovne po­u­žiť po od­fré­zo­vaní do vý­rob­ného pro­cesu v sto­per­cent­nom množ­stve, čiže re­cyk­lá­ciou ne­vzniká další pro­dukt, z kto­rého sa ča­som stane opäť od­pad a prob­lém ostáva ten istý,“ vy­svet­lil Bo­ho­vič.

Takto to ro­bia v Škót­sku:

Pridať komentár (0)