Pla­y­ers to pla­y­ers — inte­ri­ér Pixel Fede­ra­ti­on

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Mgr. art. Martin Hruška Ing. Peter Bolebruch , Spolupráca: Ing. arch. Ákos Takács Ing. arch. Zoltán Takács / 11. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: Ardeline

Inte­ri­ér pre vývo­já­rov hier a hrá­čov samot­ných. Pries­tor je pod­ľa slo­ga­nu fir­my “pla­y­ers to pla­y­ers” kon­ci­po­va­ný ako hráčs­ke krá­ľov­stvo. Cie­ľom bolo vytvo­riť pro­stre­die, kto­ré bude maxi­mál­ne varia­bil­né, aby si ho moh­li uží­va­te­lia upra­viť pod­ľa momen­tál­nych potrieb a nálad. Výsled­kom je tvo­ri­vá diel­ňa, v kto­rej sa zamest­nan­ci cítia uvoľ­ne­ne a hra­vo.

Prá­ca na pro­jek­te inte­ri­é­ru spo­loč­nos­ti Pixel Fede­ra­ti­on, vývo­já­ra webo­vých hier zača­la sym­bo­lic­ky na det­skom ihris­ku. Tam sa náhod­ne stret­li spo­lu so svo­ji­mi deť­mi po dlhom čase Šimon Šic­ko, spo­lu­za­kla­da­teľ — CEO Pixel Fede­ra­ti­on a Mar­tin Hruš­ka, archi­tekt zakla­da­teľ ate­li­é­ru ARDE­LI­NE. Slo­vo dalo slo­vo, a keď Šimon zis­til, že v ARDE­LI­NE bol spra­co­va­ný aj dizajn pries­to­rov R&D cen­tra pre Sygic, spo­lu­prá­ca bola na sve­te.

Začiat­ku prác na špe­ci­fic­kom zada­ní — inte­ri­ér pre vývo­já­rov hier a hrá­čov samot­ných — pred­chá­dza­li dlhé večer­né deba­ty v ate­li­é­ri so Šimo­nom. Postup­ne sa vyná­ral rámec nové­ho hráčs­ke­ho krá­ľov­stva, nie štan­dard­né­ho kan­ce­lár­ske­ho inte­ri­é­ru. Cie­ľom bolo dosiah­nuť pries­tor, kto­rý bude maxi­mál­ne varia­bil­ný a jeho uží­va­te­lia si ho budú môcť upra­viť pod­ľa momen­tál­nych potrieb a nálad.

Mate­riá­lo­vé rie­še­nie vychá­dza z via­ce­rých momen­tov vzťa­hu­jú­cich sa na Pixel Fede­ra­ti­on. Kau­ču­ko­vú pod­la­hu čas­to pou­ží­va­nú ako náš­ľap­ná vrstva v doprav­ných pros­tried­koch, sta­ni­ciach a letis­kách mož­no vní­mať ako kono­tá­ciu k dote­raz naj­zná­mej­šej hre z diel­ne inves­to­ra, kto­rou je Train­sta­ti­on. Rov­na­ko aj odtieň žltej pou­ží­va­nej v inte­ri­é­ri je “Traf­fic Yel­low”. Indus­triál­ne stro­py bez pod­hľa­dov s pri­zna­nou tech­no­ló­gi­ou a výraz­ný­mi čer­ve­ný­mi sve­tel­ný­mi kríž­mi dotvá­ra­jú atmo­sfé­ru tvo­ri­vej diel­ne, či ate­li­é­ru. Pou­ži­tá preg­lej­ka z lúpa­nej boro­vi­co­vej dyhy má vzťah k his­tó­rii spo­loč­nos­ti, kedy si zakla­da­te­lia v čase “gará­žo­vých” začiat­kov sami vyrá­ba­li sto­ly z preg­lej­ko­vých veľ­ko­for­má­tov. Neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou inte­ri­é­ru sú popi­so­va­teľ­né ste­ny, kto­ré zamest­nan­ci kaž­do­den­ne využí­va­jú pri prá­ci. Tex­ty, odka­zy, gra­fi­ky na ste­nách dotvá­ra­jú slo­bo­du ducha, kto­rá panu­je v tom­to krá­ľov­stve. Súčas­ťou pro­jek­tu sú aj dve tera­sy, s kto­rý­mi sa pohral Robo Sta­rin­ský.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Pod­kla­dy: Arde­li­ne, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)