Pod­ľa Elo­na Mus­ka má Aero­mo­bil smo­lu

Klaudia Pakosová / 10. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pinterest.com/aeromobil.com

Auto­nóm­ne autá sú témou, kto­rá sa v pra­vi­del­ných inter­va­loch obja­vu­je aj na Slo­ven­sku. Nemôž­me ani na chví­ľu pochy­bo­vať o tom, že auto­nóm­ne autá zme­nia svet dopra­vy a auto­mo­bi­lov. Mno­hí sú z toho, že sa tie­to sci-fi vecič­ky sta­nú rea­li­tou sku­toč­ne nad­še­ní. Pod­ni­ka­teľ Elon Musk má však na to iný názor.

Čo sa týka budúc­nos­ti našich vozo­viek, Tes­la a Spa­ceX neuva­žu­jú o lie­ta­jú­cich autách. Pre Elo­na Mus­ka je rie­še­nie doprav­ných zápch lie­ta­jú­ci­mi auta­mi jed­no­du­cho šia­le­né. Ako sa Elon vyjad­ril: „Samoz­rej­me že mám rád lie­ta­jú­ce veci, ale je nároč­né pred­sta­viť si, že prá­ve lie­ta­jú­ce autá sa sta­nú rie­še­ním našej dopra­vy.“

zdroj: wikimedia.org

Budúc­nosť s lie­ta­jú­ci­mi auta­mi už nebu­de dlho len pred­me­tom sci-fi. To je dôvod, pre­čo mno­ho spo­loč­nos­ti tvrdo pra­cu­je na tom, aby sa lie­ta­jú­ce vozid­lá sta­li sku­toč­nos­ťou. Medzi nimi aj letec­ký „obor“ Air­bus, kto­rý s auto­nóm­ny­mi lie­ta­jú­ci­mi vozid­la­mi chce prí­sť na trh už ten­to rok. Spo­lu­za­kla­da­teľ Goog­le, Lar­ry Page tak­tiež pra­cu­je na jeho vlast­nom lie­ta­jú­com aute vychá­dza­júc z jeho star­tu­pu Zee Aero.

zdroj: aeromobil.com

Dokon­ca aj Uber chce vlast­né lie­ta­jú­ce autá, využí­va­jú­ce tech­no­ló­giu vzle­tu a pri­stá­tia (VTOL tech­no­lo­gy). Tak­tiež plá­nu­je zahr­núť infra­štruk­tú­ru potreb­nú na správ­ne fun­go­va­nie.

Napriek všet­kým spo­mí­na­ným vývo­jom je Musk pev­ne pre­sved­če­ný, že lie­ta­jú­ce autá nezmier­nia dopra­vu na Zemi. A veru môže mať prav­du. Naj­mä pre­to, že veľa lie­ta­jú­cich mode­lov sú vytvo­re­né pre spo­mí­na­né VTOL ver­zie, a v tom pra­vom slo­va zmys­le to nebu­dú sku­toč­né autá. Navy­še, ostat­né mode­ly, kto­ré sa vyví­ja­jú, potre­bu­jú urči­té drá­hy na vzliet­nu­tie.

zdroj: aeromobil.com

Pod­ľa Mus­ka, posad­nu­tosť lie­ta­jú­ci­mi auta­mi v Sili­con Val­ley nebu­de ide­ál­na pre mest­skú dopra­vu. Ako vysvet­lil, lie­ta­jú­ce autá budú musieť vytvá­rať znač­nú silu sme­rom nadol, aby moh­li lie­tať. Táto sila sa bude pre­mie­tať na zemi do veľ­ké­ho hlu­ku a vet­ra. Je tu tak­tiež urči­tá prav­de­po­dob­nosť pada­jú­cich úlom­kov v prí­pa­de neja­kých kom­pli­ká­cií. Ako sa Musk vyjad­ril: „Ak sa nie­kto nebu­de sta­rať o svo­je lie­ta­jú­ce vozid­lo, môže sa stať, že puk­li­ca z auta pad­ne rov­no na teba a zra­ní ťa. Navy­še, ľudia budú ešte viac dep­re­sív­nej­ší, kvô­li tým veciam v oblo­he spô­so­bu­jú­ce bzu­ča­nie oko­lo tvo­jej hla­vy.“

zdroj: futurism.com

Pridať komentár (0)