Podľa exper­tov by sa deti mali už od 4 rokov učiť o robo­toch a pra­co­vať s nimi

Timotej Vančo / 16. júna 2016 / Tech a inovácie

Aký vek je správny na zača­tie uče­nia sa o robo­toch a prog­ra­mo­vaní? Na základe výsled­kov štú­die vedci z Aus­trá­lie doká­zali, že už 4-ročné deti sa vedia naučiť základy.

Nasle­du­júce desať­ro­čia budú roz­ho­du­júce pre deti, ktoré sa učia prog­ra­mo­vať, keďže je stále väčší dopyt po prog­ra­má­to­roch v medi­cíne, poľ­no­hos­po­dár­stve a vo výrob­ných seg­men­toch. Napriek tomu, že umelá inte­li­gen­cia sa kaž­dým dňom stáva viac súčas­ťou našich živo­tov, musíme zabez­pe­čiť, aby gene­rá­cie po nás vedeli ako sa pris­pô­so­biť a udr­žať si zamest­na­nie aj popri robo­toch a ume­lej inte­li­gen­cii.

Takže ako zau­jať deti s dneš­nými naj­nov­šími tech­no­lo­gic­kými pokrokmi a výrob­kami? Vyzerá to tak, že odpo­ve­ďou je pre­bu­diť v nich pocit záujmu o tech­no­ló­gie, infor­ma­tiku a robo­tiku okrem hra­nia sa na pies­ko­visku.

Je naozaj veľmi dôle­žité, že deti majú tieto schop­nosti už v ranom veku, ale potre­bu­jeme to pre nich uro­biť čo naj­viac zábavné a záro­veň nechať pries­tor ich kre­a­ti­vite.“ Pove­dala Chris­tina Chal­mers z Que­ens­land-skej Uni­ver­zity Tech­no­ló­gií z Aus­trá­lie, ktorá je pop­red­ným odbor­ní­kom v zavá­dzaní robo­tiky do škol­ských tried.

V nie­kto­rých oblas­tiach už integ­rá­cia začala. Ako súčasť prvej sve­to­vej štú­die boli roboti NAO pri­daní do dvoch škôl v Juž­nej Aus­trá­lii. Que­ens­land do konca tohto roku plá­nuje zaviesť povinnú výučbu prog­ra­mo­va­nia a robo­tiky do základ­ných a stred­ných škôl.

Le robot NAO, d'Aldebaran Robotics, dans la maison, et avec sa famille. Photo (c) Ed Alcock / M.Y.O.P. 27 Fevrier 2013 The robot NAO, at home with his family. NAO is produced by the French start-up Aldebaran Robotics. Photo (c) Ed Alcock / M.Y.O.P. 27 February 2013

foto: robocup2013.org

Prog­ra­mo­va­nie je v pod­state hovo­re­nie počí­taču krok po kroku, čo od neho chceš pomo­cou jed­no­du­chých prí­ka­zov.“ pove­dala Chal­mers-ová. „Výučba na robo­toch je veľmi prak­tická, keďže štu­dent dostáva okam­žitú spätnú väzbu, či je jeho kód funkčný alebo nie.“

Deti v 4 rokoch, môžu byť múd­rej­šie ako si mys­líme a preto už možno sú schopné pocho­piť ako roboti dostá­vajú a spra­co­vá­vajú svoje prí­kazy.

Pred­bežné výsledky z aktu­ál­nej štú­die uká­zali, že aj deti v predš­kol­skom veku rýchlo pocho­pili čo sa deje a išli až nad hra­nicu pred­po­kla­da­ných výsled­kov v jed­no­du­chých hrách s robotmi NAO“ pozna­me­nala Chal­mers-ová, ktorá ešte dodala: „Deti nakres­lili obrázky ich robo­tov „spo­lu­žia­kov“ a boli schopné nakres­liť aj ako ich robot príma prí­kazy bez­drô­tovo z PC. Jedná sa o pomerne zlo­žité kom­plexné mys­le­nie 4-roč­ných detí, ktoré už chápu ako je robot ovlá­daný.“

Myš­lienka výučby prog­ra­mo­va­nia a robo­tiky malých detí sa môže zdať ambi­ci­ózna a veľmi ťažká. Ale aj keď by neus­peli, tak z dlho­do­bého hľa­diska im to pomôže pri pocho­pení a neskor­šom učení.

Sebastien Cagnon, behavior architect at Aldebaran Robotics, right, demonstrates the company's Nao humanoid robot at the International Robot Exhibition 2013 in Tokyo, Japan, on Wednesday, Nov. 6, 2013. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg *** Local Caption *** Sebastien Cagnon

foto: japantimes.co.jp

Majú povo­lené zly­hať a zis­tiť, čo spra­vili zle, naučiť sa na vlast­ných chy­bách a zdie­ľať a roz­ví­jať svoje nápady s ostat­nými štu­dentmi. Tento spô­sob rie­še­nia prob­lé­mov, tro­chu iným štý­lom, u nich vzbu­dzuje vysokú zve­da­vosť.“

Takže, čo to pre nás zna­mená? Základné školy a rodi­čia môžu dať deťom vzde­la­nie o prog­ra­mo­vaní a o robo­tike v skor­šom veku a tým menej bude prav­de­po­dobné, že im tech­no­ló­gie nebudú sym­pac­tické, alebo sa ich budú učiť s ťaž­kos­ťami.

Výskum uka­zuje, že ak si deti nevyt­vo­ria pozi­tívny postoj k vede, mate­ma­tike a tech­no­ló­giám v ranom veku, môžu mať neskôr prob­lém v ich pocho­pení.“ — Chal­mers.

Nie­kedy je veľmi dobré uká­zať, ako sú deti nad­šené z hra­nia sa s robo­tom. Ak mi neve­ríš pozri toto video, kde sa deti v škole hrajú s robo­tom NAO:

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)