Pod­ľa exper­tov by sa deti mali už od 4 rokov učiť o robo­toch a pra­co­vať s nimi

Timotej Vančo / 16. júna 2016 / Tech a inovácie

Aký vek je správ­ny na zača­tie uče­nia sa o robo­toch a prog­ra­mo­va­ní? Na zákla­de výsled­kov štú­die ved­ci z Aus­trá­lie doká­za­li, že už 4-roč­né deti sa vedia naučiť zákla­dy.

Nasle­du­jú­ce desať­ro­čia budú roz­ho­du­jú­ce pre deti, kto­ré sa učia prog­ra­mo­vať, keď­že je stá­le väč­ší dopyt po prog­ra­má­to­roch v medi­cí­ne, poľ­no­hos­po­dár­stve a vo výrob­ných seg­men­toch. Napriek tomu, že ume­lá inte­li­gen­cia sa kaž­dým dňom stá­va viac súčas­ťou našich živo­tov, musí­me zabez­pe­čiť, aby gene­rá­cie po nás vede­li ako sa pris­pô­so­biť a udr­žať si zamest­na­nie aj pop­ri robo­toch a ume­lej inte­li­gen­cii.

Tak­že ako zau­jať deti s dneš­ný­mi naj­nov­ší­mi tech­no­lo­gic­ký­mi pokrok­mi a výrob­ka­mi? Vyze­rá to tak, že odpo­ve­ďou je pre­bu­diť v nich pocit záuj­mu o tech­no­ló­gie, infor­ma­ti­ku a robo­ti­ku okrem hra­nia sa na pies­ko­vis­ku.

Je naozaj veľ­mi dôle­ži­té, že deti majú tie­to schop­nos­ti už v ranom veku, ale potre­bu­je­me to pre nich uro­biť čo naj­viac zábav­né a záro­veň nechať pries­tor ich kre­a­ti­vi­te.“ Pove­da­la Chris­ti­na Chal­mers z Que­ens­land-skej Uni­ver­zi­ty Tech­no­ló­gií z Aus­trá­lie, kto­rá je pop­red­ným odbor­ní­kom v zavá­dza­ní robo­ti­ky do škol­ských tried.

V nie­kto­rých oblas­tiach už integ­rá­cia zača­la. Ako súčasť prvej sve­to­vej štú­die boli robo­ti NAO pri­da­ní do dvoch škôl v Juž­nej Aus­trá­lii. Que­ens­land do kon­ca toh­to roku plá­nu­je zaviesť povin­nú výuč­bu prog­ra­mo­va­nia a robo­ti­ky do základ­ných a stred­ných škôl.

Le robot NAO, d'Aldebaran Robotics, dans la maison, et avec sa famille. Photo (c) Ed Alcock / M.Y.O.P. 27 Fevrier 2013 The robot NAO, at home with his family. NAO is produced by the French start-up Aldebaran Robotics. Photo (c) Ed Alcock / M.Y.O.P. 27 February 2013

foto: robocup2013.org

Prog­ra­mo­va­nie je v pod­sta­te hovo­re­nie počí­ta­ču krok po kro­ku, čo od neho chceš pomo­cou jed­no­du­chých prí­ka­zov.“ pove­da­la Chal­mers-ová. „Výuč­ba na robo­toch je veľ­mi prak­tic­ká, keď­že štu­dent dostá­va okam­ži­tú spät­nú väz­bu, či je jeho kód funkč­ný ale­bo nie.“

Deti v 4 rokoch, môžu byť múd­rej­šie ako si mys­lí­me a pre­to už mož­no sú schop­né pocho­piť ako robo­ti dostá­va­jú a spra­co­vá­va­jú svo­je prí­ka­zy.

Pred­bež­né výsled­ky z aktu­ál­nej štú­die uká­za­li, že aj deti v predš­kol­skom veku rých­lo pocho­pi­li čo sa deje a išli až nad hra­ni­cu pred­po­kla­da­ných výsled­kov v jed­no­du­chých hrách s robot­mi NAO“ pozna­me­na­la Chal­mers-ová, kto­rá ešte doda­la: „Deti nakres­li­li obráz­ky ich robo­tov „spo­lu­žia­kov“ a boli schop­né nakres­liť aj ako ich robot prí­ma prí­ka­zy bez­drô­to­vo z PC. Jed­ná sa o pomer­ne zlo­ži­té kom­plex­né mys­le­nie 4-roč­ných detí, kto­ré už chá­pu ako je robot ovlá­da­ný.“

Myš­lien­ka výuč­by prog­ra­mo­va­nia a robo­ti­ky malých detí sa môže zdať ambi­ci­óz­na a veľ­mi ťaž­ká. Ale aj keď by neus­pe­li, tak z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka im to pomô­že pri pocho­pe­ní a neskor­šom uče­ní.

Sebastien Cagnon, behavior architect at Aldebaran Robotics, right, demonstrates the company's Nao humanoid robot at the International Robot Exhibition 2013 in Tokyo, Japan, on Wednesday, Nov. 6, 2013. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg *** Local Caption *** Sebastien Cagnon

foto: japantimes.co.jp

Majú povo­le­né zly­hať a zis­tiť, čo spra­vi­li zle, naučiť sa na vlast­ných chy­bách a zdie­ľať a roz­ví­jať svo­je nápa­dy s ostat­ný­mi štu­dent­mi. Ten­to spô­sob rie­še­nia prob­lé­mov, tro­chu iným štý­lom, u nich vzbu­dzu­je vyso­kú zve­da­vosť.“

Tak­že, čo to pre nás zna­me­ná? Základ­né ško­ly a rodi­čia môžu dať deťom vzde­la­nie o prog­ra­mo­va­ní a o robo­ti­ke v skor­šom veku a tým menej bude prav­de­po­dob­né, že im tech­no­ló­gie nebu­dú sym­pac­tic­ké, ale­bo sa ich budú učiť s ťaž­kos­ťa­mi.

Výskum uka­zu­je, že ak si deti nevyt­vo­ria pozi­tív­ny postoj k vede, mate­ma­ti­ke a tech­no­ló­giám v ranom veku, môžu mať neskôr prob­lém v ich pocho­pe­ní.“ — Chal­mers.

Nie­ke­dy je veľ­mi dob­ré uká­zať, ako sú deti nad­še­né z hra­nia sa s robo­tom. Ak mi neve­ríš pozri toto video, kde sa deti v ško­le hra­jú s robo­tom NAO:

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)