Pohľad zo Sili­con Val­ley: Slo­váci nahá­ňajú istoty miesto star­tu­pov

Tina Stremeňová / 12. marca 2015 / Startupy

Star­tup Sharks Roads­how 2015, uda­losť kona­júca sa posledný feb­ru­árový týž­deň, pri­niesla na Slo­ven­sko päť spe­a­ke­rov, ktorí sa prišli pode­liť o svoje skú­se­nosti zo Sili­con Val­ley. Jed­ným z týchto ľudí je aj Ken Sin­ger, pod­ni­ka­teľ a pro­fe­sor na uni­ver­zite Ber­ke­ley. Člo­vek, ktorý doslova vyučuje ume­nie ino­vá­cie. Okrem pri­blí­že­nia svo­jej práce na uni­ver­zite sa s nami pode­lil aj o pár postre­hov zo Slo­ven­ska. Viete kde je podľa neho náš kameň úrazu?

Ako štu­dent odišiel zo školy, aby sa veno­val vlast­nej firme. Po veľ­kej snahe a neja­kom čase sa dosta­vil úspech. Prek­va­pivo sa ale po troch rokoch Sin­ger vrá­til do školy, aby doštu­do­val a dnes sa môže pýšiť titu­lom pro­fe­sora. Takto ste si nepred­sta­vo­vali suc­cess story star­tu­pistu, však? A predsa má za sebou viac vrcho­lov a pádov ako väč­šina ostrie­ľa­ných Slo­vá­kov v tejto oblasti. Preto sa roz­ho­dol poslať svoje vedo­mosti ďalej a uro­bil z Ber­ke­ley uni­ver­zitu vycho­vá­va­júcu ino­vá­to­rov.

Škola, v kto­rej vás naučia naozaj pod­ni­kať

Sin­ger sa stal ria­di­te­ľom CET–u (Cen­ter for Entrep­re­ne­urs­hip & Tech­no­logy Ber­ke­ley), miesta kde sa štu­denti vedy a tech­niky učia pre­niesť teóriu do praxe. Sú vedení k využi­tiu svo­jich vedo­mostí na vytvá­ra­nie nových nápa­dov a učia sa ich pre­zen­to­vať a rea­li­zo­vať. Majú mož­nosť dostať sa so svo­jou začí­na­jú­cou fir­mou do inku­bá­tora alebo akce­le­rá­tora a to všetko za pod­pory uni­ver­zity. Takto štu­denti nemu­sia opúš­ťať školu.

Naj­väč­šou Sin­ge­ro­vou moti­vá­ciou je, ako on sám pove­dal, pocit povin­nosti podať svoje zna­losti ďalej. Chce pomôcť mla­dým ľuďom vyva­ro­vať sa chýb, kto­rých sa kedysi ako neskú­sený star­tu­pista — štu­dent dopus­til. A tak miesto toho, aby zakla­dal alebo roz­ví­jal vlastné spo­loč­nosti, sústredí sa hlavne na roz­ší­re­nie aké­hosi svojho star­tu­po­vého posols­tva a to nie len na Ber­ke­ley, ale doslova na celom svete.

Prečo vznikne ďalší Face­book na Ber­ke­ley a nie u nás?

Po pre­ces­to­vaní vyše 25 kra­jín celého sveta si Sin­ger sti­hol uro­biť obraz o tom, ako to na iných mies­tach sveta fun­guje. Hovorí, že na roz­diel od Spo­je­ných Štá­tov, v iných kra­ji­nách sa ľudia boja ris­ko­vať. A o čom inom je predsa star­tup a pod­ni­ka­nie ako také? 

Pre­dov­šet­kým na Slo­ven­sku ľudia hľa­dajú vzo­rec na “istoty” (u väč­šiny to zna­mená pra­vi­delný plat). Naj­čas­tej­šia pred­stava je, že člo­vek vyštu­duje vysokú školu, nie­kde sa zamestná a ide­álne bude robiť len to čo sa od neho žiada a po práci s kole­gami nadá­vať na šéfa. Pod­ni­ka­nie je však úplny opak a vy ste zrazu odká­zaní sami na seba, na vlastné roz­hod­nu­tia, ktoré určia to, či o mesiac budete mať z čoho vypla­tiť zamest­nan­cov.

Podľa Sin­gera ľudia za veľ­kou mlá­kou takéto istoty nehľa­dajú. Každý sa tam rodí “rebe­lom” s istým mind­se­tom, že chce v živote čosi doká­zať. Sú to sku­piny ako imig­ranti, ľaváci či dys­lek­tici, ktoré majú šta­tis­tické pred­po­klady na zakla­da­nie star­tu­pov. Ame­ri­ča­nia sú ochotní sa na všetko doslova vykaš­lať, aby si spl­nili svoj sen. Úprimne si pove­dzme, koľko slo­vá­kov poznáte, ktorí kvôli star­tupu nechali všetko tak? A mys­líte si, že star­tup, ktorý robíte na tre­ti­nový úvä­zok bude úspešný?

Takže čo máme my Slo­váci robiť?

Po týždni strá­ve­nom na Slo­ven­sku sa všetci spe­akri zhodli na jed­nom: Slo­váci sa musia pre­stať báť ris­ko­vať! Pre­stať si závi­dieť a začať spo­lu­pra­co­vať, vytvá­rať si vlastnú star­tup komu­nitu, v kto­rej sa ľudia navzá­jom podržia. Sin­ger bol množ­stvom nápa­dov a pro­jek­tov, o kto­rých na Slo­ven­sku popri osob­ných kon­zul­tá­ciách počul, priam ohú­rený a hovorí, že poten­ciál nám určite nechýba. To čo potre­bu­jeme je už len odvaha zre­a­li­zo­vať naše sny:)

Tak čo? Už píšete výpo­veď do práce? Alebo idete rad­šej ešte niečo dokon­čiť a svoje nápady necháte aj na dnes ležať v zabud­nutí?

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUŤ A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: Star­tup Sharks Roads­how 2015, Ken Sin­ger

Pridať komentár (0)