Pohľad zo Sili­con Val­ley: Slo­vá­ci nahá­ňa­jú isto­ty mies­to star­tu­pov

Tina Stremeňová / 12. marca 2015 / Startupy

Star­tup Sharks Roads­how 2015, uda­losť kona­jú­ca sa posled­ný feb­ru­áro­vý týž­deň, pri­nies­la na Slo­ven­sko päť spe­a­ke­rov, kto­rí sa priš­li pode­liť o svo­je skú­se­nos­ti zo Sili­con Val­ley. Jed­ným z tých­to ľudí je aj Ken Sin­ger, pod­ni­ka­teľ a pro­fe­sor na uni­ver­zi­te Ber­ke­ley. Člo­vek, kto­rý doslo­va vyuču­je ume­nie ino­vá­cie. Okrem pri­blí­že­nia svo­jej prá­ce na uni­ver­zi­te sa s nami pode­lil aj o pár postre­hov zo Slo­ven­ska. Vie­te kde je pod­ľa neho náš kameň úra­zu?

Ako štu­dent odišiel zo ško­ly, aby sa veno­val vlast­nej fir­me. Po veľ­kej sna­he a neja­kom čase sa dosta­vil úspech. Prek­va­pi­vo sa ale po troch rokoch Sin­ger vrá­til do ško­ly, aby doštu­do­val a dnes sa môže pýšiť titu­lom pro­fe­so­ra. Tak­to ste si nepred­sta­vo­va­li suc­cess sto­ry star­tu­pis­tu, však? A pred­sa má za sebou viac vrcho­lov a pádov ako väč­ši­na ostrie­ľa­ných Slo­vá­kov v tej­to oblas­ti. Pre­to sa roz­ho­dol poslať svo­je vedo­mos­ti ďalej a uro­bil z Ber­ke­ley uni­ver­zi­tu vycho­vá­va­jú­cu ino­vá­to­rov.

Ško­la, v kto­rej vás naučia naozaj pod­ni­kať

Sin­ger sa stal ria­di­te­ľom CET-u (Cen­ter for Entrep­re­ne­urs­hip & Tech­no­lo­gy Ber­ke­ley), mies­ta kde sa štu­den­ti vedy a tech­ni­ky učia pre­niesť teóriu do pra­xe. Sú vede­ní k využi­tiu svo­jich vedo­mos­tí na vytvá­ra­nie nových nápa­dov a učia sa ich pre­zen­to­vať a rea­li­zo­vať. Majú mož­nosť dostať sa so svo­jou začí­na­jú­cou fir­mou do inku­bá­to­ra ale­bo akce­le­rá­to­ra a to všet­ko za pod­po­ry uni­ver­zi­ty. Tak­to štu­den­ti nemu­sia opúš­ťať ško­lu.

Naj­väč­šou Sin­ge­ro­vou moti­vá­ci­ou je, ako on sám pove­dal, pocit povin­nos­ti podať svo­je zna­los­ti ďalej. Chce pomôcť mla­dým ľuďom vyva­ro­vať sa chýb, kto­rých sa kedy­si ako neskú­se­ný star­tu­pis­ta — štu­dent dopus­til. A tak mies­to toho, aby zakla­dal ale­bo roz­ví­jal vlast­né spo­loč­nos­ti, sústre­dí sa hlav­ne na roz­ší­re­nie aké­ho­si svoj­ho star­tu­po­vé­ho posols­tva a to nie len na Ber­ke­ley, ale doslo­va na celom sve­te.

Pre­čo vznik­ne ďal­ší Face­bo­ok na Ber­ke­ley a nie u nás?

Po pre­ces­to­va­ní vyše 25 kra­jín celé­ho sve­ta si Sin­ger sti­hol uro­biť obraz o tom, ako to na iných mies­tach sve­ta fun­gu­je. Hovo­rí, že na roz­diel od Spo­je­ných Štá­tov, v iných kra­ji­nách sa ľudia boja ris­ko­vať. A o čom inom je pred­sa star­tup a pod­ni­ka­nie ako také? 

Pre­dov­šet­kým na Slo­ven­sku ľudia hľa­da­jú vzo­rec na “isto­ty” (u väč­ši­ny to zna­me­ná pra­vi­del­ný plat). Naj­čas­tej­šia pred­sta­va je, že člo­vek vyštu­du­je vyso­kú ško­lu, nie­kde sa zamest­ná a ide­ál­ne bude robiť len to čo sa od neho žia­da a po prá­ci s kole­ga­mi nadá­vať na šéfa. Pod­ni­ka­nie je však úpl­ny opak a vy ste zra­zu odká­za­ní sami na seba, na vlast­né roz­hod­nu­tia, kto­ré určia to, či o mesiac bude­te mať z čoho vypla­tiť zamest­nan­cov.

Pod­ľa Sin­ge­ra ľudia za veľ­kou mlá­kou také­to isto­ty nehľa­da­jú. Kaž­dý sa tam rodí “rebe­lom” s istým mind­se­tom, že chce v živo­te čosi doká­zať. Sú to sku­pi­ny ako imig­ran­ti, ľavá­ci či dys­lek­ti­ci, kto­ré majú šta­tis­tic­ké pred­po­kla­dy na zakla­da­nie star­tu­pov. Ame­ri­ča­nia sú ochot­ní sa na všet­ko doslo­va vykaš­lať, aby si spl­ni­li svoj sen. Úprim­ne si pove­dz­me, koľ­ko slo­vá­kov pozná­te, kto­rí kvô­li star­tu­pu necha­li všet­ko tak? A mys­lí­te si, že star­tup, kto­rý robí­te na tre­ti­no­vý úvä­zok bude úspeš­ný?

Tak­že čo máme my Slo­vá­ci robiť?

Po týžd­ni strá­ve­nom na Slo­ven­sku sa všet­ci spe­ak­ri zhod­li na jed­nom: Slo­vá­ci sa musia pre­stať báť ris­ko­vať! Pre­stať si závi­dieť a začať spo­lu­pra­co­vať, vytvá­rať si vlast­nú star­tup komu­ni­tu, v kto­rej sa ľudia navzá­jom podržia. Sin­ger bol množ­stvom nápa­dov a pro­jek­tov, o kto­rých na Slo­ven­sku pop­ri osob­ných kon­zul­tá­ciách počul, priam ohú­re­ný a hovo­rí, že poten­ciál nám urči­te nechý­ba. To čo potre­bu­je­me je už len odva­ha zre­a­li­zo­vať naše sny:)

Tak čo? Už píše­te výpo­veď do prá­ce? Ale­bo ide­te rad­šej ešte nie­čo dokon­čiť a svo­je nápa­dy nechá­te aj na dnes ležať v zabud­nu­tí?

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUŤ A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

Zdroj: Star­tup Sharks Roads­how 2015, Ken Sin­ger

Pridať komentár (0)