Poké­mon Go zazna­me­ná­va znač­ný pokles

Lýdia Repová / 28. augusta 2016 / Lifehacking

Poké­mon Go, apli­ká­cia, kto­rá spra­vi­la počas leta nesku­toč­ný ošiaľ a radi­la sa k najs­ťa­ho­va­nej­ším apli­ká­ciám, zača­la zazna­me­ná­vať pokles. Pod­ľa nových šta­tis­tík vyda­ných Capi­tal Mana­ge­men­tom, Poké­mon Go regis­tru­je ustá­le­ný pokles, a to už od posled­nej tre­ti­ny júla. 

Dáta so Sen­sor Tower, Sur­ve­y­Mon­key a App­to­pia uka­zu­jú, že kriv­ka den­ne aktív­nych uží­va­te­ľov kle­sá. Tá čini­la ešte na začiat­ku Júla 45 mili­ó­nov uží­va­te­ľov a v prie­be­hu 4 týž­dňov kles­la na 30 mili­ó­nov. Tak, ako den­né využí­va­nie apli­ká­cie, aj cel­ko­vý záu­jem o Poke­mon Go kle­sá.

1x-1

foto: thenextweb.com

Pre­čo sa to deje?

foto: mic.com

Je jas­né, že kaž­dá apli­ká­cia skôr či neskôr začne kle­sať na popu­la­ri­te. Je to spô­so­be­né hlav­ne ino­vá­cia­mi a prí­cho­dom nových apli­ká­cií. Pre­čo však taká popu­lár­na apli­ká­cia ako je Poké­mon Go zazna­me­ná­va pokles už tak­to rých­lo po svo­jom uve­de­ní?

Strá­ca atrak­tí­vi­tu

foto: tnwcdn.com

Stá­va a to kaž­dej apli­ká­cii. Na začiat­ku ponú­ka svo­jim uží­va­te­ľom nie­čo nové, nepre­bá­da­né, no po tom, čo si ju vyskú­ša­me, už nie je pre nás taká atrak­tív­na. Pokles zazna­me­ná­va­jú aj Goog­le Trends dáta. Jeden z dôvo­dov môžu byť aj čas­té neho­dy, kto­ré ľuďom pri­po­me­nu­li, že pri chô­dzi ale­bo šofé­ro­va­ní je pred­sa len lep­šie sle­do­vať oko­lie. Ďal­ším dôvo­dom však môže byť aj Olym­piá­da, keď­že pokles zazna­me­na­li aj v obdo­bí kedy pre­bie­ha­la. Jed­no­du­cho pre ľudí bolo zau­jí­ma­vej­šie fan­de­nie kra­ja­nom pri TV ako puto­va­nie za poké­mon­mi.

Fyzic­ká akti­vi­ta

foto:stuff.co.nz

Je to smut­né, ale je to tak. To, na čom si zakla­da­la Poke­mon Go a teda pohyb sa môže stať jej klin­če­kom do rak­vy. Nej­de však len o samot­ný pohyb, ale aj o zdra­vie. Bráz­diť uli­ce roz­pá­le­né­ho mes­ta počas horú­cich júlo­vých dní nie je prá­ve prí­jem­né pre náš orga­niz­mus, navy­še zvý­ši­li sa aj prí­pa­dy krá­de­ží, kto­ré spô­so­bi­la prá­ve nepo­zor­nosť hrá­čov Poké­mon Go.

Opa­ko­va­nie

foto: sputniknews.com

Aj tí naj­skal­nej­ší fanú­ši­ko­via uzná­va­jú, že samot­ná apli­ká­cia sa stá­va po čase nud­ná a z prvot­né­ho nad­še­nia za nový­mi zážit­ka­mi sa sta­la ruti­na pre­chá­dza­nia, chy­te­nia poké­mo­nov, zvý­še­nia leve­la a občas­né­ho bojo­va­nie v telo­cvič­niach . Tak­tiež člo­ve­ka omr­zí zbie­rať tých istých poké­mo­nov po oko­lí a za iný­mi druh­mi tre­ba ísť naozaj často­krát dosť ďale­ko.

Čas­té prob­lé­my

foto: pocket-lint.com

Prob­lé­my boli zjav­né už od začiat­ku. Od trai­le­ru, kto­rý nám ponú­kal troš­ku odliš­nú hru až po tech­nic­ké chy­by. Prá­ve tie boli čas­to frus­tru­jú­ce pre samot­né­ho hrá­ča. Okrem čas­tej stra­ty spo­je­nia sa jed­na­lo aj o pády a “zamŕ­za­nia” apli­ká­cie.

Aj keď Nina­tic pri­nie­sol nedáv­no veľ­ký upda­te, je jas­né, že pokiaľ si bude chce­uť svo­jich fanú­ši­kov udr­žať, bude potreb­né uro­biť nie­čo viac pre túto apli­ká­ciu než len malé zme­ny.

Zdroj: mic.com zdroj titul­nej foto: static.srcdn.com

Pridať komentár (0)