Poké­mon Go zazna­me­náva značný pokles

Lýdia Repová / 28. augusta 2016 / Tools a produktivita

Poké­mon Go, apli­ká­cia, ktorá spra­vila počas leta nesku­točný ošiaľ a radila sa k najs­ťa­ho­va­nej­ším apli­ká­ciám, začala zazna­me­ná­vať pokles. Podľa nových šta­tis­tík vyda­ných Capi­tal Mana­ge­men­tom, Poké­mon Go regis­truje ustá­lený pokles, a to už od posled­nej tre­tiny júla. 

Dáta so Sen­sor Tower, Sur­ve­y­Mon­key a App­to­pia uka­zujú, že krivka denne aktív­nych uží­va­te­ľov klesá. Tá činila ešte na začiatku Júla 45 mili­ó­nov uží­va­te­ľov a v prie­behu 4 týž­dňov klesla na 30 mili­ó­nov. Tak, ako denné využí­va­nie apli­ká­cie, aj cel­kový záu­jem o Poke­mon Go klesá.

1x-1

foto: thenextweb.com

Prečo sa to deje?

foto: mic.com

Je jasné, že každá apli­ká­cia skôr či neskôr začne kle­sať na popu­la­rite. Je to spô­so­bené hlavne ino­vá­ciami a prí­cho­dom nových apli­ká­cií. Prečo však taká popu­lárna apli­ká­cia ako je Poké­mon Go zazna­me­náva pokles už takto rýchlo po svo­jom uve­dení?

Stráca atrak­tí­vitu

foto: tnwcdn.com

Stáva a to kaž­dej apli­ká­cii. Na začiatku ponúka svo­jim uží­va­te­ľom niečo nové, nepre­bá­dané, no po tom, čo si ju vyskú­šame, už nie je pre nás taká atrak­tívna. Pokles zazna­me­ná­vajú aj Google Trends dáta. Jeden z dôvo­dov môžu byť aj časté nehody, ktoré ľuďom pri­po­me­nuli, že pri chô­dzi alebo šofé­ro­vaní je predsa len lep­šie sle­do­vať oko­lie. Ďal­ším dôvo­dom však môže byť aj Olym­piáda, keďže pokles zazna­me­nali aj v období kedy pre­bie­hala. Jed­no­du­cho pre ľudí bolo zau­jí­ma­vej­šie fan­de­nie kra­ja­nom pri TV ako puto­va­nie za poké­monmi.

Fyzická akti­vita

foto:stuff.co.nz

Je to smutné, ale je to tak. To, na čom si zakla­dala Poke­mon Go a teda pohyb sa môže stať jej klin­če­kom do rakvy. Nejde však len o samotný pohyb, ale aj o zdra­vie. Bráz­diť ulice roz­pá­le­ného mesta počas horú­cich júlo­vých dní nie je práve prí­jemné pre náš orga­niz­mus, navyše zvý­šili sa aj prí­pady krá­deží, ktoré spô­so­bila práve nepo­zor­nosť hrá­čov Poké­mon Go.

Opa­ko­va­nie

foto: sputniknews.com

Aj tí naj­skal­nejší fanú­ši­ko­via uzná­vajú, že samotná apli­ká­cia sa stáva po čase nudná a z prvot­ného nad­še­nia za novými zážit­kami sa stala rutina pre­chá­dza­nia, chy­te­nia poké­mo­nov, zvý­še­nia levela a občas­ného bojo­va­nie v telo­cvič­niach . Tak­tiež člo­veka omrzí zbie­rať tých istých poké­mo­nov po okolí a za inými druhmi treba ísť naozaj často­krát dosť ďaleko.

Časté prob­lémy

foto: pocket-lint.com

Prob­lémy boli zjavné už od začiatku. Od trai­leru, ktorý nám ponú­kal trošku odlišnú hru až po tech­nické chyby. Práve tie boli často frus­tru­júce pre samot­ného hráča. Okrem čas­tej straty spo­je­nia sa jed­nalo aj o pády a “zamŕ­za­nia” apli­ká­cie.

Aj keď Nina­tic pri­nie­sol nedávno veľký update, je jasné, že pokiaľ si bude chceuť svo­jich fanú­ši­kov udr­žať, bude potrebné uro­biť niečo viac pre túto apli­ká­ciu než len malé zmeny.

Zdroj: mic.com zdroj titul­nej foto: static.srcdn.com

Pridať komentár (0)