Policajt musí platiť mastnú pokutu za rýchlosť, osudnou sa mu stala nahánačka zločincov

Viktória Husarčíková / 10. februára 2019 / Rozhovory

  • Švaj­čiar­sky po­li­cajt sa do­stal do prob­lé­mov so zá­ko­nom
  • Pri pre­na­sle­do­vaní zlo­čin­cov to­tiž pre­kro­čil po­vo­lenú rých­losť
  • Ani špe­ciálne okol­nosti ho ne­za­chrá­nili pred za­pla­te­ním po­kuty
zdroj: Pexels
  • Švaj­čiar­sky po­li­cajt sa do­stal do prob­lé­mov so zá­ko­nom
  • Pri pre­na­sle­do­vaní zlo­čin­cov to­tiž pre­kro­čil po­vo­lenú rých­losť
  • Ani špe­ciálne okol­nosti ho ne­za­chrá­nili pred za­pla­te­ním po­kuty

Švaj­čiar­sko je známe kvôli mno­hým ve­ciam – jed­nou z nich sú na­prí­klad prí­sne zá­kony ohľa­dom pre­kro­čeni rých­losti pri jazde áut. Svoje cesty chce mať tento ná­rod po­kojné a uspo­ria­dané, ne­vá­hajú teda ude­liť prí­sne tresty ho­ci­komu, kto sa to roz­hodne na­ru­šiť. Za pre­kro­če­nie rých­losti o 50 km/h si tu na­prí­klad mô­žete od­se­dieť až rok za mre­žami. Pre­kro­če­nie o 60  alebo 90 km/h vám môže pri­niesť zá­kaz šo­fé­ro­va­nia až na dva roky alebo od­ňa­tie vo­zidla.

Tejto ma­lej kra­jine zá­leží na udr­žia­vaní pri­ká­za­nej rých­losti až tak, že ne­váha san­kci­ovať ani po­li­caj­tov. V po­dob­nom prí­pade sa oci­tol aj po­li­cajt pre­na­sle­du­júci auto s po­doz­ri­vími z lú­peže ban­ko­matu. Na mieste, kde mal ísť rých­los­ťou 50 km/h jaz­dil v rých­losti 95 km/h. Jeho „zbe­silú“ jazdu si všimli cestné ka­mery, ktoré ho ne­skôr usved­čili. Za svoj pre­hre­šok mu bol ude­lený fi­nančný trest vo výške 600 švaj­čiar­skych fran­kov (pri­bližne 530 eur).

Po­li­caj­tovi sa tento fakt sa­moz­rejme ne­pá­čil a proti roz­hod­nu­tiu sa ohra­dil s tým, že rých­losť pre­kro­čil v mene zá­kona. Spor sa tak do­stal až na súd. Ani švaj­čiar­ske súdy však od trestu ne­us­tú­pili, zdá sa do­konca, že ná­vrh pod­po­rila s ešte väč­šou ver­vou. V roz­sudku ok­rem iného za­znelo, že na­há­ňačka lu­pi­čov ako po­ľah­ču­júca okol­nosť ne­stačí. Trest by bol po­li­caj­tovi od­pus­tený len v prí­pade, že by dô­vody za zrých­le­ním boli ži­vot ohro­zu­júce. To však pre tento prí­pad oči­vidne ne­pla­tilo a po­li­cajt od­išiel do­mov o 600 fran­kov ľahší.

Zdroj: www.au­to­fo­rum.cz

Pridať komentár (0)