Popularita Tchiba stále rastie, snaží sa byť bližšie k svojim zákazníkom, ale aj k prírode

Redakcia / 14. septembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Tchibo
  • Spo­loč­nosť Tchibo nie je na slo­ven­skom trhu žiad­nym no­vá­či­kom, no silné po­sta­ve­nie a po­pu­la­ritu si ne­us­tále upev­ňuje
  • Svoje pre­dajne roz­ši­ruje aj do men­ších miest a ne­za­búda ani na spo­lo­čen­skú zod­po­ved­nosť a eko­ló­giu, ktoré sú pre spot­re­bi­te­ľov čo­raz dô­le­ži­tej­šie
  • Vždy myslí na zá­kaz­ní­kov – svoju po­nuku preto roz­ší­rilo o ve­gán­ske a bez­ple­kové zá­kusky

Ši­roký sor­ti­ment týž­den­ných ko­lek­cií spot­reb­ného to­varu, sor­ti­ment kávy a ká­vo­vých do­pl­n­kov, ale aj sa­motný ká­vový bar, kde si môžu zá­kaz­níci priamo na pre­dajni po­chut­nať na pri­pra­ve­nej káve a zá­kus­koch je ty­pický pre pre­dajne v kon­cepte 3v1, také špe­ci­fické práve pre Tchibo. Mo­men­tálne 16 pre­dajní v kon­cepte 3v1 do­pĺňa špe­ciálny out­let s to­varmi zo star­ších ko­lek­cií v priaz­ni­vých ce­nách, ktorý sa na­chá­dza na Ob­chod­nej ulici v Bra­ti­slave. Ok­rem ka­men­ných pre­dajní v kraj­ských a ok­res­ných mes­tách sa prie­bežne ob­ja­vuje aj tzv. Tchibo pop-up store, teda pu­tovný ob­chod, ktorý sa po­hy­buje po rôz­nych lo­ka­li­tách Slo­ven­ska.

Nové pra­covné miesta

Tento rok Tchibo svoje pre­dajne roz­ší­rilo do troch ďal­ších slo­ven­ských miest, kde ešte ne­malo za­stú­pe­nie: Tren­čín, Pieš­ťany a Pre­šov. Práve vďaka ne­dáv­nemu ot­vo­re­niu po­sled­ného z me­no­va­ných sa Tchibo do­stalo do všet­kých kraj­ských miest na Slo­ven­sku. Po­súva sa tak nie­len bliž­šie k svo­jim zá­kaz­ní­kom v re­gi­ó­noch, ktorí boli do­te­raz od­ká­zaní len na e-shop, ale zá­ro­veň vy­tvára nové pra­covné miesta, ktoré sú najmä v kra­joch s vyš­šou ne­za­mest­na­nos­ťou vždy ví­tané. Cel­kovo sa Tchibu tento rok po­da­rilo vy­tvo­riť 20 no­vých pra­cov­ných miest v re­gi­ó­noch mimo Bra­ti­slavy.

Myš­lienka trva­lej udr­ža­teľ­nosti

Na fi­lo­zo­fii udr­ža­teľ­nosti a spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti si v po­sled­nom čase dáva zá­le­žať čo­raz viac veľ­kých spo­loč­ností, ktoré sa môžu svo­jim po­zi­tív­nym vzo­rom pri­či­niť o zmenu vo svete a Tchibo nie je vý­nim­kou. Po­diel udr­ža­teľ­ných pro­duk­tov v port­fó­liu firmy ras­tie z roka na rok. V roku 2017 po­chá­dzalo z trvalo udr­ža­teľ­ných zdro­jov tak­mer 40 % kávy, 100 % záh­rad­ného ná­bytku z tro­pic­kého a bo­re­ál­neho dreva a 80 % ba­vlny po­u­ží­va­nej na vý­robu tex­tilu. Tchibo je ak­tu­álne tre­tím naj­väč­ším pre­daj­com vý­rob­kov z bio­ba­vlny na svete. Na oba­loch svo­jich vý­rob­kov po­u­žíva ozna­če­nie GUT GE­MACHT, kto­rým za­stre­šuje všetky vý­robky firmy, ktoré boli cer­ti­fi­ko­vané ne­zá­vis­lým ex­ter­ným sub­jek­tom, alebo spĺňajú de­fi­no­vané normy: vznikli cel­ko­vým alebo čias­točne udr­ža­teľ­ným spô­so­bom, teda ohľa­du­plne k prí­rode aj k ľu­ďom.

Ďal­ším eko­lo­gic­kým kro­kom vpred, ktorý Tchibo uro­bilo, je vý­roba ob­le­če­nia z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov. Ide pre­dov­šet­kým o spra­co­va­nie po­ly­es­teru z PET fliaš či o opä­tovné spra­co­va­nie ry­bár­skych sietí vy­lo­ve­ných z oce­án­skych vôd, ktoré vo veľ­kej miere pris­pie­vajú k zne­čis­te­niu morí, ale sú aj ob­rov­skou hroz­bou pre mor­ské ži­vo­čí­chy. Takto re­cyk­lo­vaný od­pad Tchibo pre­mie­nilo na ko­lek­ciu ob­le­če­nia, ktoré pre­dá­valo v rámci ko­lek­cie Time4Green – išlo pre­dov­šet­kým o plavky, špor­tové ob­le­če­nie, ale aj bundy či do­pl­nky.

Lí­der v tren­doch – po­chu­tia si aj ce­lia­tici a ve­gáni

Po­treby a pria­nia svo­jich zá­kaz­ní­kov sa Tchibo usi­luje ref­lek­to­vať nie­len v ob­lasti fi­lo­zo­fie trva­lej udr­ža­teľ­nosti či do­stup­nosti k svo­jim zá­kaz­ní­kom, ale aj vo vý­bere sor­ti­mentu, ktorý po­núka. Zá­kaz­níci v ich pre­daj­niach nájdu nie­len ob­ľú­benú no­vinku – kávu typu cold brew, no podľa roč­ného ob­do­bia aj po­nuku ľa­do­vých či na­opak tep­lých ká­vo­vých špe­cia­lít.

Naj­nov­šie si však zá­kaz­níci môžu v ká­vo­vých ba­roch na pre­daj­niach ob­jed­nať aj ve­gán­ske muf­finy či bez­lep­kové co­okies, ktoré sú mi­mo­riadne ob­ľú­bené nie­len u ve­gá­nov a ce­lia­ti­kov. Muf­finy pri­náša v dvoch prí­chu­tiach – ču­čo­ried­ko­vej alebo s dvoma druhmi čo­ko­lády, bez­lep­kové co­okies pre ce­lia­ti­kov zase s kús­kami mlieč­nej aj tma­vej bel­gic­kej čo­ko­lády. Sa­moz­rej­mos­ťou je mož­nosť vziať si zá­kusky, ale aj kávu so se­bou. Ak­tu­álne od 1. ok­tóbra aj do vlast­ných pri­ne­se­ných po­há­rov, teda s dô­ra­zom na eko­lo­gické hľa­disko a ak­ti­vity v zni­žo­vaní množ­stva od­padu.

Pridať komentár (0)