Pošli Bobra na Mars a svoje meno na Mesiac

R@100 / 3. decembra 2014 / Zaujímavosti

Je to len pár týž­dňov, čo Phi­lae lan­der pri­stál na kométe a teraz tu máme 2 pro­jekty, kto­rých cie­ľom je posu­núť pries­kum slneč­nej sústavy o niečo ďalej. Snáď sa tak v najb­liž­ších 10 rokoch dozvieme niečo viac o Marse a Mesiaci.

Bruce Wil­lis na Mesiac

Možno si hovo­ríš, prečo ísť zas na Mesiac, veď tam len nedávno pri­stálo vozítko Nef­ri­tový krá­lik, to nemáme nič lep­šie na práci? Prečo skú­mať zas Mesiac? Keď už pre nič iné, tak preto, lebo teraz pôjde o hlb­šie, doslova hlb­šie, v zmysle 100 m pod povr­chom, pozna­nie Mesiaca. Cie­ľom Lunar Mis­sion One bude pri­stáť na Mesiaci a zobrať vzorky spod povr­chu. Súčas­ťou príp­rav je pre­skú­ma­nie a vyvi­nu­tie nových tech­no­ló­gií, hlavne na vŕta­nie (možno by si mali pozvať odbor­níka Bruca Wil­lisa alebo ho tam rovno poslať). Dostať vŕtací sys­tém na Mesiac a potom ho tam na diaľku ovlá­dať nebude žiadna hračka, chce to poriadnu príp­ravu. Mini­málny cieľ je dostať sa aspoň 20 m pod povrch a ide­álne až 100 m, kde bude môcť robo­tický lan­der odo­brať vzorky, ktoré sú až 4,5 miliardy rokov staré, a tak zis­tiť viac o zlo­žení naj­väč­šej obež­nice Zeme. Týmto zis­tíme viac aj o samot­nom ranom vývoji slneč­nej sústavy, o vzniku našej pla­néty a pod­mien­kach, ktoré viedli k vzniku života na Zemi.

Za pod­poru pro­jektu 30timi lib­rami dosta­neš svoje meno na web pro­jektu, ale hlavne aj do časo­vej kap­suly, ktorá popu­tuje na Mesiac a bude tam v rámci misie zahra­baná. Ak pri­dáš ďal­ších £30, dosta­neš svoj “memory box”, digi­tálne miesto, kam nahráš ľubovoľné/osobné dáta, ktoré sa ulo­žia v kapsli v rámci súkrom­ného archívu. Dru­hou čas­ťou kap­suly bude verejný archív, ktorý bude obsa­ho­vať dáta o živote na Zemi a his­tó­rii ľud­stva, data­bázu zem­ských dru­hov a pod.

Dôle­žitá infor­má­cia na koniec, štart misie bude v roku 2024 (vtedy sa raketa s lan­de­rom odlepí od Zeme). Hlavné práce na pro­jekte sa začnú až po úspeš­nom skon­čení kam­pane.

Pošli Bobra na Mars

Pokiaľ sa ti zdá, že Mesiac je prí­liš blízko, čo tak Mars? Nort­hern Light je misia, ktorá chce dostať ďal­šieho robota na Mars, pre­skú­mať povrch, niečo pod povr­chom a atmo­sféru. Pri­stá­vací modul nebude ani zďa­leka tak veľký, ako sme zvyk­nutí od NASA, predsa ide o kanad­ský pro­jekt s obme­dze­ným bud­ge­tom. Čo sa týka roveru, bude tam micro-rover Bea­ver. Vedci z Algo­nquin Radio Obser­va­tory to vôbec nemajú ľahké, keď sa im dostal do rúk jeden z naj­väč­sích otoč­ných sate­li­tov na Zemi (46 m), tak mali čo robiť, aby ho opra­vili. Teraz je už funkčný a komu­ni­ká­cia s Mar­som je zabez­pe­čená. Lan­der aj Rover sa už tes­tujú v špe­ciál­nych komo­rách, aby sa zis­tilo, či pre­žijú cestu a pri­stá­tie a samoz­rejme, aby sa už teraz mohli odstrá­niť možné prob­lémy. Na roz­diel od Lunar Mis­sion One, tento pro­jekt má väč­šinu prác za sebou a štart by sa mohol usku­toč­niť už v roku 2018.

Za $10 dosta­neš odmenu 10MB miesta na dáta, ktoré pole­tia na Mars a môžeš tam nahrať, čo sa ti uráči. Tvoja nahrávka sa stane súčas­ťou archívu na čer­ve­nej pla­néte. Za väč­šiu pod­poru môžeš dostať rôzny mer­chan­di­sing v podobe fris­bee, nášivky, trička… Ale ak pod­po­ríš pro­jekt aspoň $2, dosta­neš mož­nosť hla­so­vať za jedno z 3 vybra­ných pri­stá­va­cích miest a môžeš takto ovplyv­niť misiu samotnú.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)