Potre­bu­jete vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie na to, aby ste sa stali úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi?

Tomáš Kahn / 16. decembra 2015 / Business

Samoz­rejme, že nie. Aj keď v nie­kto­rých odvet­viach je vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie potrebné, no nie je nevy­hnutné.

Neexis­tuje jed­no­značná odpo­veď na túto otázku, obe mož­nosti majú výhody, ale takisto aj nevý­hody. Dob­rou sprá­vou však je, že ak pat­ríte medzi tých, ktorí už od malička vedia, že chcú byť pod­ni­ka­teľmi, môže vás správne vzde­la­nie nasme­ro­vať na tú správnu cestu. Byť pod­ni­ka­te­ľom je do urči­tej miery aj vlast­nosť, s kto­rou sa už naro­díte, preto nie každý ním aj sku­točne môže byť. Avšak bez ohľadu na situ­áciu, tu je pár tipov pre a proti:

1. Škola (titul) môže poskyt­núť skvelé kon­takty

Je prav­dou, či už je to z radou vašich spo­lu­žia­kov, alebo pro­fe­so­rov, tak škola vám môže poskyt­núť slušný základ networ­kingu. Nikdy neviete, kedy nie­kto z vašich spo­lu­žia­kov vystrelí a môže sa z neho stať váš par­tner, či dokonca inves­tor.

2. Naj­lep­šie sa učíte z vlast­ných skú­se­ností

Je zrejmé, že ten čo pra­cuje na danej pozí­cií 20 rokov, má viac skú­se­ností ako ten, čo pra­cuje na tej istej pozí­cií iba 5 rokov, bez ohľadu na to, či vyštu­do­val uni­ver­zitu alebo nie. Sna­žím sa tým pove­dať to, že to, koľko toho viete nezá­leží od toho či školu nav­šte­vo­vali alebo nie, či máte titul alebo nie. Samoz­rejme, že škola vám dá dobrý základ, ale skú­se­nosť je skú­se­nosť, ktorú vám škola nepos­kytne.

3. Vyso­koš­kol­ský titul má moc zapô­so­biť na ľudí

Ešte aj v dneš­nej dobe exis­tuje kopa zamest­ná­va­te­ľov, ktorí titul vyža­dujú. Samoz­rejme, pri nie­kto­rých povo­la­niach je titul potrebný, avšak nie je nevy­hnutný, na to mnohí zabú­dajú. Titul pred menom, čo za meno, znie síce pekne, ale to vám neza­ru­čuje ešte potrebné vedo­mosti a rešpekt.

top-20-quotes-from-michael-dell-3-638

4. Nie každý je stvo­rený pre školu

Každý sme iný a nie všetci sme stvo­rení na to, aby sme nabe­rali svoje vedo­mosti v pries­to­roch školy. Nie­kto sa oveľa rad­šej vzde­láva pra­xou, ako by mal trá­viť hodiny na pred­náš­kach. V koneč­nom dôsledku vám takýto spô­sob vzde­la­nia môže dať oveľa viac ako pre­se­dené hodiny v škole. Je množ­stvo vedo­mostí, ktoré môžete nado­bud­núť aj samoš­tú­diom popri praxi.

5. Zís­kajte zruč­nosti, ktoré potre­bu­jete

V prí­pade, ak ste si už dopredu určili vaše budúce povo­la­nie, tak škola vám k tomu môže dopo­môcť. V prvom rade vám poskytne dôle­žité základy, ktoré vám môžu pri roz­behu pod­ni­ka­nia pomôcť. Avšak na dru­hej strane je prav­dou, že exis­tuje aj kopa pred­me­tov zo školy, ktoré v živote nevy­uži­jete.

walt_disney_quote

6. Robte naozaj to, čo vás baví

Môže trvať roky, kým vám pod­ni­ka­nie začne vyná­šať tak, aby vás doká­zalo aj uži­viť. Avšak ten pocit, keď to príde, je na neza­pla­te­nie. Keď viete, že to čo robíte má naozaj zmy­seľ, baví vás to a ešte k tomu vám to aj zarába, je to to naj­lep­šie, čo sa vám môže stať. Asi naj­lep­ším prí­kla­dom sú pod­ni­ka­te­lia ako Richard Bran­son, Michael Dell či Walt Dis­ney, ktorí doká­zali roz­be­hnúť sve­tové spo­loč­nosti aj bez titulu.

V článku som sa vám nesna­žil dať návod na to, či ísť štu­do­vať alebo nie. Samoz­rejme škola by vám nemala uško­diť, aj keď sa hovorí, že ľudia bez školy dokážu nad prob­lé­mom uva­žo­vať viac out-of-box. Spravte si preto každý svoj vlastný názor a roz­hod­nite sa sami, do kto­rej sku­piny by ste sa zara­dili:)

Pridať komentár (0)