Pou­ži Goog­le Hire a odhaľ per­so­na­lis­tom svo­ju his­tó­riu vyhľa­dá­va­nia

Kristína Vavrová / 17. apríla 2017 / Business

zdroj: google.com/pexels.com

Goog­le budu­je plat­for­mu, kto­rá má pomôcť zjed­no­du­šiť spra­vo­va­nie žia­dos­tí o zamest­na­nie.

Goog­le neza­há­ľa a neus­tá­le pri­chá­dza s nový­mi pro­jek­ta­mi. Aktu­ál­ne sa pra­cu­je na jed­nom s náz­vom Hire a úlo­ha vytvo­riť ho, pad­la na deve­lo­per­ský tím v star­tu­pe Bebop – spo­loč­nosť, kto­rú Goog­le zís­kal v roku 2015.

zdroj: google.com

Z jed­no­du­chej web­strán­ky, kto­rá je aktu­ál­ne k dis­po­zí­cii, je len ťaž­ko pove­dať, aké fun­kcie bude Goog­le Hire ponú­kať. Je však jas­né, že ten­to pro­jekt by nevzni­kol, ak by Goog­le nedo­ká­zal kon­ku­ro­vať naj­väč­ším riva­lom v rám­ci plat­fo­riem na hľa­da­nie prá­ce, ako je naprí­klad Lin­ke­dIn.

zdroj: pinterest.com

Vyze­rá to tak, že ak si chceš hľa­dať prá­cu tou­to ces­tou, na pri­hlá­se­nie budeš potre­bo­vať len svoj Goog­le účet. Musíš však rátať s tým, že ten­to účet je spo­je­ný s celou tvo­jou his­tó­ri­ou vyhľa­dá­va­nia, ku kto­rej tak budú mať per­so­na­lis­ti prí­stup. Na jed­nej stra­ne im tak ušet­ríš čas, kto­rý by strá­vi­li manu­ál­nym vyhľa­dá­va­ním infor­má­cií o tvo­jej oso­be, na dru­hej stra­ne však zrej­me budú mať prí­stup aj k infor­má­ciám, kto­ré by si rad­šej so svo­jím zamest­ná­va­te­ľom nez­die­ľal.

zdroj: pexels.com

Pro­jekt Hire je naj­nov­ší pokus, kto­rý táto gigan­tic­ká spo­loč­nosť pri­ná­ša. Okrem iné­ho pred­ne­dáv­nom pri­nies­la Areo (slú­ži ako por­tál pre donáš­ku jed­la a domá­ce údrž­bo­vé prá­ce v Indii) ale­bo Meet (apli­ká­cia pre video kon­fe­ren­cie).

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)