Povedz náš­mu pre­mi­é­ro­vi, čo si o jeho poli­ti­ke mys­líš: PoštaPremierovi.sk to za teba odoš­le

Martin Bohunický / 29. januára 2016 / Zo Slovenska

Par­tia mla­dých ľudí z bra­ti­slav­skej star­tu­po­vej komu­ni­ty vytvo­ri­la por­tál www.postapremierovi.sk, kto­rým chce dať kaž­dé­mu na Slo­ven­sku mož­nosť komu­ni­ko­vať s pre­mi­é­rom a dať mu vedieť svoj názor. O pro­jek­te sme hovo­ri­li s jed­ným z nich Micha­lom Zarič­ňa­kom.

Ako vznik­la myš­lien­ka toh­to webu?

V posled­ných mesia­coch a týžd­ňoch sle­du­je­me situ­áciu oko­lo požia­da­viek a štraj­ku slo­ven­ských uči­te­ľov a s Mar­ti­nom Polač­kom sme uva­žo­va­li, ako by sme pod­po­ri­li ich ini­cia­tí­vu. Pri­dal sa Marek Šebo, kto­rý nám pomo­hol vec zre­a­li­zo­vať.

Čo vás k tomu vied­lo, ste v štraj­ku neja­ko zaan­ga­žo­va­ní?

Nie, nikto z nás nie je uči­teľ, nemá­me ško­lo­po­vin­né deti, škols­tvo sa nás prak­tic­ky netý­ka. V biz­ni­se ale vní­ma­me sla­bú výkon­nosť škols­tva, keď vidí­me, aké „schop­nos­ti“ má veľa našich poten­ciál­nych kole­gov. A hlav­ne nám pre­ká­ža aro­gan­cia moci, kto­rá tu vlád­ne prak­tic­ky odke­dy sme cho­di­li na základ­nú ško­lu a tvá­ri sa, že prob­lém neexis­tu­je, vyho­vá­ra sa na voľ­by, kto­ré aj tak ako vždy vyhrá, a zavá­dza verej­nosť ohnu­tý­mi šta­tis­ti­ka­mi. Ana­ly­ti­ko­vi v nás to zdví­ha mand­le.

Zari_portret

Michal Zarič­ňak

Kto vás pod­po­ru­je?

Prak­tic­ky nikto, žiad­na poli­tic­ká stra­na, finanč­ná sku­pi­na ani mimo­vlád­ka, dokon­ca ani s pred­sta­vi­teľ­mi uči­te­ľov sme sa zatiaľ neko­or­di­no­va­li. Celá vec vznik­la medzi nami ako súkrom­ný­mi oso­ba­mi, občan­mi. Kúpi­li sme domé­nu, dizajn a prog­ra­mo­va­nie zabez­pe­či­li naši zná­mi, kto­rí mali čas a chce­li vec pod­po­riť. Všet­ci zadar­mo.

Ako teda web fun­gu­je?

www.postapremierovi.sk je jed­no­du­chý web, kde môže kto­koľ­vek napí­sať list pre­mi­é­ro­vi ale­bo pod­pí­sať auto­ma­tic­ký text. List násled­ne vytla­čí, dá do obál­ky a doru­čí služ­ba Zele­ná poš­ta. Oni ten­to typ služ­by bež­ne ponú­ka­jú, pdf do obál­ky a do schrán­ky, a keď sme ich oslo­vi­li, či by nech­ce­li pomôcť dob­rej veci, pove­da­li, že áno. Pod­po­ri­li nás úpl­ne zadar­mo a sme im za to veľ­mi vďač­ní.

postapremierovi_fb

Ako vzni­kal?

Veľ­mi rých­lo (smiech). Od idey po kúpu domé­ny pre­šlo asi pol hodi­ny, dizajn vzni­kol za dve, prog­ra­mo­va­nie trva­lo jed­no poobe­die a násled­né lade­nie bugov a UX podob­ne krát­ko. Veci ešte dola­ďu­je­me za jaz­dy. Všet­ci sme sa zhod­li, že rých­lej­šiu výro­bu strán­ky sme ešte neza­ži­li.

Čo vedie mla­dých cha­la­nov ako vy k také­mu­to kro­ku?

Chce­li sme uká­zať, že sa to dá. Že môžeš so schop­nos­ťa­mi, kto­ré pou­ží­vaš kaž­dý deň, uro­biť nie­čo správ­ne a mož­no tak pomôcť spo­loč­nos­ti, kde žije­me. Všet­ci pra­cu­je­me v onli­ne biz­ni­se a pre­to pre nás bolo pri­ro­dze­né že sme pou­ži­li svo­je bež­né skills. Tá bez­o­či­vosť, kto­rú som spo­mí­nal, nabra­la roz­mer, kto­rý nám vnú­tor­ne pre­ká­ža ako ľuďom a chce­li sme vytvo­riť moder­ný a pohodl­ný spô­sob, ako môcť pre­mi­é­ro­vi pove­dať, že si z nás všet­kých nemô­že done­ko­neč­na robiť sran­du. Dnes z uči­te­ľov, zaj­tra z hoci­ko­ho ďal­šie­ho. Mar­tin teda pri­šiel s nápa­dom také­ho­to webu, pre­to­že off­li­no­vé zaspa­mo­va­nie Úra­du vlá­dy sa nám zda­lo ako sluš­ný akt občian­skej nepos­luš­nos­ti. Našťas­tie nie sme jedi­ná ini­cia­tí­va na pod­po­ruj uči­te­ľov a bude­me radi, ak také­to veci budú u nás vzni­kať čas­tej­šie.

Aký máte cieľ?

Chce­li sme hlav­ne uľah­čiť pro­ces, kto­rý by ťa inak od takej­to veci odra­dil. Teraz nemu­síš ísť s obál­kou na poštu, sta­čí vypl­niť for­mu­lár a môžeš si byť istý, že si „made the dif­fe­ren­ce“. Osob­ne mám dva hlav­né cie­le: 10 000 odo­sla­ných obá­lok a pad­nu­tie strán­ky pre pre­ťa­že­ný ser­ver. Keď sa toto ude­je, budem vedieť, že to vyšlo (smiech).

Napíš poštu pre­mi­é­ro­vi. Klik­ni tu!

Ako sa odo­sie­la poš­ta pre­mi­é­ro­vi?

PoštaPremierovi.sk odo­sie­la poštu pomo­cou slo­ven­ské­ho star­tu­pu Zele­ná poš­ta, kto­rá má nástroj, výraz­ne (ale naozaj výraz­ne) uľah­ču­jú­ci spô­sob, ako odo­slať pre­mi­é­ro­vi SR fyzic­ký list. Sta­čí ti len v kon­krét­nych kolón­kach dopl­niť svo­je meno a jed­ným klik­nu­tím už list sme­ru­je do jeho rúk. Ak ti nevy­ho­vu­je text, kto­rý Zele­ná poš­ta pri­pra­vi­la, prí­pad­ne chceš dopí­sať ešte pár šťav­na­tých detai­lov (ale sluš­ne pop­ro­sí­me :)), sta­čí si ho len upra­viť po svo­jom.

Váže­ný pán pred­se­da vlá­dy,

ja, (vaše meno a priez­vis­ko), na Vás ako občan Slo­ven­skej repub­li­ky ape­lu­jem, aby ste zača­li sku­toč­ne „robiť pre ľudí“ a zlep­ši­li stav slo­ven­ské­ho škols­tva.

Škols­tvo je na Slo­ven­sku dlho­do­bo zaned­bal­ho­do­bé­mu posu­nu vpred.

Uči­teľ je kľú­čo­vým fak­to­rom pozi­tív­nej zme­ny v kva­li­te škols­tva. Kva­li­fi­ko­va­ná, vzde­la­ná pra­cov­ná sila je základ­ným pred­po­kla­dom pre pros­pe­ru­jú­ci štát so sociál­ny­mi a iný­mi isto­ta­mi.

Ten­to štrajk pre­to nie je len o pla­toch uči­te­ľov, ale o pla­toch nás všet­kých.

Vlá­da je akcie­schop­ná a bude akcie schop­ná do posled­nej hodi­ny svoj­ho man­dá­tu,“ pove­da­li ste kon­com novem­bra.

Nevy­hý­baj­te sa pre­to zod­po­ved­nos­ti za kra­ji­nu, kto­rej vlád­ne­te 8 z posled­ných 10 rokov a nevy­ho­vá­raj­te sa na blíz­kosť volieb. Zavá­dza­nie verej­nos­ti, ohý­ba­nie šta­tis­tík a aro­gan­cia moci nie sú féro­vý­mi spô­sob­mi vede­nia kra­ji­ny.

Pra­jem Vám veľa správ­nych roz­hod­nu­tí.

(vaše meno a priez­vis­ko)”

V čase písa­nia člán­ku bolo odo­sla­ných 546 lis­tov. Spo­jí­me sa a vytiah­ne­me to nad 1000?

Screen Shot 2016-01-29 at 11.45.07

Čo je Zele­ná poš­ta?

Zele­ná poš­ta dis­rup­tu­je už roky zabe­hnu­tý spô­sob zasie­la­nia pošty. Več­né fron­ty a “milé” tety za okien­kom – asi tak to pozná väč­ši­na z nás. A čo tak spra­viť to inak? Naprí­klad z pohod­lia kan­ce­lá­rie ale­bo obý­vač­ky? Tak­to roz­mýš­ľa­li zakla­da­te­lia Zele­nej pošty, keď zača­li pra­co­vať na tom­to pro­jek­te. Akú služ­bu teda Zele­ná poš­ta ponú­ka? Prin­cíp je jed­no­du­chý – koniec fyzic­ké­ho posie­la­nia doku­men­tov a lis­tov.

Screen_Shot_2014-10-03_at_00.35.34

Zele­ná poš­ta je apli­ká­cia (desk­top a mobil­ná app­ka), pro­stred­níc­tvom kto­rej môže­te posie­lať vašu kaž­do­den­nú poštu elek­tro­nic­ky. Ak máte teda list, fak­tú­ru, úrad­né lis­ti­ny ale­bo iné doku­men­ty, kto­ré by ste muse­li kla­sic­ky posie­lať poštou, vie­te ich teraz poslať pohodl­ne – elek­tro­nic­ky. Všet­ko čo pre­to musí­te spra­viť, je vytvo­riť si kon­to na strán­ke Zele­nej pošty, nahrať súbor, napí­sať adre­su a rov­no posie­la­te. A naj­lep­šie na tom celom je, že je to naozaj také jed­no­du­ché.

Zdie­laj člá­nok medzi pria­te­ľov, aby sme páno­vi pre­mi­é­ro­vi odo­sla­li čím viac lis­tov a pohli so Slo­ven­skom!

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: upload.wikimedia.org

Pridať komentár (0)