Povedz nášmu pre­mi­é­rovi, čo si o jeho poli­tike mys­líš: PoštaPremierovi.sk to za teba odošle

Martin Bohunický / 29. januára 2016 / Zo Slovenska

Par­tia mla­dých ľudí z bra­ti­slav­skej star­tu­po­vej komu­nity vytvo­rila por­tál www.postapremierovi.sk, kto­rým chce dať kaž­dému na Slo­ven­sku mož­nosť komu­ni­ko­vať s pre­mi­é­rom a dať mu vedieť svoj názor. O pro­jekte sme hovo­rili s jed­ným z nich Micha­lom Zarič­ňa­kom.

Ako vznikla myš­lienka tohto webu?

V posled­ných mesia­coch a týžd­ňoch sle­du­jeme situ­áciu okolo požia­da­viek a štrajku slo­ven­ských uči­te­ľov a s Mar­ti­nom Polač­kom sme uva­žo­vali, ako by sme pod­po­rili ich ini­cia­tívu. Pri­dal sa Marek Šebo, ktorý nám pomo­hol vec zre­a­li­zo­vať.

Čo vás k tomu viedlo, ste v štrajku nejako zaan­ga­žo­vaní?

Nie, nikto z nás nie je uči­teľ, nemáme ško­lo­po­vinné deti, škols­tvo sa nás prak­ticky netýka. V biz­nise ale vní­mame slabú výkon­nosť škols­tva, keď vidíme, aké „schop­nosti“ má veľa našich poten­ciál­nych kole­gov. A hlavne nám pre­káža aro­gan­cia moci, ktorá tu vládne prak­ticky odkedy sme cho­dili na základnú školu a tvári sa, že prob­lém neexis­tuje, vyho­vára sa na voľby, ktoré aj tak ako vždy vyhrá, a zavá­dza verej­nosť ohnu­tými šta­tis­ti­kami. Ana­ly­ti­kovi v nás to zdvíha mandle.

Zari_portret

Michal Zarič­ňak

Kto vás pod­po­ruje?

Prak­ticky nikto, žiadna poli­tická strana, finančná sku­pina ani mimo­vládka, dokonca ani s pred­sta­vi­teľmi uči­te­ľov sme sa zatiaľ neko­or­di­no­vali. Celá vec vznikla medzi nami ako súkrom­nými oso­bami, občanmi. Kúpili sme doménu, dizajn a prog­ra­mo­va­nie zabez­pe­čili naši známi, ktorí mali čas a chceli vec pod­po­riť. Všetci zadarmo.

Ako teda web fun­guje?

www.postapremierovi.sk je jed­no­du­chý web, kde môže kto­koľ­vek napí­sať list pre­mi­é­rovi alebo pod­pí­sať auto­ma­tický text. List následne vytlačí, dá do obálky a doručí služba Zelená pošta. Oni tento typ služby bežne ponú­kajú, pdf do obálky a do schránky, a keď sme ich oslo­vili, či by nech­celi pomôcť dob­rej veci, pove­dali, že áno. Pod­po­rili nás úplne zadarmo a sme im za to veľmi vďační.

postapremierovi_fb

Ako vzni­kal?

Veľmi rýchlo (smiech). Od idey po kúpu domény pre­šlo asi pol hodiny, dizajn vzni­kol za dve, prog­ra­mo­va­nie trvalo jedno poobe­die a následné lade­nie bugov a UX podobne krátko. Veci ešte dola­ďu­jeme za jazdy. Všetci sme sa zhodli, že rých­lej­šiu výrobu stránky sme ešte neza­žili.

Čo vedie mla­dých cha­la­nov ako vy k také­muto kroku?

Chceli sme uká­zať, že sa to dá. Že môžeš so schop­nos­ťami, ktoré pou­ží­vaš každý deň, uro­biť niečo správne a možno tak pomôcť spo­loč­nosti, kde žijeme. Všetci pra­cu­jeme v online biz­nise a preto pre nás bolo pri­ro­dzené že sme pou­žili svoje bežné skills. Tá bez­o­či­vosť, ktorú som spo­mí­nal, nabrala roz­mer, ktorý nám vnú­torne pre­káža ako ľuďom a chceli sme vytvo­riť moderný a pohodlný spô­sob, ako môcť pre­mi­é­rovi pove­dať, že si z nás všet­kých nemôže done­ko­nečna robiť srandu. Dnes z uči­te­ľov, zaj­tra z hoci­koho ďal­šieho. Mar­tin teda pri­šiel s nápa­dom také­hoto webu, pre­tože off­li­nové zaspa­mo­va­nie Úradu vlády sa nám zdalo ako slušný akt občian­skej nepos­luš­nosti. Našťas­tie nie sme jediná ini­cia­tíva na pod­po­ruj uči­te­ľov a budeme radi, ak takéto veci budú u nás vzni­kať čas­tej­šie.

Aký máte cieľ?

Chceli sme hlavne uľah­čiť pro­ces, ktorý by ťa inak od takejto veci odra­dil. Teraz nemu­síš ísť s obál­kou na poštu, stačí vypl­niť for­mu­lár a môžeš si byť istý, že si „made the dif­fe­rence“. Osobne mám dva hlavné ciele: 10 000 odo­sla­ných obá­lok a pad­nu­tie stránky pre pre­ťa­žený ser­ver. Keď sa toto udeje, budem vedieť, že to vyšlo (smiech).

Napíš poštu pre­mi­é­rovi. Klikni tu!

Ako sa odo­siela pošta pre­mi­é­rovi?

PoštaPremierovi.sk odo­siela poštu pomo­cou slo­ven­ského star­tupu Zelená pošta, ktorá má nástroj, výrazne (ale naozaj výrazne) uľah­ču­júci spô­sob, ako odo­slať pre­mi­é­rovi SR fyzický list. Stačí ti len v kon­krét­nych kolón­kach dopl­niť svoje meno a jed­ným klik­nu­tím už list sme­ruje do jeho rúk. Ak ti nevy­ho­vuje text, ktorý Zelená pošta pri­pra­vila, prí­padne chceš dopí­sať ešte pár šťav­na­tých detai­lov (ale slušne pop­ro­síme :)), stačí si ho len upra­viť po svo­jom.

Vážený pán pred­seda vlády,

ja, (vaše meno a priez­visko), na Vás ako občan Slo­ven­skej repub­liky ape­lu­jem, aby ste začali sku­točne „robiť pre ľudí“ a zlep­šili stav slo­ven­ského škols­tva.

Škols­tvo je na Slo­ven­sku dlho­dobo zaned­bal­ho­do­bému posunu vpred.

Uči­teľ je kľú­čo­vým fak­to­rom pozi­tív­nej zmeny v kva­lite škols­tva. Kva­li­fi­ko­vaná, vzde­laná pra­covná sila je základ­ným pred­po­kla­dom pre pros­pe­ru­júci štát so sociál­nymi a inými isto­tami.

Tento štrajk preto nie je len o pla­toch uči­te­ľov, ale o pla­toch nás všet­kých.

Vláda je akcie­schopná a bude akcie schopná do posled­nej hodiny svojho man­dátu,“ pove­dali ste kon­com novem­bra.

Nevy­hý­bajte sa preto zod­po­ved­nosti za kra­jinu, kto­rej vlád­nete 8 z posled­ných 10 rokov a nevy­ho­vá­rajte sa na blíz­kosť volieb. Zavá­dza­nie verej­nosti, ohý­ba­nie šta­tis­tík a aro­gan­cia moci nie sú féro­vými spô­sobmi vede­nia kra­jiny.

Pra­jem Vám veľa správ­nych roz­hod­nutí.

(vaše meno a priez­visko)”

V čase písa­nia článku bolo odo­sla­ných 546 lis­tov. Spo­jíme sa a vytiah­neme to nad 1000?

Screen Shot 2016-01-29 at 11.45.07

Čo je Zelená pošta?

Zelená pošta dis­rup­tuje už roky zabe­hnutý spô­sob zasie­la­nia pošty. Večné fronty a “milé” tety za okien­kom – asi tak to pozná väč­šina z nás. A čo tak spra­viť to inak? Naprí­klad z pohod­lia kan­ce­lá­rie alebo obý­vačky? Takto roz­mýš­ľali zakla­da­te­lia Zele­nej pošty, keď začali pra­co­vať na tomto pro­jekte. Akú službu teda Zelená pošta ponúka? Prin­cíp je jed­no­du­chý – koniec fyzic­kého posie­la­nia doku­men­tov a lis­tov.

Screen_Shot_2014-10-03_at_00.35.34

Zelená pošta je apli­ká­cia (desk­top a mobilná appka), pro­stred­níc­tvom kto­rej môžete posie­lať vašu kaž­do­dennú poštu elek­tro­nicky. Ak máte teda list, fak­túru, úradné lis­tiny alebo iné doku­menty, ktoré by ste museli kla­sicky posie­lať poštou, viete ich teraz poslať pohodlne – elek­tro­nicky. Všetko čo preto musíte spra­viť, je vytvo­riť si konto na stránke Zele­nej pošty, nahrať súbor, napí­sať adresu a rovno posie­late. A naj­lep­šie na tom celom je, že je to naozaj také jed­no­du­ché.

Zdie­laj člá­nok medzi pria­te­ľov, aby sme pánovi pre­mi­é­rovi odo­slali čím viac lis­tov a pohli so Slo­ven­skom!

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: upload.wikimedia.org

Pridať komentár (0)