Pove­dzte pomo­cou Mic­ro­soft Band 2 svojmu Volvu, čo má spra­viť

Lukáš Timko / 7. januára 2016 / Tech a inovácie

CES sa posledné roky mení na auto­sa­lón. Okrem nových elek­tric­kých vozi­diel sa výrob­co­via aut sna­žia zakom­po­no­vať do svo­jich pro­duk­tov viac tech­no­ló­gie týka­jú­cej sa smart­fó­nov a nosi­teľ­nej tech­no­ló­gie.

Naj­nov­šie sa spo­jili Mic­ro­soft a Volvo a vytvo­rili tech­no­ló­giu, vďaka kto­rej môžete komu­ni­ko­vať so svo­jim Vol­vom pomo­cou náramku Mic­ro­soft Band 2. Po nain­šta­lo­vaní danej apli­ká­cie do auta, môžete hovo­riť prí­kazy do Mic­ro­soft Band 2 – môžete na diaľku zapnúť kli­ma­ti­zá­ciu, nasta­viť navi­gá­ciu, zamknúť dvere, zasvie­tiť / blik­núť svet­lami alebo zatrú­biť. Posledné dve fun­kcie oce­nia všetci tí, ktorí pra­vi­delne zabú­dajú, kde si svoje auto zapar­ko­vali.

Volvo-XC90-First-Edition-03

Takéto apli­ká­cie nie sú ešte úplne pre­pra­co­vané a tak si rad­šej zapnete kli­ma­ti­zá­ciu alebo nasta­víte navi­gá­ciu manu­álne. Tiež sa asi nebu­dete spo­lie­hať na to, že je vaše auto naozaj zamknuté po slov­nom prí­kaze, keď nie­ktorí z nás váhajú, či naozaj auto zamkli na diaľku s pomo­cou ori­gi­nál­neho kľúča. Aby sme neboli len kri­tický, bli­ka­nie svet­lami a trú­be­nie, je veľmi uži­točné a nemys­líme si, že to využi­jete len pri hľa­daní auta na par­ko­visku. Takéto spo­je­nie auta a nosi­teľ­nej tech­no­ló­gie je iba na začiatku a tak určite v blíz­kej budúc­nosti sa máme na čo tešiť.

Tak či onak, ak vlast­níte Volvo a táto tech­no­ló­gia vás zau­jala, budete si ju môcť kúpiť už túto jar.

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)