Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akad.rok 2019/2020

Šestnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2019/2020. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu . Cenu si laureáti v 13 kategóriach prevzali v Pálffyho paláci, v stredu 1.7.2021.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj začínajúcich podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2019/2020 je :

Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta TU v Košiciach

K svojmu študijnému programu Energetické stroje a zariadenia sa Ing. Lukáš Tóth dostal vďaka svojej záľube o moderné pohonné systémy a hlavne o ekologické riešenie súčasnej problematiky v oblasti dopravy a využívania energií. V rámci riešenia diplomovej práce navrhol a skonštruoval prototyp vodíkového automobilu využívajúceho pre pohon palivový článok a metalhydridové materiály – s týmto exponátom sa v roku 2018 zúčastnil na 25. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, kde exponát získal Cenu veľtrhu. V súčasnosti, ako doktorand sa vo vedecko-výskumnej oblasti venuje prevažne vodíkovým technológiám, a to primárne získavaniu vodíka zo syntézneho plynu produkovaného z komunálneho nerecyklovateľného odpadu v plazmových reaktoroch. Takáto technológia by mohla umožniť decentralizáciu výroby vodíka po celom území Slovenska, ako aj riešiť lokálne problémy s nerecyklovateľnou zložkou komunálneho odpadu. Uvedená technológia môže sekundárne prispieť tiež ku vzniku a rozšíreniu vodíkových čerpacích staníc. Okrem hlavných výskumných smerov v oblasti vodíkových technológií a realizácii startupu, po vypuknutí pandémie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 sa stal členom tímu zodpovedného za návrh rôznych variantných riešení ochranných prostriedkov – tvárových štítov v rámci Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V prvej vlne šírenia vírusu COVID-19 sa zapojil do programu „Pomôž nemocnici“ – vyrábal predovšetkým pre menšie nemocnice a strediská ochranné pomôcky, respirátory a tvárové štíty.

“„Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore“ .Cenu získal Ing. Imrich Sánka . Zaoberá sa aj technikou budov s obnoviteľnými zdrojmi energie .

Cena BMW Group Slovakia za  trvalú udržateľnosť“.Cenu získal Ing. Miroslav Čibik

Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)“- Cenu získal Ing. Erik Kajáti, PhD.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriach:

1.Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

2.Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach

3.Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing.Erik Kajáti,PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach

4.Lekárske vedy: Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave

5.Farmácia: Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

6.Prírodné vedy, chémia: Mgr. Hemen Sendi, Ústav Zoológie SAV v Bratislave

7.Stavebníctvo, architektúra: Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

8.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Miroslav Čibik, Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

9.Filozofia, politológia, sociológia, história: Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave

10.Právo: JUDr. Laura Rózenfeldová,PhD. ,Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

11.Kultúra, umenie: Mgr.art.Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave

12.Ekonómia: Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave

13.Šport: Bc.Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu,UK v Bratislave

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá