Poznáme najnovšie výsledky inovačného programu pre podnikateľov US Connections

  • The Slovak American Foundation oznámila výsledky zimného kola US Connections 2016-2017. Ide o inovačný program podporujúci rast a ďalší rozvoj slovenských podnikateľov so skvelými nápadmi.
fund
facebook.com/Slovak.American.Foundation
  • The Slovak American Foundation oznámila výsledky zimného kola US Connections 2016-2017. Ide o inovačný program podporujúci rast a ďalší rozvoj slovenských podnikateľov so skvelými nápadmi.

Vybrané boli dve spoločnosti:

Agent Balance

Ich cie­ľom je poskyt­núť spo­loč­nos­tiam soft­vér, ktorý na základe uni­kát­nych psy­cho­lo­gic­kých met­rík pomáha vytvá­rať a poro­zu­mieť psy­cho­lo­gic­kým pro­fi­lom jej zamest­nan­cov. Soft­vér je špe­ciálne určený pre kon­taktné cen­trá a tech­nické pod­pory.

TSS Company

Je tímom vývojárov zo Slovenska s jasnou predstavou a rastúcim produktovým portfóliom. Väčšina ich produktov je postavená na jednoduchom a energeticky úspornom UHF RFID module pochádzajúcom z ich vlastného vývoja – mURM v 2.0.

zdroj fotografie: slovakamericanfoundation.org

Tieto spoločnosti sa tak pridali k portfóliu US Connections spolu so so spoločnosťami vybranými v predchádzajúcich kolách a taktiež k víťazom STARTUP Awards US Connections Grand Prize 2017:

MultiplexDXje bio­tech spo­loč­nosť, ktorá vyvíja presné, špe­ci­fické, mera­teľné a dostupné diag­nos­tické testy s cie­ľom poskyt­núť účinnú liečbu nádo­rov a pre­ven­ciu voči rako­vine.

Kickresume je por­tál, ktorý umož­ňuje kaž­dému vytvo­riť si dizaj­novo zau­jí­mavý živo­to­pis. A to len behom pár minút.

Animatechnikavznikla za účelom vývoja autonómnych technológií pre jednotlivé oblasti robotiky a automatizácie.

Photoneo:  je dynamický, globálne pôsobiaci startup zameraný na oblasť vývoja a výroby 3D skenerov a 3D kamier.

Streamstar:  má svoje produkty zalo­žené na uni­kát­nej tech­no­ló­gii, ktorá kom­bi­nuje výkonný hard­vér pre pro­duk­ciu videa a soft­vér pre správu videa s násled­ným stre­a­mo­va­ním.

zdroj fotografie:facebook.com/Slovak.American.Foundation

Poradcovia zo SAF hodnotili šiestich finalistov, vrátane BeInTouch, eDoc, FaceMedia a Plettac Systems a urobili závarečné odporúčania pre predstavenstvo SAF, ktoré schválilo aj výber TSS a Agent Balance.

Cie­ľom SAF nie je v týchto prog­ra­moch pod­po­ro­vať samotné star­tupy, skôr ich samotné tímy. Star­tu­pisti tak dostanú prí­le­ži­tosť zažiť pod­ni­ka­teľ­ský eko­sys­tém v USA a na základe týchto skú­se­ností uspieť na Slo­ven­sku.

Pod­mienky?

Star­tup musí byť vo fáze “early stage” a musí ponú­kať ino­va­tívny komerčný pro­dukt s veľ­kým poten­ciá­lom. Taktiež musí byť zalo­žený na Slo­ven­sku, väč­ši­nové vlast­níc­tvo musia mať Slo­váci a je nutné mať ren­ta­bilný biz­nis model a dedi­ko­vaný manaž­ment.

Porad­cami sú pri výbere tie naj­zná­mej­šie mená slo­ven­ského biz­nis pro­stre­dia, nemu­síš sa teda obá­vať, že by bolo vybrané zle. O víťa­zoch opäť roz­hodnú Simona Bubá­nová, Vla­di­mír Bužek, Zdenko Hos­chek, Pavol Luka a Šimon Šicko.

Prihlasovanie na jarné kolo US Conections 2017 bude spustené od 1. marca do 15. apríla 2017, pričom finálny výber sa uskutoční na konci mája 2017. Viac infor­má­cií a pri­hlášky náj­deš na stránke Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion. Držíme palce!

zdroj:slovakamericanfoundation.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech