Poznáš kra­ji­nu, v kto­rej žiješ? Kuri­ozi­ty o Slo­ven­sku

vedelisteze.sk / 14. septembra 2016 / Zaujímavosti

Slo­ven­sko, malá kra­ji­na nachá­dza­jú­ca sa v stre­de Euró­py. Na zahra­nič­ných strán­kach sa stá­le obja­vu­jú člán­ky, kto­ré opi­su­jú našu kra­ji­nu. Fak­ty, kto­ré sa nachá­dza­jú v tom­to člán­ku ťa iste milo prek­va­pia. Mož­no ťa ten­to člá­nok pri­lá­ka viac spoz­nať našu rod­nú zem.

Prvým zau­jí­ma­vým fak­tom je, že naša kra­ji­na sa môže pýšiť naj­vyš­ším čís­lom hra­dov a zám­kov na jed­né­ho oby­va­te­ľa. Je neuve­ri­teľ­né, že na Slo­ven­sku môžeš nav­ští­viť viac ako 180 hra­dov a až 425 zám­kov. Medzi najob­ľú­be­nej­šie pat­rí Bra­ti­slav­ský hrad, Orav­ský hrad ale­bo Boj­nic­ký zámok, kto­rý kaž­do­roč­ne pri­ví­ta desať­ti­sí­ce náv­štev­ní­kov. Špič­kou medzi slo­ven­ský­mi hrad­mi je bez­po­chy­by Spiš­ský hrad z obdo­bia stre­do­ve­ku. Ten­to hrad pat­rí k naj­väč­ším v stred­nej Euró­pe a bol takis­to zara­de­ný do zozna­mu kul­túr­ne­ho a prí­rod­né­ho dedič­stva UNES­CO.

bojnice_bojnitz_castle_by_pudelek

foto: blog.timeforslovakia.com

Slo­ven­sko ukrý­va viac ako 6 000 jas­kýň. Najo­ká­za­lej­šie jas­ky­ne mož­no nájsť v národ­ných par­koch Níz­ke Tat­ry, Slo­ven­ský raj a Slo­ven­ský kras. Ochtin­ská ara­go­ni­to­vá jas­ky­ňa je jedi­ná svoj­ho dru­hu, kto­rá sa nachá­dza v Euró­pe. 34 met­ro­vý sin­tro­vý stĺp v Krás­no­hor­skej jas­ky­ni je dokon­ca uve­de­ný v Guin­nes­so­vej kni­he rekor­dov.

Maleb­ná dedin­ka Čič­ma­ny, kto­rá sa nachá­dza na seve­re kra­ji­ny má šta­tút prvej rezer­vá­cie ľudo­vej archi­tek­tú­ry. Dedi­na obklo­pe­ná hora­mi je zná­ma pre­dov­šet­kým svo­ji­mi tra­dič­ný­mi dre­ve­ný­mi doma­mi. Ste­ny tých­to domov sú zdo­be­né bie­ly­mi geomet­ric­ký­mi vzor­mi. Tie­to vzo­ry môžeš nájsť aj na tra­dič­ných kro­joch dedin­ča­nov. Nachá­dza sa tu viac ako 130 domov.

cicmany

foto:blog.timeforslovakia.com

V blíz­kos­ti obce Krem­nic­ké Bane, hneď ved­ľa bap­tis­tic­ké­ho kos­to­la Svä­té­ho Jána, sa nachá­dza stred Euró­py. Bohu­žiaľ, vzhľa­dom na rôz­ne výpoč­ty, Slo­ven­sko nie je jedi­nou kra­ji­nou, kto­rá sa môže pýšiť tou­to infor­má­ci­ou. Ďal­ších 7 európ­skych dedín tvr­dí, že sa nachá­dza­jú v stre­de Euró­py.

Ces­to­va­nie vlak­mi je bez­plat­né. Slo­vá­ci si na túto vec cel­kom rých­lo zvyk­li, no pre cudzin­cov to ostá­va rari­tou. Od novem­bra 2014 všet­ci štu­den­ti (do 26 rokov), ovdo­ve­ní ľudia, inva­lid­ní dôchod­co­via a star­ší majú nárok ces­to­vať vla­kom zadar­mo. Výho­da je k dis­po­zí­cií len pre obča­nov s trva­lým poby­tom v kra­ji­ne, kto­rá pat­rí do Európ­skej únie. Potre­bu­ješ sa len regis­tro­vať a zís­kať osob­nú zákaz­níc­ku kar­tu.

Slo­ven­sko láka turis­tov aj svo­jou prí­ro­dou. V kra­ji­ne sa nachá­dza 9 národ­ných par­kov a 14 chrá­ne­ných kra­jin­ných oblas­tí. Turis­ti na svo­jich výle­toch neza­bud­nú nav­ští­viť ani nád­her­né ští­ty Vyso­kých Tatier a ľadov­co­vé jaze­rá, vytvo­re­né pred rok­mi.

Naša kra­ji­na má neuve­ri­teľ­né zdro­je mine­rál­nych vôd a lie­či­vé ter­mál­ne pra­me­ne. Mno­ho z nich sa dodnes pou­ží­va na lie­čeb­né a rekre­ač­né úče­ly v rám­ci 21 kúpeľ­ných stre­dísk. V zahra­ni­čí také­to stre­dis­ká nav­šte­vu­jú väč­ši­nou bohat­ší ľudia, kedže sa to pova­žu­je za istý znak luxu­su. Na Slo­ven­sku sú tie­to stre­dis­ká a aqu­apar­ky prí­stup­né vďa­ka svo­jim dlho­roč­ným tra­dí­ciám šir­šej verej­nos­ti. Rima­nia, Kel­ti, ale aj sláv­ny Ludwig van Beet­ho­ven nav­ští­vi­li kúpeľ­né mes­teč­ko Pieš­ťa­ny.

Výcho­do­slo­ven­ské mes­to Levo­ča sa pýši naj­vyš­ším dre­ve­ným oltá­rom na sve­te. Toto nád­her­né die­lo bolo vytvo­re­né Maj­strom Pav­lom. Oltár je 18,6 met­ra vyso­ký a širo­ký 6 met­rov. Toto die­lo bolo vytvo­re­né bez pou­ži­tia jed­né­ho klin­ca! Celé cen­trum Levo­če je tak­tiež zahr­nu­té v zozna­me sve­to­vé­ho dedič­stva UNES­CO.

levoca

foto: blog.timeforslovakia.com

vedelisteze

zdroj: vedlisteze.sk

Pridať komentár (0)