Poznáš kra­jinu, v kto­rej žiješ? Kuri­ozity o Slo­ven­sku

Alica Járeková / 13. júna 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko, malá kra­jina nachá­dza­júca sa v strede Európy. Na zahra­nič­ných strán­kach sa stále obja­vujú články, ktoré opi­sujú našu kra­jinu. Fakty, ktoré sa nachá­dzajú v tomto článku, iste milo prek­va­pia aj teba. Ak sa nechys­táš na letnú dovo­lenku, možno ťa týmto člán­kom pri­lá­kame via­cej spoz­nať aj našu rodnú zem.

Prvým zau­jí­ma­vým fak­tom je, že naša kra­jina sa môže pýšiť naj­vyš­ším čís­lom hra­dov a zám­kov na jed­ného oby­va­teľa. Je neuve­ri­teľné, že na Slo­ven­sku môžete nav­ští­viť viac ako 180 hra­dov a až 425 zám­kov. Medzi najob­ľú­be­nej­šie patrí Bra­ti­slav­ský hrad, Orav­ský hrad alebo Boj­nický zámok, ktorý kaž­do­ročne pri­víta desať­ti­síce náv­štev­ní­kov. Špič­kou medzi slo­ven­skými hradmi je bez­po­chyby Spiš­ský hrad z obdo­bia stre­do­veku. Tento hrad patrí k naj­väč­ším v stred­nej Európe a bol takisto zara­dený do zoznamu kul­túr­neho a prí­rod­ného dedič­stva UNESCO.Bojnice_(Bojnitz)_Castle_(by_Pudelek)

foto: blog.timeforslovakia.com

Slo­ven­sko ukrýva viac ako 6 000 jas­kýň. Najo­ká­za­lej­šie jas­kyne možno nájsť v národ­ných par­koch Nízke Tatry, Slo­ven­ský raj a Slo­ven­ský kras. Ochtin­ská ara­go­ni­tová jas­kyňa je jediná svojho druhu, ktorá sa nachá­dza v Európe. 34 met­rový sin­trový stĺp v Krás­no­hor­skej jas­kyni je dokonca uve­dený v Guin­nes­so­vej knihe rekor­dov.

Malebná dedinka Čič­many, ktorá sa nachá­dza na severe kra­jiny má šta­tút prvej rezer­vá­cie ľudo­vej archi­tek­túry. Dedina obklo­pená horami je známa pre­dov­šet­kým svo­jimi tra­dič­nými dre­ve­nými domami. Steny týchto domov sú zdo­bené bie­lymi geomet­ric­kými vzormi. Tieto vzory môžeme nájsť aj na tra­dič­ných kro­joch dedin­ča­nov. Nachá­dza sa tu viac ako 130 domov.

8454371816_ae258e3127_z

foto: blog.timeforslovakia.com

V blíz­kosti obce Krem­nické Bane, hneď vedľa bap­tis­tic­kého kos­tola Svä­tého Jána sa nachá­dza stred Európy. Bohu­žiaľ, vzhľa­dom na rôzne výpočty, Slo­ven­sko nie je jedi­nou kra­ji­nou, ktorá sa môže pýšiť touto infor­má­ciou. Ďal­ších 7 európ­skych dedín tvrdí, že sa nachá­dzajú v strede Európy.

Ces­to­va­nie vlakmi bez­platne. Slo­váci si na túto vec cel­kom rýchlo zvykli, no pre cudzin­cov to ostáva rari­tou. Od novem­bra 2014 všetci štu­denti (do 26 rokov, ale nie exter­nisti), ovdo­vení ľudia, inva­lidní dôchod­co­via a starší majú nárok ces­to­vať vla­kom zadarmo. Výhoda je k dis­po­zí­cií len pre obča­nov s trva­lým poby­tom v kra­jine, ktorá patrí do Európ­skej únie. Potre­bu­jete sa len regis­tro­vať a zís­kať vašu osobnú zákaz­nícku kartu.

Slo­ven­sko láka turis­tov aj svo­jou prí­ro­dou. V kra­jine sa nachá­dza 9 národ­ných par­kov a 14 chrá­ne­ných kra­jin­ných oblastí. Turisti na svo­jich výle­toch neza­budnú nav­ští­viť ani nád­herné štíty Vyso­kých Tatier a ľadov­cové jazerá, vytvo­rené pred tisícmi rokov.

Naša kra­jina má neuve­ri­teľné zdroje mine­rál­nych vôd a lie­čivé ter­málne pra­mene. Mnoho z nich sa dodnes pou­žíva na lie­čebné a rekre­ačné účely v rámci 21 kúpeľ­ných stre­dísk. V zahra­ničí takéto stre­diská nav­šte­vujú väč­ši­nou bohatší ľudia, kedže sa to pova­žuje za istý znak luxusu. Na Slo­ven­sku sú tieto stre­diská a aqu­aparky prí­stupné vďaka svo­jim dlho­roč­ným tra­dí­ciám šir­šej verej­nosti. Rima­nia, Kelti, ale aj slávny Ludwig van Beet­ho­ven nav­ští­vili kúpeľné mes­tečko Pieš­ťany.

Výcho­do­slo­ven­ské mesto Levoča sa pýši naj­vyš­ším dre­ve­ným oltá­rom na svete. Toto nád­herné dielo bolo vytvo­rené Maj­strom Pav­lom. Oltár je 18,6 metra vysoký a široký 6 met­rov. Toto dielo bolo vytvo­rené bez pou­ži­tia jed­ného klinca! Celé cen­trum Levoče je tak­tiež zahr­nuté v zozname sve­to­vého dedič­stva UNESCO.

Oltár_Levoča_01

foto: blog.timeforslovakia.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.timeforslovakia.com

Pridať komentár (0)