Poznáš Sla­vo­miera? Cha­lan zo Slo­ven­ska tref­nou tvor­bou baví celý svet

Martin Bohunický / 22. apríla 2016 / Zo Slovenska

Slavo Glin­ský je dizaj­nér, kto­rého si v uply­nu­lých dňoch všimli via­ceré sve­tové média.

Pod ozna­če­ním Sla­vo­mier totiž pred­sta­vil svoju “kolek­ciu” obráz­kov, kde veľmi trefne pri­rov­nal nad­merné pou­ží­va­nie smart­fó­nov so závis­los­ťou na ciga­re­tách.

Pou­ží­va­nie sociál­ných médií je tak návy­kové, že môže byť pri­rov­nané k faj­če­niu pred 50 rokmi,” napí­sal Slavo pre por­tál Bored­Panda, odkiaľ jeho tvorbu pre­brali via­ceré zahra­ničné por­tály.

A musím pove­dať, že je to vážne poda­rená tvorba. Veď sa na to pozri sám.

1-5710e457ddd78__880

foto: Sla­vo­mier

2-5710e454f33bd__880

foto: Sla­vo­mier

4-5710e45fce65a__880

foto: Sla­vo­mier

5-5710e45a19cda__880

foto: Sla­vo­mier

3-5710e45d33bd6__880

foto: Sla­vo­mier

Viac náj­deš na Sla­vo­mie­ro­vom webe!

zdroj: boredpanda.com, titulná foto: Sla­vo­mier

Pridať komentár (0)