Poznáš Sla­vo­mie­ra? Cha­lan zo Slo­ven­ska tref­nou tvor­bou baví celý svet

Martin Bohunický / 22. apríla 2016 / Zo Slovenska

Sla­vo Glin­ský je dizaj­nér, kto­ré­ho si v uply­nu­lých dňoch všim­li via­ce­ré sve­to­vé média.

Pod ozna­če­ním Sla­vo­mier totiž pred­sta­vil svo­ju “kolek­ciu” obráz­kov, kde veľ­mi tref­ne pri­rov­nal nad­mer­né pou­ží­va­nie smart­fó­nov so závis­los­ťou na ciga­re­tách.

Pou­ží­va­nie sociál­ných médií je tak návy­ko­vé, že môže byť pri­rov­na­né k faj­če­niu pred 50 rok­mi,” napí­sal Sla­vo pre por­tál Bored­Pan­da, odkiaľ jeho tvor­bu pre­bra­li via­ce­ré zahra­nič­né por­tá­ly.

A musím pove­dať, že je to váž­ne poda­re­ná tvor­ba. Veď sa na to pozri sám.

1-5710e457ddd78__880

foto: Sla­vo­mier

2-5710e454f33bd__880

foto: Sla­vo­mier

4-5710e45fce65a__880

foto: Sla­vo­mier

5-5710e45a19cda__880

foto: Sla­vo­mier

3-5710e45d33bd6__880

foto: Sla­vo­mier

Viac náj­deš na Sla­vo­mie­ro­vom webe!

zdroj: boredpanda.com, titul­ná foto: Sla­vo­mier

Pridať komentár (0)