Poznáte správnu veľ­kosť obráz­kov na Face­bo­oku? Odte­raz hračka

Michal Králik: Sketcher.sk / 15. apríla 2015 / Tech a inovácie

Určite ste sa s tým už stretli, ten hnusný Face­book stále upra­vuje vlo­žené fotky. Naho­díte super kva­litné roz­lí­še­nie, mini­málne 250 dpi a bam, roz­pi­xe­lo­vané. Ak by ste však poznali správne nasta­ve­nia, toto by sa vám určite nestalo.

Ak sa chcete vyhnúť kom­pre­sii, ktorú Face­book tak radostne vyko­náva, odpo­rú­čam dodr­žia­vať nasle­du­júce.

Cover fotka

 • Obrá­zok sa zobrazí na stránke v roz­mere 851 x 315 px.
 • Čokoľ­vek men­šie Face­book samoz­rejme roz­tiahne.
 • Mini­málna veľ­kosť nahra­tého obrázka je 399 x 150 px.
 • Pre naj­lep­šie výsledky nahrá­vajte JPEG obrázky v RGB men­šie ako 100 KB.
 • Obrázky, obsa­hu­júce logá alebo texty nahrá­vajte ide­álne v PNG.

Pro­fi­lová fotka

 • Mini­málny roz­mer obrázka je 180 x 180 px.
 • Obrá­zok sa na stránke objaví v roz­mere 160 x 160 px.
 • Thumb­nail sa zobrazí vo veľ­kosti 32 x 32 px.

Obrázky v zdie­ľa­ných odka­zoch

 • Odpo­rú­čaná veľ­kosť je 1200 x 627 px.
 • Mini­málna hod­nota pre štvor­cový obrá­zok je 116 x 116 px.
 • Mini­málna hod­nota pre obdĺž­ni­kový obrá­zok je 484 x 252 px.

Pre naj­lep­šie zobra­ze­nie pou­žite obrá­zok s vyš­ším roz­lí­še­ním, v pomere strán mini­mál­nej hod­noty.

Zvý­raz­nený obrá­zok

 • Obrá­zok sa zobrazí v roz­mere 843 x 504 px
 • Odpo­rú­čaná veľ­kosť je 1200 x 717 px

Pre naj­lep­šie hod­noty dosiah­nete pri pou­žití vyš­šieho roz­lí­še­nia pri dodr­žaní pomeru strán.

fb-info

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)