Pozná­te správ­nu veľ­kosť obráz­kov na Face­bo­oku? Odte­raz hrač­ka

Michal Králik: Sketcher.sk / 15. apríla 2015 / Lifehacking

Urči­te ste sa s tým už stret­li, ten hnus­ný Face­bo­ok stá­le upra­vu­je vlo­že­né fot­ky. Naho­dí­te super kva­lit­né roz­lí­še­nie, mini­mál­ne 250 dpi a bam, roz­pi­xe­lo­va­né. Ak by ste však pozna­li správ­ne nasta­ve­nia, toto by sa vám urči­te nesta­lo.

Ak sa chce­te vyhnúť kom­pre­sii, kto­rú Face­bo­ok tak radost­ne vyko­ná­va, odpo­rú­čam dodr­žia­vať nasle­du­jú­ce.

Cover fot­ka

 • Obrá­zok sa zobra­zí na strán­ke v roz­me­re 851 x 315 px.
 • Čokoľ­vek men­šie Face­bo­ok samoz­rej­me roz­tiah­ne.
 • Mini­mál­na veľ­kosť nahra­té­ho obráz­ka je 399 x 150 px.
 • Pre naj­lep­šie výsled­ky nahrá­vaj­te JPEG obráz­ky v RGB men­šie ako 100 KB.
 • Obráz­ky, obsa­hu­jú­ce logá ale­bo tex­ty nahrá­vaj­te ide­ál­ne v PNG.

Pro­fi­lo­vá fot­ka

 • Mini­mál­ny roz­mer obráz­ka je 180 x 180 px.
 • Obrá­zok sa na strán­ke obja­ví v roz­me­re 160 x 160 px.
 • Thumb­nail sa zobra­zí vo veľ­kos­ti 32 x 32 px.

Obráz­ky v zdie­ľa­ných odka­zoch

 • Odpo­rú­ča­ná veľ­kosť je 1200 x 627 px.
 • Mini­mál­na hod­no­ta pre štvor­co­vý obrá­zok je 116 x 116 px.
 • Mini­mál­na hod­no­ta pre obdĺž­ni­ko­vý obrá­zok je 484 x 252 px.

Pre naj­lep­šie zobra­ze­nie pou­ži­te obrá­zok s vyš­ším roz­lí­še­ním, v pome­re strán mini­mál­nej hod­no­ty.

Zvý­raz­ne­ný obrá­zok

 • Obrá­zok sa zobra­zí v roz­me­re 843 x 504 px
 • Odpo­rú­ča­ná veľ­kosť je 1200 x 717 px

Pre naj­lep­šie hod­no­ty dosiah­ne­te pri pou­ži­tí vyš­šie­ho roz­lí­še­nia pri dodr­ža­ní pome­ru strán.

fb-info

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)