PR články v služ­bách SEO – ako postu­po­vať a čoho sa vyva­ro­vať?

Visibility: Jozef Jurík / 29. jún 2014 / Tools a produktivita

PR články na inter­ne­to­vých por­tá­loch sú bež­nou súčas­ťou šíre­nia pove­do­mia o značke či pro­dukte. Nie­kedy je snaha z takto pub­li­ko­va­ných tex­tov vyťa­žiť aj určitý SEO efekt, teda najmä posil­niť rele­van­ciu opti­ma­li­zo­va­ného webu zo spät­ných odka­zov umiest­ne­ných v týchto tex­toch.

Z pozo­ro­va­nia sa skôr zdá, že pri snahe vyťa­žiť z PR člán­kov aj čosi pre SEO, dochá­dza často skôr k opač­nému efektu. Skú­sim v struč­nosti uviesť, ako by mali PR články vyze­rať, aby napo­má­hali plniť SEO ciele a nepô­so­bili v tomto smere skôr kon­tra­pro­duk­tívne.

Všade uni­kátne texty

Často sa napíše iba jeden text, napr. jedna tla­čová či reklamná správa a tá sa nechá pub­li­ko­vať na via­ce­rých por­tá­loch. Je to chyba. Ide o dup­li­citné texty. Prvý vyhľa­dá­va­čom zain­de­xo­vaný text môže mať nejakú váhu, ostatné sú pla­giáty bez väč­šej rele­van­cie.

Dosť dlhé a kva­litné texty

PR články s ohľa­dom na SEO by mali mať určitú dĺžku a kva­litu. Hoci z uží­va­teľ­ského hľa­diska sa pre­fe­ruje stručný text písaný jed­no­du­chým jazy­kom, vyhľa­dá­vače majú rad­šej texty dlh­šie, čle­ni­tej­šie a dokonca odbor­nej­šie. Väč­ši­nou sú PR články určené pre široké masy ľudí, takže tu sa kom­pro­misy rodia ťažko.

Kon­ti­nu­álne a nie nára­zové pub­li­ko­va­nie

Z hľa­diska SEO je lep­šie, ak vyhľa­dá­vače evi­dujú nové spätné odkazy prie­bežne a nie nára­zovo. Dlho nič, potom zrazu prudký nárast spät­ných odka­zov v období dvoch mesia­cov a potom zasa dlh­šie ticho vášmu webu na pozi­tív­nom hod­no­tení až tak nedodá. Čas­tou chy­bou ale práve býva, že sa spustí nára­zová kam­paň raz až dva­krát v rámci roka.

Pri­ro­dzené vkla­da­nie spät­ných odka­zov

Vkla­da­nie spät­ných odka­zov je v súčas­nosti snáď naj­váž­nejší pre­šľap, lebo sa často riadi sta­rými SEO zása­dami, ktoré dnes môžu pozí­ciám na Googli skôr uško­diť ako pomôcť. Je dobré dodr­žať dve zásady:

 • pri­ro­dzené anchor texty – ak odka­zu­jeme na stránku s opti­ma­li­zo­va­ným výra­zom „plas­tové okná“, rad­šej sa vyhnime tomu, aby anchor text bol v pres­nej zhode, čiže „lorem ipsum dolor plas­tové okná sit amet“ – pôsobí to umelo. Pri­ro­dze­nej­šie je odka­zo­vať cez dlh­šie sek­ven­cie textu, pri­čom nemu­sia nutne obsa­ho­vať opti­ma­li­zo­vaný výraz, dôle­žitý je oko­litý text a cel­kový obsah článku. Napr.: „V súčas­nosti si už plas­tové okná nechala namon­to­vať väč­šina vlast­ní­kov bytov, aby tak mohli šet­riť nemalé výdavky na teplo, a záro­veň boli od oko­li­tých ruchov zvonku viac izo­lo­vaní.“
 • mini­mum odka­zov – ak odka­zuje jeden člá­nok viac­krát na to isté webové sídlo, je aj Googlu jasné, že ide o PR a daným spät­ným odka­zom nepri­radí takú váhu. Preto platí, čím menej, tým lep­šie. Ide­álne by bolo odká­zať aj na iné webové sídlo ako to opti­ma­li­zo­vané, čo sa ale bije s pod­sta­tou PR člán­kov.

  Trvalé pub­li­ko­va­nie PR článku

  Často býva cena za PR člá­nok sta­no­vo­vaná aj vzhľa­dom na to, ako dlho bude zobra­zený na úvod­nej stránke daného webu. Občas sa ale stane, že PR člá­nok je pub­li­ko­vaný iba po určitý čas, napr. pár mesia­cov, a potom sa jed­no­du­cho zmaže ako neak­tu­álny inze­rát. Dôle­žité ale je, aby člá­nok mal svoj trvalý URL. A daný člá­nok bol pub­li­ko­vaný neob­me­dzený čas, hoci už nedo­stupný z úvod­nej stránky.

  Kva­lita a tema­tická rele­van­tnosť webo­vého sídla

  Miesta na umiest­ňo­va­nie PR člán­kov by sme mali vybe­rať obo­zretne. Dané weby by mali vyni­kať v rôz­nych SEO met­ri­kách, ako Domain Aut­ho­rity, Page Aut­ho­rity, Trust Flow, Cita­tion Flow, Page Rank ap.

  Okrem toho by sa daný web mal v pod­stat­nom roz­sahu a v dosta­toč­nej kva­lite veno­vať témam, ktorú tam chceme pub­li­ko­vať. Nejaká reme­selná služba asi bude mimo témy webu zame­ra­ného na finan­cie.

  Odpo­rú­čam vyva­ro­vať sa por­tá­lov, ktoré sú zame­rané v pre­važ­nej miere práve na posky­to­va­nie pries­toru pre PR články, či už pla­tené alebo bez­platné.

  Záver

  Pri pub­li­ko­vaní PR člán­kov stoja v pop­redí spra­vidla iné pri­ority ako SEO efekt. Preto chcú byť texty stručné, jed­no­du­ché a s via­ce­rými call to action prv­kami, čiže mať najmä čo naj­viac mož­ných spät­ných odka­zov.

  Žiaľ, algo­ritmy Googlu tak majú veľmi ľahkú prácu, aby vyhod­no­tili daný člá­nok ako PR s ume­lými spät­nými odkazmi. Ak vo svo­jom odka­zo­vom port­fó­liu budete mať veľa spät­ných odka­zov z takýchto PR člán­kov, via­ceré SEO met­riky budú váš web hod­no­tiť pozi­tívne, avšak neus­tále zdo­ko­na­ľo­vaný algo­rit­mus Google je o čosi ďalej a želané pozí­cie vo vyhľa­dá­vači a na to navia­zaná náv­štev­nosť sa dosta­viť nemusia.Ak sa ale vyva­ru­jete čas­tých chýb pri pub­li­ko­vaní PR člán­kov, tak tie môžu slú­žiť ako tá kva­lit­nej­šia časť odka­zo­vého port­fó­lia.

Zdroj: visibility.sk

Pridať komentár (0)