Pra­covná zdra­votná služba — ako ju obísť?

Michal Dragan / 18. decembra 2014 / Zaujímavosti

Netrvalo to dlho a cha­lani prišli s rie­še­ním, ako obísť túto nezmy­selnú povin­nosť. Rie­še­nie sa však týka len tých firiem, v kto­rých jedi­nými zamest­nan­cami sú spo­loč­níci alebo kona­te­lia firmy. 

Na základe vče­raj­šieho článku sa mi ozvali dve spo­loč­nosti. Pri oboch vychá­dzali náklady na PZS cez 200€ ročne (niečo stojí BOZP, niečo požiar­nici, niečo samotná služba). Úplne zby­točné vyho­dené peniaze, ktoré vám k zdra­viu nepo­môžu, práve naopak, aku­rát vás tak vyto­čia a máte zby­točné nervy. 

Skrá­tený návod ako poivn­nosť PZS obísť:

1) Zvo­láte si vo firme valné zhro­maž­de­nie, na kto­rom si schvá­lite, že ako konateľ/-ia spo­loč­nosti budete pobe­rať pra­vi­delnú odmenu. Tá môže byť v takej istej výške ako vaša dohoda a v tej istej výške teda budú aj odvody. V sume sa teda nič nemení. Aku­rát už nebu­dete zamestnanec/dohodár. Aká to škoda! Na zasad­nutí môžete naprí­klad pre­brať aj to, ako sa budete brá­niť ďal­ším takýmto nezmys­lom. Nie je ich vôbec málo, hla­sujte za byrok­ra­tický nezmy­sel roka 2014.

2) K 31. 12. 2014 si zru­šíte pra­covný pomer. Dôvo­dov môže byť viac, doho­dou, pili ste na pra­co­visku, nevy­ko­ná­vali ste dobre svoju prácu, alebo ako naprí­klad ja — odmietli ste cho­diť do roboty mimo dva­nás­tej hodiny. Verím, že si vymys­líte naozaj dobré dôvody :) 

Samoz­rejme, nie je to uni­ver­zálny návod. Pre firmy, kde jediný zamest­na­nec je spoločník/konateľ firmy je to však veľmi dobré rie­še­nie. Viac infor­má­cii náj­dete v článku na blogu Sročky.sk Ušet­rené peniaze viete pou­žiť aj roz­ume­nej­šie, ako na to, aby ste počú­vali to, čo už dávno viete. A pre svoje zdra­via uro­bíte oveľa viac, ak si k ušet­re­ným penia­zom niečo pri­dáte a kúpite si bicy­kel. Stačí, aby ste občas vyme­nili bicy­kel za auto/mhd/taxík pri ceste do/z práce. Zdra­viu zdar!

Zdroj: srocky.sk

Pridať komentár (0)