Pra­cov­ná zdra­vot­ná služ­ba — ako ju obísť?

Michal Dragan / 18. decembra 2014 / Zaujímavosti

Netrva­lo to dlho a cha­la­ni priš­li s rie­še­ním, ako obísť túto nezmy­sel­nú povin­nosť. Rie­še­nie sa však týka len tých firiem, v kto­rých jedi­ný­mi zamest­nan­ca­mi sú spo­loč­ní­ci ale­bo kona­te­lia fir­my.

Na zákla­de vče­raj­šie­ho člán­ku sa mi ozva­li dve spo­loč­nos­ti. Pri oboch vychá­dza­li nákla­dy na PZS cez 200€ roč­ne (nie­čo sto­jí BOZP, nie­čo požiar­ni­ci, nie­čo samot­ná služ­ba). Úpl­ne zby­toč­né vyho­de­né penia­ze, kto­ré vám k zdra­viu nepo­mô­žu, prá­ve naopak, aku­rát vás tak vyto­čia a máte zby­toč­né ner­vy. 

Skrá­te­ný návod ako poivn­nosť PZS obísť:

1) Zvo­lá­te si vo fir­me val­né zhro­maž­de­nie, na kto­rom si schvá­li­te, že ako konateľ/-ia spo­loč­nos­ti bude­te pobe­rať pra­vi­del­nú odme­nu. Tá môže byť v takej istej výš­ke ako vaša doho­da a v tej istej výš­ke teda budú aj odvo­dy. V sume sa teda nič neme­ní. Aku­rát už nebu­de­te zamestnanec/dohodár. Aká to ško­da! Na zasad­nu­tí môže­te naprí­klad pre­brať aj to, ako sa bude­te brá­niť ďal­ším takým­to nezmys­lom. Nie je ich vôbec málo, hla­suj­te za byrok­ra­tic­ký nezmy­sel roka 2014.

2) K 31. 12. 2014 si zru­ší­te pra­cov­ný pomer. Dôvo­dov môže byť viac, doho­dou, pili ste na pra­co­vis­ku, nevy­ko­ná­va­li ste dob­re svo­ju prá­cu, ale­bo ako naprí­klad ja — odmiet­li ste cho­diť do robo­ty mimo dva­nás­tej hodi­ny. Verím, že si vymys­lí­te naozaj dob­ré dôvo­dy :) 

Samoz­rej­me, nie je to uni­ver­zál­ny návod. Pre fir­my, kde jedi­ný zamest­na­nec je spoločník/konateľ fir­my je to však veľ­mi dob­ré rie­še­nie. Viac infor­má­cii náj­de­te v člán­ku na blo­gu Sročky.sk Ušet­re­né penia­ze vie­te pou­žiť aj roz­ume­nej­šie, ako na to, aby ste počú­va­li to, čo už dáv­no vie­te. A pre svo­je zdra­via uro­bí­te ove­ľa viac, ak si k ušet­re­ným penia­zom nie­čo pri­dá­te a kúpi­te si bicy­kel. Sta­čí, aby ste občas vyme­ni­li bicy­kel za auto/mhd/taxík pri ces­te do/z prá­ce. Zdra­viu zdar!

Zdroj: srocky.sk

Pridať komentár (0)