Pra­cu­jem inak. Rado­slav Žilin­ský

Connect: Andrea Mičková / 19. júna 2014 / Tools a produktivita

Rad­kova práca je doslova nepre­hliad­nu­teľná. Môžete sa s ňou stret­núť všade v meste — na bil­bo­ar­doch, prin­toch, v médiách. Je gra­fic­kým dizaj­né­rom a dáva reklame vizu­álnu tvár. Reklamná age­núra pošle základný nápad, skicu, ktorú vymys­lia art direc­tori a copy­wri­teri a on to celé následne pre­taví do finál­nej podoby. To zna­mená, že vypra­cuje všetky detaily, a pre­taví skicu do rea­lis­tic­kého finál­neho vizu­álu. Jeho kli­entmi sú naprí­klad Aupark, Tat­ra­banka, Union, O2…

Na čom momen­tálne pra­cu­ješ?

V posled­nom čase som sa veno­val kam­pani pre Con­nect. Bola to pre mňa taká srd­covka, kde som mal voľnú ruku od sve­tiel až po detaily v post­pro­duk­cii. Neb­ral som to ani ako prácu, skôr ako oddych a zábavu s ľuďmi, kto­rých stre­tá­vam v Con­necte každý deň. Úplne som sa s tým vyhral a to ma na tom bavilo naj­viac.

Okrem toho pri­pra­vu­jeme sériu vizu­álov pre ces­tovku Ruefa Rei­sen. Je to taká špe­cia­litka — dobrý nápad, milá a kre­a­tívna práca s prí­jem­ným dead­li­neom. Zákla­dom sú flip-flopy (žabky), ktoré sú sym­bo­lom dovo­len­ko­vej pohody. Prvý vizuál v tvare ostrova už vyšiel abolo možné ho zhliadnuť po Bra­tislave. Momen­tálne čakám na vyjad­re­nie k ďal­šiemu. Som rád, keď agen­túry pri­po­mien­kujú moje návrhy. Keď nad prá­cou sedíš 12 hodín denne, tak už strá­caš pat­ričný odstup. Ich nápady mi pomá­hajú posú­vať sa vpred.

Rad­kove port­fó­lio si môžete pozrieť aj na http://www.behance.net/radoxist_studio

Čo je naj­ná­roč­nej­šie na tom byť fre­e­lan­ce­rom?

Zor­ga­ni­zo­vať si svoj čas tak, aby som sti­hol každý dead­line a popri tom neza­bu­dol na život. To je asi naj­ná­roč­nej­šie. Ale mys­lím, že za tie roky som sa cel­kom dobre naučil nef­lá­kať sa. Keď je dead­line, tak to pomáha. V opač­nom prí­pade je to taž­šie.

Čo máš na svo­jej práci naj­rad­šej?

Naj­rad­šej mám abso­lútnu slo­bodu, ktorú mi moja práca dáva. Tak­tiež nikdy neviem pred­ví­dať, o čom nová práca bude, v tom je to zau­jí­mavé. Dokon­čím jednu zakázku a ďal­šia môže byť z úplne inej oblasti. Mám šťas­tie na pekné veci. Nemô­žem sa sťa­žo­vať, že by som robil nejaké nezmysly, prí­padne niečo s čím by som nejak výrazne vnú­torne nesú­hla­sil.

Je hudba dôle­ži­tou súčas­ťou Tvo­jej práce?

Hudba je skôr dopl­nok, ale mám ju rád a púš­ťam si ju dosť často. Momen­tálne počú­vam Bonobo, lebo vydal nový album a bude aj s kape­lou na Pohode, na čo sa už teraz veľmi teším.

Aké mesto máš naj­rad­šej?

Keďže som sa len nedávno po piaty krát vrá­til z Bar­ce­lony, tak odpo­veď je jasná. Zatiaľ mi je naj­mil­šia z miest, ktoré som nav­ští­vil. Mám rád atmo­sféru tohto mesta.

Ak by si mal začať znova vo svo­jej pro­fe­sii, akú radu by si si dal? Prí­padne čo by si oce­nil, keby Ti nie­kto pora­dil?

Expe­ri­men­to­vať. To je naj­dô­le­ži­tej­šie. Člo­vek sa naj­viac naučí, keď si sám overí a zažije ako veci fun­gujú. Sle­do­vať rôzne blogy a galérky, čo sa deje vo svete, aké sú trendy. Mať nejaký vzor, ideál a k tomu sa sna­žiť pri­blí­žiť. Veľmi sa mi osved­čilo prejsť si všetko vlast­nou ces­tou. Zjed­no­du­šo­vať veci a nehá­dzať si zby­točne polená pod nohy.

Čo ťa inšpi­ruje pri Tvo­jej práci?

Túto otázku mi polo­žila nedávno jedna kočka na neja­kej párty, takže som na odpo­veď pri­pra­venýVäč­ši­nou sú to obrázky na inter­nete. Každý print je o neja­kej téme. Pokiaľ je témou voda, dám si výraz do vyhľa­dá­vača a ten mi vypľuje cel­kom pekné obrázky. Rád pou­ží­vam Shut­ters­tock. Keď ma niečo zaujme, myš­lienku pou­ži­jem alebo si obrá­zok ulo­žím do adre­sára, kam sa potom vra­ciam pre inšpi­rá­ciu. Ide­álne by samoz­rejme bolo vyces­to­vať do Špa­niel­ska pozo­ro­vať more, nafo­tiť ho vo všet­kých jeho podo­bách. Ale to je skôr taká Holy­wo­od­ska pred­stava. Takto to nefun­guje.

A čo Con­nect? Čo pre Teba zna­mená pra­co­vať v Con­necte?

Zo začiatku ma fas­ci­no­val pries­tor, ale na ten si člo­vek rýchlo zvykne. Za naj­dô­le­ži­tej­šie pova­žu­jem mož­nosť stre­tá­vať sa s ľuďmi. Už len pre­ho­diť s nimi pár slov, zis­tiť čo robia, na čom pra­cujú, isť s nimi na obed, zabe­hať si… Pries­tor je pekný, ale dôle­ži­tejší sú ľudia. 

Zdroj: con­nect-network

Pridať komentár (0)