Pra­cu­jeme inak. Qub­son

Connect: Mia / 16. júna 2014 / Tools a produktivita

Jed­ného dňa prišla do Con­nectu posteľ. Okrem nej aj ďal­ších šesť cha­la­nov, ale tá posteľ! Fas­ci­nu­júci kus nábytku nás nene­chal chlad­ným a doslova nás pri­nú­til vyspo­ve­dať Kuba z tímu Qub­son. A čo vy, tiež ste zve­daví, na čo je šies­tim cha­la­nom jedna posteľ v Con­necte?

Kto stojí za pro­jek­tom Qub­son? Ako ste sa dali dokopy, poznáte sa už dlho?

Súčasný pro­jekt, na kto­rom pra­cu­jeme ako Qub­son Con­necte sa pra­covne volá Ocu­lus. Pro­jekt je finan­co­vaný ame­ric­kou spo­loč­nos­ťou Vivendy Group LLC. Ako team nás dal dokopy kon­com októbra minu­lého roku môj kamoš Andres Perez, zakla­da­teľ pro­jektu ProG­ro­cery, s kto­rým už nie­koľko rokov spo­lu­pra­cu­jem na spo­mí­na­nom pro­jekte. 

Ako dlho už na tomto pro­jekte pra­cu­jete?

O tomto pro­jekte sme sa začali baviť nie­kedy v máji 2013, pomaly sme pri­pra­vo­vali právne pod­klady a hľa­dali šikov­ných ľudí do teamu. Ofi­ciálny kick-off vývoja sa začal 25. 11. 2013. 

K čomu alebo komu to slúži? Na čo je to vlastne dobré?

Pro­jekt je zame­raný na ochranu pacien­tov v nemoc­ni­ciach, náš sys­tém má zame­dziť pádom z postele pacien­tov a tiež vytvá­ra­niu pre­le­ža­nín.

Pri tes­to­vaní mat­ra­cov ske­nu­jete až 300 polôh, máš nejakú svoju obľú­benú? :) Ako ste sa dostali k takému dlhému zoznamu polôh?

Mojou najob­ľú­be­nej­šou polo­hou je takz­vaný “Can­non ball na hlave”. Ja osobne som túto polohu vyna­šiel po mno­hých ite­rá­ciách a ťaž­kom sin­gle brains­tor­mingu. Žiaľ táto poloha bola z tes­to­va­cej vzorky polôh vyra­dená tea­mom a dôvod vyra­de­nia mi nebol nikdy ozná­mený. 

Nájde sa aj nejaká funny story zo ske­no­va­nia polôh?

Naj­zá­bav­nej­šie je, keď pozý­vame ľúdí z nášho oko­lia, aby nám pomohli pri tes­to­vaní vetou “Máš dnes čas tak 30 minút? Potre­bu­jem s tebou otes­to­vať mat­rac.” No a potom, keď ľudia prídu do Con­nectu, tak si mys­lia, že sme pre­daj­co­via postelí.

Ako vyzerá váš pra­covný deň?

Pra­cu­jeme už od rána, väč­ši­nou sme v Con­necte okolo devia­tej. Zvy­čajne to vyzerá tak, že cha­lani kódia a ja sa venu­jem tes­to­va­niu a vychy­tá­va­niu chýb. Nie­kedy máme aj zábavné dni kedy potre­bu­jeme otes­to­vať sys­tém a vtedy potre­bu­jeme rôzne počty ľudí, ktorí potom pri­chá­dzaju a váľajú sa nám po posteli.

Aké máte plány do budúcna? Dobiť Ame­riku? :)

Naším cie­ľom je do konca feb­ru­ára dokon­čiť pro­to­typ a tento odo­slať do spo­je­ných štá­tov na prvé tes­to­va­nie. No a potom dobiť Ame­riku.

Nejaký sen? Čomu by si sa chcel veno­vať po ukon­čení pro­jektu?

V marci si zobe­riem nejaký čas dovo­lenku a potom budem pra­co­vať na vyš­šie spo­me­nu­tom pro­jekte ProG­ro­cery, ktorý sa zaoberá dis­tri­bú­ciou dát medzi výrob­cami pro­duk­tov a retail reťaz­cami v Texase.

Zdroj: Con­nect-network

Pridať komentár (0)