Pra­cu­je­me inak. Qub­son

Connect: Mia / 16. júna 2014 / Lifehacking

Jed­né­ho dňa priš­la do Con­nec­tu posteľ. Okrem nej aj ďal­ších šesť cha­la­nov, ale tá posteľ! Fas­ci­nu­jú­ci kus nábyt­ku nás nene­chal chlad­ným a doslo­va nás pri­nú­til vyspo­ve­dať Kuba z tímu Qub­son. A čo vy, tiež ste zve­da­ví, na čo je šies­tim cha­la­nom jed­na posteľ v Con­nec­te?

Kto sto­jí za pro­jek­tom Qub­son? Ako ste sa dali doko­py, pozná­te sa už dlho?

Súčas­ný pro­jekt, na kto­rom pra­cu­je­me ako Qub­son Con­nec­te sa pra­cov­ne volá Ocu­lus. Pro­jekt je finan­co­va­ný ame­ric­kou spo­loč­nos­ťou Viven­dy Group LLC. Ako team nás dal doko­py kon­com októb­ra minu­lé­ho roku môj kamoš Andres Perez, zakla­da­teľ pro­jek­tu ProG­ro­ce­ry, s kto­rým už nie­koľ­ko rokov spo­lu­pra­cu­jem na spo­mí­na­nom pro­jek­te. 

Ako dlho už na tom­to pro­jek­te pra­cu­je­te?

O tom­to pro­jek­te sme sa zača­li baviť nie­ke­dy v máji 2013, poma­ly sme pri­pra­vo­va­li práv­ne pod­kla­dy a hľa­da­li šikov­ných ľudí do tea­mu. Ofi­ciál­ny kick-off vývo­ja sa začal 25. 11. 2013. 

K čomu ale­bo komu to slú­ži? Na čo je to vlast­ne dob­ré?

Pro­jekt je zame­ra­ný na ochra­nu pacien­tov v nemoc­ni­ciach, náš sys­tém má zame­dziť pádom z poste­le pacien­tov a tiež vytvá­ra­niu pre­le­ža­nín.

Pri tes­to­va­ní mat­ra­cov ske­nu­je­te až 300 polôh, máš neja­kú svo­ju obľú­be­nú? :) Ako ste sa dosta­li k také­mu dlhé­mu zozna­mu polôh?

Mojou najob­ľú­be­nej­šou polo­hou je takz­va­ný “Can­non ball na hla­ve”. Ja osob­ne som túto polo­hu vyna­šiel po mno­hých ite­rá­ciách a ťaž­kom sin­gle brains­tor­min­gu. Žiaľ táto polo­ha bola z tes­to­va­cej vzor­ky polôh vyra­de­ná tea­mom a dôvod vyra­de­nia mi nebol nikdy ozná­me­ný. 

Náj­de sa aj neja­ká fun­ny sto­ry zo ske­no­va­nia polôh?

Naj­zá­bav­nej­šie je, keď pozý­va­me ľúdí z náš­ho oko­lia, aby nám pomoh­li pri tes­to­va­ní vetou “Máš dnes čas tak 30 minút? Potre­bu­jem s tebou otes­to­vať mat­rac.” No a potom, keď ľudia prí­du do Con­nec­tu, tak si mys­lia, že sme pre­daj­co­via poste­lí.

Ako vyze­rá váš pra­cov­ný deň?

Pra­cu­je­me už od rána, väč­ši­nou sme v Con­nec­te oko­lo devia­tej. Zvy­čaj­ne to vyze­rá tak, že cha­la­ni kódia a ja sa venu­jem tes­to­va­niu a vychy­tá­va­niu chýb. Nie­ke­dy máme aj zábav­né dni kedy potre­bu­je­me otes­to­vať sys­tém a vte­dy potre­bu­je­me rôz­ne počty ľudí, kto­rí potom pri­chá­dza­ju a váľa­jú sa nám po poste­li.

Aké máte plá­ny do budúc­na? Dobiť Ame­ri­ku? :)

Naším cie­ľom je do kon­ca feb­ru­ára dokon­čiť pro­to­typ a ten­to odo­slať do spo­je­ných štá­tov na prvé tes­to­va­nie. No a potom dobiť Ame­ri­ku.

Neja­ký sen? Čomu by si sa chcel veno­vať po ukon­če­ní pro­jek­tu?

V mar­ci si zobe­riem neja­ký čas dovo­len­ku a potom budem pra­co­vať na vyš­šie spo­me­nu­tom pro­jek­te ProG­ro­ce­ry, kto­rý sa zaobe­rá dis­tri­bú­ci­ou dát medzi výrob­ca­mi pro­duk­tov a retail reťaz­ca­mi v Texa­se.

Zdroj: Con­nect-network

Pridať komentár (0)