Praha — star­tu­pové veľ­ko­mesto

Richard Bednár / 10. mája 2014 / Tools a produktivita

S cha­lanmi sme si uro­bili menší výlet a nav­ští­vili brat­skú star­tu­povú komu­nitu v Čechách. Jed­nou zo zastá­vok bola Praha, ktorá na nás uro­bila naozaj dojem — svo­jou veľ­kos­ťou, živo­tom, his­tó­riou. A hlavne množ­stvom inves­tí­cií.

Wayra

Prvou našou zastáv­kou bola Wayra, jeden z naj­zná­mej­ších akce­le­rá­to­rov, ktorý sídli priamo na Vác­lav­skom námestí. Vybra­ným star­tu­pom ponúka osem­me­sačný men­to­rin­gový prog­ram, open space kan­ce­lá­riu a 40 000 eur na roz­voj. Životné náklady si star­tup hradí z úspor alebo iných zdro­jov.

Wayra Aca­demy už vyško­lila osem star­tu­pov, z kto­rých väč­šina bola zo Slo­ven­ska (máme vraj viac dra­vosti, väč­šiu chuť ris­ko­vať a zavia­zať sa k men­to­rin­go­vému prog­ramu). Momen­tálne tu sídli deväť star­tu­pov.

Vo Wayre okrem open space kan­ce­lá­rií náj­dete boxing stage, red room – mies­nosť s mat­ra­co­vými ste­nami a kres­lom na stre­sové chvíle, phone room na tiché tele­fo­náty, štý­lovú kuchyňu, nie­koľko zasa­da­čiek a pries­tor pre works­hopy a vzde­lá­va­cie podu­ja­tia. 

Impact­Hub Praha

Ak hľa­dáte v Prahe cowor­kin­gový pries­tor, určite sa choďte pozrieť do Impact­Hub–u, ktorý je súčas­ťou celo­sve­to­vej siete (Európa 29 miest, Ame­rika 20 miest a Oce­ánia 2 mestá; Bra­ti­slava je momen­tálne v štá­diu roko­va­nia).

Za popla­tok dosta­nete sto­ličku, stôl, Wi-Fi, tla­čia­reň, kávu, ale najmä kon­takty. Tento pries­tor nie je určený pri­márne star­tu­pom, ale aj roz­be­hnu­tým IT spo­loč­nos­tiam či reklam­ným a mediál­nym agen­tú­ram. Je úplne bežné, že sa nitky týchto firiem pre­tká­vajú so star­tupmi, radi im totiž pora­dia a nasme­rujú ich. V Impact­Hub-e sú samoz­rej­mos­ťou vzde­lá­va­cie podu­ja­tia, pred­nášky a works­hopy.

Tech­squ­are

Toto miesto dostane asi kaž­dého. Pri vstupe nás pri­ví­tal milý per­so­nál (z toho jedna pôvabná Slo­venka). Keď nám uka­zo­vala, ako to tam vyzerá, hneď sme pocho­pili, že ide o indus­triálny a štý­lový cowor­kin­gový pries­tor. Je ide­álny pre tech­no­lo­gický star­tup, ktorý hľadá repre­zen­ta­tívnu tech­nok­ra­tickú kan­ce­lá­riu.

Sídli v Prahe 5, v zre­kon­štru­ova­nej továrni z roku 1925. V pries­tore 2000 m2 ponúka open space, uzat­vo­rené kan­ce­lá­rie, kon­fe­renčnú sálu, relax zónu, herňu a par­ko­visko pre autá a bicykle.

Nápad vzni­kol v roku 2009 v hlave Petry Huba­čo­vej (Tech­Squ­are), Nikola Rafaja (Star­tu­pY­ard) a Ondřeja Bar­toša (Credo Ven­tu­res). V budove náj­dete Food­panda CZ, jed­no­du­chý online nástroj na objed­ná­va­nie jedál po celom svete, Sho­wzee, vir­tu­álnu sieť, ktorá umož­ňuje uží­va­te­ľom, aby pred­viedli svoje talenty a záujmy, Brand Embassy, glo­bálny nástroj na sta­rost­li­vosť o zákaz­ní­kov na sociál­nych sie­ťach, a mnoho iných.

Node5

Ak máte radi pria­teľ­ský prí­stup, pro­fe­si­ona­litu, pohodu, občas ticho, ino­kedy spo­loč­nosť, nav­štívte Node5 — cowor­kin­gový pries­tor, ktorý kom­bi­nuje inku­bá­tor a akce­le­rá­tor so zame­ra­ním na tech­no­lo­gické star­tupy.

Kla­die dôraz na komu­nitný roz­mer a vytvá­ra­nie kon­tak­tov. Ak sa chcete tro­chu poroz­hlia­dať, roz­be­hnúť a nadý­chať čes­kej star­tu­po­vej scény, využite N5 Café. Spája pra­covné pro­stre­die s atmo­sfé­rou kaviarne. Ak máte náročný deň, za prí­pla­tok zís­kate prí­stup do tichej zóny.

Dnes Node5 posky­tuje pries­tor viac než stovke pod­ni­ka­te­ľov z 23 firiem, ako naprí­klad Apiary, OpenB­rand, Clic­k2S­tream, Ban­dzone, Sms Tic­ket, Rozečti.se, Real­pad a iné. 

Ino­va­cen­trum ČVUT

Pri ČVUT (České vysoké učení tech­nické) vzniklo Ino­va­cen­trum s cie­ľom spá­ja­nia vedy a prie­myslu. Spra­vuje Tes­to­va­cie cen­trum Pro­met­ric a pod­ni­ka­teľ­ský inku­bá­tor Ino­va­JET. Ten je pri­márne určený všet­kým štu­den­tom a vedec­kým pra­cov­ní­kom, ktorí majú nápad a chcú pod­ni­kať. Pro­jekt inku­buje star­tupy 18 mesia­cov, posky­tuje men­to­ring, pries­tory so zvý­hod­ne­ným náj­mom, daňové, HR a právne pora­den­stvo.

Momen­tálne tu pôsobí 28 star­tu­pov. Medzi úspešne exi­to­vané patrí firma DO-IT — naj­väč­šia séri­ová 3D tla­čia­reň na svete s neob­vykle veľ­kým pries­to­rom pre tlač (40x40x80 cm), ktorá momen­tálne pôsobí v Sili­con Val­ley. Iným pri­kla­dom je spo­loč­nosť Cam­bium Pro­jects, ktorá vyrába uni­kátne dre­vené stavby, ako naprí­klad Open­Book.

Pár postre­hov z tour:

- všade sa podá­vala voda,
- mana­žéri pries­to­rov sú veľmi milí a ochotní,
- tak­mer v kaž­dom cen­tre sú tie isté poli­cové skrine z Ikea,
- ak ich zauj­mete, nájdu si na vás dosta­tok času,
- pijú len dobrú kávu, poznajú dokonca aj Che­mex.

Pridať komentár (0)