Pra­ha — star­tu­po­vé veľ­ko­mes­to

Richard Bednár / 10. mája 2014 / Lifehacking

S cha­lan­mi sme si uro­bi­li men­ší výlet a nav­ští­vi­li brat­skú star­tu­po­vú komu­ni­tu v Čechách. Jed­nou zo zastá­vok bola Pra­ha, kto­rá na nás uro­bi­la naozaj dojem — svo­jou veľ­kos­ťou, živo­tom, his­tó­ri­ou. A hlav­ne množ­stvom inves­tí­cií.

Way­ra

Prvou našou zastáv­kou bola Way­ra, jeden z naj­zná­mej­ších akce­le­rá­to­rov, kto­rý síd­li pria­mo na Vác­lav­skom námes­tí. Vybra­ným star­tu­pom ponú­ka osem­me­sač­ný men­to­rin­go­vý prog­ram, open spa­ce kan­ce­lá­riu a 40 000 eur na roz­voj. Život­né nákla­dy si star­tup hra­dí z úspor ale­bo iných zdro­jov.

Way­ra Aca­de­my už vyško­li­la osem star­tu­pov, z kto­rých väč­ši­na bola zo Slo­ven­ska (máme vraj viac dra­vos­ti, väč­šiu chuť ris­ko­vať a zavia­zať sa k men­to­rin­go­vé­mu prog­ra­mu). Momen­tál­ne tu síd­li deväť star­tu­pov.

Vo Way­re okrem open spa­ce kan­ce­lá­rií náj­de­te boxing sta­ge, red room – mies­nosť s mat­ra­co­vý­mi ste­na­mi a kres­lom na stre­so­vé chví­le, pho­ne room na tiché tele­fo­ná­ty, štý­lo­vú kuchy­ňu, nie­koľ­ko zasa­da­čiek a pries­tor pre works­ho­py a vzde­lá­va­cie podu­ja­tia. 

Impact­Hub Pra­ha

Ak hľa­dá­te v Pra­he cowor­kin­go­vý pries­tor, urči­te sa choď­te pozrieť do Impact­Hub-u, kto­rý je súčas­ťou celo­sve­to­vej sie­te (Euró­pa 29 miest, Ame­ri­ka 20 miest a Oce­ánia 2 mes­tá; Bra­ti­sla­va je momen­tál­ne v štá­diu roko­va­nia).

Za popla­tok dosta­ne­te sto­lič­ku, stôl, Wi-Fi, tla­čia­reň, kávu, ale naj­mä kon­tak­ty. Ten­to pries­tor nie je urče­ný pri­már­ne star­tu­pom, ale aj roz­be­hnu­tým IT spo­loč­nos­tiam či reklam­ným a mediál­nym agen­tú­ram. Je úpl­ne bež­né, že sa nit­ky tých­to firiem pre­tká­va­jú so star­tup­mi, radi im totiž pora­dia a nasme­ru­jú ich. V Impact­Hub-e sú samoz­rej­mos­ťou vzde­lá­va­cie podu­ja­tia, pred­náš­ky a works­ho­py.

Tech­squ­are

Toto mies­to dosta­ne asi kaž­dé­ho. Pri vstu­pe nás pri­ví­tal milý per­so­nál (z toho jed­na pôvab­ná Slo­ven­ka). Keď nám uka­zo­va­la, ako to tam vyze­rá, hneď sme pocho­pi­li, že ide o indus­triál­ny a štý­lo­vý cowor­kin­go­vý pries­tor. Je ide­ál­ny pre tech­no­lo­gic­ký star­tup, kto­rý hľa­dá repre­zen­ta­tív­nu tech­nok­ra­tic­kú kan­ce­lá­riu.

Síd­li v Pra­he 5, v zre­kon­štru­ova­nej továr­ni z roku 1925. V pries­to­re 2000 m2 ponú­ka open spa­ce, uzat­vo­re­né kan­ce­lá­rie, kon­fe­renč­nú sálu, relax zónu, her­ňu a par­ko­vis­ko pre autá a bicyk­le.

Nápad vzni­kol v roku 2009 v hla­ve Pet­ry Huba­čo­vej (Tech­Squ­are), Niko­la Rafa­ja (Star­tu­pY­ard) a Ondře­ja Bar­to­ša (Cre­do Ven­tu­res). V budo­ve náj­de­te Food­pan­da CZ, jed­no­du­chý onli­ne nástroj na objed­ná­va­nie jedál po celom sve­te, Sho­wzee, vir­tu­ál­nu sieť, kto­rá umož­ňu­je uží­va­te­ľom, aby pred­vied­li svo­je talen­ty a záuj­my, Brand Embas­sy, glo­bál­ny nástroj na sta­rost­li­vosť o zákaz­ní­kov na sociál­nych sie­ťach, a mno­ho iných.

Node5

Ak máte radi pria­teľ­ský prí­stup, pro­fe­si­ona­li­tu, poho­du, občas ticho, ino­ke­dy spo­loč­nosť, nav­štív­te Node5 — cowor­kin­go­vý pries­tor, kto­rý kom­bi­nu­je inku­bá­tor a akce­le­rá­tor so zame­ra­ním na tech­no­lo­gic­ké star­tu­py.

Kla­die dôraz na komu­nit­ný roz­mer a vytvá­ra­nie kon­tak­tov. Ak sa chce­te tro­chu poroz­hlia­dať, roz­be­hnúť a nadý­chať čes­kej star­tu­po­vej scé­ny, využi­te N5 Café. Spá­ja pra­cov­né pro­stre­die s atmo­sfé­rou kaviar­ne. Ak máte nároč­ný deň, za prí­pla­tok zís­ka­te prí­stup do tichej zóny.

Dnes Node5 posky­tu­je pries­tor viac než stov­ke pod­ni­ka­te­ľov z 23 firiem, ako naprí­klad Apia­ry, OpenB­rand, Clic­k2S­tre­am, Ban­dzo­ne, Sms Tic­ket, Rozečti.se, Real­pad a iné. 

Ino­va­cen­trum ČVUT

Pri ČVUT (Čes­ké vyso­ké uče­ní tech­nic­ké) vznik­lo Ino­va­cen­trum s cie­ľom spá­ja­nia vedy a prie­mys­lu. Spra­vu­je Tes­to­va­cie cen­trum Pro­met­ric a pod­ni­ka­teľ­ský inku­bá­tor Ino­va­JET. Ten je pri­már­ne urče­ný všet­kým štu­den­tom a vedec­kým pra­cov­ní­kom, kto­rí majú nápad a chcú pod­ni­kať. Pro­jekt inku­bu­je star­tu­py 18 mesia­cov, posky­tu­je men­to­ring, pries­to­ry so zvý­hod­ne­ným náj­mom, daňo­vé, HR a práv­ne pora­den­stvo.

Momen­tál­ne tu pôso­bí 28 star­tu­pov. Medzi úspeš­ne exi­to­va­né pat­rí fir­ma DO-IT — naj­väč­šia séri­ová 3D tla­čia­reň na sve­te s neob­vyk­le veľ­kým pries­to­rom pre tlač (40x40x80 cm), kto­rá momen­tál­ne pôso­bí v Sili­con Val­ley. Iným pri­kla­dom je spo­loč­nosť Cam­bium Pro­jects, kto­rá vyrá­ba uni­kát­ne dre­ve­né stav­by, ako naprí­klad Open­Bo­ok.

Pár postre­hov z tour:

- vša­de sa podá­va­la voda,
- mana­žé­ri pries­to­rov sú veľ­mi milí a ochot­ní,
- tak­mer v kaž­dom cen­tre sú tie isté poli­co­vé skri­ne z Ikea,
- ak ich zauj­me­te, náj­du si na vás dosta­tok času,
- pijú len dob­rú kávu, pozna­jú dokon­ca aj Che­mex.

Pridať komentár (0)