Praž­ská uni­ver­zita pre­ro­bila starú budovu na toto parádne moderné átrium

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk, Architekti: Ing. arch. Luka Križek Ing. Radek Bláha / 26. augusta 2016 / Zaujímavosti

Dostavba átria v uni­ver­zit­nom are­áli zo 60. rokov. Nové pries­tory vznikli na mieste chodby, ktorá spá­jala dva susedné bloky. Uni­ver­zite sa poda­rilo vyrie­šiť prob­lém z nedos­tat­kom spo­loč­ných pries­to­rov pre stále ras­túci počet štu­den­tov. Vzni­kol cen­trálny komu­ni­kačný bod, kde sa dá stre­tá­vať, učiť, či rela­xo­vať. Vyso­koš­ko­lá­kom sa navyše otvo­ril prí­stup do pôvodne nevy­uží­va­nej časti záh­rady.

Areál čes­kej poľ­no­hos­po­dár­skej uni­ver­zity v Prahe na Such­dole bol vybu­do­vaný v 60. rokoch minu­lého sto­ro­čia a pred­sta­vuje dobovú ukážku urba­nis­tic­kej tvorby. V are­áli náj­dete budovy rekto­rátu, učební, labo­ra­tó­rií, pred­náš­kové pavi­lóny, dielne, špor­tový areál s telo­cvič­ňami a bazé­nom, kon­fe­renčnú sálu, uby­to­va­cie a stra­vo­va­cie zaria­de­nia. Celý kom­plex budov je posta­vený v jed­not­nom archi­tek­to­nic­kom štýle neofun­kci­ona­lizmu s pri­zna­ným mono­li­tic­kým žele­zo­be­tó­no­vým ske­le­tom a výmu­rov­kou oblo­že­nou kera­mic­kou mozai­kou. Osová vzdia­le­nosť stĺpov je 3,15 m v smere rov­no­bež­nom s fasá­dou objek­tov. Jed­not­livé budovy fakúlt sú od seba roz­lí­šené fareb­ným pre­ve­de­ním mozaík. Zhodný for­mát a čle­ne­nie oken­ných a dver­ných výplní majú všetky budovy v are­áli, ktoré vznikli v prvej fáze vstavby.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk!

Budova eko­no­mic­kej fakulty a pri­ľahlé pred­náš­kové budovy boli pred zača­tím výstavby vzá­jomne pre­po­jené spo­loč­ným trak­tom. Nové átrium nahrá­dza pôvodný spo­jo­vací krčok, ktorý už uží­va­teľ­sky, kapa­citne a vyba­ve­nos­ťou nezod­po­ve­dal svojmu účelu. Základ­nou fun­kciou prí­stavby je pre­po­jene dvoch budov pat­ria­cich jed­nej fakulte tak, aby boli obe časti funkčné ako celok.

Prí­stavba pris­pieva k vyrie­še­niu nedos­ta­toč­nej kapa­city fakulty s nápo­rom čoraz väč­šieho počtu nových štu­den­tov a pris­pô­so­buje ju požia­dav­kám moder­nej doby. Pries­tory fakulty určené pre voľný pohyb a rozp­tyl štu­den­tov boli dlho­dobo nevy­ho­vu­júce. Štu­denti sa pri čakaní na zápo­čet, skúšku či kon­zul­tá­ciu museli tla­čiť v pod­di­men­zo­va­ných a úzkych chod­bách. Vstupný ves­ti­bul bol neus­tále pre­pl­nený a lavičky obsa­dené.

Nové átrium tva­ros­lo­vím vychá­dza z oko­li­tých budov. Výraz prí­stavby je zvo­lený tak, aby neru­šil a zapa­dal do už exis­tu­jú­ceho kon­textu. Spo­loč­ným meno­va­te­ľom sa stal pri­znaný ske­le­tový kon­štrukčný sys­tém. Stavba nad­vä­zuje na kon­cep­ciu pôvod­ného návrhu fakulty zo 60. rokov. Prí­stavba je z pre­vádz­ko­vého hľa­diska umiest­nená na ide­ál­nom mieste. Štu­den­tom sa navyše otvo­ril prí­stup do sever­nej časti záh­rady, ktorá bola dopo­siaľ neprí­stupná. Záh­rada tiež pre­šla roz­siah­lymi úpra­vami a dopĺňa prí­stavbu átria. Fakulta zís­kava komu­ni­kačný cen­trálny bod, ktorý pris­pieva k prí­jem­nému pobytu štu­den­tov v celej budove.

Kon­štruk­cia pre­sk­le­ných fasád je stĺpi­kovo – prieč­ni­ková (ras­trová). Pou­žitý bol hli­ní­kový fasádny sys­tém so šír­ko­vým modu­lom stĺpi­kov 1500 mm na sever­nej a juž­nej strane a 1575 mm na východ­nej strane. Výška medzi čis­tou pod­la­hou a ŽB stro­pom je 6800 mm. Z archi­tek­to­nic­kého hľa­diska je upred­nost­nené zvý­raz­ne­nie ver­ti­ka­lity, čo je docie­lené zo strany inte­ri­éru zoštíh­le­ním nos­ných stĺpi­kov tak, aby vytvá­rali britvy a preto sú navr­hnuté stĺpiky tvaru T. Výš­kovo sú steny fasád delené prieč­ni­kom upro­stred cel­ko­vej výšky, 3400mm nad čistú pod­lahu. V dvoch poliach sú situ­ované vstupy a to vsa­de­ním dvoj­dve­ro­vých celoh­li­ní­ko­vých dverí. Všetky Al kon­štruk­cie a ple­chy sú ošet­rené práš­ko­vou far­bou RAL 7016.

Objekt je zalo­žený na vŕta­ných piló­toch prie­meru 600 mm a 900 mm. Na nich sú polo­žené žele­zo­be­tó­nové mono­li­tické pásy po obvode celého pôdo­rys­ného prie­metu objektu. Nosná kon­štruk­cia objektu je navr­hnutá z mono­li­tic­kého žele­zo­be­tónu. Nosné stĺpy sú kon­štant­ného prie­rezu 350 mm x 350 mm. Nosné steny sú hr. 150, 200, 350 mm. Nenosné zvislé kon­štruk­cie sa skla­dajú pre­važne zo žele­zo­be­tó­no­vých stien plnia­cich pohľa­dovú a akus­tickú fun­kciu. Stropná kon­štrukca nad 1NP je navr­hnutá ako žele­zo­be­tó­nová doska hr. 300 mm. Jedná sa o kon­zolu, ulo­ženú na nos­ných stĺpoch a ste­nách. Stropná kon­štruk­cia na 2NP je navr­hnutá ako žele­zo­be­tó­nová doska hr. 300 mm s ati­kami pre­men­nej výšky po celom obvode budovy. Stre­cha je navr­hnutá ako plo­chá nepo­chôdzna.

Na fasá­dach sa strie­dajú žele­zo­be­tó­nové pohľa­dové steny zave­sené na sys­té­mo­vých nere­zo­vých kot­vách a štruk­tu­rálne zask­le­nie. Pries­tory medzi nos­nou a pohľa­do­vou čas­ťou žele­zo­be­tó­nové steny sú vypl­nené doskami z extru­do­va­ného polys­ty­rénu. V mies­tach styku s vodo­rov­nými kon­štruk­ciami dolieha tepelná izo­lá­cia na tzv. Iso­korb so sta­tic­kou fun­kciou. Na plo­chej stre­che objektu tvo­ria hlavnú tepelnú izo­lá­ciu spá­do­vané dosky z mine­rál­nej vlny.

V inte­ri­éri pre­vláda pohľa­dový betón ktorý bol pou­žitý na ste­nách, stĺpoch a strope. Inte­ri­é­rová stena suse­diaca s pred­náš­ko­vým pavi­ló­nom je ako jediná opat­rená pred­ste­nou. Jedná sa o ľahkú akus­tickú stenu vyho­to­venú z dyho­va­nej per­fo­ro­va­nej MDF dosky. Steny pôvod­nej budovy pre­vádzky (spo­jo­vací kori­dor ves­ti­bulu a átria v mieste bez­ba­ri­é­ro­vej rampy) sú omiet­nuté cemen­to­vou stier­kou. Pod­hľad je vyho­to­vený z pries­vit­nej pnu­tej fólie so sys­té­mom páso­vých LED diód. Zhod­ným sys­té­mom je rie­šená aj časť pod­hľadu v pries­tore bez­ba­ri­é­ro­vej​rampy na 2NP a spodná kon­štruk­cia oce­ľo­vého scho­diska.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií. Mar­tin Kocich

Pridať komentár (0)