Pre­čo je účasť na hac­kat­ho­ne jeden z naj­lep­ších nápa­dov, aké môžeš mať?

Sebastian Mach / 3. apríla 2016 / Startupy

Pred­stav si par­tiu prog­ra­má­to­rov, gra­fi­kov a iných kre­a­tív­cov zavre­tých v jed­nej miest­nos­ti, Red Bull tečie poto­kom, vša­de sa vála­jú kra­bi­ce od piz­ze a všet­ky una­ve­né oči sme­ru­jú na moni­to­ry.

Mož­no to znie pochyb­ne, no v sku­toč­nos­ti prav­de­po­dob­ne prá­ve pre­bie­ha hac­kat­hon a tvo­ria sa nápa­dy, kto­ré môžu zme­niť firmu/mesto/krajinu či svet k lep­šie­mu.

Vieš, keď sa hovo­rí o hac­ka­to­ne, mno­hí spo­chyb­ňo­va­či hovo­ria nie­čo v štý­le, že tie veci môže člo­vek robiť aj bez toho, aby sa tak­to mučil. Že pro­jekt, kto­rý sa sna­ží par­tia zvlád­nuť za 24 hodín by si pokoj­ne moh­la roz­de­liť do 2 týž­dňov a bez úna­vy ho dokon­čiť. No ja ti poviem, ako by taký pro­jekt prav­de­po­dob­ne skon­čil. Desiat­ka­mi nezmy­sel­ných porád, sna­hou o doko­na­losť a neko­neč­nou prok­ras­ti­ná­ci­ou. Veď je ešte čas.

spolocna_iot

foto: mic­ro­soft

Vďa­ka tomu, že máš na usku­toč­ne­nie svo­jej vízie naozaj málo času, je nut­nos­ťou sústre­diť svo­ju ener­giu tam, kde je to potreb­né. Vieš, že nemáš čas, pre­to zra­zu doká­žeš vytvo­riť za 2 hodi­ny nie­čo, čo by ti trva­lo 8. Hac­ka­ton je skve­lým spô­so­bom, ako zis­tiť, kde sú tvo­je limi­ty a čoho si v sku­toč­nos­ti schop­ný. Je to ako pri behu. Bežíš a máš pocit, že lep­šie to už nepôj­de, že toto je tvo­ja hra­ni­ca. Potom sa zúčast­níš bežec­kých pre­te­kov a pre­ko­náš sa o nie­koľ­ko minút.

Hac­kat­ho­ny nie sú o prá­ci na nezmys­loch. Je to prá­ve o ino­vá­ciach. O vylep­še­ní exis­tu­jú­cich vecí. O nápa­doch, kto­ré môžu byť zre­a­li­zo­va­né za 24 hodín a ich dôle­ži­tosť pre fir­mu môže byť obrov­ská.

Láka ťa to? Hac­kat­ho­ny sú nie­len súčas­ťou firiem, ale aj mno­hých cowor­kin­gov a inku­bá­to­rov. Pra­vi­del­ne ich na Slo­ven­sku orga­ni­zu­je naprí­klad aj Mic­ro­soft, pri­čom táto uda­losť má dokon­ca medzi­ná­rod­ný cha­rak­ter – koná sa súčas­ne v 16 kra­ji­nách sve­ta.

Ďal­ším prí­kla­dom je Con­nect, kto­rý má za sebou už nie­koľ­ko hac­kat­ho­nov. Doká­že ti pomôcť s poskyt­nu­tím pries­to­rov ale­bo aj samot­nou orga­ni­zá­ci­ou.

12920993_10207365200946407_481101965_n12935397_10207365200706401_1457353980_n

foto: mic­ro­soft

zdroj titul­nej foto: mic­ro­soft

Pridať komentár (0)