Prečo je účasť na hac­kat­hone jeden z naj­lep­ších nápa­dov, aké môžeš mať?

Sebastian Mach / 3. apríla 2016 / Startupy

Pred­stav si par­tiu prog­ra­má­to­rov, gra­fi­kov a iných kre­a­tív­cov zavre­tých v jed­nej miest­nosti, Red Bull tečie poto­kom, všade sa válajú kra­bice od pizze a všetky una­vené oči sme­rujú na moni­tory.

Možno to znie pochybne, no v sku­toč­nosti prav­de­po­dobne práve pre­bieha hac­kat­hon a tvo­ria sa nápady, ktoré môžu zme­niť firmu/mesto/krajinu či svet k lep­šiemu.

Vieš, keď sa hovorí o hac­ka­tone, mnohí spo­chyb­ňo­vači hovo­ria niečo v štýle, že tie veci môže člo­vek robiť aj bez toho, aby sa takto mučil. Že pro­jekt, ktorý sa snaží par­tia zvlád­nuť za 24 hodín by si pokojne mohla roz­de­liť do 2 týž­dňov a bez únavy ho dokon­čiť. No ja ti poviem, ako by taký pro­jekt prav­de­po­dobne skon­čil. Desiat­kami nezmy­sel­ných porád, sna­hou o doko­na­losť a neko­neč­nou prok­ras­ti­ná­ciou. Veď je ešte čas.

spolocna_iot

foto: mic­ro­soft

Vďaka tomu, že máš na usku­toč­ne­nie svo­jej vízie naozaj málo času, je nut­nos­ťou sústre­diť svoju ener­giu tam, kde je to potrebné. Vieš, že nemáš čas, preto zrazu doká­žeš vytvo­riť za 2 hodiny niečo, čo by ti trvalo 8. Hac­ka­ton je skve­lým spô­so­bom, ako zis­tiť, kde sú tvoje limity a čoho si v sku­toč­nosti schopný. Je to ako pri behu. Bežíš a máš pocit, že lep­šie to už nepôjde, že toto je tvoja hra­nica. Potom sa zúčast­níš bežec­kých pre­te­kov a pre­ko­náš sa o nie­koľko minút.

Hac­kat­hony nie sú o práci na nezmys­loch. Je to práve o ino­vá­ciach. O vylep­šení exis­tu­jú­cich vecí. O nápa­doch, ktoré môžu byť zre­a­li­zo­vané za 24 hodín a ich dôle­ži­tosť pre firmu môže byť obrov­ská.

Láka ťa to? Hac­kat­hony sú nie­len súčas­ťou firiem, ale aj mno­hých cowor­kin­gov a inku­bá­to­rov. Pra­vi­delne ich na Slo­ven­sku orga­ni­zuje naprí­klad aj Mic­ro­soft, pri­čom táto uda­losť má dokonca medzi­ná­rodný cha­rak­ter – koná sa súčasne v 16 kra­ji­nách sveta.

Ďal­ším prí­kla­dom je Con­nect, ktorý má za sebou už nie­koľko hac­kat­ho­nov. Dokáže ti pomôcť s poskyt­nu­tím pries­to­rov alebo aj samot­nou orga­ni­zá­ciou.

12920993_10207365200946407_481101965_n12935397_10207365200706401_1457353980_n

foto: mic­ro­soft

zdroj titul­nej foto: mic­ro­soft

Pridať komentár (0)