Prečo kor­po­rá­cie potre­bujú star­tupy a prečo star­tupy potre­bujú kor­po­rá­cie. Kto bude pat­riť medzi hrá­čov v najb­liž­ších rokoch?

Martin Pechovský / 5. mája 2016 / Startupy

V posled­nej dobe sa stre­tá­vam s veľmi čas­tým prob­lé­mom kor­po­rá­cií. Ten prob­lém znie ako cez kopi­rák. “Sme veľkí, máme množ­stvo ľudí, štruk­túry, štan­dardné licen­cie, cashf­low, no bohu­žiaľ dochá­dzajú nám nápady a odpo­vede na tri základné otázky eko­no­miky: Čo vyrá­bať, Ako vyrá­bať a Pre koho vyrá­bať, prí­padne pre­dá­vať.”

Kor­po­rá­cie potre­bujú star­tupy

Zria­ďo­vať ino­va­tívne odde­le­nie v kor­po­rá­cii, môže byť rie­še­ním, no vo väč­šine prí­pa­dov je to dlho­dobá a veľká inves­tí­cia a musíme pri­znať, často­krát do veľ­kej nezná­mej. Bez ino­vá­cií v dneš­nej, veľmi fle­xi­bil­nej a napre­du­jú­cej dobe však kor­po­rá­cie zohrá­vajú veľmi ťažký súboj. Je to súboj hlavne cenový, tlačí sa na “lowcos­tové” rie­še­nia a “down­grade” cien, či už vo verej­ných súťa­žiach alebo v súkrom­nom sek­tore. Dnešná situ­ácia nere­gu­lo­va­ných cien, veľ­kej miery otvo­re­ného trhu, či neus­tá­lej trho­vej zmeny a trho­vého poten­ciálu vôbec nena­hráva štan­dard­ným kor­po­rá­ciám vznik­nu­tým po ’89, kedy všetci boli v pod­ni­kaní vlastne prví a na tri základné otázky eko­no­miky si odpo­ve­dali len veľmi jed­no­du­cho, kto si čo na trhu roz­delí.

Ten kto sa však ešte nespa­mä­tal a nezis­til, že musí ino­vo­vať a neus­tále pri­ná­šať na trh niečo nové, bude z hry von. Na scénu pri­chá­dzajú star­tupy. A práve tie dokážu kor­po­rá­ciám pri­niesť poža­do­vanú ino­vá­ciu tak­mer ihneď a kor­po­rá­cia si dnes už našťas­tie a aj vďaka star­tu­po­vej bub­line môže vybe­rať ako z výkladu. Kor­po­rá­cie musia však lep­šie poro­zu­mieť tomu ako star­tupy fun­gujú a prečo vlastne ľudia na svo­jom star­tupe pra­cujú a aké moti­vačné mecha­nizmi môžu využiť na zís­ka­nie star­tupu.

Zís­kať len ino­vá­ciu, licen­ciu, či patent? Moja rada znie: “Určite nie” Star­tup je v prvom rade o ľuďoch, o ich nesku­toč­nom poten­ciáli a zapá­le­nosti pre vec. Ľudia, ktorí pra­cujú na svo­jom star­tupe (ino­vá­cii) sú zanie­tení a často­krát to nero­bia len pre vidinu zisku, ale musia vidieť na konci zme­nený, ino­vo­vaný pro­ces, zlep­šený život ľudí, či lepší svet, vlastne sú to pred­po­klady pre úspešný star­tup.

sask16-11u

foto: StartupAwards.sk

Star­tupy potre­bujú kor­po­rá­cie

Na scénu pri­chá­dzajú star­tupy. Už len samotný názov “star­tup” roz­de­lil, hlavne pre nepo­cho­pe­nie jeho významu, ľudí na dve sku­piny. Prvá, ktorá sa ním oháňa všade možne a druhá, ktorá ho nechce ani počuť a hej­tuje všetko s ním spo­jené. Ja osobne si mys­lím, že keď sa naučíme správne a kon­štruk­tívne poze­rať na veci, naprí­klad aj na slovo star­tup, môže to pri­niesť ovo­cie pre obe strany. Ale toto som nech­cel rozo­be­rať v tomto článku, je to na celý ďalší člá­nok.

Mys­le­nie ľudí je momen­tálne nasta­vené tak, že star­tupy musia cho­diť za inves­tormi a kor­po­rá­ciami. Ja si ale prá­veže mys­lím, že star­tup je to, čo je pre kor­po­rá­ciu zau­jí­mavé a dovo­lím si tvr­diť, že star­tupy budú kor­po­rá­ciám zaru­čo­vať kon­ku­ren­cie­schop­nosť v ďal­ších rokoch. Pred­stavme si star­tup ako krásnu slečnu, kto­rej musí pán kor­po­rá­cia dvo­riť, aby si ju zís­kal.

Star­tup musí byť zase pekná a vyčač­kaná slečna, ale záro­veň múdra a roz­vážna. Kor­po­rá­cia naopak musí byť pekný “gen­tle­man”. Takto by to krásne mohlo fun­go­vať, čo poviete? Avšak na Slo­ven­sku nastáva jeden prob­lém. Prob­lém hlavne v mys­lení ľudí. Pred­stavte si, že tie krásne slečny (star­tupy) majú pred­sudky voči gen­tle­ma­nom. Opráv­nene? Opráv­nene. Kor­po­rá­cie a ich často­krát netrans­pa­rentné pro­stre­die vedie k týmto oba­vám. Boja sa spo­jiť svoje mená (svadba) s nie­kým o kom počuli pár zlých vecí.

Ako ale tento vzťah uro­biť dobre? Dá sa vôbec (dôve­ro­vať) spo­lu­pra­co­vať s kor­po­rá­ciami a zostať pri tom morálny? Ja osobne si mys­lím, že áno. Ba dokonca si mys­lím, že je to cesta ako efek­tívne spo­lu­pra­co­vať a nie­len zostať morálny, ale meniť samotnú kor­po­rá­ciu z vnútra. Však pove­dzme si na rovinu, aj ženy v man­žels­tve majú ten­den­ciu meniť svo­jich mužov a nie­ktoré dokonca vyhľa­dá­vajú rebe­lov, aby si ich skro­tili. A prečo vlastne star­tup (slečna) potre­buje kor­po­rá­ciu (muža)? Pre­tože kor­po­rá­cia svo­jou infra­štruk­tú­rou, cashf­lo­vom, kli­en­te­lov, per­so­ná­lom a sta­bi­li­tou vie dať stra­tupu (slečne) bez­pe­čie, eli­mi­no­vať tur­bo­len­cie, men­to­ring a mnoho ďal­ších pozi­tív­nych prv­kov.

Samoz­rejme aj pri zami­lo­vaní sa musí exis­to­vať rácio, kedy si star­tup a kor­po­rá­cia musia hneď na začiatku sta­no­viť pod­robné pod­mienky. Keď tento jav nastane, vzniká ako inak die­ťat­ko­ooo! :-) A teda spinn-off, ktorý sa neskôr stane dospe­lým člo­ve­kom (kor­po­rá­ciou).

Coverage of Social Entrepreneur Startup Weekend: Saturday August 17, 2013. Photo by Mark Tantrum | www.marktantrum.com

foto: techpoint.ng

Začína pomá­hať aj štát, veď už si uve­do­mil poten­ciál star­tu­pov a uvi­del čísla zamest­na­ných ľudí v star­tu­poch, či v SPINN-OFFoch vo svete.

Ako toto využiť a je to vôbec dobre nasta­vené? Mal by vôbec štát zasa­ho­vať do star­tu­pov a vzťahu inves­tor – kor­po­rá­cia – star­tup? Mys­lím si, že áno. Ale tak ako všade, aj tu platí, že to musia robiť odbor­níci a veľmi opatrne. Prečo si mys­lím, že áno? Pre­tože štát pris­pieva aj na dieťa, úver pre mla­dých, či dochá­dza­nie za zamest­na­ním. Všetky sociálne dávky sú v pod­state nasme­ro­vané k člo­veku za úče­lom pod­po­riť jeho bytie v tomto sys­téme a za pred­po­kladu, že tento člo­vek bude pred­sta­vo­vať na trhu pra­covný poten­ciál, ktorý dané pros­triedky do štátu vráti. Jasné, poviete si, to je ide­álny stav, ale čo tí a tamtí…

Táto pod­pora sa však musí apli­ko­vať plošne, pre­tože by sme dis­kri­mi­no­vali a nikdy nevieme, v kto­rom člo­veku sa čo skrýva a kedy sa to pre­javí. Mys­lím si, že toto môžeme pri­rov­nať aj k situ­ácii star­tup, inves­tor, kor­po­rá­cia.

Mne osobne sa veľmi páči, že štát pomôže kor­po­rá­cii pri zís­kaní star­tupu zdvoj­ná­so­be­ním sumy, samoz­rejme toto má svoje pra­vidlá a opäť tam platí, že je potrebné byť morálny a sle­do­vať udr­ža­teľ­nosť, ale znovu nikdy nevieme spo­je­ním čoho a kedy vznikne niečo pro­duk­tívne, čo bude vra­cať pros­triedky v podobe daní do štát­nej kasy a len kvôli tomu sa báť tejto formy nemá význam. Veľmi zlý a neu­dr­ža­teľný model bol v minu­losti pra­vi­delné doto­va­nie nie­kto­rých vecí ako naprí­klad nájom a pod. na toto si člo­vek veľmi rýchlo zvykne a často­krát s tým ani nekal­ku­luje a potom boli začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia prek­va­pení, v kaž­dom prí­pade som veľmi rád, že štát má záu­jem tiež sa z minu­losti pou­čiť a ja osobne sa sna­žím ten záu­jem nasme­ro­vať podľa mojich skú­se­ností tak ako to len ide.

Vní­mam však na Slo­ven­sku veľa ľudí, ktorí to vidia rov­nako a mám z toho veľmi dobrý pocit. Koniec kon­cov tú zamest­na­nosť, ktorú nám to pri­náša a verím, že v rokoch 2014 – 2020 sa znie­koľ­ko­ná­sobí, je dosť silný argu­ment, prečo by sa mal aj štát star­tu­pom roz­vážne veno­vať.

Ako to robíme v Ban­skej Bys­trici a čo je mojim snom?

U nás v Ban­skej Bys­trici a Busi­ness Inno­va­tion Cen­tre sa nám poda­rilo tak­mer nemožné. Z bodu “nič” z roku 2015 sa posu­núť na bod “niečo”. Doká­zali sme pre­sved­čiť ľudí, aké úžasné je mať svoj star­tup, či začí­na­júce pod­ni­ka­nie v Ban­skej Bys­trici a ako využiť všetky pros­triedky na jeho rast. Momen­tálne sa sna­žíme spá­jať tieto star­tupy s rôz­nymi prí­le­ži­tos­ťami, orga­ni­zu­jeme podu­ja­tia, networ­ku­jeme ľudí z kor­po­rá­cií a star­tu­pov.

Je úžasný pocit sle­do­vať ako sa to v meste zlep­šuje a ako ľudia za nami cho­dia moti­vo­vaní a nakop­nutí. Toto si všimli už aj inšti­tú­cie pôso­biace nie­len v meste ale v celom kraji. Mesto Ban­ská Bys­trica samotné, ÚPS­VaR BB, UMB, TUZVO, banky a kopec ďal­ších. Spo­ločne vieme vytvo­riť pro­stre­die pre všet­kých namo­ti­vo­va­ných ľudí a dať im mož­nosti, pre­tože hlavne tie potre­bujú a ja mám z toho vyni­ka­júci pocit. Pozrite si to v čís­lach:

BIC_cisla

foto: pechovsky.sk

Mojim veľ­kým snom a víziou je, aby nie­len v Ban­skej Bys­trici, ale tiež v celom kraji spo­lu­pra­co­vali kor­po­rá­cie, star­tupy, uni­ver­zity, inšti­tú­cie a spolu vytvá­rali služby, pro­dukty a hod­noty. Aby sme takýmto kon­štruk­tív­nym prí­stu­pom nie­lenže nedali pries­tor netrans­pa­rent­nému pro­stre­diu, ale naučili netrans­pa­rentné pro­stre­die, že musí ino­vo­vať, spá­jať sa a dávať prí­le­ži­tosti pro­fe­si­ona­lite a namo­ti­vo­va­ným ľuďom. Teší ma, keď vidím kaž­do­denný prog­res a budem sa sna­žiť udr­žať tempo.

Kto bude teda par­tiť medzi hrá­čov v najb­liž­ších rokoch? 

Ak ste si od začiatku čítali môj člá­nok, odpo­veď vám musí byť viac než jasná. Teším sa na to a budem to s rados­ťou sle­do­vať a pomá­hať nasme­ro­vať mys­le­nie ľudí tak, aby tam ten prog­res vzni­kal.

zdroj: pechovsky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pechovsky.sk, Con­nect Cowor­king

Pridať komentár (0)