Pre­čo kor­po­rá­cie potre­bu­jú star­tu­py a pre­čo star­tu­py potre­bu­jú kor­po­rá­cie. Kto bude pat­riť medzi hrá­čov v najb­liž­ších rokoch?

Martin Pechovský / 5. mája 2016 / Startupy

V posled­nej dobe sa stre­tá­vam s veľ­mi čas­tým prob­lé­mom kor­po­rá­cií. Ten prob­lém znie ako cez kopi­rák. “Sme veľ­kí, máme množ­stvo ľudí, štruk­tú­ry, štan­dard­né licen­cie, cashf­low, no bohu­žiaľ dochá­dza­jú nám nápa­dy a odpo­ve­de na tri základ­né otáz­ky eko­no­mi­ky: Čo vyrá­bať, Ako vyrá­bať a Pre koho vyrá­bať, prí­pad­ne pre­dá­vať.”

Kor­po­rá­cie potre­bu­jú star­tu­py

Zria­ďo­vať ino­va­tív­ne odde­le­nie v kor­po­rá­cii, môže byť rie­še­ním, no vo väč­ši­ne prí­pa­dov je to dlho­do­bá a veľ­ká inves­tí­cia a musí­me pri­znať, často­krát do veľ­kej nezná­mej. Bez ino­vá­cií v dneš­nej, veľ­mi fle­xi­bil­nej a napre­du­jú­cej dobe však kor­po­rá­cie zohrá­va­jú veľ­mi ťaž­ký súboj. Je to súboj hlav­ne ceno­vý, tla­čí sa na “lowcos­to­vé” rie­še­nia a “down­gra­de” cien, či už vo verej­ných súťa­žiach ale­bo v súkrom­nom sek­to­re. Dneš­ná situ­ácia nere­gu­lo­va­ných cien, veľ­kej mie­ry otvo­re­né­ho trhu, či neus­tá­lej trho­vej zme­ny a trho­vé­ho poten­ciá­lu vôbec nena­hrá­va štan­dard­ným kor­po­rá­ciám vznik­nu­tým po ’89, kedy všet­ci boli v pod­ni­ka­ní vlast­ne prví a na tri základ­né otáz­ky eko­no­mi­ky si odpo­ve­da­li len veľ­mi jed­no­du­cho, kto si čo na trhu roz­de­lí.

Ten kto sa však ešte nespa­mä­tal a nezis­til, že musí ino­vo­vať a neus­tá­le pri­ná­šať na trh nie­čo nové, bude z hry von. Na scé­nu pri­chá­dza­jú star­tu­py. A prá­ve tie doká­žu kor­po­rá­ciám pri­niesť poža­do­va­nú ino­vá­ciu tak­mer ihneď a kor­po­rá­cia si dnes už našťas­tie a aj vďa­ka star­tu­po­vej bub­li­ne môže vybe­rať ako z výkla­du. Kor­po­rá­cie musia však lep­šie poro­zu­mieť tomu ako star­tu­py fun­gu­jú a pre­čo vlast­ne ľudia na svo­jom star­tu­pe pra­cu­jú a aké moti­vač­né mecha­niz­mi môžu využiť na zís­ka­nie star­tu­pu.

Zís­kať len ino­vá­ciu, licen­ciu, či patent? Moja rada znie: “Urči­te nie” Star­tup je v prvom rade o ľuďoch, o ich nesku­toč­nom poten­ciá­li a zapá­le­nos­ti pre vec. Ľudia, kto­rí pra­cu­jú na svo­jom star­tu­pe (ino­vá­cii) sú zanie­te­ní a často­krát to nero­bia len pre vidi­nu zis­ku, ale musia vidieť na kon­ci zme­ne­ný, ino­vo­va­ný pro­ces, zlep­še­ný život ľudí, či lep­ší svet, vlast­ne sú to pred­po­kla­dy pre úspeš­ný star­tup.

sask16-11u

foto: StartupAwards.sk

Star­tu­py potre­bu­jú kor­po­rá­cie

Na scé­nu pri­chá­dza­jú star­tu­py. Už len samot­ný názov “star­tup” roz­de­lil, hlav­ne pre nepo­cho­pe­nie jeho význa­mu, ľudí na dve sku­pi­ny. Prvá, kto­rá sa ním ohá­ňa vša­de mož­ne a dru­há, kto­rá ho nech­ce ani počuť a hej­tu­je všet­ko s ním spo­je­né. Ja osob­ne si mys­lím, že keď sa naučí­me správ­ne a kon­štruk­tív­ne poze­rať na veci, naprí­klad aj na slo­vo star­tup, môže to pri­niesť ovo­cie pre obe stra­ny. Ale toto som nech­cel rozo­be­rať v tom­to člán­ku, je to na celý ďal­ší člá­nok.

Mys­le­nie ľudí je momen­tál­ne nasta­ve­né tak, že star­tu­py musia cho­diť za inves­tor­mi a kor­po­rá­cia­mi. Ja si ale prá­ve­že mys­lím, že star­tup je to, čo je pre kor­po­rá­ciu zau­jí­ma­vé a dovo­lím si tvr­diť, že star­tu­py budú kor­po­rá­ciám zaru­čo­vať kon­ku­ren­cie­schop­nosť v ďal­ších rokoch. Pred­stav­me si star­tup ako krás­nu sleč­nu, kto­rej musí pán kor­po­rá­cia dvo­riť, aby si ju zís­kal.

Star­tup musí byť zase pek­ná a vyčač­ka­ná sleč­na, ale záro­veň múd­ra a roz­váž­na. Kor­po­rá­cia naopak musí byť pek­ný “gen­tle­man”. Tak­to by to krás­ne moh­lo fun­go­vať, čo povie­te? Avšak na Slo­ven­sku nastá­va jeden prob­lém. Prob­lém hlav­ne v mys­le­ní ľudí. Pred­stav­te si, že tie krás­ne sleč­ny (star­tu­py) majú pred­sud­ky voči gen­tle­ma­nom. Opráv­ne­ne? Opráv­ne­ne. Kor­po­rá­cie a ich často­krát netrans­pa­rent­né pro­stre­die vedie k tým­to oba­vám. Boja sa spo­jiť svo­je mená (svad­ba) s nie­kým o kom poču­li pár zlých vecí.

Ako ale ten­to vzťah uro­biť dob­re? Dá sa vôbec (dôve­ro­vať) spo­lu­pra­co­vať s kor­po­rá­cia­mi a zostať pri tom morál­ny? Ja osob­ne si mys­lím, že áno. Ba dokon­ca si mys­lím, že je to ces­ta ako efek­tív­ne spo­lu­pra­co­vať a nie­len zostať morál­ny, ale meniť samot­nú kor­po­rá­ciu z vnút­ra. Však pove­dz­me si na rovi­nu, aj ženy v man­žels­tve majú ten­den­ciu meniť svo­jich mužov a nie­kto­ré dokon­ca vyhľa­dá­va­jú rebe­lov, aby si ich skro­ti­li. A pre­čo vlast­ne star­tup (sleč­na) potre­bu­je kor­po­rá­ciu (muža)? Pre­to­že kor­po­rá­cia svo­jou infra­štruk­tú­rou, cashf­lo­vom, kli­en­te­lov, per­so­ná­lom a sta­bi­li­tou vie dať stra­tu­pu (sleč­ne) bez­pe­čie, eli­mi­no­vať tur­bo­len­cie, men­to­ring a mno­ho ďal­ších pozi­tív­nych prv­kov.

Samoz­rej­me aj pri zami­lo­va­ní sa musí exis­to­vať rácio, kedy si star­tup a kor­po­rá­cia musia hneď na začiat­ku sta­no­viť pod­rob­né pod­mien­ky. Keď ten­to jav nasta­ne, vzni­ká ako inak die­ťat­ko­ooo! :-) A teda spinn-off, kto­rý sa neskôr sta­ne dospe­lým člo­ve­kom (kor­po­rá­ci­ou).

Coverage of Social Entrepreneur Startup Weekend: Saturday August 17, 2013. Photo by Mark Tantrum | www.marktantrum.com

foto: techpoint.ng

Začí­na pomá­hať aj štát, veď už si uve­do­mil poten­ciál star­tu­pov a uvi­del čís­la zamest­na­ných ľudí v star­tu­poch, či v SPINN-OFFoch vo sve­te.

Ako toto využiť a je to vôbec dob­re nasta­ve­né? Mal by vôbec štát zasa­ho­vať do star­tu­pov a vzťa­hu inves­tor – kor­po­rá­cia – star­tup? Mys­lím si, že áno. Ale tak ako vša­de, aj tu pla­tí, že to musia robiť odbor­ní­ci a veľ­mi opatr­ne. Pre­čo si mys­lím, že áno? Pre­to­že štát pris­pie­va aj na die­ťa, úver pre mla­dých, či dochá­dza­nie za zamest­na­ním. Všet­ky sociál­ne dáv­ky sú v pod­sta­te nasme­ro­va­né k člo­ve­ku za úče­lom pod­po­riť jeho bytie v tom­to sys­té­me a za pred­po­kla­du, že ten­to člo­vek bude pred­sta­vo­vať na trhu pra­cov­ný poten­ciál, kto­rý dané pros­tried­ky do štá­tu vrá­ti. Jas­né, povie­te si, to je ide­ál­ny stav, ale čo tí a tam­tí…

Táto pod­po­ra sa však musí apli­ko­vať ploš­ne, pre­to­že by sme dis­kri­mi­no­va­li a nikdy nevie­me, v kto­rom člo­ve­ku sa čo skrý­va a kedy sa to pre­ja­ví. Mys­lím si, že toto môže­me pri­rov­nať aj k situ­ácii star­tup, inves­tor, kor­po­rá­cia.

Mne osob­ne sa veľ­mi páči, že štát pomô­že kor­po­rá­cii pri zís­ka­ní star­tu­pu zdvoj­ná­so­be­ním sumy, samoz­rej­me toto má svo­je pra­vid­lá a opäť tam pla­tí, že je potreb­né byť morál­ny a sle­do­vať udr­ža­teľ­nosť, ale zno­vu nikdy nevie­me spo­je­ním čoho a kedy vznik­ne nie­čo pro­duk­tív­ne, čo bude vra­cať pros­tried­ky v podo­be daní do štát­nej kasy a len kvô­li tomu sa báť tej­to for­my nemá význam. Veľ­mi zlý a neu­dr­ža­teľ­ný model bol v minu­los­ti pra­vi­del­né doto­va­nie nie­kto­rých vecí ako naprí­klad nájom a pod. na toto si člo­vek veľ­mi rých­lo zvyk­ne a často­krát s tým ani nekal­ku­lu­je a potom boli začí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia prek­va­pe­ní, v kaž­dom prí­pa­de som veľ­mi rád, že štát má záu­jem tiež sa z minu­los­ti pou­čiť a ja osob­ne sa sna­žím ten záu­jem nasme­ro­vať pod­ľa mojich skú­se­nos­tí tak ako to len ide.

Vní­mam však na Slo­ven­sku veľa ľudí, kto­rí to vidia rov­na­ko a mám z toho veľ­mi dob­rý pocit. Koniec kon­cov tú zamest­na­nosť, kto­rú nám to pri­ná­ša a verím, že v rokoch 2014 – 2020 sa znie­koľ­ko­ná­so­bí, je dosť sil­ný argu­ment, pre­čo by sa mal aj štát star­tu­pom roz­váž­ne veno­vať.

Ako to robí­me v Ban­skej Bys­tri­ci a čo je mojim snom?

U nás v Ban­skej Bys­tri­ci a Busi­ness Inno­va­ti­on Cen­tre sa nám poda­ri­lo tak­mer nemož­né. Z bodu “nič” z roku 2015 sa posu­núť na bod “nie­čo”. Doká­za­li sme pre­sved­čiť ľudí, aké úžas­né je mať svoj star­tup, či začí­na­jú­ce pod­ni­ka­nie v Ban­skej Bys­tri­ci a ako využiť všet­ky pros­tried­ky na jeho rast. Momen­tál­ne sa sna­ží­me spá­jať tie­to star­tu­py s rôz­ny­mi prí­le­ži­tos­ťa­mi, orga­ni­zu­je­me podu­ja­tia, networ­ku­je­me ľudí z kor­po­rá­cií a star­tu­pov.

Je úžas­ný pocit sle­do­vať ako sa to v mes­te zlep­šu­je a ako ľudia za nami cho­dia moti­vo­va­ní a nakop­nu­tí. Toto si všim­li už aj inšti­tú­cie pôso­bia­ce nie­len v mes­te ale v celom kra­ji. Mes­to Ban­ská Bys­tri­ca samot­né, ÚPS­VaR BB, UMB, TUZ­VO, ban­ky a kopec ďal­ších. Spo­loč­ne vie­me vytvo­riť pro­stre­die pre všet­kých namo­ti­vo­va­ných ľudí a dať im mož­nos­ti, pre­to­že hlav­ne tie potre­bu­jú a ja mám z toho vyni­ka­jú­ci pocit. Pozri­te si to v čís­lach:

BIC_cisla

foto: pechovsky.sk

Mojim veľ­kým snom a vízi­ou je, aby nie­len v Ban­skej Bys­tri­ci, ale tiež v celom kra­ji spo­lu­pra­co­va­li kor­po­rá­cie, star­tu­py, uni­ver­zi­ty, inšti­tú­cie a spo­lu vytvá­ra­li služ­by, pro­duk­ty a hod­no­ty. Aby sme takým­to kon­štruk­tív­nym prí­stu­pom nie­len­že neda­li pries­tor netrans­pa­rent­né­mu pro­stre­diu, ale nauči­li netrans­pa­rent­né pro­stre­die, že musí ino­vo­vať, spá­jať sa a dávať prí­le­ži­tos­ti pro­fe­si­ona­li­te a namo­ti­vo­va­ným ľuďom. Teší ma, keď vidím kaž­do­den­ný prog­res a budem sa sna­žiť udr­žať tem­po.

Kto bude teda par­tiť medzi hrá­čov v najb­liž­ších rokoch? 

Ak ste si od začiat­ku číta­li môj člá­nok, odpo­veď vám musí byť viac než jas­ná. Teším sa na to a budem to s rados­ťou sle­do­vať a pomá­hať nasme­ro­vať mys­le­nie ľudí tak, aby tam ten prog­res vzni­kal.

zdroj: pechovsky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pechovsky.sk, Con­nect Cowor­king

Pridať komentár (0)