Pre­čo by mal mať kaž­dý zamest­na­nec neob­me­dze­nú dovo­len­ku

Simona Hanzelová / 19. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pexels.com/awesomenesstv.com

Spo­loč­nosť Netf­lix umož­ni­la svo­jim zamest­nan­com vziať si toľ­ko dovo­len­ky, koľ­ko potre­bu­jú. Výsle­dok? Výkon­nosť zamest­nan­cov išla sme­rom hore.

Spo­loč­nosť Netf­lix sta­vi­la na to, že dôle­ži­tá je pro­duk­ti­vi­ta, a nie počet hodín strá­ve­ných v prá­ci. Svo­jim zamest­nan­com pre­to už od roku 2004 neur­ču­je, kedy a ako čas­to si môžu dať oddych od prá­ce.

Znie to ako anar­chia? Čo tak sa na to pozrieť z dru­hej strán­ky? Bene­fit v podo­be neob­me­dze­né­ho množ­stva dovo­len­ky si vyža­du­je vyspe­lých, zod­po­ved­ných zamest­nan­cov, kto­rí vyko­ná­va­jú kva­lit­nú prá­cu.

Taký­to model, keď sa spo­loč­nosť sústre­ďu­je na maxi­mál­ne výko­ny svo­jich zamest­nan­cov a nie na to, koľ­ko času trá­via v kan­ce­lá­rii, sa spo­loč­nos­ti osved­čil. Veď napo­kon, od zave­de­nia neob­me­dze­nej dovo­len­ky stúp­la trho­vá kapi­ta­li­zá­cia Netf­li­xu na 51 miliárd dolá­rov.

zdroj: pexels.com

Dôvod, pre­čo v Netf­li­xe takú­to bene­vo­lent­nú dovo­len­ko­vú poli­ti­ku zavied­li, bol jed­no­du­chý. Nikto nikdy zamest­nan­cov nekon­tro­lo­val, koľ­ko strá­vi­li po pra­cov­nej dobe odpi­so­va­ním na e-mai­ly a prá­cou z domu, tak pre­čo by mal nie­kto kon­tro­lo­vať, koľ­ko času trá­via zatvo­re­ní v kan­ce­lá­rii?

Časy, keď bolo nevy­hnut­né pra­co­vať v továr­ni od ôsmej do štvr­tej sú už dáv­no preč. Zamest­nan­ci 21. sto­ro­čia, kto­rým to pova­ha prá­ce umož­ňu­je, by mali pra­co­vať vte­dy, keď je to naozaj potreb­né, nech už sa nachá­dza­jú kde­koľ­vek. Veď napo­kon, žije­me v dobe, kedy sú ľudia poväč­ši­ne pla­te­ní za to, akú prá­cu odve­dú, a nie za množ­stvo času, kto­rý v nej strá­via. V Netf­li­xe teda pocho­pi­li, že ak chcú mať šťast­nej­ších, kre­a­tív­nej­ších a pro­duk­tív­nej­ších zamest­nan­cov, musia im dať väč­šiu slo­bo­du.

zdroj: pexels.com

Poli­ti­ku neob­me­dze­nej dovo­len­ky si však osvo­ji­lo iba malé per­cen­to spo­loč­nos­tí. Tie zvyš­né sa brá­nia argu­men­tom, že zamest­nan­ci by taký­to bene­vo­lent­ný prí­stup zne­uží­va­li. Avšak spo­loč­nos­ti ako Netf­lix, kto­ré taký­to sys­tém vyskú­ša­li, majú cel­kom opač­né skú­se­nos­ti. Zamest­nan­ci sú šťast­nej­ší, viac sa im darí a tým pádom sa darí aj spo­loč­nos­ti. Slo­bo­da tak­tiež dáva zamest­nan­com pocit vlast­nej dôle­ži­tos­ti a zod­po­ved­nos­ti, čo čas­to kon­čí tým, že sa sprá­va­jú ako maji­te­lia firiem, a nako­niec si dovo­len­ku nezo­be­rú vôbec.

Zdá sa, že nútiť zamest­nan­cov sedieť v kan­ce­lá­rii a počí­tať im “odpra­co­va­né” hodi­ny už v dneš­nej dobe nemá zmy­sel. Šikov­né spo­loč­nos­ti by sa pre­to mali v prvom rade sna­žiť o to, aby boli ich zamest­nan­ci slo­bod­nej­ší, a teda aj kre­a­tív­nej­ší a pro­duk­tív­nej­ší.

zdroj člán­ku: entrepreneur.com 

Pridať komentár (0)