Prečo je štú­dium v Česku tou naj­lep­šou voľ­bou

Marianna Mikešová / 11. októbra 2016 / Zo Slovenska

Vrúcny vzťah slo­ven­ských štu­den­tov a čes­kého vyso­kého škols­tva trvá už nejaký pia­tok. Momen­tálne na uni­ver­zi­tách v Čes­kej repub­like, pre­dov­šet­kým v Brne a Prahe, štu­duje viac než 20-tisíc Slo­vá­kov. Pre­čí­taj si, prečo je to tak, a prečo je skrátka český štu­dent­ský život tou naj­lep­šou voľ­bou.

Môj vlak sa blíži k sta­nici Brno hlavní nád­raží a ja sa cítim ako Her­mi­ona v Rok­fort­skom expresse, ktorá prvý­krát zazrela veže čaro­dej­níc­kej školy. Brno je pre mňa novým začiat­kom plným výziev. Nie je také sivé a ška­redé ako Bra­ti­slava. Je men­šie a útul­nej­šie, s pre­stíž­nymi ško­lami a maleb­nými uli­cami plnými štu­den­tov a o niečo menej zamra­če­ných ľudí.

Dnes mám už za sebou štyri roky štú­dia v dru­hej najob­ľú­be­nej­šej čes­kej met­ro­pole a môžem pove­dať, že aj keď je môj vzťah k Bra­ti­slave už oveľa pozi­tív­nejší, roz­hod­nu­tie štu­do­vať v Brne bolo tým naj­lep­ším v mojom živote. Tu sú dôvody, prečo sa štu­dent­ský život v Česku podľa mňa oplatí:

Skvelá kva­lita škôl

V sve­to­vom reb­ríčku uni­ver­zít sa tento rok umiest­nila len jedna slo­ven­ská uni­ver­zita, Uni­ver­zita Komen­ského. Oproti tomu sa medzi tisíc­kami naj­lep­ších škôl umiest­nili až štyri české uni­ver­zity. Cel­ková kva­lita škols­tva sa dá šta­tis­ticky porov­ná­vať len ťažko, no z prak­tic­kej skú­se­nosti, české školy nad slo­ven­skými víťa­zia na plnej čiare. Vyš­šia kva­lita vzde­lá­va­nia, lep­šie tech­nické vyba­ve­nie, lep­šie pre­po­je­nie s pra­xou.

Na neme­no­va­nej fakulte mas­me­diál­nej komu­ni­ká­cie nie je rari­tou, že ťa bude učiť nie­kdaj­šia miss z Hor­nej Dol­nej, a že uči­te­lia prídu na hodinu len každý štvrtý týž­deň. Na mediál­nej fakulte v Brne oproti tomu náj­deš len kva­li­fi­ko­va­ných uči­te­ľov z odboru a z mediál­nej praxe s pat­rič­ným titu­lom. Na väč­šine čes­kých škôl sa ti už nestane, že nie­kto od teba bude chcieť starý dokrk­vaný index, ale všetko potrebné náj­deš v infor­mač­nom sys­téme školy. Ten najp­re­ma­ka­nejší má práve Masa­ry­kova uni­ver­zita.

4454

foto: stavbaroku.cz

Rov­nosť prí­le­ži­tostí

Už pri pri­jí­ma­com konaní na českú školu zis­tíš, že čo sa týka pod­mie­nok pre pri­ja­tie, si na tom prak­ticky rov­nako ako kto­rý­koľ­vek český štu­dent. Rov­naké pri­jí­ma­cie skúšky, zne­nie tes­tov, jazyk, aj šanca dostať sa na vytú­ženú fakultu. Samoz­rejme, táto rov­nosť pri­náša aj nie­ktoré pre­kážky. Naprí­klad nut­nosť vyrie­šiť zákerné tes­tové otázky v češ­tine a roz­lúš­tiť slová, ktoré si napriek tisíc­kam hodín strá­ve­ných poze­ra­ním čes­kých TV sta­níc nikdy v živote nepo­čul. Nie­ktoré pri­jí­mačky dnes už môžeš vyko­nať aj v slo­ven­ských mes­tách.

Pre pri­ja­tie slo­ven­ských štu­den­tov neexis­tujú žiadne sta­no­vené kvóty. Ak si lepší než Čech, ktorý sa hlási na ten istý odbor ako ty, ľahko ho pora­zíš. Pri­náša to tiež istý pocit zados­ťu­či­ne­nia, či dokonca ško­do­ra­dosti, no oča­ká­vaj, že nie­ktorí českí štu­denti ti to po prí­chode na školu dajú pocí­tiť. To však nija­kého hrdého Slo­váka neod­radí, a aj preto dnes v Brne a v Prahe náj­deš také naše malé Slo­ven­sko.

Objek­tívny prí­stup

Určite si už počul o pro­tekč­ných prak­ti­kách na nie­kto­rých slo­ven­ských ško­lách. Nič také sa ti s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou v sused­nej repub­like nestane a môžeš si byť tak­mer istý, že ten, čo sedí vedľa teba v pred­náš­ko­vej sále, sa na školu dostal rov­nako poc­tivo ako ty. Tam, kde chcú kva­litu, potre­bujú aj kva­lit­ných štu­den­tov, a tých pod­vodmi nezís­kajú. Aj preto však platí, že na pre­stížne české školy sa zvy­čajne dosta­neš ťaž­šie než na tie slo­ven­ské. Rov­naký prí­stup môžeš oča­ká­vať aj v škole, pre­tože väč­šina štu­den­tov sa tam stre­táva s rešpek­tom a objek­tív­nym, no pria­teľ­ským prí­stu­pom.

uken2-142-version1-incoming_students_bwfilter

foto:cuni.cz

Za štú­dium nepla­tíš

Čo by si pove­dal na to, keby ti škola umož­nila štu­do­vať o rok dlh­šie zadarmo? Podľa čes­kého zákona má každý štu­dent nárok pre­dĺžiť si baka­lár­ske aj magis­ter­ské štú­dium o jeden rok bez san­kcií. Poplat­kom za pre­dĺže­nie štú­dia kvôli nestí­ha­niu ter­mínu odo­vzda­nia baka­lárky sa teda ľahko vyh­neš. Na nie­kto­rých fakul­tách je pri­tom cel­kom bežné si takto štú­dium pre­dĺžiť, naprí­klad kvôli pobytu na Erazme.

České vysoké školy navyše ponú­kajú úžasný kom­pro­mis medzi den­ným a exter­ným štú­diom, takz­vané kom­bi­no­vané štú­dium. Nemu­síš sedieť každý deň v lavici, ale školu nav­ští­viš naprí­klad raz za dva týždne v podobe nie­koľ­ko­ho­di­no­vého bloku. Každá škola a odbor to majú inak, no zvy­čajne sa to oplatí. Navyše pri tom nestra­tíš šta­tút štu­denta a výhody, ktoré pri­náša, a záro­veň sa môžeš veno­vať práci.

Tole­ran­cia slo­ven­činy

Na čes­kej škole sa nemu­síš báť, že po pár mesia­coch sústav­ného pou­ží­va­nia češ­tiny zabud­neš svoj rodný jazyk. Exis­tuje tu dohoda, že slo­ven­skí štu­denti môžu počas vyučo­va­nia, v tes­toch, semi­nár­nych prá­cach aj dip­lo­mov­kách pou­ží­vať slo­ven­činu. Garan­tu­jem ti, že aj keď mnohí spo­lu­žiaci nebudú per­fektne roz­umieť a občas im nie­ktoré slo­ven­ské slovo pri­vodí záchvat smie­chu, pro­fe­sori so slo­ven­či­nou nemajú prob­lém. Neplatí to však vždy o slo­ven­skej gra­ma­tike, preto ti to nie­kedy môže pri­niesť výhody počas hod­no­te­nia písom­ných prác.

Keďže tole­ran­cia vládne na oboch stra­nách, ty sa zas musíš zmie­riť s tým, že väč­šinu štu­dij­ných mate­riá­lov budeš čítať v češ­tine. S tole­ran­ciou slo­ven­činy sa však nemu­síš stret­núť vždy, nie­ktorí pro­fe­sori či štu­denti môžu byť jemne zau­jatí svo­jou národ­nou hrdos­ťou či nega­tívne pozna­čení minu­lým reži­mom.

slovencina-scrabble

foto: milujemslovencinu.sk

Život za babku

Ak si už počul o tom, že život v Brne je lacný, nekla­mali ťa. V Brne sa môžeš tešiť na lac­nej­šie jedlo v obcho­doch, lac­nej­šie reštau­rá­cie, kaviarne aj krčmy. Tvoju štu­dent­skú peňa­ženku ani búr­livý život v Brne neza­ťaží tak, ako naprí­klad v Bra­ti­slave. S Pra­hou je to oše­met­nej­šie, no stále je v porov­naní s Bra­ti­sla­vou o niečo lac­nej­šia. Výhod­nej­šie je to aj s býva­ním, pre­tože pekný štu­dent­ský byt za dobrú cenu náj­deš v Brne aj v Prahe oveľa jed­no­duch­šie než v Bra­ti­slave.

Výnim­kou sú len štu­dent­ské inter­náty, ktoré sú v Bra­ti­slave o niečo lac­nej­šie, no ich cene zod­po­vedá aj ich nekva­lita. V brnen­ských a praž­ských inter­ná­toch si udr­žíš aspoň akú-takú hrdosť a nestane sa ti, že sa budeš báť dot­knúť hrdza­vého umý­vadla. Ako štu­dent z “ďale­kého” Slo­ven­ska máš tiež prak­ticky 100-per­centnú šancu inter­nát dostať. Obrov­ským plu­som je tiež uby­to­va­cie šti­pen­dium pre štu­den­tov bez trva­lého pobytu v mieste štú­dia. Záleží už len na tebe, či ho pou­ži­ješ na nájom alebo na via­nočné dar­čeky.

Roz­ší­re­nie obzo­rov

Napriek tomu, že Česko stále pova­žu­jeme za blíz­keho brata, predsa len je to iná kra­jina. Nie­ktorí sa v Česku spo­čiatku môžu cítiť podobne ako na pobyte Eraz­mus. Mnohí Slo­váci tam dokonca na Eraz­mus sku­točne cho­dia. Iná reč, iný humor, iné pro­stre­die, občasné vzá­jomné nepo­cho­pe­nie, chvíľ­kový pocit smútku za domo­vom, …To všetko ti môže tro­chu roz­ší­riť obzory, obrní ťa a naučí väč­šej tole­ran­cii.

Neho­vo­riac o tom, že takéto štú­dium je v pod­state bilin­gválne a ty by si mal byť neskôr schopný pro­fe­sijne fun­go­vať v slo­ven­skom aj čes­kom jazyku, čo ti otvorí viac mož­ností na pra­cov­nom trhu. Podľa šta­tis­tík sú navyše hrubé mzdy v Česku o niečo vyš­šie než na Slo­ven­sku. V prí­pade štú­dia v Prahe sa tiež môžeš tešiť na sku­točne mul­ti­kul­túrne pro­stre­die, ktoré v Bra­ti­slave zaži­ješ len počas let­ných mesia­cov.

Mnohé z týchto argu­men­tov sú záro­veň neve­se­lým dôka­zom, že naše škols­tvom na tom nie je tak, ako by sme si priali. Zostáva preto dúfať, že sa v našom sys­téme niečo zázra­kom zmení, alebo sa vybrať nie­koľko kilo­met­rov sme­rom na západ za lep­šou mož­nos­ťou.

user-1823161-2016-08-23-11-30-10

foto:careeraddict.com

zdroj titul­nej fotky: brnoinfo.com/careeraddict.com

Pridať komentár (0)