Pre­čo sú star­tup súťa­že podob­né maj­strov­stvám v hoke­ji?

Andrej Kiska / 8. júna 2014 / Lifehacking

Orga­ni­zo­va­nie akej­koľ­vek star­tup súťa­že je vždy kon­tro­verz­né. Najprv som si dokon­ca mys­lel, že tiež zby­toč­né. Pre­čo by mali star­tu­py súťa­žiť o medai­ly a fľa­še šam­pan­ské­ho, a nie o zákaz­ní­ka a zisk? Ako je mož­né vybrať fina­lis­tov a dokon­ca jed­né­ho jedi­né­ho víťa­za? A kto je opráv­ne­ný hod­no­tiť star­tu­py, ak to nie sú prá­ve zákaz­ní­ci?

Je naozaj jed­no­du­ché kri­ti­zo­vať všet­ky star­tup súťa­že a hodiť ich do jed­né­ho vre­ca ako zby­toč­né podu­ja­tia, kto­ré iba pris­pie­va­jú k star­tu­po­vej bub­li­ne. Ja som sa ako porot­ca zúčast­nil v prie­be­hu nie­koľ­kých rokov množ­stva takých­to podu­ja­tí a uve­do­mil som si, že ich hod­no­ta tkvie v nie­čom úpl­ne inom, ako len vo vybe­ra­ní naj­lep­šie­ho star­tu­pu.

Počas toh­to­roč­ných maj­strovs­tiev sve­ta v ľado­vom hoke­ji, kto­ré som sle­do­val so svo­ji­mi pria­teľ­mi v Čechách, som si uve­do­mil, že star­tup súťa­že a maj­strov­stvá sve­ta majú mno­ho spo­loč­né­ho.

 1. Kaž­dý je exper­tom na danú prob­le­ma­ti­ku. Kaž­dý hoke­jo­vý fanú­šik vie, kto­rý tím maj­strov­stvá vyhrá, aké hlú­pe chy­by robí jeho obľú­be­ný tím, a aká je tá pra­vá stra­té­gia na pora­ze­nie ďal­šie­ho súpe­ra. Pres­ne tak, ako kaž­dý zo star­tup komu­ni­ty s isto­tou vie, kto­ré star­tu­py pat­ria do Top 5.
 2. Všet­ko je roz­hod­co­va chy­ba.
 3. Výber hrá­čov je otáz­ny. Hoke­jis­ti sú zanep­ráz­dne­ní hra­ním play-off v NHL ale­bo sa do zosta­vy nedos­ta­nú. Star­tu­py sú zanep­ráz­dne­né zhá­ňa­ním zákaz­ní­kov ale­bo jed­no­du­cho „pre­le­tia pod rada­rom“, keď sa vytvá­ra­jú nomi­ná­cie.
 4. Veľ­ké kra­ji­ny / star­tu­py na to kaš­lú. V Spo­je­ných štá­toch som žil päť rokov a nikdy som tam nepo­čul ľudí hovo­riť o maj­strov­stvách sve­ta v hoke­ji. Ani v Kana­de. Menej ich zau­jí­ma­jú už len tímy, kto­ré hra­jú súťa­že v C kate­gó­rii. Avšak malé kra­ji­ny, ako naprí­klad Slo­ven­sko ale­bo Čes­ko sle­du­jú maj­strov­stvá ako­by to boli dru­hé Olym­pij­ské hry. Veľ­ké star­tu­py ako Good­Da­ta ale­bo Social­ba­kers vôbec nelá­ka pri­hlá­siť sa do akej­koľ­vek star­tup súťa­že.
 5. Dajú doko­py svo­je komu­ni­ty, aspoň tí men­ší.

Posled­ným fak­to­rom je dôvod, pre­čo vlast­ne pod­po­ru­jem star­tup súťa­že. Pre­to­že v koneč­nom dôsled­ku to nie je o výher­coch. Keď vez­mem do úva­hy, že v Euró­pe, a naj­mä v stred­nej Euró­pe, chý­ba­jú star­tu­pom správ­ne vzo­ry, také­to podu­ja­tia pomá­ha­jú moti­vo­vať komu­ni­tu a dáva­jú jej viac pries­to­ru pod ref­lek­to­rom tra­dič­ných médií. Mys­lím si, že súťa­že sú jed­ným z naj­sil­nej­ších moti­vá­to­rov pre rast a popu­la­ri­tu našej komu­ni­ty za posled­né 3 – 4 roky.

Aby ten­to člá­nok nebol len samý medík, mám tiež zopár návrhov na zlep­še­nie: Mys­lím si, že všet­ky star­tup súťa­že by mali zve­rej­niť kri­té­riá a postu­py, kto­ré pri hod­no­te­ní star­tu­pov využí­va­jú. Moh­lo by to, pod­ľa mňa, zmier­niť tú kon­tro­verz­nosť, kto­rá takým­to súťa­žiam kazí repu­tá­ciu.

Dal som doko­py malý zoznam, kto­rý ale nebu­de o nič menej kon­tro­verz­ný, keď­že sa vo mne stre­tá­va kon­flikt záuj­mov, nakoľ­ko do star­tu­pov inves­tu­jem. Pou­žil som tri kri­té­riá:

Kva­li­ta tímu (na čele so skú­se­nos­ťa­mi, tech­nic­ký­mi zna­los­ťa­mi a zapá­le­ním pre danú vec),

veľ­kosť trhu, na kto­rý sa chce­te zame­rať a 

jedi­neč­nosť pro­duk­tu.

To by bol môj vlast­ný zoznam zau­jí­ma­vých star­tu­pov v Čes­kej repub­li­ke a na Slo­ven­sku. Môj zoznam je agnos­tic­ký voči fázam v star­tup cyk­le, čo zna­me­ná že ráta s obo­ma pre-reve­nue a pre-IPO star­tup­mi. A pre tých, kto­rí si nie sú istí defi­ní­ci­ou star­tu­pu, pre­čí­taj­te si ten­to post.

V abe­ced­nom zozna­me:

Čes­ká repub­li­ka:

 1. Apia­ry. Jakub a Jan boli prvý­mi zamest­nan­ca­mi Good­Da­ta. Ich star­tup uro­bil pre­vrat v tom, ako sa vytvá­ra­jú REST­ful API (čo je pod­ľa mňa budú­ci štan­dard v soft­vé­ro­vej komu­ni­ká­cii).
 2. Cashp­lay. Ak to Jar­rod roz­beh­ne, Cashp­lay bude veľ­ká vec. Umož­ňu­je akej­koľ­vek mobil­nej apli­ká­cii ponúk­nuť svo­jim hrá­čom, aby medzi sebou hra­li o penia­ze. Tech­no­ló­gia od Cashp­lay je prvým a jedi­ným takým­to stáv­ko­va­cím sys­té­mom, kto­rý bol povo­le­ný v Apple´s Sto­re. Kiež­by sme do nich moh­li my inves­to­vať (Cre­do Ven­tu­res nein­ves­tu­je do stáv­ko­va­nia a gam­blin­gu).
 3. Com­pri­ma­to. Jiří a jeho tím vybu­do­va­li prvé kom­pres­né rie­še­nie pre ultra HD vidá a fot­ky, zalo­že­né na GPU. Rých­lej­šie ako CPU rie­še­nia, lac­nej­šie ako bež­ný hard­vér. Vo sve­te, kde kva­li­ta a kvan­ti­ta spra­co­va­nia obráz­kov a videí dra­ma­tic­ky stú­pa, Com­pri­ma­to doká­že ušet­riť ohrom­né množ­stvo času a peňa­zí.
 4. Good­Da­ta. Vedie ich jeden z najús­peš­nej­ších pod­ni­ka­te­ľov v stred­nej Euró­pe, Roman Sta­něk. Good­Da­ta oslo­vu­je obrov­skú časť trhu, kto­ré­mu sa posky­tu­je nedos­ta­toč­ný ser­vis Saas busi­ness intel­li­gen­ce. A vyze­rá to, že to veľ­mi dob­re fun­gu­je, aspoň pod­ľa množ­stva kapi­tá­lu, kto­ré spo­loč­nosť zaro­bi­la.
 5. Social­ba­kers. Aj napriek mla­dé­mu veku sa Jan Řežáb vypra­co­val na pod­ni­ka­te­ľa-vete­rá­na, kto­rý vybu­do­val jed­nu z vedú­cich spo­loč­nos­tí zame­ra­nú na ana­lý­zu sociál­nych médií.

Slo­ven­sko:

 1. Data­mo­li­no. Som veľ­kým fanú­ši­kom zakla­da­te­ľov tej­to spo­loč­nos­ti. Ak sa im poda­rí nájsť správ­ny produkt/ trh pre ich účtov­níc­ky OCR, dotiah­nu to ďale­ko.
 2. Exca­li­bur. Časo­vý har­mo­no­gram toh­to pro­duk­tu je tro­chu kom­pli­ko­va­ný, ale pokiaľ to bude fun­go­vať, bude to obrov­ská vec. Vďa­ka ich jedi­neč­né­mu ove­ro­va­cie­mu sys­té­mu doká­žu navž­dy odstrá­niť pou­ží­va­nie hesiel.
 3. Pexe­so. Ak si chce­te pozrieť krás­ny dizajn, odpo­rú­čam http://pexe.so. Ras­ťo je zná­my tým, že do tímu doká­že pri­lá­kať úžas­né tech­nic­ké talen­ty. Dúfaj­me, že doká­žu uspieť aj komerč­ne. Pexe­so vie vyrie­šiť prob­lé­my pro­du­cen­tov onli­ne videí vďa­ka uni­kát­ne­mu algo­rit­mu.
 4. Pho­to­neo. Je veľ­mi vzác­ne, keď v našom regi­ó­ne pra­cu­je sku­pin­ka PhD. na pro­duk­te s tak sil­ným biz­nis návrhom. Nie je jed­no­du­ché vytvá­rať naj­lep­ší 3D ske­ner ale­bo foto­apa­rát, ale môže to stáť za to.
 5. Run­form. Kom­bi­ná­cia jed­ných z naj­lep­ších pod­ni­ka­te­ľov, akých som kedy stre­tol, a jedi­neč­né­ho setu algo­rit­mov, kto­ré doká­žu pokryť nespo­čet­né množ­stvo špor­tov a auto­ma­tic­ky ana­ly­zu­jú vašu tech­ni­ku pri ich hra­ní, pri­čom dosta­ne­te tipy na zlep­še­nie. Čo by sa vám na tom nema­lo páčiť?

Zoznam sa nako­niec až prek­va­pi­vo líši od posled­ných nomi­ná­cii v súťa­ži, kto­ré som videl. To iba potvr­dzu­je, aké sub­jek­tív­ne môžu hod­no­te­nia byť. Kaž­do­pád­ne dúfam, že môj zoznam je o tro­chu trans­pa­ren­tnej­ší, keď­že som na začiat­ku pred­sta­vil kri­té­riá, na zákla­de kto­rých som vybe­ral. A áno, môže­te namie­tať, že som meno­val star­tu­py, do kto­rých inves­to­va­li Cre­do ven­tu­res. Ale čo by som to bol za inves­to­ra, keby som neve­ril, že naše spo­loč­nos­ti pat­ria medzi tie naj­lep­šie, kto­ré náš regi­ón ponú­ka?

Autor: Andrej Kis­ka, Asso­cia­te v Cre­do Ven­tu­res, @kiskandrej

Foto: aktuality.sk, antyweb.pl, thomas.do

Pridať komentár (0)