Prečo sú star­tup súťaže podobné maj­strov­stvám v hokeji?

Andrej Kiska / 8. júna 2014 / Tools a produktivita

Orga­ni­zo­va­nie akej­koľ­vek star­tup súťaže je vždy kon­tro­verzné. Najprv som si dokonca mys­lel, že tiež zby­točné. Prečo by mali star­tupy súťa­žiť o medaily a fľaše šam­pan­ského, a nie o zákaz­níka a zisk? Ako je možné vybrať fina­lis­tov a dokonca jed­ného jedi­ného víťaza? A kto je opráv­nený hod­no­tiť star­tupy, ak to nie sú práve zákaz­níci?

Je naozaj jed­no­du­ché kri­ti­zo­vať všetky star­tup súťaže a hodiť ich do jed­ného vreca ako zby­točné podu­ja­tia, ktoré iba pris­pie­vajú k star­tu­po­vej bub­line. Ja som sa ako porotca zúčast­nil v prie­behu nie­koľ­kých rokov množ­stva takýchto podu­jatí a uve­do­mil som si, že ich hod­nota tkvie v nie­čom úplne inom, ako len vo vybe­raní naj­lep­šieho star­tupu.

Počas toh­to­roč­ných maj­strovs­tiev sveta v ľado­vom hokeji, ktoré som sle­do­val so svo­jimi pria­teľmi v Čechách, som si uve­do­mil, že star­tup súťaže a maj­strov­stvá sveta majú mnoho spo­loč­ného.

 1. Každý je exper­tom na danú prob­le­ma­tiku. Každý hoke­jový fanú­šik vie, ktorý tím maj­strov­stvá vyhrá, aké hlúpe chyby robí jeho obľú­bený tím, a aká je tá pravá stra­té­gia na pora­ze­nie ďal­šieho súpera. Presne tak, ako každý zo star­tup komu­nity s isto­tou vie, ktoré star­tupy pat­ria do Top 5.
 2. Všetko je roz­hod­cova chyba.
 3. Výber hrá­čov je otázny. Hoke­jisti sú zanep­ráz­dnení hra­ním play-off v NHL alebo sa do zostavy nedos­tanú. Star­tupy sú zanep­ráz­dnené zhá­ňa­ním zákaz­ní­kov alebo jed­no­du­cho „pre­le­tia pod rada­rom“, keď sa vytvá­rajú nomi­ná­cie.
 4. Veľké kra­jiny / star­tupy na to kašlú. V Spo­je­ných štá­toch som žil päť rokov a nikdy som tam nepo­čul ľudí hovo­riť o maj­strov­stvách sveta v hokeji. Ani v Kanade. Menej ich zau­jí­majú už len tímy, ktoré hrajú súťaže v C kate­gó­rii. Avšak malé kra­jiny, ako naprí­klad Slo­ven­sko alebo Česko sle­dujú maj­strov­stvá akoby to boli druhé Olym­pij­ské hry. Veľké star­tupy ako Good­Data alebo Social­ba­kers vôbec neláka pri­hlá­siť sa do akej­koľ­vek star­tup súťaže.
 5. Dajú dokopy svoje komu­nity, aspoň tí menší.

Posled­ným fak­to­rom je dôvod, prečo vlastne pod­po­ru­jem star­tup súťaže. Pre­tože v koneč­nom dôsledku to nie je o výher­coch. Keď vez­mem do úvahy, že v Európe, a najmä v stred­nej Európe, chý­bajú star­tu­pom správne vzory, takéto podu­ja­tia pomá­hajú moti­vo­vať komu­nitu a dávajú jej viac pries­toru pod ref­lek­to­rom tra­dič­ných médií. Mys­lím si, že súťaže sú jed­ným z naj­sil­nej­ších moti­vá­to­rov pre rast a popu­la­ritu našej komu­nity za posledné 3 – 4 roky.

Aby tento člá­nok nebol len samý medík, mám tiež zopár návrhov na zlep­še­nie: Mys­lím si, že všetky star­tup súťaže by mali zve­rej­niť kri­té­riá a postupy, ktoré pri hod­no­tení star­tu­pov využí­vajú. Mohlo by to, podľa mňa, zmier­niť tú kon­tro­verz­nosť, ktorá takýmto súťa­žiam kazí repu­tá­ciu.

Dal som dokopy malý zoznam, ktorý ale nebude o nič menej kon­tro­verzný, keďže sa vo mne stre­táva kon­flikt záuj­mov, nakoľko do star­tu­pov inves­tu­jem. Pou­žil som tri kri­té­riá:

Kva­lita tímu (na čele so skú­se­nos­ťami, tech­nic­kými zna­los­ťami a zapá­le­ním pre danú vec),

veľ­kosť trhu, na ktorý sa chcete zame­rať a 

jedi­neč­nosť pro­duktu.

To by bol môj vlastný zoznam zau­jí­ma­vých star­tu­pov v Čes­kej repub­like a na Slo­ven­sku. Môj zoznam je agnos­tický voči fázam v star­tup cykle, čo zna­mená že ráta s oboma pre-reve­nue a pre-IPO star­tupmi. A pre tých, ktorí si nie sú istí defi­ní­ciou star­tupu, pre­čí­tajte si tento post.

V abe­ced­nom zozname:

Česká repub­lika:

 1. Apiary. Jakub a Jan boli prvými zamest­nan­cami Good­Data. Ich star­tup uro­bil pre­vrat v tom, ako sa vytvá­rajú REST­ful API (čo je podľa mňa budúci štan­dard v soft­vé­ro­vej komu­ni­ká­cii).
 2. Cashp­lay. Ak to Jar­rod roz­behne, Cashp­lay bude veľká vec. Umož­ňuje akej­koľ­vek mobil­nej apli­ká­cii ponúk­nuť svo­jim hrá­čom, aby medzi sebou hrali o peniaze. Tech­no­ló­gia od Cashp­lay je prvým a jedi­ným takýmto stáv­ko­va­cím sys­té­mom, ktorý bol povo­lený v Apple´s Store. Kiežby sme do nich mohli my inves­to­vať (Credo Ven­tu­res nein­ves­tuje do stáv­ko­va­nia a gam­blingu).
 3. Com­pri­mato. Jiří a jeho tím vybu­do­vali prvé kom­presné rie­še­nie pre ultra HD vidá a fotky, zalo­žené na GPU. Rých­lej­šie ako CPU rie­še­nia, lac­nej­šie ako bežný hard­vér. Vo svete, kde kva­lita a kvan­tita spra­co­va­nia obráz­kov a videí dra­ma­ticky stúpa, Com­pri­mato dokáže ušet­riť ohromné množ­stvo času a peňazí.
 4. Good­Data. Vedie ich jeden z najús­peš­nej­ších pod­ni­ka­te­ľov v stred­nej Európe, Roman Sta­něk. Good­Data oslo­vuje obrov­skú časť trhu, kto­rému sa posky­tuje nedos­ta­točný ser­vis Saas busi­ness intel­li­gence. A vyzerá to, že to veľmi dobre fun­guje, aspoň podľa množ­stva kapi­tálu, ktoré spo­loč­nosť zaro­bila.
 5. Social­ba­kers. Aj napriek mla­dému veku sa Jan Řežáb vypra­co­val na pod­ni­ka­teľa-vete­rána, ktorý vybu­do­val jednu z vedú­cich spo­loč­ností zame­ranú na ana­lýzu sociál­nych médií.

Slo­ven­sko:

 1. Data­mo­lino. Som veľ­kým fanú­ši­kom zakla­da­te­ľov tejto spo­loč­nosti. Ak sa im podarí nájsť správny produkt/ trh pre ich účtov­nícky OCR, dotiahnu to ďaleko.
 2. Exca­li­bur. Časový har­mo­no­gram tohto pro­duktu je tro­chu kom­pli­ko­vaný, ale pokiaľ to bude fun­go­vať, bude to obrov­ská vec. Vďaka ich jedi­neč­nému ove­ro­va­ciemu sys­tému dokážu navždy odstrá­niť pou­ží­va­nie hesiel.
 3. Pexeso. Ak si chcete pozrieť krásny dizajn, odpo­rú­čam http://pexe.so. Rasťo je známy tým, že do tímu dokáže pri­lá­kať úžasné tech­nické talenty. Dúfajme, že dokážu uspieť aj komerčne. Pexeso vie vyrie­šiť prob­lémy pro­du­cen­tov online videí vďaka uni­kát­nemu algo­ritmu.
 4. Pho­to­neo. Je veľmi vzácne, keď v našom regi­óne pra­cuje sku­pinka PhD. na pro­dukte s tak sil­ným biz­nis návrhom. Nie je jed­no­du­ché vytvá­rať naj­lepší 3D ske­ner alebo foto­apa­rát, ale môže to stáť za to.
 5. Run­form. Kom­bi­ná­cia jed­ných z naj­lep­ších pod­ni­ka­te­ľov, akých som kedy stre­tol, a jedi­neč­ného setu algo­rit­mov, ktoré dokážu pokryť nespo­četné množ­stvo špor­tov a auto­ma­ticky ana­ly­zujú vašu tech­niku pri ich hraní, pri­čom dosta­nete tipy na zlep­še­nie. Čo by sa vám na tom nemalo páčiť?

Zoznam sa nako­niec až prek­va­pivo líši od posled­ných nomi­ná­cii v súťaži, ktoré som videl. To iba potvr­dzuje, aké sub­jek­tívne môžu hod­no­te­nia byť. Kaž­do­pádne dúfam, že môj zoznam je o tro­chu trans­pa­ren­tnejší, keďže som na začiatku pred­sta­vil kri­té­riá, na základe kto­rých som vybe­ral. A áno, môžete namie­tať, že som meno­val star­tupy, do kto­rých inves­to­vali Credo ven­tu­res. Ale čo by som to bol za inves­tora, keby som neve­ril, že naše spo­loč­nosti pat­ria medzi tie naj­lep­šie, ktoré náš región ponúka?

Autor: Andrej Kiska, Asso­ciate v Credo Ven­tu­res, @kiskandrej

Foto: aktuality.sk, antyweb.pl, thomas.do

Pridať komentár (0)