Prečo váš tím potre­buje bojovú mítin­govku a ako ju vytvo­riť?

G ventures / 25. júna 2014 / Tools a produktivita

Hovorí Jake Knapp z G ven­tu­res: „Posledné dva roky v Google Ven­tu­res som pomá­hal s dizaj­nom asi 80 star­tu­pov. Jed­ným z naj­jed­no­duch­ších tri­kov, ktoré som si počas práce vši­mol, je, že tímu sa lep­šie spo­lu­pra­cuje, pokiaľ má k dis­po­zí­cii tzv. „bojovú miest­nosť“.”

Steny takejto miest­nosti dokážu roz­ší­riť pamäť tímu, pred­sta­vujú plátno na zdie­ľa­nie spo­loč­ných pozná­mok alebo poslú­žiť ako dlho­dobé skla­disko, kam ulo­žíte prácu v pro­cese.

Nane­šťas­tie je takýchto miest­ností žalostne málo. Prek­va­puje ma, koľko tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností vytvorí miesto na stolný fut­bal (zábavné, avšak len málo využí­vané), ale neve­nujú čas vytvo­re­niu miest­nosti, ktorá by bola určená práve pre ich naj­dô­le­ži­tejší pro­jekt. 

Ak váš tíme nemá bojovú miest­nosť, nerobte si sta­rosti. V tomto článku vám vysvet­lím, ako ju vytvo­riť s tak­mer akým­koľ­vek roz­poč­tom. Áno, je super mať takú miest­nosť, avšak nie je to abso­lútne nevy­hnutné. Ale najprv sa pozrime na to, prečo tieto bojové miest­nosti tak dobre fun­gujú.

Pries­to­rová pamäť je lep­šia ako krát­ko­dobá

Aby ste vyrie­šili zlo­žitý dizaj­nový prob­lém, musíte sle­do­vať množ­stvo pohy­bu­jú­cich sa častí. Ľud­ská krát­ko­dobá pamäť nie je práve najs­po­ľah­li­vej­šia, avšak naša pries­to­rová pamäť je úžasná. Polepte miest­nosť poznám­kami a využite všetky výhody pries­to­ro­vej pamäte. Spo­me­niete si, kde sa daná infor­má­cia nachá­dza, čo roz­šíri vašu schop­nosť pamä­tať si veci.

S fyzic­kými nápadmi sa ľah­šie mani­pu­luje

Všetci dobre vieme, že je jed­no­duch­šie pre­or­ga­ni­zo­vať kopec post-itiek alebo pre­kres­liť dia­gram, ako vysvet­ľo­vať to isté slovne. Z tohto dôvodu sa v zasa­dač­kách nachá­dzajú tabule, a preto ľudia zbož­ňujú post-itky. Bojové miest­nosti však pre­nesú tieto pomôcky na úplne nový level.

Bojové miest­nosti zabez­pe­čia spo­ločné pocho­pe­nie veci

Pomá­hajú vášmu tímu pra­co­vať spo­ločne. Keď zachy­títe každé roz­hod­nu­tie a pri­le­píte ho na stenu, nemu­síte rie­šiť, či každý z tímu stíha sle­do­vať, na kto­rej strane práve ste. Miest­nosť je tá strana. Čím viac toho na stenu pri­le­píte, tým viac spo­loč­ného pocho­pe­nia v tíme vytvo­ríte.

Bonu­som pre vás je, že sa nemu­síte k jed­nej veci neus­tále vra­cať a vysvet­ľo­vať ju znova. Takáto miest­nosť fun­guje skvele pri dlho­do­bých pro­jek­toch, ktoré trvajú aspoň pár dní alebo týž­dňov. Hodí sa však aj na jed­no­ra­zové mítingy. 

Čo treba na vytvo­re­nie skve­lej bojo­vej miest­nosti

Množ­stvo miesta na lepe­nie

V Google Ven­tu­res je nor­málne, že máme na ste­nách naraz množ­stvo vecí: uží­va­teľ­ské dia­gramy, poznámky o pries­kume, vytla­čené exis­tu­júce pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, návrhy mož­ných rie­šení, a iné. Aby sa vám to na stenu všetko zmes­tilo, potre­bu­jete veľa pries­toru. V praxi to zna­mená tabule, okná, a prázdne steny, ktoré môžete pole­piť.

Určená na pro­jekty (nie na stret­nu­tia)

Nech­cete, aby sa z vašej bojo­vej miest­nosti stala len nor­málna kon­fe­renčná zasa­dačka. Aby ste dosiahli čo naj­lep­šie výsledky, nedá­vajte miest­nosť na zoznam bežne dostup­ných a rezer­vo­va­teľ­ných pries­to­rov pre všet­kých. 

Toľko tabúľ, koľko sa len zmestí

Tabule sa vyrá­bajú v mno­hých štý­loch, takže si vyberte dobre.

  • Tabuľa od pod­lahy až po strop – Naj­lep­šie rie­še­nie. Som rád, keď môžem využiť každý cen­ti­me­ter, a s týmito krás­kami je to konečne možné.
  • Ide­a­Paint – je vyni­ka­jú­cim rie­še­ním, pokiaľ vaše steny nie sú z div­ného mate­riálu. Moja rada znie, nechajte si nama­ľo­vať všetky steny. Inak sa môže stať, že vám nie­kto fixkou popíše práve tú nepo­ma­ľo­vanú stenu.
  • Nor­málna biela tabuľa namon­to­vaná na stene – s nimi som ok, pokiaľ ich budete mať viac.
  • DIY tabuľa – omnoho lac­nej­šie rie­še­nie, aj keď jej inšta­lá­cia si vyža­duje viac sva­lov (a musíte rátať s tým, že si môžete na svoje super dizaj­nér­ske tričko kvap­núť tro­chu lepidla). Tak­tiež povrch nie je úplne doko­nalý, takže ju budete musieť čas­tej­šie čis­tiť.
  • Otočné tabule – vyrá­bajú sa buď v malých alebo obrov­ských veľ­kos­tiach. Malé majú kopec zby­toč­ného miesta, ktoré zaberá kon­štruk­cia, ktorá ich spája so zemou, a keď na ne píšete, trasú sa. Tie obrov­ské sú dosť drahé, ale dajú sa pou­žiť.

Mobilný náby­tok

U nás pri práci pre­chá­dzame via­ce­rými pra­cov­nými modelmi. Nie­kedy potre­bu­jeme veľa roz­prá­vať, vtedy potre­bu­jeme sto­ličky a otvo­rený pries­tor. Ino­kedy kres­líme na papier, a teda potre­bu­jeme stoly. Ide­álna bojová miest­nosť má náby­tok z ľah­kého mate­riálu alebo na kolies­kach, takže sa s ním dá pohodlne mani­pu­lo­vať.

Tri recepty na bojovú miest­nosť

  1. Bojová miest­nosť Google Ven­ture design

Zobrali sme do parády jednu svoju kon­fe­renčnú miest­nosť a odstrá­nili z nej veľký stôl, ktorý bol v strede. Potom sme pri­dali toľko tabúľ, koľko sa dalo. Nedali sa pri­ro­biť od pod­lahy po strop, ale dali sme to cel­kom dobre. 

Nako­niec sme objed­nali mobilný náby­tok – niečo z toho boli vychy­távky (ako dizaj­nér­ske sto­ličky), niečo potrebné pomôcky (ako vešiaky alebo spin­ko­vače). Veď pozrite si sami náš nákupný zoznam, ktorý pri­pra­vil náš par­tner Daniel Burka. Z toho menu­jem pár high­ligh­tov:

2. Pre­robte svoju kon­fe­renčnú miest­nosť

Môže sa stať, že vo vašom prí­pade bude nemožné pre­ro­biť celú miest­nosť. Ak sa o svoju bojovú miest­nosť musíte deliť, zaob­sta­rajte si nejakú mobilnú stenu, ktorú môžete rýchlo vytiah­nuť a zasa zba­liť, podľa potreby. Vaše mož­nosti sú nasle­dovné:

  • Flip­charty – biele papiere pred­sta­vujú vhodnú mobilnú alter­na­tívu na pri­pev­ne­nie post-itiek alebo vytla­če­ných doku­men­tov;
  • Penové jadro – vyrá­bajú ho v dosta­toč­nej veľ­kosti, ale je dosť drahé a ťažko sa s ním mani­pu­luje, preto pre­fe­ru­jem
  • Otočné tabule – viď dôvody vyš­šie

3. Žiadna bojová miest­nosť

Nie­kedy nemáte k dis­po­zí­cii ani len kon­fe­renčnú miest­nosť. V takej situ­ácii som videl rôzne star­tupy v inku­bá­to­roch alebo zdie­ľa­ných pries­to­roch. V takom prí­pade, nepa­ni­kárte. Stále si môžete vytvo­riť bojovú miest­nosť naprí­klad okolo svojho pra­cov­ného stola. Na odde­le­nie pou­žite otočné tabule. Pred­stavte si, že ste opäť dieťa a sta­viate si svoju pev­nosť zo sto­li­čiek a deky. V sku­toč­nosti nepou­ží­vajte deky, budete pred kole­gami vyze­rať divne.

Zdroj: google ven­ture, fast­com­pany

Pridať komentár (0)