Pre­čo váš tím potre­bu­je bojo­vú mítin­gov­ku a ako ju vytvo­riť?

G ventures / 25. júna 2014 / Lifehacking

Hovo­rí Jake Knapp z G ven­tu­res: „Posled­né dva roky v Goog­le Ven­tu­res som pomá­hal s dizaj­nom asi 80 star­tu­pov. Jed­ným z naj­jed­no­duch­ších tri­kov, kto­ré som si počas prá­ce vši­mol, je, že tímu sa lep­šie spo­lu­pra­cu­je, pokiaľ má k dis­po­zí­cii tzv. „bojo­vú miest­nosť“.”

Ste­ny takej­to miest­nos­ti doká­žu roz­ší­riť pamäť tímu, pred­sta­vu­jú plát­no na zdie­ľa­nie spo­loč­ných pozná­mok ale­bo poslú­žiť ako dlho­do­bé skla­dis­ko, kam ulo­ží­te prá­cu v pro­ce­se.

Nane­šťas­tie je takých­to miest­nos­tí žalost­ne málo. Prek­va­pu­je ma, koľ­ko tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí vytvo­rí mies­to na stol­ný fut­bal (zábav­né, avšak len málo využí­va­né), ale neve­nu­jú čas vytvo­re­niu miest­nos­ti, kto­rá by bola urče­ná prá­ve pre ich naj­dô­le­ži­tej­ší pro­jekt. 

Ak váš tíme nemá bojo­vú miest­nosť, nerob­te si sta­ros­ti. V tom­to člán­ku vám vysvet­lím, ako ju vytvo­riť s tak­mer akým­koľ­vek roz­poč­tom. Áno, je super mať takú miest­nosť, avšak nie je to abso­lút­ne nevy­hnut­né. Ale najprv sa pozri­me na to, pre­čo tie­to bojo­vé miest­nos­ti tak dob­re fun­gu­jú.

Pries­to­ro­vá pamäť je lep­šia ako krát­ko­do­bá

Aby ste vyrie­ši­li zlo­ži­tý dizaj­no­vý prob­lém, musí­te sle­do­vať množ­stvo pohy­bu­jú­cich sa čas­tí. Ľud­ská krát­ko­do­bá pamäť nie je prá­ve najs­po­ľah­li­vej­šia, avšak naša pries­to­ro­vá pamäť je úžas­ná. Polep­te miest­nosť poznám­ka­mi a využi­te všet­ky výho­dy pries­to­ro­vej pamä­te. Spo­me­nie­te si, kde sa daná infor­má­cia nachá­dza, čo roz­ší­ri vašu schop­nosť pamä­tať si veci.

S fyzic­ký­mi nápad­mi sa ľah­šie mani­pu­lu­je

Všet­ci dob­re vie­me, že je jed­no­duch­šie pre­or­ga­ni­zo­vať kopec post-itiek ale­bo pre­kres­liť dia­gram, ako vysvet­ľo­vať to isté slov­ne. Z toh­to dôvo­du sa v zasa­dač­kách nachá­dza­jú tabu­le, a pre­to ľudia zbož­ňu­jú post-itky. Bojo­vé miest­nos­ti však pre­ne­sú tie­to pomôc­ky na úpl­ne nový level.

Bojo­vé miest­nos­ti zabez­pe­čia spo­loč­né pocho­pe­nie veci

Pomá­ha­jú váš­mu tímu pra­co­vať spo­loč­ne. Keď zachy­tí­te kaž­dé roz­hod­nu­tie a pri­le­pí­te ho na ste­nu, nemu­sí­te rie­šiť, či kaž­dý z tímu stí­ha sle­do­vať, na kto­rej stra­ne prá­ve ste. Miest­nosť je tá stra­na. Čím viac toho na ste­nu pri­le­pí­te, tým viac spo­loč­né­ho pocho­pe­nia v tíme vytvo­rí­te.

Bonu­som pre vás je, že sa nemu­sí­te k jed­nej veci neus­tá­le vra­cať a vysvet­ľo­vať ju zno­va. Taká­to miest­nosť fun­gu­je skve­le pri dlho­do­bých pro­jek­toch, kto­ré trva­jú aspoň pár dní ale­bo týž­dňov. Hodí sa však aj na jed­no­ra­zo­vé mítin­gy. 

Čo tre­ba na vytvo­re­nie skve­lej bojo­vej miest­nos­ti

Množ­stvo mies­ta na lepe­nie

V Goog­le Ven­tu­res je nor­mál­ne, že máme na ste­nách naraz množ­stvo vecí: uží­va­teľ­ské dia­gra­my, poznám­ky o pries­ku­me, vytla­če­né exis­tu­jú­ce pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, návrhy mož­ných rie­še­ní, a iné. Aby sa vám to na ste­nu všet­ko zmes­ti­lo, potre­bu­je­te veľa pries­to­ru. V pra­xi to zna­me­ná tabu­le, okná, a prázd­ne ste­ny, kto­ré môže­te pole­piť.

Urče­ná na pro­jek­ty (nie na stret­nu­tia)

Nech­ce­te, aby sa z vašej bojo­vej miest­nos­ti sta­la len nor­mál­na kon­fe­renč­ná zasa­dač­ka. Aby ste dosiah­li čo naj­lep­šie výsled­ky, nedá­vaj­te miest­nosť na zoznam bež­ne dostup­ných a rezer­vo­va­teľ­ných pries­to­rov pre všet­kých. 

Toľ­ko tabúľ, koľ­ko sa len zmes­tí

Tabu­le sa vyrá­ba­jú v mno­hých štý­loch, tak­že si vyber­te dob­re.

  • Tabu­ľa od pod­la­hy až po strop – Naj­lep­šie rie­še­nie. Som rád, keď môžem využiť kaž­dý cen­ti­me­ter, a s tými­to krás­ka­mi je to koneč­ne mož­né.
  • Ide­a­Paint – je vyni­ka­jú­cim rie­še­ním, pokiaľ vaše ste­ny nie sú z div­né­ho mate­riá­lu. Moja rada znie, nechaj­te si nama­ľo­vať všet­ky ste­ny. Inak sa môže stať, že vám nie­kto fixkou popí­še prá­ve tú nepo­ma­ľo­va­nú ste­nu.
  • Nor­mál­na bie­la tabu­ľa namon­to­va­ná na ste­ne – s nimi som ok, pokiaľ ich bude­te mať viac.
  • DIY tabu­ľa – omno­ho lac­nej­šie rie­še­nie, aj keď jej inšta­lá­cia si vyža­du­je viac sva­lov (a musí­te rátať s tým, že si môže­te na svo­je super dizaj­nér­ske trič­ko kvap­núť tro­chu lepid­la). Tak­tiež povrch nie je úpl­ne doko­na­lý, tak­že ju bude­te musieť čas­tej­šie čis­tiť.
  • Otoč­né tabu­le – vyrá­ba­jú sa buď v malých ale­bo obrov­ských veľ­kos­tiach. Malé majú kopec zby­toč­né­ho mies­ta, kto­ré zabe­rá kon­štruk­cia, kto­rá ich spá­ja so zemou, a keď na ne píše­te, tra­sú sa. Tie obrov­ské sú dosť dra­hé, ale dajú sa pou­žiť.

Mobil­ný náby­tok

U nás pri prá­ci pre­chá­dza­me via­ce­rý­mi pra­cov­ný­mi model­mi. Nie­ke­dy potre­bu­je­me veľa roz­prá­vať, vte­dy potre­bu­je­me sto­lič­ky a otvo­re­ný pries­tor. Ino­ke­dy kres­lí­me na papier, a teda potre­bu­je­me sto­ly. Ide­ál­na bojo­vá miest­nosť má náby­tok z ľah­ké­ho mate­riá­lu ale­bo na kolies­kach, tak­že sa s ním dá pohodl­ne mani­pu­lo­vať.

Tri recep­ty na bojo­vú miest­nosť

  1. Bojo­vá miest­nosť Goog­le Ven­tu­re design

Zobra­li sme do pará­dy jed­nu svo­ju kon­fe­renč­nú miest­nosť a odstrá­ni­li z nej veľ­ký stôl, kto­rý bol v stre­de. Potom sme pri­da­li toľ­ko tabúľ, koľ­ko sa dalo. Neda­li sa pri­ro­biť od pod­la­hy po strop, ale dali sme to cel­kom dob­re. 

Nako­niec sme objed­na­li mobil­ný náby­tok – nie­čo z toho boli vychy­táv­ky (ako dizaj­nér­ske sto­lič­ky), nie­čo potreb­né pomôc­ky (ako vešia­ky ale­bo spin­ko­va­če). Veď pozri­te si sami náš nákup­ný zoznam, kto­rý pri­pra­vil náš par­tner Daniel Bur­ka. Z toho menu­jem pár high­ligh­tov:

2. Pre­rob­te svo­ju kon­fe­renč­nú miest­nosť

Môže sa stať, že vo vašom prí­pa­de bude nemož­né pre­ro­biť celú miest­nosť. Ak sa o svo­ju bojo­vú miest­nosť musí­te deliť, zaob­sta­raj­te si neja­kú mobil­nú ste­nu, kto­rú môže­te rých­lo vytiah­nuť a zasa zba­liť, pod­ľa potre­by. Vaše mož­nos­ti sú nasle­dov­né:

  • Flip­char­ty – bie­le papie­re pred­sta­vu­jú vhod­nú mobil­nú alter­na­tí­vu na pri­pev­ne­nie post-itiek ale­bo vytla­če­ných doku­men­tov;
  • Peno­vé jad­ro – vyrá­ba­jú ho v dosta­toč­nej veľ­kos­ti, ale je dosť dra­hé a ťaž­ko sa s ním mani­pu­lu­je, pre­to pre­fe­ru­jem
  • Otoč­né tabu­le – viď dôvo­dy vyš­šie

3. Žiad­na bojo­vá miest­nosť

Nie­ke­dy nemá­te k dis­po­zí­cii ani len kon­fe­renč­nú miest­nosť. V takej situ­ácii som videl rôz­ne star­tu­py v inku­bá­to­roch ale­bo zdie­ľa­ných pries­to­roch. V takom prí­pa­de, nepa­ni­kár­te. Stá­le si môže­te vytvo­riť bojo­vú miest­nosť naprí­klad oko­lo svoj­ho pra­cov­né­ho sto­la. Na odde­le­nie pou­ži­te otoč­né tabu­le. Pred­stav­te si, že ste opäť die­ťa a sta­via­te si svo­ju pev­nosť zo sto­li­čiek a deky. V sku­toč­nos­ti nepou­ží­vaj­te deky, bude­te pred kole­ga­mi vyze­rať div­ne.

Zdroj: goog­le ven­tu­re, fast­com­pa­ny

Pridať komentár (0)