Pre­ma­ka­ný 360 ° sci-fi film od Goog­le ponú­ka pohľad na šia­len­stvo v LA po páde mete­ori­tu

Michal Sorkovský / 23. apríla 2016 / Tech a inovácie

360-stup­ňo­vé zor­né pole dáva poze­ra­niu videa či fil­mu cel­kom iný roz­mer. Pre­sved­čí ťa o tom aj krát­ky sci-fi film od Goog­le a reži­sé­ra Rých­lo a zbe­si­lo 6 Jus­ti­na Lina. 

V rám­ci služ­by Spot­light Sto­ries, kto­rú si môžeš v podo­be apli­ká­cie stiah­nuť z Play Sto­re, Goog­le pred­sta­vil krát­ky 360-stup­ňo­vý film s náz­vom HELP. Sním­ka zobra­zu­je zni­če­né uli­ce Los Ange­les, kon­krét­ne čín­skej štvr­ti, kam dopa­dol mete­orit s malin­kým mimo­zemš­ťa­nom. To, čo sa z neho nako­niec vykľu­je spô­so­bí šia­len­stvo v celom mes­te.

00000009658

foto: themill.com

Film, za kto­rým sto­jí reži­sér Rých­lo a zbe­si­lo 6 Jus­tin Lin, si môžeš vďa­ka 360-stup­ňo­vé­mu zor­né­mu poľu užiť zo všet­kých uhlov pohľa­du. Také­to pre­ve­de­nie dáva celé­mu prí­be­hu cel­kom iné grá­dy, a akcia vo fil­me tak pôso­bí ešte akč­nej­šie.

Pozri sa, akú hlbo­kú jaz­vu môže nechať jeden „nevin­ný“ mete­orit na tvá­ri mes­ta. Mimo­zem­ský život v Los Ange­les v poda­ní Goog­le a Jus­ti­na Lina:

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: roadtovr.com

Pridať komentár (0)