Pre­ma­kaný 360 ° sci-fi film od Google ponúka pohľad na šia­len­stvo v LA po páde mete­oritu

Michal Sorkovský / 23. apríla 2016 / Tech a inovácie

360-stup­ňové zorné pole dáva poze­ra­niu videa či filmu cel­kom iný roz­mer. Pre­svedčí ťa o tom aj krátky sci-fi film od Google a reži­séra Rýchlo a zbe­silo 6 Jus­tina Lina. 

V rámci služby Spot­light Sto­ries, ktorú si môžeš v podobe apli­ká­cie stiah­nuť z Play Store, Google pred­sta­vil krátky 360-stup­ňový film s náz­vom HELP. Snímka zobra­zuje zni­čené ulice Los Ange­les, kon­krétne čín­skej štvrti, kam dopa­dol mete­orit s malin­kým mimo­zemš­ťa­nom. To, čo sa z neho nako­niec vykľuje spô­sobí šia­len­stvo v celom meste.

00000009658

foto: themill.com

Film, za kto­rým stojí reži­sér Rýchlo a zbe­silo 6 Jus­tin Lin, si môžeš vďaka 360-stup­ňo­vému zor­nému poľu užiť zo všet­kých uhlov pohľadu. Takéto pre­ve­de­nie dáva celému prí­behu cel­kom iné grády, a akcia vo filme tak pôsobí ešte akč­nej­šie.

Pozri sa, akú hlbokú jazvu môže nechať jeden „nevinný“ mete­orit na tvári mesta. Mimo­zem­ský život v Los Ange­les v podaní Google a Jus­tina Lina:

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: roadtovr.com

Pridať komentár (0)